| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SIKTESØYA |


 

 

 

Christen Pedersen Lund f. ca 1640 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Marichen Knudsdatter f. omkring 1640 og 2. gang med Helvig Hansdatter Møller f. ca 1673)

 

 

 

Christen Pedersen Lund, f. ca 1640,[1] d. 1705 i Brevik, gravlagt 07.01.1705 på Brevik kirkegård.[2]

 

Han overtok enken Anne Siversdatter sin del i Siktesøya. Christen ble i 1700 nevnt som bruker av Siktesøya og hans sønn Hans overtok gården etter han.

 

Torkil Lier skriver:

Christen Pedersen Lund var 1671 borger til Skien og innvåner i Langesund.

 

Det ble skiftet etter Marichen Knudsdatter i Langesund fra 21.juni 1692.

Boet sto seg meget godt, med en inntekt på 4936 rdlr. og en netto på 3410. Midlene besto i gård med

sjøbod, 5/16 i skipet Langesund foruten meget løsøre, sølv og trelast.

Av den beholdne kapital gikk halvparten til hustruens arvinger: avdøde datter Saras to sønner, Annechen

Abrahamsdatter g.m. Gregers Nielsen, Marichen g.m. Jacob Boyesen i Kragerø og Margrethe, enke etter Caspar

Becher i Skien.

Etter å ha inngått nytt ekteskap og blitt velsignet med sønner i 1690-årene antok Christen Lunds handel

og redervirksomhet ganske andre dimensjoner.

Etter i flere år å ha vært i kompaniskap med Thomas Sommer i Skien, står han i 1696 som eneeier av

"Langesund", en fløyt på 248 ½ lester med besetning på 28 à 30 mann. Fra 1694 var han også eier av

fløyt "Christina Maria" (189 ½ l.) og "St.Peter" (82 l.), men lykken sto ikke alltid bi.

Langesund havarerte 1697 ved Bergen og ble solgt der, Christina Maria gikk ned 1699 på hjemtur fra

Lissabon og St. Peter var frasolgt i -96. I mellomtiden var imidlertid et nytt "Christina Maria"

(120 ½ l.) innkjøpt samt "Jacob Patriarck" (145 l.), som henholdsvis gikk i fart på England og Frankrike. I

tillegg kom i 1702 skipet "Kong David" og året etter "Paradis" (190 l.). I betraktning av denne ganske im-

ponerende skipsfortegnelse lyder kopskattangivelsen 1699 for Bamble ganske så freidig:

 

"Christen Pedersen Lund, boende i Langesund, angiver sig selv,

som Skipper, sin Hustroe, 1 tj:dreng, 1 tj:pige, 3 Ildsteder,

Saa og at hand haver icke Rente Penger videre end dend lille

ringe Handling, som hand bruger saa sandt hielpe ham Gud."

 

Skatten ble likevel fastsatt til 12 rdlr., det høyeste beløp utlignet i Langesund.

Christen Lund var en av de største donatorer til Brevik kirke, som han skjenket både altertavle, prekestol,

kirkeklokke og altersølv. Han ble da også hedret med et epitafium. Under koret hadde han latt bygge et

eget gravkapell for sin familie; det var atskilt fra den øvrige del av kirkens kjeller og hadde egen inngang

utenfra.

Skiftet etter ham finnes ikke innført, men det ble imidlertid sluttet 4.jan.1706 med et overskudd for boet på

drøye 32.000 rdlr., en svimlende sum i de dager og hvorved Helvig Hansdatter må ha vært en av de mest

attraktive ekteskapsobjekter rundt Skiensfjorden.

 

Christen Pedersen Lund hadde i 1700 overtatt enken etter Jørgen Jørgensen Riber, Anne Iversdatter, sin del på 1 hud av gården Siktesøya. Han nevnes som bruker der, men bodde trolig ikke der.

 

 

(1) Han giftet seg med Marichen Knudsdatter, f. omkring 1640, d. ca 1692.

 

Marichen:

Hun var enke etter Abraham Plugh.

 

Det ble skiftet etter Marichen Knudsdatter i Langesund fra 21. juni 1692:

hustruens arvinger: avdøde datter Saras to sønner, Annechen Abrahamsdatter g.m. Gregers Nielsen, Marichen g.m. Jacob Boyesen i Kragerø og Margrethe, enke etter Caspar Becher i Skien.

