| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

 

 

Isak Rasmussen f. ca 1624 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Bodil Knudsdatter og 2. gang med ei vi ikke har navnet på)

 

 

 

Isak Rasmussen, f. ca 1624,[1],[2] d. etter 1706.[3]

Han var sønn av Rasmus Gjordsen Lerstang.

 

I manntallet i 1664 oppgis han å være 40 år. Han sto sammen med broren Niels som eier av Bjønnes og Ramberg, samt Gunneklev (3 huder) og 8 skinn i Kjørholt. I begynnelsen av 1670 årene har brødrene skilt lag. Isak føres opp som eier av Bjønnes (4 huder), Ramberg (1 hud), Kjørholt (8 skinn) og Siljan (2 huder). Bjønnes og Ramberg brukte han selv. I 1680 årene eide han Ramberg, Sandøen (2 huder), samt 1/2 hud i Bjerkøen i Eidanger.

 

Han drev på denne tiden hele Lerstang. Selveierbruket på 3 huder hadde tilhørt broren Søren, men etter dennes død drev Isach det som formynder for brorens barn. Senere overtok en av brorens sønner dette bruket. 2 april 1674 ble det på ting i Eidanger lest opp kjøpsbrev fra Kield Thommesen i Solum til svogeren Isach Ramberg på to skogstykker ved Mørjefjorden (i den østlige delen av Eidanger, på grensen mot Brunlanes).

 

Se artikkelen "Lerstang.slekten i Eidanger og Brevik" av C. S. Schilbred i NTS bind XIII, hefte 2.

 

Han var også i 1674 tiltalt i en sak om ulovlig hogst.


Anno 08.07.1674 - Paa Thueden Steffnestue i Eidanger - Mons. Sti Tøsbergis fuldmechtig Christen Karlsen baade efter Hans Høj Exxellenscis Stefning och ellers opsettelse till nerverende tid i retten fordrett Isach Rauffnbergh och hannem tiltalt, for hand domdristig uden laug och minde nest affuigte wintter schall vere indholden udj hans gaards schauff och eigendeler Bierkesvold och der hoffet och hogget lade sampt udmerchet en andel eeglast hannom til stoer skade formente honnem derudj største uret af haffue giort och derfor tilbørlige at lide efter laugen, mend videre .... (en større sak) 

 

Det var skifte etter hans første kone på Ramberg, så de kan ha bodd der en tid. Se Ramberg

 

Han er nevnt i sjølegden i 1706 som bosatt på Lerstang som "Isach Rasmusen Huusmand 84 aar gifft". Han er der bosatt med sønnen Rasmus. Han har giftet seg på nytt ifølge denne sjølegden.

 

Det er nevnt en "Gunder Jochumsen Huusqvindens Søn 2 hafver Tarme løb" på gården. Isach må vel da ha vært gift med kvinnen i 1706 som var mor til denne Gunder Jocumsen. Sønnen Rasmus ble nevnt på gården som sønn og gift, men når det står huskvinnens sønn må trolig dette være kvinnen til Isak.

 

 

(1) Han giftet seg med Bodil Knudsdatter, f. ca 1625,[4] (datter av Knud Hamborg og Ingeborg Gulbrandsdatter), d. ca 1666 på Ramberg i Eidanger.[5]

 

Bodil:

Hun kom fra Slevolden i Eidanger.

 

Det var skifte etter Bodil på Ramberg 26. mars 1666

11a-11b   Eidanger              Avg. Bodil Knudsdatter

               Ramberg               Enkem.: Isach Rasmussen Rauffeberig

               1666-26 /3            Barn:  Rasmus, Zara.

 

 

(2) Han giftet seg med Isak Rasmussens 2. kone, f. omkring 1665.[6]

 

Hun hadde vært gift med en Jocum før hun giftet seg med Isach Lerstang. Hennes sønn Gunder Jocumsen f. ca 1704 var bosatt hos dem på Lerstang i 1706.

 

 

 

I.    Rasmus Isaksen, (sønn av Isak Rasmussen og Bodil Knudsdatter) f. ca 1656,[7],[8] d. 1713 på Lerstang i Eidanger,[9] gravlagt 01.08.1713 på Eidanger kirkegård.[10]

      

 

       Han giftet seg med Inger Hansdatter, f. omkring 1670,[11] (datter av Hans Arnesen og Gunhild Jensdatter), d. 1704 på Lerstang i Eidanger.[12]

      

       Se Lerstang denne gården

 

 

      

II.   Sara Isaksdatter, (datter av Isak Rasmussen og Bodil Knudsdatter) f. omkring 1660.[13]

 

       Sara:

       Hun ble nevnt i skifte etter sin mor.

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 118 og 122.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 331.

[5]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 165.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[8]  Alder ved død.

[9]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 68.

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Skifte etter henne selv.

[13]  Stipulert, Stipulert.