| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SIKTESØYA |


 

 

 

Mogens Pedersen Schou f. ca 1618 og Aleth f. omkring 1620 sin familie

 

 

 

Mogens Pedersen Schou, f. ca 1618,[1] d. etter 1692.[2]

 

Mogens Skoug nevnes av Landkommisjonen av 1661 som eier av 1 hud av gården Siktesøya.

 

I 1664 opplyser fogden at Mogens Skau brukte Siktesøya og også Eik i Bamble. Han bodde for øvrig på Eik.

 

Sognepresten opplyser i 1664 at det ikke bodde noen på Siktesøya og at gården ble brukt av Mogens Skau. Mogens Skau nevnes som bruker av Siktesøya i starten av 1670 åra.

 

Den neste brukeren på øya var Jørgen Jørgensen Riber.

 

Torkil Lier skriver:

Gården Eeg (Eik) ligger omtrent midt mellom Stathelle og Langesund i en avstand av 6-700 meter

fra Langesundsfjorden. Den oppføres med en skyld av 4 huder og var blant fullgårdene i bygda.

Her residerte fra ca. 1650 den driftige, danskfødte, premierløytnant MOGENS PEDERSEN SCHOU, f.

ca.1618, død i tiden etter 1692.

Iflg. Ovenstad var han løytnant til hest under Hannibalsfeiden 1644/45, finnes deretter som løytnant

på vartpenger ved borgerskapet i Skien 29/9-1647, og 26/12 1658 som premierløytnant ved oberst-

løytnant Wedbergs rytteregiment Søndenfjeld. Han avtakket 27.mai 1660.

I en suplikk fra Mogens Schou, datert København 24.sep.1662, skriver han til Frederik 3. at kongen

hadde lovet ham "bondegods" for sin tjeneste som løytnant til hest i siste krig. Jørgen Bielke

hadde omtalt hans krigstjeneste for majesteten sist sommer.

Schou hadde tidligere søkt om en gård han på bodde (Eik), men som Claus Andersen hadde i pant

og som lagmannen nå fikk bevilget til eiendom av kongen. I stedet bad han om å få kjøpe gården

Heistad, "som nest hos mig i Eidanger ligger", samt noe annet gods og å nyte skattefritt den gård

han bodde på. Schou skrev at han hadde tjent kongen i 31 måneder og fått lønn for 7 måneder.

Derfor hadde han 2540 rdlr. til gode.

Schou fikk den 17. nov. skjøte på de vel 13 ½ tønner gods som han ba om for en takst på 40 rdlr.

tønnen, dvs. 541 ½ rdlr. men da måtte han gi avkall på en fordring på 836 ½ rdlr., hvilket innebar at

han i realiteten betalte ca. 60 rdlr. pr. tønne.

I landkommisjonens jordebok 1661 står Mogens oppført som eier av 1 hud i Sigtesøen i Eidanger.

Fogden opplyser 1664 at oppsitteren på Eeg, Mogens Skau, er 60 år gl.

I sogneprestens manntall 24/12 s. år er han oppført som bruker av Sigtesøen samt Eeg og Gimle ved

Langesund og angis å være 46 år, hvilket synes mer overensstemmende med hans tidligere militære

engasjement.

I matrikkelen 1665 anføres det at Eeg nå var ”Bunde Godtz med bøxell”, og det er tydelig at

Mogens er blitt selveier. Fem år senere later det til at den pensjonerte premierløytnant er på sitt

driftigste med en eiendomsmasse på om lag 18-19 huders jordegods, bestående i Eeg og Sundby i

Bamble, Sigtesøen og Heistad i Eidanger samt ½ Ramsåsen i Gjerpen og anpart i Langøen utenfor

Langesund. I tillegg var han bruker av Gimle i tiden ca.1660-1680.

Mogens Schou, som nå var rundet 50 år uten mannlige arvinger, overlot i 1671 Eeg til sin sviger-

sønn Hans Lazarij og flyttet til Sundby. Bygselen av Gimle overlot han i slutten av decenniet til

Gregers Torsen, og sin eiende hud i Sigtesøen solgte han til (sin svoger?) fogd i Bamble Jørgen

Jørgensen Riber.

