| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |     


 

Øvre Lunde Gnr.67

 

Øvre og Nedre Lunde ligger i et dalføre opp fra fjorden på Eidanger-halvøya. Nabogårder er Skaveråker og Grava-gårdene.

 

Landskyld (1664)

Skyld 3 huder

 

 

Litt fakta om gården Øvre Lunde

 

 

De tidlige manntallene på Øvre Lunde:

 

En finner Lunde nevnt i gjengjerdsmanntallet fra 1528. Der finner vi ”Symen paa Lwnne” oppført.

 

Blant trelasteksportører i Skienfjorden i 1585-86, og blant dem som levert tømmer til kongen på samme tiden, nevnes ”Skaie Lunde”.

 

I skattemanntallet fra 1692-93 nevnes både Øvre og Nedre Lunde, så gården var delt allerede i tidlige tider.

 

I skattemanntaller fra 1611 nevnes Rasmus og Iver Lunde. De ble nevnt blant gårdene som lå på Eidanger-halvøya.

 

Blant dem som betalte saltverkskatt i 1613-14 nevnes Rasmus Lunde. Vi er nok her på Øvre Lunde og kan fra denne tid skille gårdene.

 

Under koppskatten i 1645 nevnes Rasmus med sin kvinne på Øvre Lunde.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Lunde som Rasmus bruger,
schylder 3 huder,
som sognepresten i Tyndbirg med bøxell 
følger. Dene bunde er forarmet, och 
gaarden ringe paa eindomb, kand iche 
schate widre end for ½ g(aa)rdt, penge - 3 dr.
Sognepresten i Tynsberg bygger.

 

Rasmus var fortsatt bosatt på Øvre Lunde under femdalerskatten i 1650. Sognepresten i Tønsberg eide gårdens 3 huder. Den var da en halvgård.

 

I skattemanntallet fra 1655 var Ingri bruker av Øvre Lunde. Eieren var uendret.

 

Da landkommisjonen i 1661 gjorde sine undersøkelser finner vi at ” Ingeri paaboer 3 huder”, som det stod. Eieren var ”Vor Frue Kirches prestboell i Thunsberg”.

 

I fogdens manntall fra 1664 er Anders 50 aar oppført som bruker av Øvre Lunde. I sogneprestens manntall fra 1664 var Øvre Lunde oppført med en skyld på 3 huder. Som oppsitter var Anders Gunnersen 28 aar oppført. Det nevnes også to husmenn/strandsittere Eschild Gregersen 30 aar og Bionnollff Gregersen 28 aar.

 

Under matrikulen i 1665 var fortsatt Tønsberg prestebol eier av Øvre Grava.

 

I gårdsmanntallet fra 1672 var Peder bruker, og Tønsberg Prestebol eier av gården.

 

Under skattemanntallet fra 1680 var Olluf bruker og Tønsberg Prestebol eier.

 

Under rostjenestemanntallet fra 1684 var fortsatt Olluf bruker og Tønsberg Prestebol var eier.

 

Ole var også bruker under kontribusjonsberegningen fra 1692 og Tønsberg Prestebol var eier.

 

Slik var situasjonen også under rostjenesteberegningen i 1700.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 var Christen Olsen med kvinne, et barn og ei tjenestepike nevnt på Øvre Lunde.

 

I matrikulen av 1723 var Christen bruker, og Tønsberg prestebol eier.

 

 

 

 

 

Nevnt her i 1664

 

Den Anders Gundersen f. ca 1636 som vi finner på Søndre Rød var trolig den samme karen som i 1664 ble nevnt som bruker på Øvre Lunde.

 

Søndre Rød

 

 

 

Fra Ole i ca 1680 var det samme familien som hadde bygselen på Øvre Lunde gjennom hele 1700 tallet og innover i 1800 tallet. Christen Hansen f. 1811, som var sønn av Christen Sørensen f. 1743 sin datter Malene Christensdatter f. 1779, fikk i 1853 kongelig skjøte på gården og familien ble da selveiere. Samme familien blir nå brukere og eiere videre inn på 1900 tallet.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1680 til ca 1700 (Sara til 1715)

 

Fra 1680 nevnes en Ole f. omkring 1640 som bruker på Øvre Lunde. Han nevnes der frem til 1692. Han var nok gift med Sara Nilsdatter f. ca 1643 som døde på Øvre Lunde i 1715.

 

Barn:

Lars Olsen f. ca 1661 d. 1719

Nils Olsen f. ca 1663 d. 1740

Christen Olsen f. ca 1667 d. 1738

Anne Olsdatter f. ca 1675 d. 1742

Anders Olsen f. ca 1683 d. 1743

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1701 til 1738

 

Christen Olsen f. ca 1667 var sønn av Ole Øvre Lunde. Christen giftet seg i 1701 med Marthe Jensdatter f. ca 1677. De ble brukere på Øvre Lunde og bodde der livet ut. Marthe døde i 1733 og Christen i 1738.

 

Barn:

Ole Christensen d.e. f. ca 1705 d. 1738

Birthe Christensdatter f. ca 1709

Ole Christensen d. y. f. ca 1712 d. 1764

Sara Christensdatter f. 1715 d. 1783

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1729 til ca 1735

 

Christen Olsen Øvre Lunde hadde to sønner med navnet Ole. Den eldste Ole Christensen d.e. f. ca 1705 giftet seg i 1729 i Brevik kirke med Anne Anundsdatter f. ca 1707 fra Hvalen. De bodde noen år på Øvre Lunde, men fra 1736 var de bosatt i Brevik. Ole døde der i 1738.

