| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I PRESTEGÅRDEN 

 


 

 

 

Jacob Prestegården f. omkring 1610 og Åste Prestegården f. omkring 1610 sin familie.

 

 

 

Jacob Prestegården, født omkring 1610,[1] død omkring 1655.1

 

Han var bruker på Prestegården i Siljan i 1648. Han nevnes der fortsatt i 1656.

 

 

Han giftet seg med Åste Prestegården, født omkring 1610.1

 

Åste:

Enken etter Jacob var bruker på Prestegården i Siljan i 1657. Åste Prestegården var mor til Peder Jacobsen Moholt født rundt 1650.

 

Hun giftet seg 2. gang med Anders Torsen Kiste Søndre.

 

 

Deres sønn:

 

 

I.    Peder Jacobsen, født omkring 1650 på Prestegården i Siljan,1 død ca 1719 på Moholt i Siljan.1

      

       Fra 1680 nevnes Peder Jacobsen som bruker på Moholt.

             

       I trolovelsen til datteren Anne Pedersdatter den 18.10.1711 med Vetle Amundsen der det står:

       A[nn]o 1711 d. 8 Octobris var Anund Skaveraager her i Eidangers Præstegaard og hafde med sig af Slemdael Jacob Peders Søn Præstegaarden, med hvilcken fornevnde Anund Skaveraag giorde bevisligt, at det Qvind-Folck, som havde avlet Wetlev Ingebrets Søn Søle var hverchen beslæcted til Peder Moeholt, ej heller til Aaste Præstegaarden, som var moder til Peder Jacobs[en] Moeholt. Men navnet til det Qvindfolck som Ingebret Høysædt hafde avlet Wetlev Søele med, sagde aldrig at have vaaren bekant i Slemdahl, iche heller at samme Qvindfolch hafde omgaaet saa troefast i sin Sag med Ingebret Højsædt, som sig vel burde og anstoed, hvilchet saa vel Jacob Peders[en] med sin heele ædt vilde befeste og med Eed bevidne. Hvilchen Jacob Peders Søns Eed hans Fader Peder Ingebrets[en] ochsaa her under med sit Boe-Merche tilstaaer.

       Peder Høysættis boemercke - Jacob Peders Søns Navne-Bogstaver

      

       Og saasom dette ofuenmelt vidnißbyrd sig saaledis i Sandhed forholder, da er intet som kand lougligen forhindre Anun Wettlesens og Anne Pederßdaatters forehafvende Æchteschab, huorfor vi undertegnede caverer, og effter Lougen forsichrer. Actum Slemdahl den 18 oct. 16711[!].

       Solfve Øfrebøes boe[merke] - Jacob Pedersens bogstafv[er]

      

       Her ser vi at moren til Peder Jacobsen Moholt var Aaste Præstegaarden. En Jacob var bruker på prestegården i 1648 og enken etter han var bruker i 1657. Åste Prestegården var nok da denne enken og dette var nok foreldrene til Peder som var født rundt 1650.

      

      

       Han giftet seg med[2] ? Helvig NN, født omkring 1650.1

      

       Se Moholt

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 10.