På Sundby ble han imidlertid boende, og 1688, 89 og –90 heter det at han er selveiende og besitter

2 huder. På tinget i Bamble 17/11 sistn. år er det imdlertid anført: "Mogens Skof afsiger sig fra sin

gaard ey lenger at vil bruge - opsagt deraf nemblig Sundbø".

Kontribusjonsregnskapene 1691 og –92 har flg. kommentarer: "Sundbøe: Mogens bruger 2 huder som

hand med bøxell skal være eiende og ei kand bevises".

Året etter heter det at gården tilhører Kongen; Sundby er blitt inndratt under Kronen da Mogens

ikke kan bevise sin eiendomsrett. Grunnen dertil finner vi antakelig svar på i fogderegnskapet

1689, i en skrivelse fra fogd Rasmus Pedersen Herstad:

 

Extract af dend mig fra det Kgl. Rentekamer dend 23.february tilstillede bereigning ofuer endeel jordegods

som Mogens Scow af hans Kongel.May.t til udleg har bekommed , huoraf fra udleggelsens dato og til Ao 1682 ingen

Odelsskat er svared. Nemblig:

Bamble Fougderie

Gierpen Sogn: Rambsaasen 1 hud 2 skind

Eidanger”: Heistad 10 huder

Bamble Sogn: Langøen ½ t.makrell

Der af Odelsskat fra 1.januari 1663

til aarsdagen 1682 Nembl.

huder 11 / skind 2 / t. ½

til sammen 144 Rd. 86

 

 

Av ovennevnte kan det se ut til at Mogens Schou i året 1682 har solgt disse eiendommer, og at

Rentekammeret siden har kommet underfund med at odelsskatten ikke er blitt betalt i hans eiertid.

Det later derfor til at Sundby er blitt inndratt pga. denne fordring.

Med hensyn til de øvrige eiendommer står Gjerpen kirke i 1691 som eier av Heistad, mens

Langøen og Ramsåsen nå tilhørte lagmann Claus Andersens arvinger.

Hvor Mogens Schou senere hadde sitt opphold vites ikke.

Det later imidlertid til at han er blitt meget gammel og muligens har levd like til 1706/07.

Skipper i Skien Niels Win Knudsen (Munch), som tidligere hadde vært gift med hans datterdatter

Alet, lot nemlig ved denne tid sin yngste sønn oppkalle etter den engang så driftige løytnant og

eiendomsbesitter.

Om Mogens Schous hustru forteller kildene intet.

Hun har imidlertid uten tvil båret navnet Alet, og er da den kvinne som i 1647 svarer førstetake

av Eeg: "Alet som Eeg bruger ". Hvorvidt hun var toller Albret Hammers enke etter et meget

kortvarig ekteskap kan ikke avgjøres. (Albret Hammer var 1645 bosatt på Eik, men verken hustru eller barn nevnes.)

Det er imidlertid fristende å fremsette en hypotese om at Mogens Schous hustru var en

(hittil ukjent) datter av sognepresten i Fyresdal, Hr. Hans Amundsen Morland og hustru Susanne

Arnesdatter, og i tilfelle har båret navnet ALET HANSDATTER MORLAND.

Dette kan forklare hvorfor både Mogens Schous 3 døtre og Hr. Christen Hansen Morlands døtre

bærer de samme " ikke altfor vanlige navn "Susanna, Sibylle og Sidsel.

I tillegg har Hr. Jacob Hansen Morland i Fyresdal og Hr. Christen Hansen Morland i Tønsberg begge

døtre som ved 1672/73 døpes med navnet Alet, noen lunde samtidig med at Susanna Mogensdatter

og Hans Lazarijs eldste datter også får samme navn (f.1671).

Videre bør det bemerkes at ved skifte 1703 etter handelsmann Jens Madsen på Bragernes opplyses

at Monsr. Seier Morland hadde innfunnet seg på vegne av avdødes enke, Sidsel Mogensdatter Schou.

