| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |     


 

Bakke Gnr.74

 

 

En snau kilometer inn på Eidangerhalvøya ligger gården Bakke. Gården Nedre Heistad ligger nordøst for Bakke, Skavråker ligger nordvest, Kjørholt i sydvest og Ørvik i sydøst.

 

 

Landskyld (1664)

Skyld 2 huder

 

 

Litt fakta om gården Bakke

 

 

De tidlige manntallene på Bakke:

 

I biskop Eysteins jordbok fra 1398 stod det at Eidanger prestebol eide 1 ørsbol i Bakkanom.

 

I en oversikt fra det alm. skattemanntallet i 1611 nevnes ”Rolluf Backen” blant ødegårdsmenn.

 

Blant dem som betalte saltverksatt i 1613-14 nevnes også ”Rolff Bachen” blant ødegårdsmenn.

 

Blant ødegårdsmenn i 1619-20 nevnes fortsatt ”Rolff Bache”.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Bachen som Rolff bruger,
schylder 2 huder,
som følger laugstoellen i Tynsberg.
Er for høyt sat paa landschyld, men goedt
for 1 fierdingsg(aa)rdt, penge - 6 mk.
Laugstoellen i Tynsberg buger

Under femdalerskatten i 1650 var det laugmanden i Tønsberg som eide gården Bakke. Rolf og Anders var brukere. Bakke ble oppført med en skyld på 2 huder, men laugstollen i Tønsberg skrev ved denne anledning at landskylden var for høyt satt og at gården ”er god for en ødegaard”. Skatten ble satt til 1 riksdaler og 1 ort.

 

Laugstollen i Tønsberg stod også under skattemanntallet i 1655 som eier av gården Bakke. Anders var nå bruker alene.

 

Slik var situasjonen også i 1661 da landkommisjonen gjorde sine undersøkelser.

 

I fogdens manntall i 1664 nevnes Bache under ødegårder. Anders på 34 år som bruker. Anders Reersen 18 år nevnes også på gården.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 var Bakke oppført med en skyld på 2 huder. Anders Rolfsen 48 år var bruker (her får vi hans patronymikon). Han var oppført med sønnen Søfren Andersen på 16 år.

 

Under matrikulen av 1665 var fortsatt Laustollen i Tønsberg eier.

 

Gårdsmanntallet i 1672 oppførte også Anders som bruker og Tønsberg laugstoll som eier av Bakke.

 

Slik var også situasjonen under skattemanntallet fra 1680 og rostjenestemanntallet fra 1685.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 nevnes Bakke som postgård. Eierskapet var uforandret, men Anders var nu bruker sammen med Nils.

 

I 1700 under rostjenesteberegningen var det forandringen på Bakke. Laurs Svendsen var nå både eier og bruker av gården.

 

Ekstraskatten (skoskatten) i 1711 oppførte ”Svend Axsellsøn” med kvinne og to barn på Bakke.

 

Under matrikulen av 1723 var David Chrystie eier av gården Bakke med bygselsrett. Svend var bruker av gården. Det nevnes ingen husmannsplasser der.

 

 

 

Nevnt her i 1692

 

Nils Bakke f. omkring 1640 ble nevnt her på Bakke i 1692.

 

Se Ørvik

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1710 til 1740 (Anne til 1742)

 

Svend Axelsen f. ca 1671 nevnes som ”Vigværing” da han i 1710 giftet seg med Anne Olsdatter f. ca 1675. Hun var enke etter Hans Nilsen Heistad, men bodde på Bakke da de giftet seg. Svend nevnes som bruker på Bakke frem til han døde der i 1740. Anne døde der i 1742.

 

Barn:

Anne Svendsdatter f. ca 1710

Sophie Svendsdatter f. ca 1711 d. 1713

Helvig Svendsdatter f. 1713

Sophie Svendsdatter f. ca 1715 d. 1742

Helvig Svendsdatter f. 1716 d. 1734

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1741 til 1769 (Maren til 1780)

 

