| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BASSEBO |

 


 

 

 

Lars Amundsen f. ca 1640 og Amborg Arnesdatter f. omkring 1640 sin familie

 

 

 

 

Lars Amundsen, f. ca 1640,[1] d. ca 1710.[2]

Han var sønn av Amund Tallaksen Sundsåsen.

 

Han er nevnt hjemme på Sundsåsen, 23 år gammel, sammen med faren og broren Hans i 1666.

 

På side 6 i den første kirkeboken i Eidanger står nevnt angående en Peder Hansen Ørvigs forsvinninger i 1696 at Lars Amundsen Bassebo bekrefter at Peder har dratt sin vei. Lars nevnes også med sin bekreftelse på side 8.

 

Der har vi da farsnavnet til Lars Bassebo som nevnes som bruker på Bassebo i Eidanger i 1680 og fremdeles bruker gården i 1700. Han eide i 1700 gården Sundsåsen sammen med Amund Amundsen på Værvågen i Brunlanes. Dette er nok bekreftelsen på at han var sønn av Amund Sundsåsen og at han var bror til Amund Amundsen på Værvågen.

 

Han fikk bygsel på Bassebo i 1712:

Anno 09.04.1714 – Amund Larsens lod lyse Hr. Assistensraad og Laugmand Gorissens bøxel seddel paa en af Scheens Laugstoels gaarde Bassebo kaldet, skyldende 1 ½ hud. (dat. 08.04.1712)

 

 

Han giftet seg med Amborg Arnesdatter, f. omkring 1640, d. før 1712 på Bassebo i Eidanger.

 

Amborg:

Hun nevnes som enke bosatt på Bassebo i 1711 sammen med en enkemann, Jacob Tollefsen. Dette nok enken etter Lars Amundsen og Jacob Tollefsen var hennes svigersønn. Sønnen Amund overtok bygselen etter henne.

 

 

 

 

I.    Amund Larsen, f. omkring 1665.[3]

      

       Han fikk i 1712 bygselseddel på Bassebo av skyld 1 1/2 hud, noe som var hele gården. Han var da sikkert sønn av Lars Amundsen som brukte gården før han.

 

 

 

II.   Kirsten Larsdatter, f. ca 1670.[4]

      

       Hun er trolig datter av Lars Amundsen som var bruker på Bassebo da hun giftet seg. Hun kom da fra Bassebo.

 

       Trol. 2/8-1696. I Eidanger.

       Elef Anunsen fra Solum i Næs Sogn, een Enchemand og Kisten Larsdaatter fra Basseboe.

       Cav: Hans Amunssen, Jørgen Arnesessen Kiørholt.

 

       Hun giftet seg ifølge Lorens Berg muligens for andre gang med den brukeren som fulgte etter Ellef på Solum, Torger Andersen.

 

      

       (1) Gift 1696,[5] med Ellef Anunsen, f. omkring 1670,[6] (sønn av Anun Nilsen og Mari Torsdatter).

      

       Ellef:

       Han var fra Solum i Brunlanes. Han fikk halve gården etter foreldrene. Han ble bruker der fra 1695 til 1715. Lorens Berg har ikke mer opplysninger om han.

      

       Ellef var enkemann da han giftet seg med Kirsten Larsdatter.

 

      

       (2) Hun giftet seg med Torger Andersen, d. ca 1735 på Solum i Brunlanes.[7]

      

       Torger:

       Han var bruker på Solum i Brunlanes fra 1720 til omkring 1735 ifølge Lorens Berg. Han giftet seg da mulgens med enken etter den brukeren han etterfulgte, Ellef Anundsen. Han og medbrukeren ble ifølge Lorens Berg trukket for retten i 1729 av skattefuten. De hadde hugget smålast og solgt: 30 lekter hver, betalt med 1 skilling stykket. Prokurator Borre forlangte at de skulle fravike gården. Torger og Elias synes dette var for hard straff. De ble dømt til å betale tilbake de skillingene de hadde fått for lektene.

 

 

       Barn:

 

 

       A.   Kirsti Torgersdatter, (datter av Torger Andersen og Kirsten Larsdatter) f. ca 1704,[8] d. 1784 på Arøya i Brunlanes,[9] gravlagt 18.01.1784 i Brunlanes.[10]

            

             Hun kom fra Solum. Hennes bror, Jon Toergersen Solum, var formynder for hennes barn ved skifte etter mannen i 1743.

            

             Gravlagt som "Kirsti Tergiusdatter Arrøen, 80 aar gl.".

 

            

             (1) Gift[11] med Iver Isachsen, f. omkring 1710,[12],[13] (sønn av Isach Josten og Kirsten Jonsdatter), d. ca 1743 på sjøen.[14]

            

             Iver:

             Han bodde på Arøya og ble borte på sjøen ifølge Lorens Berg.

            

             Bruker av Arøya 1735-40, da han ble vekk på sjøreis.

            

             Det var skifte etter Iver Isachsen Stochesund (Arøe) den 16. Februar 1743 ( nr.10 side 18a).

 

            

             (2) Gift[15] med Daniel Samuelsen.

 

            

 

       B.   Jon Torgersen, (sønn av Torger Andersen og Kirsten Larsdatter) f. ca 1710 på Solum i Brunlanes,[16] d. 1785 på Solum i Brunlanes.[17]

            

             Bosatt i Oppistua i Solum. Jon var bruker fra ca 1735 til 1769. Han var trolig sønn av brukeren før han. Ifølge Lorens Berg hadde begge Solum-bøndene i 1757 et oppgjør med skattefuten for "begangen lastehugst". Det gikk verre for han enn hans far. Jan og hans medbruker Nils Prossen ble fradømt bygselen. De fikk dog festebrevene igjen, men måtte betale ny førstebygsel, 5 daler hver. Jon og Gundbjørg tok opphold på gården i 1769.