Seier Morland var Hr. Christens tredje sønn, og i fall hypotesen står til troendes enkens fetter.

 

At Mogens Schou også har stått i nær forbindelse med fogd Jørgen Jørgensen Riber synes rimelig.

Fogden, som i 1664 var lensmann i Eidanger og 40 år gl., hadde i sine to ekteskaper (med Giørel

N.N og Anne Siversdatter) 18 barn , hvorav 12 fremdeles var i live 1687.

Selv overtok Riber Sigtesøen etter Schou, og i 1694 makeskifter Susanna Mogensdatter og Maren

Jørgensdatter Riber sine respektive gårder i Bamble og Brevik. Begge damer har døtre med det

sjeldne navn Giørel, og det kan derfor tenkes at Ribers første hustru var Giørel Hansdatter Morland.

Dette er spekulasjoner med alle forbehold, men likevel verd å fremsette.

Så vidt vites etterlot Mogens Schou 3 døtre.

 

 

Gift[3] med Alet, f. omkring 1620.[4]

 

 

 

I.    Susanna Mogensdatter Schou, f. ca 1650,[5] d. 26.08.1688 i Kragerø.[6]

      

       Hun var datter av premierløytnant Mogens Schou på Eeg og hustru Alet (Hansdatter Morland?).

 

      

       (1) Gift ca 1670,[7] med Hans Lazarij, f. 1638 i Grimstad,[8],[9] (sønn av Lazarus Engelsen og Helvig Nilsdatter Friis), d. ca 1690 på Eeg ved Langesund.[10]

      

       Hans:

       Torkil Lier skriver.

       Han var oppvokst hjemme hos moren på Skaregrøm reiste han i likhet med sine brødre tidlig til sjøs.

       I 1661 under skrev han det omtalte pantebrev og var i 1661-64 fører av familiens gamle skute.

       I 1665 finner vi han som strandsitter på Skaregrøm, 27 år gl.

       Senere har han antakelig flyttet til sin bror i Brevik, og der gjort sin hustrus bekjentskap.

      

       Hans Lazarij og Susanna Mogensdatter overtok Eeg i 1671, da Mogens Schou dette år bosatte seg på

       Sundby. Den 11. Apr.1674 ble det i Skien utstedt latinsk sjøpass for kaptein Hans Lazarij, borger til Skien

       og fører av pinassen "Maria" på 218 ½ lester.

      

       Hans Lazarij og Susanna Mogensdatter Schou hadde i sitt ekteskap 5 barn: Aleth, Helvig, Henrick, Karen

       og Giørol, som alle antok Møller til slektsnavn.

      

      

       (2) Gift 1698 i Brevik,[11] med Christian Mortensen Phunt, f. ca 1645 i Kristiania,[12] (sønn av Morten Phunt og Maren Nilsdatter )d. 01.03.1699 i Kragerø.[13]

      

       Christian:

      (1668) Blef i Brevig Trolofved Provisten Hr. Christian Phunt og Susanna Mogensdaatter Skoug.

      

       Torkil Lier skriver:

       Han var sønn av murmester Morten Phunt og hustru Maren Nielsdatter (som 1655 ble gjengiftet med kontrafeier Esaias Rappost i Chr.a.).

      

       Hr. Christians første hustru var Dorothea Braad, datter av sogneprest til Bamble og Kragerø Hr. Peder Hansen

       Braad og hustru Inger Hansdatter Sletter. Etter sin svigerfars ansøkning dat. 12.aug.1670 ble Phunt dennes

       res.kapellan til Kragerø, og fikk 1683 suksesjonsbrev på Bamble kall som han ved Braads død s. år tiltrådte.

       Susanna Mogensdatters annet ekteskap viste seg å bli kortvarig, idet Phunt etter en visitasreise døde ganske

       plutseli, etter 28 ukers samliv.

