| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I SLEVOLDEN I


 

 

Knud Christensen (Hamborg) f. ca 1596 og Ingeborg Gulbrandsdatter f. omkring 1600 sin familie

 

 

 

 

Knud Christensen (Hamborg), f. ca 1596[1]

 

De nevnes under Tråholt i 1664.


1664 (prestens manntall) - Stoer Troholt - 4 huuder:
Oppsidder: Knud Christensen, 68 aar.
Sønner: 
- Pros Knudsen, 22, aar.
- Christen Knudsen, 16 aar.

 

Han bodde på Slevolden i Eidanger i 1666 under skifte etter hans hustru.

 

Schilbred nevner han som Knud Hamborg i boken Brevik gjennom tidene bind 2.

 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 1, side 19a-20b   

21.4.1666 - Slevolden, Eidanger       

Anno 1666 d. 21 Aprillj vare vj effterskriffne Anders Andersen befuldmechtiget

och effterskriffne Eggert Herøen, Halffuor Bierchewold eedsvorne laugrettesmænd

udj Eidanger forsamlede paa Sleevold itm. venneligen didbedne aff Knud Sleevold

dersammesteds at skiffte och deelle imellem hand paa den eene, och hans børn,

nauffnlig Niels, Pros, Søffren, Christen, och Olle Knudssønner, och Boell

Knudsdatters effterlate børn, nemlig Rasmus Isachsen och Barbra Isachsdatter,

effter forn. Knud Sleevoldz aff-faldenne hustru Ingebore Gulbrandsdatter,

offuerwerendis Lensmanden Jørgen Jørgensen, och er passerit som effterfølger:

 

Faderen Knud Sleevold haffuer sielf effter at boet var skifft i tuende lige

parter, sin heelning (halvpart) til sig annammet och det øffrige siden skifft

lige imellem forn. børn, nemlig

 

(1) Niels Knudsens loed,

(2) Pros Knudsens loed,

(3) Søffren Knudsens loed,

(4) Christen Knudsens loed,

(5) Olle Knudsens loed,

(6) Boeild Knudsdatters børns loed.

 

Isach Rauffneberig var skyldig i boet it halfft hundrede daller, deraf skall

hand betalle til sine børn 24 Rigsdaler denne loed beløber sig tiuffge (20)

daler høyere end som en søsterloed formedelst hindes brøllupsgiørsell koste

lige saa meeget som en af sønnernis stedsmaal eller brøllupsløf?

...

Til samme boedt at haffer indseende for an befallit faderen Knud Sleevold for

sin u-myndige søn Olle Knudsen, Isach Rauffenberig for sine u-myndige børn

Rasmus Isachsen og Barbra Isachsdatter ...

 

 

Han giftet seg med[2] Ingeborg Gulbrandsdatter, f. omkring 1600.[3] d. ca 1666

 

 

 

I.    Nils Knudsen, (sønn av Knud Hamborg og Ingeborg Gulbrandsdatter) f. omkring 1620.[4],[5]

 

 

II.   Søren Knudsen, (sønn av Knud Hamborg og Ingeborg Gulbrandsdatter) f. omkring 1620.[8],[9]

 

 

III. Bodil Knudsdatter, (datter av Knud Hamborg og Ingeborg Gulbrandsdatter) f. ca 1625,[10] d. ca 1666 på Ramberg i Eidanger.[11]

      

       Det var skifte etter Bodil på Ramberg 26. mars 1666:

       11a-11b, 1666-26 /3, Ramberg-Eidanger               

       Avg. Bodil Knudsdatter

       Enkem.: Isach Rasmussen Rauffeberig

       Barn: Rasmus, Zara.

      

 

       Hun giftet seg med Isak Rasmussen, f. ca 1640,[12],[13] (sønn av Rasmus Gjordsen og Aase Sørensdatter), d. etter 1706.[14]

      

       Isak:

       Fra artikkelen "Lerstang.slekten i Eidanger og Brevik" av C. S. Scilbred i NTS bind XIII, hefte 2:

 

       I manntallet i 1664 oppgis han å være 40 år. Han står sammen med broren Niels som eier av Bjønnes og Ramberg, samt Gunneklev (3 huder) og 8 skinn i Kjørholt. I begynelsen av 1670 årene har brødrene skilt lag. Isak føres opp som eier av Bjønnes (4 huder), Ramberg (1 hud), Kjørholt (8 skinn) og Siljan (2 huder). Bjønnes og Ramberg brukte han selv. I 1680 årene eiet han Ramberg, Sandøen (2 huder), samt 1/2 hud i Bjerkøen i Eidanger.

      

       Han drev på denne tiden hele Lerstang. Selveierbruket på 3 huder hadde tilhørt broren Søren, men etter dennes død drev Isach det som formynder for brorens barn. Senere overtok en av brorens sønner dette bruket. 2 april 1674 ble det på ting i Eidanger lest opp kjøpsbrev fra Kield Thommesen i Solum til svogeren Isah Ramberg på to skogstykker ved Mørjefjorden (i den østlige delen av Eidanger, på grensen mot Brunlanes).

      

       Han er nevnt i sjølegden i 1706 som bosatt på Lerstang som "Isach Rasmusen Huusmand 84 aar gifft". Han er der bosatt med sønnen Rasmus. Det at han står som gift kan jo bety at han er gift på nytt? Men dette er usikkert. Det kan jo bety at han har vært gift.

      

       Det er også nevnt en "Gunder Jochumsen, Huusqvindens Søn 2 hafver Tarme løb" på gården. Dette kan styrke teorien at han var gift med en kvinne som var mor til denne Gunder Jocumsen. Sønnen Rasmus er nevnt på gården som søn og gift, men når det står huskvinnens søn må trolig dette være kvinnen til Isak?

 

 

 

IV.  Ole Knudsen, (sønn av Knud Hamborg og Ingeborg Gulbrandsdatter) f. omkring 1640.[16]

 

 

V.   Pros Knudsen, (sønn av Knud Hamborg og Ingeborg Gulbrandsdatter) f. ca 1644.  [6],[7]

 

 

VI.  Christen Knudsen, (sønn av Knud Hamborg og Ingeborg Gulbrandsdatter) f. ca 1648.[15]

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 47.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[9]  Stipulert, Stipulert.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 331.

[11]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 165.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 118 og 122.

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[15]  Stipulert, Stipulert.

[16]  Stipulert, Stipulert.