 

Barn:

Christen Olsen f. 1730 d. 1794

Karen Olsdatter f. 1734 d. 1780

Lars Olsen f. 1734 d. 1811

Jacob Olsen f. 1736

Jacob Olsen f. 1737 d. 1791

Ole Olsen f. 1738

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1737 til ca 1749

 

Ole Christensen d.y. f. ca 1712 var den yngste sønnen til Christen Olsen Øvre Lunde med navnet Ole. Denne Ole giftet seg i Brevik i 1737 med Anne Marie Jacobsdatter f. 1716 fra Setret i Brevik. De bodde trolig på Øvre Lunde frem til ca 1759 og nevnes etter dette i Brevik. De kan ha bodd i Brevik hele tiden og at Ole bare ble skrevet som Lunde? Ole døde i Brevik i 1764 og Anne Marie i 1767

 

Barn:

Christen Olsen f. 1739 d. 1763

Martha Olsdatter f. 1743 d. 1749

Ole Olsen f. 1747 d. 1749

Marthe Olsdatter f. 1751 d. 1754

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1735 til 1777 (Sara til 1783)

 

Sara Christensdatter f. 1715 var datter av Christen Olsen Øvre Lunde. Sara giftet seg i 1735 med Søren Anundsen f. ca 1710 fra Hvalen. Søren fikk samme året som han giftet seg med Sara bygselbrev på Øvre Lunde. De bodde på Øvre Lunde livet ut. Søren døde der i 1777. Sara bodde der videre med sønnen Christen og hans familie. Hun døde der i 1783.

 

Barn:

Anund Sørensen f. 1735 d. 1789

Ole Sørensen f. 1737 d. 1779

Marte Sørensdatter f. 1740 d. 1740

Christen Sørensen f. 1742 d. 1824

Else Sørensdatter f. 1745 d. 1809

Anders Sørensen f. 1749 d. 1820

Nils Sørensen f. 1752 d. 1814

Lars Sørensen f. 1757 d. 1757

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1760 til 1789

 

Anund Sørensen f. 1735 var sønn av Søren Anundsen Øvre Lunde. Anund giftet seg 1. gang i 1760 med Else Isachsdatter, f. 1735. Hun var datter av skolemester Isach Olsen. De ble bosatt på Øvre Lunde og Anund fikk festebrev på gården i 1762. I 1762 bodde de på gården sammen med Anund sine foreldre. På gården bodde i 1762 også Else sin far, skolemesteren Isach Olsen. Else døde på Øvre Lunde i 1783. Anund giftet seg 2. gang i 1783 med Johanne Torjusdatter f. 1764 fra Ås. Han fikk ingen barn i sitt andre ekteskap. Anund døde på Øvre Lunde i 1789. Johanne giftet seg 2. gang i 1790 med Christian Sørensen f. ca 1767. De døpte barn på Øvre Lunde i 1790 og 1791. De flyttet etter det til Ås.

 

Barn:

NN Anundsen f. 1761

Ole Anundsen f. 1762 d. 1762

Ingeborg Anundsdatter f. 1763 d. 1763

Sara Anundsdatter f. 1764 d. 1784

Ingeborg Anundsdatter f. 1765

Søren Anundsen f. 1767 d. 1767

Marte Maria Anundsdatter f. 1768 d. 1781

Anne Anundsdatter f. 1769

NN Anundsen f. 1769 d. 1769

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1763 til 1824

 

Christen Sørensen f. 1742 var sønn av Søren Anundsen Øvre Lunde. Christen giftet seg i 1763 med Maren Iversdatter f. 1739 fra Grava. Hun var datter av Iver Jensen Qvist. Christen ble bruker på Øvre Lunde og i 1782 var han bruker der sammen med sin bror Amund. I 1801 og 1802 nevnes han som enebruker på gården. Maren døde på Øvre Lunde i 1822 og Christen i 1824.

 

Barn:

Berthe Christensdatter f. 1765 d. 1838

Sara Christensdatter f. 1767 d. 1773

Søren Christensen f. 1770 d. 1823

Sara Christensdatter f. 1774 d. 1777

Iver Christensen f. 1777 d. 1800

Malene Christensdatter f. 1779 d. 1855

Else Christensdatter f. 1782 d. 1785

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1811

 

Malene Christensdatter f. 1779 var datter av Christen Sørensen Øvre Lunde. Hun giftet seg i Eidanger i 1804 med sin kusine Hans Ouenesen Qvist f. 1773 fra Åsgården i Borre. De døpte barn bosatt på Åsgården frem til 1808, men fra 1811 døpte de barn bosatt på Øvre Lunde. Hans overtok bygselen der etter sin svigerfar.

 

Barn:

Maren Christine Hansdatter f. 1805 d. 1874

Auen Hansen f. 1808 d. 1816

Christen Hansen f. 1811 d. 1878

Helene Marie Hansdatter f. 1814

Sara Hansdatter f. 1818 d. 1859

Anne Sophie Hansdatter f. 1821 d. 1821

Auen Hansen f. 1822 d. 1896

Iver Hansen f. 1826 d. 1843

 

Familieark