 

 

       Barn:

 

       A.   Aleth Hansdatter Møller, (datter av Hans Lazarij og Susanne Mogensdatter Skoug) f. 1671 på Eik i Bamble,[14] d. 20.09.1699 i Langesund.[15]

            

 

             Gift 1690,[16] med Nils Win Knudsen Munch, f. 1658,[17] d. 1738 i Skien, gravlagt 26.03.1738 i Skien.[18]

 

            

 

       B.   Helvig Hansdatter Møller, (datter av Hans Lazarij og Susanne Mogensdatter Skoug) f. ca 1673 på Eik i Bamble,[19] d. 1712 i Langesund, gravlagt 23.07.1712 på Brevik kirkegård.[20]

            

 

             (1) Gift 1693 i Langesund i Bamble,[21] med Christen Pedersen Lund, f. ca 1640,[22] d. 1705 i Brevik, gravlagt 07.01.1705 på Brevik kirkegård.[23]

            

              

             (2) Gift 1706, med Jørgen Pedersen Flood, f. 1678 i Bragernes,[24] (sønn av Peder Jørgensen og Margrethe), d. 1718 i Langesund, gravlagt 07.11.1718 i Bamble.[25]

            

             Se Siktesøya denne gården 

            

 

 

       C.   Henrich Hansen Møller, (sønn av Hans Lazarij og Susanne Mogensdatter Skoug) f. 1676 på Eik i Bamble, d. 1736 i Langesund i Bamble, gravlagt 11.04.1736 i Bamble.[26]

            

             Torkil Lier skriver:

             Som eneste sønn fulgte Henrick Hanssen i farens fotspor, og var i 1703 kaptein på Christen Lunds skip "Paradis" (190 lester).

             I et mantall 1712 over Skiensborgere i Langesund finner vi under nr. 3:

             "Hendrich Hansøn, Beboer Eiende Gaard, og haver en liden Huusnæring med Tapperie,

             Tilforne faret for Skipper nogle aar , men forliist skibet og er nu uden dende leilighed.

             (hustrue, hendes gl. Mode, 3 Børn , 1 tienistepige )"

 

            

             Gift ca 1701 i Langesund,[27] med Mette Jensdatter, f. 1678,[28] (datter av Jens Pedersen og Dorotea Nilsdatter Win), d. 1741 i Langesund, gravlagt 19.02.1741 på Langesund kirkegård.[29]

            

             Mette:

             Mette Jensdatter (Lemvig) var datter av skipper Jens Pedersen og hustru Dorothea Nielsdatter Win.

            

            

 

       D.   Gjørel Hansdatter Møller, (datter av Hans Lazarij og Susanne Mogensdatter Skoug) f. ca 1682 på Eik i Bamble,[30] d. 1769 i Skien, gravlagt 04.10.1769 i Skien.[31]

 

            

             (1) Gift 1708 i Langesund i Bamble,[32] med Rasmus Jørgensen Holst, f. 1681,[33] d. 1711.[34]

 

 

             (2) Gift 1712 i Skien,[35] med Peder Pedersen Flood, f. 1680 på Strømsø,[36] d. 1727 i Skien, gravlagt 18.12.1727 i Skien.[37]

 

 

      

      

II.   Sibille Mogensdatter Skoug, f. ca 1653,[38] d. 1725 i Langesund i Bamble, gravlagt 11.02.1725 i Bamble.[39]

      

      

       Gift ca 1672,[40] med Morten Hansen, f. omkring 1650.[41]

      

       Se Brevik før 1701

 

 

 

      

III. Sidsel Mogensdatter Skoug, f. ca 1657, d. 1721 i Bragernes, gravlagt 27.10.1721 i Bragernes.[42]

 

      

       (1) Gift 02.09.1687 i Bragernes,[43] med Jens Madsen, f. ca 1654 (sønn av Mads Jensen og Annichen), d. 1703 i Bragernes, gravlagt 30.01.1703 i Bragernes.[44]

      

       Jens:

       Torkil Lier skriver:

       Han var handelsmann og borger.

      

       Jens Madsens søster Karen ektet 1685 buntmaker Caspar Schultz, som hun i 1704 var enke etter.