 

 

(2) Gift 1693 i Langesund i Bamble,[3] med Helvig Hansdatter Møller, f. ca 1673 på Eik i Bamble,[4] (datter av Hans Lazarij og Susanne Mogensdatter Skoug), d. 1712 i Langesund, gravlagt 23.07.1712 på Brevik kirkegård.[5]

 

Helvig:

Gravlagt som "Jørgen Pedersen kiæriste i Langesund N. Hedevig Hansdatter Møller, gl. 39 aar 5 maaneder".

 

Torkil Lier skriver:

Helvig Hansdatter Møller døde som nevnt i barselseng etter nedkomst med en datter sommeren 1712.

Skiftebehandlingen tok til 7. des. s. år men ble først sluttet 12. mai 1715.

 

 

(2) Helvig Hansdatter Møller giftet seg på nytt og ble forlovet 19.01.1706 i Langesund,3 gift 1706, med Jørgen Pedersen Flood, født 1678 i Bragernes,3 (sønn av Peder Jørgensen og Margrethe), død 1718 i Langesund, gravlagt 07.11.1718 i Bamble.3

 

Jørgen:

Jørgen Pedersen ble verfseier i Langesund og hans skipsverf var en stor leverandør av skip til den dansk-norske flåten. Dette var under den store nordiske krigen. Petter Wessel Tordenskiold fikk levert skip fra Jørgen Pedersen i Langesund. Petter Wessel sitt første skip, som ble levert av Jørgen Pedersen, var snauen "Ormen". "Ormen" var et tomasters skip på 11.5 meter lengde og med noe over 4 meters bredde. Dette var et lite, men raskt skip som kom seg frem i grunne farvann og som ble brukt som kaper. Skipet ble levert 9. september 1711. Petter Wessel var på denne tiden løytnant. (Dette var før Petter Wessel ble adlet til Tordenskiold, noe som først skjedde 24. februar 1716.) Det neste skipet som ble levert fra Jørgen Pedersen til kongen ved Petter Wessel, var fragatten "Løvandals Galley". Dette var et skip på 28 meter og hadde en besettning på 100 mann. Ved siden av dette hadde fregatten 50 soldater ombord. Den hadde 20 kanoner, mot 4-5 på "Ormen". "Løvendals Galley" lettet anker i Langesund den 30. mai 1712, men var senere tilbake i Langesund for reperasjoner. Petter Wessel var i anledning av skipene flere ganger i Langsund. Har rekruterte også matroser der. 

 

I årene 1711-1713 leverte Jørgen Pedersen fra sitt verf 3 snauer, 2 fregatter og to sjalupper. Han hadde også annlagt reperbane ved verftet. Som leverandør av skip til den dansk-norske flåten skulle man tro Jørgen Pedersen døde som en rik mann. Slik var det ikke. Det var ikke alltid like lett på få betalingen han skulle ha fra kongen. Kongen krigen vel landene blakke, for å si det slik. Da Jørgen døde hadde han penger til gode fra kongen. Han hadde i sine siste år måttet pantsette eiendeler for å kunne leve, å betale lønninger.

 

Torkil Lier skriver:

Han var sønn av Tønsbergrådmann Peder Jørgensen og hustru Margrethe. Som Christen Lunds etterfølger overtok han nå posisjonen som stedets mektigste mann.

 

 

 

I.    Hans Christensen Lund, (datter av Christian Pedersen Lund og Helvig Hansdatter Møller) f. ca 1693 i Langesund,[6] d. 1729 i Brevik, gravlagt 03.10.1729 på Brevik kirkegård.[7]

      

     Han overtok sin fars del av Siktesøya og nevnes der under matrikulen i 1723 og i sjeleregisteret i 1725.

 

 

       Gift 03.10.1715 i Langesund,[8] med Magdalene Hermansdatter Grubbe, f. 1693,[9] (sønn av Herman Clausen Grubbe og Mette Nielsdatter), d. 1769 på Rygge Prestegård.[10]

      

       Se Siktesøya denne gården

 

 

      

II.   Christen Lund, (sønn av Christian Pedersen Lund og Helvig Hansdatter Møller) f. 1696 i Langesund i Bamble,[11] d. 1735 i Brevik, gravlagt 26.07.1735 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Gravlagt som "Mons. Christen Lund".

      

       Torkil Lier skriver:

       I rentepengeskatten 1717 er Christen Lunds formynder oppført: Anne sl. Christen Andersens af Christen

       Lunds Capital 6048-3-20 - svarer 120-3.

       År 1722 innkom det til Stattholderen fra stiftsbefalingsmannen over Akershus stift opplysninger om

       Kragerø og byens innvånere, hvor det videre heter: "der er alleene it Ladested under Kragerøes District,

       nafnlig Aabye Elven, hvor ingen Borger eller Strandsidder boer, mens een Persohn boende udi Langesund

       ved nafn Christen Lund, som er Borger udi Kragerø pleier sammesteds aarlig at aflade 2 á 3 smaa skibe

       af dend der fallende Last".