Ole Guttormsen f. ca 1702 kom fra Solum sogn og giftet seg 1. gang i Solum i 1727 med Ingeborg Guttormsdatter f. 1707 fra Melum.  De bodde i Solum og Ingeborg døde på Strandmark under Hustvet i Melum i 1730. Ole giftet seg 2. gang i Bamble i 1730 med Jøran Gjertsdatter f. ca 1679 fra Linna i Bamble. Hun var enke etter Jørgen Danielsen på Tveten i Bamble da hun giftet seg i 1730. Ole kjøpte i 1736 gården Søndre Rød i Eidanger, men solgte den allerede i 1741. Dette året kjøpte han gården Bakke i Eidanger av Mad. Chrystie og bosatt seg der. Hans 2. kone døde der samme året. Ole giftet seg 3. gang i Eidanger med Torborg Anundsdatter f. ca 1690. Ole nevnes som enebruker og eier på Bakke og hans 3. kone døde på Bakke i 1746. Ole ble nå for 4. gang gift i Bamble i 1747 med Thora Torsdatter f. ca 1711. Han fortsetter som enebruker og eier på Bakke men hans 4. kone døde der i barsel i 1751. Nå ble Ole gift for 5. og siste gang i Eidanger i 1752 med Maren Torkildsdatter f. ca 1702. Ole solgte Bakke i 1759 til sin nevø Lars Andersen og brukte gården videre sammen med han. Ole døde på Bakke i 1769. Maren døde der i 1780.

 

Ole Guttormsen og Ingeborg Guttormsdatter sine barn:

Karen Olsdatter f. 1728 d. 1748

 

Ole Guttormsen og Thora Torsdatter sine barn:

NN Olsen f. 1751 d. 1751

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1752

 

Anne Michelsdatter f. 1717 døde på Bakke i 1752. Hun nevnes under sin far Michel Sørensen på Flogstad.

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1758 til 1785 (Anne Sophie til 1794)

 

Lars Andersen f. 1728 kjøpte i 1758 gården Bakke av sin onkel Ole Guttormsen. Lars var sønn av Ole Guttormsen sin søster, Amborg Guttormsdatter. Lars giftet seg i Eidanger året etter med Ingeborg Nilsdatter f. ca 1733. Lars var bror ov Guttorm Larsen Huser u/Skavråker.  Lars og onkelen var faddere for Guttorm sitt barn i 1755, så Lars hadde nok allerede da kommet til Bakke. Lars var i 1762 bruker av gården sammen med onkelen Ole Guttormsen, men siden ble han enebruker. Ingeborg døde på Bakke i 1763 og Lars giftet seg 2. gang i Eidanger i 1766 med Mari Svenchesdatter f. 1726. Hun var trolig fra Melum i Solum. Hun døde på Bakke allerede i 1768. Lars giftet seg da for 3. gang i Eidanger i 1771 med enken etter Anders Torgersen, Anne Sophie Jacumsdatter f. ca 1718. De bodde videre på Bakke og Lars døde der i 1785. Anne Sophie døde der i 1794.

 

Lars Andersen og Ingeborg Nilsdatter sine barn:

Amborg Larsdatter f. 1760

Mari Larsdatter f. 1762

 

Lars Andersen og Mari Svenchesdatter sine barn:

NN Larsen f. 1767 d. 1767

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1782 til 1809

 

Christopher Sørensen f. 1747 var nok fra Åltvedt i Gjerpen. Han giftet seg i 1782 med datteren på Bakke, Amborg Larsdatter f. 1760. Han ble gjennom dette giftemålet eier og bruker på Bakke og bodde der livet ut. Han døde der i 1809.

 

Barn:

Lisbeth Christophersdatter f. 1783 d. 1801

Ingeborg Christophersdatter f. 1784

Søren Christophersen f. 1787

Lars Christophersen f. 1793 d. 1852

Inger Christophersdatter f. 1798

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1802

 

Ole Pedersen f. 1766 på Skavråker brukte, under jordavgiften i 1802, halvparten av gården Bakke ved siden av sin drift på Skavråker. Han brukte gården sammen med Christopher Sørensen Bakke.

 

Se Skavråker

 

 

Nevnt her rundt 1810

 

Kjøpmann i Brevik, Johan Andreasen Holm f. 1766, kjøpte gården Bakke på auksjon etter Christopher Sørensen som døde i 1809.

 

Se Brevik

 

 

Nevnt her i 1804

 

En Sivert Evensen skjøtet i 1804 ¾ skind i Bakkerødningen til Erik Svendsen for 16 rd. Var dette en plass under Bakke? Denne Erik Svendsen kan ha vært han som giftet seg med Maren Andersdatter, datteren til Anders Larsen Nøklegård.