       Den 13. April 1703 ble skiftet etter "den velfornemme ved døden afg.mand Jens Madsen" holdt.

       Løsøre og kramgods ble satt til rdlr. 234-3-1, stervbogården til 220 rdlr. og ½ skp. tunge med

       bygsel i gården Nordbye i Lier til 50 rdlr.

       Boets midler med tilstående gjeld utgjorde 609-1-18, bortskyldig gjeld inklusive Anders Madsens

       arv (128 rdlr.) 357-3-19, og netto til deling ble 251-2-9.

       Monsr. Seier Morland møtte som enkens lagverge, og Christopher Hansen Arctander ble anordnet

       som verge for de to barn.

 

      

       (2) Gift 08.05.1704 i Bragernes, med Hans Hansen Kielbech, f. ca 1658, d. 1726 i Røyken, døpt 27.02.1726 i Røyken.[45]

      

       Hans:

       Torkil Lier skriver:

       Han var byskriver.

      

       Kielbech hadde ved kgl. bestalling av 17. Feb.1700 etterfulgt avdøde Peder Paulsen som byskriver

       på Bragernes. Den 13. Aug.1705 ustedte han pant i sin bygård for lån på 100 rdlr. av Helvig sal.

       Christen Lunds i Langesund, som var Sidsel Mogensdatters niece. Lånetiden ble forlenget både i

       1708 og 1712, og nevnes som tilstående gjeld 1718 i boet etter Helvig Hansdatters 2. ektemann,

       skipsreder Jørgen Pedersen.

       Den 18. Feb.1719 solgte Hans Kielbech sin iboende gård til sin stedatter Annichen; 7.nov. s. år

       solgte han en tomt og lade rett overfor hagen til en Sissel Lauritzdatter.

       Hans Kielbech var bror av sogneprest til Røyken Hr. Peder Hansen Kielbech, som døde barnløs 1702.

       Ved det etterflg. geistlige skifte 24/4-s.år får vi rede på prestens arvinger som var:

       helsøsken Hans Kielbech på Bragernes, Elisabeth Kielbech gift m. toller i Larvik Torben Erichsen

       Grønvold, og Sophia Kielbech, sal.Hr. vice-kommandant oberst Lucas Utrechts enke.

       Prestens halvsøsken var: sal. Mathias Hansens barn, sal. Jens Hansens barn, sal. Karen Hansdatters

       barn: en sønn av 1. ekteskap med Henrik Isaksen og 8 barn av 2. ekte med Bartold Stuver d.e. i

       København; sluttelig også Malene Hansdatter.

 

 

       Barn:

 

   A.     Christen Mortensen, f. omkring 1680,[46] d. 1717 på sjøen.[47]

            

             Brevik 01.01.1714: brudevielse Christen Mortensen og Sophie Christine Haurisdtz, haft Kongelig tilladelse at sammen vies hiemme i huset, Caut: Jørgen Pedersen og Hendrich Hantz i Langesund

            

             Han døde på sjøen i 1717.

 

            

             Gift 01.01.1714 i Brevik kirke,[48] med Sophie Christine Hauridts, f. omkring 1685,[49] (datter av Jens Nielsen Hauritz og Anne Maria Andersdatter), d. 1742 i Brevik, gravlagt 22.02.1742 på Brevik kirkegård.[50]

            

             Sophie:

             Torkil Lier skriver:

             Hun var datter av sogneprest til Tinn Hr. Jens Nielsen Hauritz (1645-92) og 2. hustru (fra 1678) Anne Maria Andersdatter. Prestens første hustru var Rebecca Qvislin, d.1678.

            

             Sophie Jensdatter Hauritz var fadder i Brevik Dom 21.Trinit 1707 (november). Kirkeboken angir under 27.apr.1714 at Christen Mortensens hustru ble introdusert i Bamble kirke, men noen dåp eller begravelse av barn finnes ikke innført, verken i Brevik eller Bamble. Som enke ble Sophia Christine 9.des.1717 antatt under Skiens jurisdiksjon som borger. Sammen med sin nabo Henrick Hanssen var hun eier av den innerste brygge og bolverk i Kongshavn, Langesund.