       Vi ser altså at Christen Lund i likhet med broren Hans var kjøpmann, skipsreder og jordeier i Langesund,

       men med borgerskap til Kragerø.

      

       Karen Andersdatter var fremdeles bosatt i Skien 1756, da hun dette år holdt bryllup for datteren Karen.

       Den 18.aug.1757 sto hun fadder i Vågå ved dattersønnen Christian Barnholdts då , og døde der 1762.

       Av ektefellenes 10 døtre nådde 3 voksen alder.

      

 

       Gift 30.10.1720 i Langesund i Bamble,[13] med Karen Andersdatter Malmø, f. 03.10.1695,[14] (datter av Anders Hansen Malmø og Maria Jersin), d. 1762 i Vågå.[15]

 

      

 

III. Peder Lund, (sønn av Christian Pedersen Lund og Helvig Hansdatter Møller) f. 1697 i Langesund i Bamble,[16] d. 08.04.1739 i Kristiania.[17]

      

       Brevik: viet 11.09.1727  

       Mons. Peder Lund og Demois. Botil Justensdatter        

       Caut.: Mess. Hans og Christen Lund.

      

       Torkil Lier skriver:

       I likhet med sine brødre var Peder Lund i sine yngre år handelsmann i Langesund.

       Straks etter bryllupet bosatte ekteparet Lund seg i Kragerø, hvorhan i 1729 skatter til Københavns brannstyr med 2 rdlr.-2.

       Fra 1732-36 er oppholdssted ukjent, men høsten sistnevnte år døpes deres yngste sønn i Sannidal, hvor Lund

       har bosatt seg i strandstedet Kil.

       Den 2.april 1738 var Peder Lund fadder i Christiania.

 

      

       Gift 11.09.1727 i Brevik kirke,[18] med Boel Kirstine Josten, f. ca 1706,[19] (datter av Nils Josten og Kirsten Halvorsdatter Borse), d. 1782 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.10.1782 på Østre Porsgrunn kirkegård.[20]

      

       Boel:

        Hun nevnes her i 1762.

 

        Østre Porsgrunn 1762
        Nr 76 

        Mand og hustru: Jens Anker Blok Skoleholder

        Andre hos sig havende folk: Gullov Larsdatter

        De uformuende: Boel Lund, een fattig Enke

 

        Gravlagt i Østre Porsgrunn som "Enken Bodil Lund 76 aar".

 

      

       A.   Christen Pedersen, f. 1727 i Brevik, døpt 14.12.1727 i Brevik kirke.[21]

            

             Mons. Peder Lunds dr.b. Christen

             baaren af Mad'me Arnholts, Helene Justensdatter, mandfaddere: Mons. Leopoldis, Mess. Henric Hansen, Hans Lund.

 

 

      

IV. Iver Grøngaard Lund, (sønn av Christian Pedersen Lund og Helvig Hansdatter Møller) f. 1703 i Bamble, døpt 14.10.1703 i Bamble,[22] d. 1707 i Langesund i Bamble, gravlagt 02.08.1707 i Langesund i Bamble.[23]

 

 

 

V.   Petter Christian Jørgensen, (sønn av Jørgen Pedersen Flood og Helvig Hansdatter Møller) født omkring 1705.3,[i]

      

       Han var skibsreder i Langesund.

      

       Borgerskap i Skien:

       Peter Christian Jørgensen og Kirstine Boeman (Bowman) ble viet i Langesund (Bamble) 28/12 1739. Jørgensen, som var født omkring 1707, oppføres 1743 som Skiensborger, bosatt i Langesund. Se for øvrig N. S. T., bd. Ill, s. 132.

 

      

       Gift 28.11.1739 i Langesund,[ii] med Maria Christine Bowman, født 1720 i Eidanger,9,[iii] (datter av James Bowman og Else Sørensdatter Brinch), døpt 05.07.1720 i Eidanger kirke,10 død 1761 i Porsgrund,9 gravlagt 25.04.1761 på Eidanger kirkegård.[iv]

      

       Maria:

       Mr. Bowman og Else Brinch - Maria Christine

       Faddere: baaren af Madamme Monrath, Mademeselle Anne Nielsdatter Tyrholm, Hr. Secrater Leopoldus og Bye Schrefver fra Christiania Monsiur Uldrich Snæll, Mr. Weescher.

      

       Hun var fadder hos Niels Aall i 1737. 