            

             Han døde ifølge bygdeboken i 1785. Jeg finner han ikke gravlagt rundt denne tiden i Brunlanes?

            

             Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1784-1793) side 37

             Skifte 9. Marti 1785 paa gaarden Solum i Thanum Præstegield

             Jon Torgersen, død - enke Gundbiør Larsdatter

             Barn:

             1. Anders Jonsen, boende paa gaarden Solum, myndig.

             2. Catharina Jonsdatter, g.m. Nils Sørensen i Eidanger, myndig.

             3. Anne Maria, g.m. Anders Olsen Lønnebacke.

             4. Sara Jonsdatter, g.m. Hans Christensen Halvarp.

             5. Mari Jonsdatter, været i ægteskab med Anders Larsen Nøklegaard og efterladt sig følgende børn:

                 a) Lars Andersen, boer paa gaarden Ouden i Eidanger, myndig.

                 b) Isach Andersen, 22 aar, hiemme hos faderen.

                 c) Anne Andersdatter, 21 aar og ugift, hiemme hos faderen.

                 Faderen Anders Larsen Nøklegaard formynder for sine umyndige børn.

             Brutto: 85-0-4

             Netto: 40-3-4.

 

            

             Han giftet seg med Gunbjørg Larsdatter, f. ca 1712,[18],[19] d. 1788 på Solum i Brunlanes,[20] gravlagt 12.10.1788 på Tanum kirkegård.[21]

            

             Gudbjør:

             Hun gravlegges som " enken Gunbiør Solumb 76 aar".

 

 

 

      

III. Åste Larsdatter, f. ca 1674,[22] d. før 1711.[23]

      

       Hun kom fra Bassebo i Eidanger da hun giftet seg. Hun var nok datter av Lars Amundsen Bassebo/Sundsåsen.

        

       Den 17. Dom 8. Trin. Her i Eidanger trolofved Jacob Tollefssøn med Aaste Larsd. Bassebue.

       Caut: Halvor Siljen og Jon Larsen Nouster.

       Copulation og Brøllup den 7. Sept. 1701.

        

       I ekstraskattregnskapene 1711 ble oppgitt at brukeren Jacob Tollefsen var enkemann, så hun må være død før det.

 

       Hun etterlot seg ingen barn.

 

      

       Gift 07.09.1701 i Eidanger kirke,[24] med Jacob Tollefsen, f. ca 1665,[25] (sønn av Tollef Nilsen og Siri Svensdatter), d. 1741 på Nordal i Eidanger,[26] gravlagt 21.06.1741 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       Jacob:

       Jacob kom fra Søndre Tveten. Han var myndig under skifte etter moren i 1695.

             

       Han nevnes i ekstraskatteregnskapet i 1711 under Bassebo som en enkemann med ei tjenestepike.

        

       Han giftet seg på nytt i 1724 med Åste Sørensdatter fra Flogstad. Se hennes foreldre på Flogstad

        

       Gjerpen, onsdag d. 26. Jan. 1724 trolovet

       Jacob Tolfssøn og Aaste Sørensdatter fra Aasebachen.

       Caut: Michel Larssøn, Ole Jenssøn af Ejdanger.

       Gjerpen, Løverdagen d. 4. Mart. 1724 viet: Jacob Tolfssøn og Aaste Sørensdatter.

             

       Han bodde i 1725 hos sin bror, Hans Tollefsen, sin enke Karen Simensdatter på Nordre Tveten:

       Haver til Huuse hos sig sin Salig Mands Broder Jacob Tollefsøn gl. 60 aar iche tient for Soldat er gift med Aaste Sørensdatter gl. 51 aar, ingen Børn.

             

       Han gravlegges som "Jacob Tollufsøn Nordal 75 aar". Han døde da hos sin bror Ole på Nordal.

 

      

 

IV. Gunhild Larsdatter, f. omkring 1680.[28]

      

       Hun kom fra Bassebo da hun giftet seg og var nok barn av den Lars (Lauritz) Amundsen som var nevnt der rundt 1700.

 

       Trol. 10/6-1715 i Eidanger Præstegaard. Copul. i Eid. Kirke 8/9-1715.

       1. Jacob Olsen S. Lunde |: Reserva - Soldat, hafde Capt. Uslers Seddel :| med Gunild Lauridzd. (Larsd.) Basseboe.

       Caut: Olle Gudmundssen Qwæstad og Arne Jørgensen Kiørholt.

 

      

       Gift 08.09.1715 i Eidanger kirke,[29] med Jacob Olsen, f. omkring 1680,[30] (sønn av Ole Nilsen og Ingeborg Eriksdatter).

      

       Jacob:

       Han kom fra Søndre Lunde.Han er nevnt som umyndig under skifte etter faren i 1698.

      

       Det kan være han som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Jacob Olsen S..sk..?", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

      

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 358.

[8]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 558.

[9]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 558.

[10]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 304.

[11]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 558.

[12]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 558.

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Skifte etter han.

[15]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 558.

[16]  Stipulert, Stipulert.

[17]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 358.

[18]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 358.

[19]  Alder ved død.

[20]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 358.

[21]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 311.

[22]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[24]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[25]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[26]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[27]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[28]  Stipulert, Stipulert.

[29]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[30]  Stipulert, Stipulert.