            

             Gravlagt som "Christine Hauritz".

 

            

 

       B.   Christine Mortensdatter Sahling, f. ca 1682,[51] d. 1757 i Langesund i Bamble, gravlagt 02.01.1757 i Bamble.[52]

            

             Gravlagt "82 aar 1mnd. 13 dage gl.", og skal etter denne aldersangivelse være f.ca.1675. Hun må i så fall ha vært førstegangsfødende i en alder av 40 år, hvilket er lite trolig.

 

            

             (1) Gift 29.07.1714 i Bamble,[53] med Anders Jensen Ravn, f. omkring 1680, d. ca 1719/20.

            

             Anders:

             Torkil Lier skriver:

             Han var skipper -ant. død til sjøs vinteren 1719/20. Tollregnskapene opplyser at Anders Jensen Ravn av Langesund innkommer 14.des.1714 med sin førende jakt, drektig 2 lester. Fadder i Bamble 23.juli 1719.

 

            

             (2) Gift 10.05.1723 i Bamble,[54] med Ole Gregersen, f. omkring 1685 (sønn av Gregers Torsen og Kari), d. 1750 i Langesund i Bamble, gravlagt 20.11.1750 i Bamble.[55]

 

            

 

       C.   Johannes Mortensen Saling, f. ca 1683,[56] d. 1743 i Brevik,[57] gravlagt 14.04.1743 på Brevik kirkegård.[58]

            

             Brevik: trolovet 19.10.1741, viet 29.12.1741

             Johannes Salling og Maren Jensdatter

             Caut.: Willum Schuldz, Lars (uleselig farsnavn. IK)

            

             Torkil Lier skriver:

             Johannes Sahling ser ut til å ha kommet til Langesund ved utgangen av den store nordiske krig, for så i 1720/21 å nedsette seg i Brevik. Han ble løytnant i marinen, kaperkaptein og losoldermann i Brevik.

            

             Gravlagt som "Johannes Salling gl. 60 aar".

 

            

             (1) Han giftet seg med Catharina Jacobsdatter Blauve, f. ca 1683,[59] d. 1741 i Brevik, gravlagt 23.06.1741 på Brevik kirkegård.[60]

            

             Catharina:

             Gravlagt som "Johannis Sallings kone gl. 58 aar".

            

             1741 28/7    Protokoll 4 s. 78b

             Brevik   

            Chatharina Jacobsdtr. Blauve +

             e.m. Johan Mortensen

             Sahling

                         Barn:

                         1.  Johannes J. Sahling, 26 år, til sjøs fra Holland

                         2.  Zebille Johansdtr, g.m. Hans Olufsen i Holland

             Brt 430 - 0 - 0

             Nt. 206 - 0 - 0

             Hvori medregnet huset på Øen i Brevik.  Takst 350 rdr.

            

            

             (2) Forlovet 19.10.1741 i Brevik,[i] gift 29.12.1741 i Brevik kirke,[ii] med Maren Jensdatter, født 1724 i Brevik,4,[iii] (datter av Jens Mathisen og Anne Pedersdatter), døpt 23.01.1724 i Brevik kirke,[iv] død 1752 i Brevik, gravlagt 24.03.1752 på Brevik kirkegård.[v]

            

             Se Brevik 1701-1725

 

            

 

       D.   Aleth Mortensdatter Saling, f. ca 1695,[61] d. 1769 i Langesund i Bamble, gravlagt 09.10.1769 i Bamble.[62]

            

 

             Gift 02.08.1714 i Bamble,[63] med Albret Didrichsen Kytmejer, f. 1690 i Bergen, døpt 09.02.1690 i Bergen,[64] d. 1746 i Bamble, gravlagt 03.12.1746 i Bamble.[65]

 

 

            

III. Sidsel Mogensdatter Skoug, f. ca 1657, d. 1721 i Bragernes, gravlagt 27.10.1721 i Bragernes.[66]

 

      

       (1) Gift 02.09.1687 i Bragernes,[67] med Jens Madsen, f. ca 1654 (sønn av Mads Jensen og Annichen), d. 1703 i Bragernes, gravlagt 30.01.1703 i Bragernes.[68]

      

       Jens:

       Torkil Lier skriver:

       Han var handelsmann og borger.