 

       Gravlagt som "Petter Christian Jørgensens enke, Maria Kistine Bovman 42 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 267b

       21.4.1761, 27.5. og 27.10.1762 - Porsgrunn, østre side i Eidanger

       Marie Kristine Bowman, død

       v.g. Peter Christian Jørgensen, død, fordum stiger ved Næs Kiilens? Malmgruber.

       Barn:

       1. Jørgen Petersen, 17½ aar.

       2. Else Jørgine Petersdatter, 20½ aar.

       3. Helvig Jacoba, 15 aar.

       Brutto: 240-0-4

       Boets udgift: 314-3-9

 

       Barn se under hennes foreldre

 

      

 

VI. Paul Jørgensen, (sønn av Jørgen Pedersen Flood og Helvig Hansdatter Møller) født omkring 1708,8 død 1718 i Brevik, gravlagt 13.04.1718 på Brevik kirkegård.2

      

       Gravlagt som "Mons. Jørgen Pedersen i Langsund og deris liden søn Navnl. Poul gammel (Alder ikke nevnt. JO)".

 

 

 

VII. Susanna Margrethe Jørgensdatter, (datter av Jørgen Pedersen Flood og Helvig Hansdatter Møller) født 1708 i Bamble,8 døpt 01.04.1708 i Bamble,3 død 1748 i Langesund i Bamble, gravlagt 11.05.1748 i Bamble.[v]

      

       Jørgen Pedersens datter Susane Magrete.

       Faddere: Herman Grubbe, Nicolai Hammer, skolemesteren Jens Langebal , Mette Jensdatter Lemvig, Giørol Hansdatter Møller.

      

      

       Gift 13.12.1731 i Langesund i Bamble,3 med Anders Nilsen Kirchetorp, født ca 1705,1 (sønn av Nils Nilsen Kirchetorp og Birgitte Mortensdatter), død 1767 i Langesund i Bamble, gravlagt 17.03.1767 i Bamble.12

      

       Se Brevik 1725 -1762

 

 

      

VIII. Iver Grøngaard Jørgensen, (sønn av Jørgen Pedersen Flood og Helvig Hansdatter Møller) født 1709 i Bamble, døpt 12.05.1709 i Bamble.3

      

       Faddere: Peder Pedersen (Flood), Henrich Willner, Anne Maria Niels Knudsens, Kirsten Nielsdatter , Maren Nielsdatter (Munch).

      

       Torkil Lier skriver:

       Ved skifte i Larvik 17.des.1732 etter Axel Schavenius nevnes blant boets kreditorer Sr. Iver Jørgensen

       i Amsterdam, som hadde rdlr. 607-0-4 til gode. I samme forbindelse nevnes også Hans Linaae.

       Iver Jørgensen Grøngaard var i 1733 skipper og fører av hukkerten ”Haabet” (17 l.).

       Antakelig døde han (ugift?) i Amsterdam ca. 1736, da broren Peder Lund dette år lar sin sønn oppkalle.

       I 1739 døpes søsterens sønn Iver Grøngaard Kierchetorp.

      

      

 

IX. Helvig Jørgensdatter, (datter av Jørgen Pedersen Flood og Helvig Hansdatter Møller) født 1710 i Bamble, døpt 26.09.1710 i Bamble,3 død 1710 i Brevik, gravlagt 22.12.1710 på Brevik kirkegård.2

      

       Faddere: Leutnanten på den hollandske konvoi, skipper Tellef Larsen, Henrick Hanssen, prestens hustru og Maren Nielsdatter (Munch).

      

       Gravlagt som "Blef nedsatt og jord-paakast Hr. Jørgen Pedersens pigebarn ved nafn Hedevig, udi Sl. Christen Pedersens begrafuelse under Choret, gl. 12 uger".

 

 

 

X.   Helvig Jørgensdatter, (datter av Jørgen Pedersen Flood og Helvig Hansdatter Møller) født 1712 i Bamble, døpt 15.07.1712 i Bamble,3 død 1712 i Langesund, gravlagt 01.09.1712 på Brevik kirkegård.2

      

       Fadder Niels Knudsen, den eneste presten har innført.

      

       Gravlagt som "under Chorets nedre hus Jørgen Pedersen barn i Langesund N. Helvig gl. 6 uger".

 

 

 

 [1]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[2]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[3]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[8]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[9]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[10]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[11]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[13]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[14]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[15]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[16]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[17]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[19]  Alder ved død.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 100-101.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[22]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[23]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.[i]  Stipulert, Stipulert.

[ii]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[v]  Bambleavskrifter på Solumslekt.