| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BAKKE |     


 

Bakke Gnr.74

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

 

Manntall/Matrikler

 

 

 

 

Eidanger Sogn 1725


Bache
Skylder 3 Huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af Sven Axelssøn gl. 54 aar, en Vidværing, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Anne Olsdatter gl. 50 aar, haver 2de Stifsønner Nafnlig Anders Hansøn gl. 21 aar, iche tient Kongen, tiener paa Kiørholt i Eidanger Sogn for aarsløn, Niels Hansøn gl. 18 aar iche tient Kongen, tiener i Bamble Sogn. Noch 3de døttre Nafnlig Sophie Svendsdatter gl. 10 aar, Sara Hansdatter gl. 17 aar, tiener hos Mons. Hans Lund for aarsløn, Helvig Svendsdatter gl. 7 aar, de 2 døttre Eer hieme hos forældrene. Til Bemelte Gaard er ingen Skov uden til brendeved og huushielp, og ellers ingen anden Herlighed til Gaarden.

 

 

 

Ekstraskatten 1743

 

Eier – Ole Guttormsen 2 huder

Bruker – Ole Guttormsen

 

 

 

Matrikulen 1747

 

Eier: oppsitteren

Oppsitter: Ole

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Bakke

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Ole Bakke og kone, Lars Bakke og kone

 

 

 

Matrikulen 1774

 

Eier: oppsitteren

Oppsitter: Lars

 

 

 

Odelskatten 1774

 

Lars adk. til 2 huder 22. mai 1758

 

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Merknad

Eidanger

Bache

Bache

Lars

1

2

 

 

 

 

1801

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Bakke

659

Christopher

Sørensen

Husbonde

54

1ste ægteskab

Gaardbruger

Bakke

660

Anbor

Larsdtr

Hans kone

43

1ste ægteskab

 

Bakke

661

Søren

Christophersen

Deres børn

15

Ugift

 

Bakke

662

Lars

Christophersen

Deres børn

7

 

 

Bakke

663

Lisbeth

Christophersdtr

Deres børn

18

 

 

Bakke

664

Inger

Christophersdtr

Deres børn

3

 

 

 

 

 

 

Jordavgiften 1802

 

Brukere: Christopher Sørensen brukte 1 hud, Ole Pedersen brukte 1 hud

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 07.11.1720 – Her Baron Krags følge bref til hans stifsøn Mon’s Johan Christophersen Testmand paa Bache, skyldende 2 huder med bøxel (dat. 28.05.1720)

 

Anno 15.11.1723 – Mon’s Davif Christj lod lyse Mons’s Johan Christopher Tesmands kiøbebref paa Bache – 2 huder med bøxel (dat. 26.08.1723)

 

Anno 29.03.1743 – Mad. Chrysties skiøde til Ole Guttormsen Bache paa 2 huder i gaarden Bache for 80 rd. af 16. dcb.1741.

 

Anno 29.03.1743 – Ole Guttormsen Baches pantebref til D’herr Cancelieraad og Cammerraad Deichmænner stor 50 rd. imod forsikring i 2 huder i Bache af 29. dcbr. 1742

 

Anno 22.05.1758 – Ole Guttormsens skiøde til Lars Andersen paa 2 huder i Bache for 76 rd. (dat. 22.05.1758)

 

Anno 25.01.1759 – Maren Baches bevis til Bergren for betalt 50 rd.

 

Anno 25.01.1759 – Anders Tvets protest mot samme skiøde og beviis.

 

Anno 21.05.1773 – Aflyst Ole Guttormsen Bakkes den 29. decbr. 1772 til Hr. Deichmenner udtædet obl. dor Cap. 50 rd. som i hans sted ved Lars Andersen er indfriet.

 

Anno 21.05.1773 – En obl. dat. 19. mai 1773 udstæd af Lars Andersen Bakke til Hr. Cancellieraad Deichmann for cap. 113 rd. med aarlig rente og 1.ste priors pant til 2. huder i Grd. Bakke.

 

Anno 02.08.1777 – Efter Begiering af Lars Andersen Bache blev foretaget taxationsfor. paa grd. Bache.

 

Anno 02.08.1777 – Lars Andersen Bache fremstellede sig ved Taxationen med skiøde fra 22. may 1758 thingl. sam. dato – paa 2 huder i Bache. Laant penge af Breviks kirkes. Taxation følger….. osv.

 

Anno 05.09.1777 – Lars Andersen Bakkes obl. til Hr. Cancellieraad og af gl. Kammerraad Deichmand for summa 113 rd, hvorfor var pantsat med 1’ste priort. 2 huder udj grd. Bakke obl. findes dat. 19. marts 1773 og thingl. 21. mai næstefter og mdelig. sees at være afbetalt efter paategnede qvittering af 4. sep. 1777.

 

Anno 05.09.1777 . Lars Andersen Bakkes obl. til Brevigs kirke eller forstander Schwindt for laante 200 rd. hvorfor er pandsat med 1.’ste priors ret 2 huder i grd. Bakke med nøxel og herlighed (dat. 02.09.1777)

 

Anno 31.08.1798 – Aflyst Anne Jachumsdatters obl. til Mad. Hvistendahl 159 rd. hvorfor var pantsat m. 2. priors 2 huder i grd. Bakke, dat. 20.01.1786 og afgvitt. 20. aug. sidstliden

 

Anno 31.08.1798 – Aflyst Lars Andersens obl. til Brevigs kirke, stor 200 rd. m. 1’ste prior i 2 huder i Bakke, dat. 04. sep. 1777 og qvitt i dag.

 

Anno 31.08.1798 – Aflyst Anne Sofie Jachumsdatters obl. til Lars Hvistendahl 40 rd., hvorfor var pantsat m. 2’den prior i 2 huder i Bakke, dat. 26. juli 1787 afqvitt. 06.08.1798.

 

Anno 29.05.1800 – Christopher Sørensen Bakkes pant.obl. tild sidstmeldte Hr. Abraham Pharo for 199 rd. imod 1’ste prior udj 1 hud og 9 skind i grd. Bakke og m. Ole Pedersen Schavragers Caution som selvskyldende, dat 20 ds. s.a.

 

Anno 22.11.1804 – Sivert Evensens skiøde til Erik Svendsen paa ¾ skind i Bakkerødningen for 16 rd. (dat. 14.04.1802)

 

1 hud i gården Bakke ble, etter Christopher Sørensen Bakke som døde i 1809 sin tid, solgt på auksjon til kjøpmann i Brevik Johan Holm for 480 rd.

 

Anno 06.03.1811 – Efter Johan Holms forlang. Blev en skyldsetn.for. afholdt paa grd. Bakke som Ole Pedersen ham forbeholdt sig vet at til Holm udstedte skiøde. Regverent J. Holm var tilstede og fremviste Ole Pedersens skiøde, hvor af fremgaar at sælgeren har forbeholdt sig at skæere ligsom den i skoven ligende myr og kull eller kullebund, hvilke han nu udbeder ansæt i skyld. Efter skiødets formell skulde han skatte af 2 skind, som fragaar Johan Holms eiendom – 1 hud i Bakke