      

       Jens Madsens søster Karen ektet 1685 buntmaker Caspar Schultz, som hun i 1704 var enke etter.

       Den 13. April 1703 ble skiftet etter "den velfornemme ved døden afg.mand Jens Madsen" holdt.

       Løsøre og kramgods ble satt til rdlr. 234-3-1, stervbogården til 220 rdlr. og ½ skp. tunge med bygsel i gården Nordbye i Lier til 50 rdlr.

       Boets midler med tilstående gjeld utgjorde 609-1-18, bortskyldig gjeld inklusive Anders Madsens

       arv (128 rdlr.) 357-3-19, og netto til deling ble 251-2-9.

       Monsr. Seier Morland møtte som enkens lagverge, og Christopher Hansen Arctander ble anordnet

       som verge for de to barn.

      

 

       (2) Gift 08.05.1704 i Bragernes, med Hans Hansen Kielbech, f. ca 1658, d. 1726 i Røyken, døpt 27.02.1726 i Røyken.[69]

      

       Hans:

       Torkil Lier skriver:

       Han var byskriver.

 

       Kielbech hadde ved kgl. bestalling av 17. Feb.1700 etterfulgt avdøde Peder Paulsen som byskriver

       på Bragernes. Den 13. Aug.1705 ustedte han pant i sin bygård for lån på 100 rdlr. av Helvig sal.

       Christen Lunds i Langesund, som var Sidsel Mogensdatters niece. Lånetiden ble forlenget både i

       1708 og 1712, og nevnes som tilstående gjeld 1718 i boet etter Helvig Hansdatters 2. ektemann,

       skipsreder Jørgen Pedersen.

       Den 18. Feb.1719 solgte Hans Kielbech sin iboende gård til sin stedatter Annichen ; 7.nov. s. år

       solgte han en tomt og lade rett overfor hagen til en Sissel Lauritzdatter.

       Hans Kielbech var bror av sogneprest til Røyken Hr. Peder Hansen Kielbech, som døde barnløs 1702.

       Ved det etterflg. geistlige skifte 24/4-s.år får vi rede på prestens arvinger som var:

      helsøsken Hans Kielbech på Bragernes, Elisabeth Kielbech gift m. toller i Larvik Torben Erichsen

       Grønvold, og Sophia Kielbech, sal.Hr. vice-kommandant oberst Lucas Utrechts enke.

       Prestens halvsøsken var: sal. Mathias Hansens barn, sal. Jens Hansens barn, sal. Karen Hansdatters

       barn: en sønn av 1. ekteskap med Henrik Isaksen og 8 barn av 2. ekte med Bartold Stuver d.e. i

       København; sluttelig også Malene Hansdatter.

 

      

 

 

 

 [1]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[2]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[3]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[6]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[7]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[8]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[9]  Stipulert, Stipulert.

[10]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[13]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[14]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[15]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[16]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[17]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[18]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[19]  Alder ved død.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[21]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[22]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[23]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[24]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[25]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[26]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[27]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[28]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[29]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[30]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[31]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[32]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[33]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[34]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[35]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[36]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[37]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[38]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[39]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 438-439.

[40]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[41]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[42]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[43]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[44]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[45]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[46]  Stipulert, Stipulert.

[47]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[48]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[49]  Stipulert, Stipulert.

[50]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[51]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[52]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[53]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[54]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[55]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[56]  Alder ved død.

[57]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 21.

[58]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[59]  Alder ved død.

[60]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[61]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[62]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[63]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[64]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[65]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[66]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[67]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[68]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[69]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[ii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[iii]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[iv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 29.

[v]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.