| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

Sortedal Gnr.24

 

 

Landskyld (1/2 hud)

 

 

Eier i 1762: Greven i Larvik

 

 

Litt fakta som Sortedal

 

 

 

De tidlige manntallene på Sortedal:

 

Gården hadde en skyld på 1/2 hud, så dette var en liten gård i Siljan.

 

Sortedal nevnes i 1585. Plassen ble da skrevet Sortedal. Senere ble den også skrevet som "Surdalen".

 

Gården ble rundt 1600 nevnt som et underbruk av Nordre Kiste. 

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes følgene eiere på Sortedal: Halduor Rud 4 ½ skinn, Gullich Gundisholdt eier 4 ½ skinn 

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes Jon Austad og hans jordgods. Det var 2 huder 3 skinn odelsgods og 1 hud 1/2 hud pantegods i Gonsholt Søndre, 1 1/2 hud odelsgods og 1 1/2 pantegods i "Søndre Odbor i Huerssogen i Brunlav lehn", 9 skinn pantegods "wdj Oustgaardt", 9 skinn pantegods i Holte og 9 skinn pantegods i Sortedal.

 

En JON Sortedal skal ha blitt nevnt som lagrettemann i 1628.

 

Under båtsmannsskatten i 1640 var gården (1/2 hud) eid av Ole Gonsholt.

 

I 1664 nevnes gården under Nordre Kiste der vi finner RASMUS Surdal 60 aar som husmann.

 

I skattemanntallene fra 1666 til 1681 nevnes Sortedal som øde.

 

I 1681 var GUTTORM bruker på gården og Asbjørn Gulj (Asbjørn Gulli Sandsvær) var eier av hele gården (1/2 hud). Guttorm ble oppført som bruker av gården frem til 1697.

 

I 1698 nevnes OLE (Torsen) SOLVERØD som bruker. En Ole nevnes som bruker frem til og med 1707.

 

I 1700 var Knud Lies arvinger i Sandsvær eier av Sortedal.

 

I 1711 hadde NILS SVENDSEN overtatt som bruker. Han nevnes da på gården med sin kone, 2 barn og ei tjenestepike. 

 

Nils nevnes som oppsitter og eier av gården 6 skinn i matrikkelutkastet 1723: Oppsittere: Niels – Skyld 6 skind – eier var Niels Svendsen. Det var en liden qvern på gården. (Da Nils Svendsen døde i 1731 eide han fortsatt Sortedal.)

 

Nils sin sønn Lars Nilsen solgte i 1747 gården (6 skinn) til grev Danneskiold i Larvik for 80 rd. (skjøte datert 11.01.1747). 

 

Litt om eierskapet:

Grevskapet eide Sortedal fra 1747. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817.

”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Sortedal, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

 

Bosatt her fra ca 1710 til 1739 (Maren til 1759)

 

Nils Svendsen f. ca 1666 fra Austad var 1. gang gift med Åse Olsdatter f. omkring 1670. Nils kom som bruker til Sortedal. Han må ha kommet dit mellom 1707 og 1711. Nils bodde der i 1711 med sin kone og 2 barn. Han må ha giftet seg på nytt før 1715, for da døde hans 2. kone, Rønnaug Berntsdatter f. ca 1656, på Sortedal. Hun kom nok fra Kløverød. Nils giftet seg 3. gang i 1716 med Maren Jonsdatter f. ca 1672 fra Gonsholt Søndre. Nils ble eier av Sortedal. Han døde på Sortedal i 1739 og Maren døde der i 1759.

 

Nils Svendsen og Åse Olsdatter sine barn:

Lars Nilsen f. ca 1699 d. 1774

 

Nils Svendsen og Maren Jonsdatter sine barn:

Svend Nilsen f. 1716 d. 1764

Arne Nilsen f. 1720 d. 1799

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1728 til 1747

 

Lars Nilsen f. ca 1699 var sønn av overnevnte Nils Svendsen Sortedal. Lars fikk i 1728 et uekte barn med Anne Knudsdatter f. omkring 1700. Han giftet seg 1. gang med i 1707 med Sissel Andersdatter f. ca 1707. Lars overtok som bruker på Sortedal etter sin far. Sissel døde på Sortedal i 1739. Lars giftet seg 2. gang samme året med Maren Jacobsdatter f. ca 1709 fra Siltvet u/Bergan i Lardal. Ved skifte etter Lars sin far eide boet 3 huder i Sortedal. Lars solgte i 1747 gården til grev Danneskiold i Larvik (skjøte datert 01.01.1747) og flytter til Søndre Gonsholt. Lars døde der i 1774 og Maren i 1782.

 

Lars Nilsen og Anne Knudsdatter sitt uekte barn:

Åste Larsdatter f. 1728

 

Lars Nilsen og Sissel Andersdatter sine barn:

Åste Larsdatter f. 1728 d. 1802

Anne Larsdatter f. 1730 d. 1730

Karen Larsdatter f. 1731 d. 1813

Ingeborg Larsdatter f. 1732 d. 1734

Ingeborg Larsdatter f. 1735 d. 1815

Nils Larsen f. 1736 d. 1788

 

Lars Nilsen og Maren Jacobsdatter sine barn:

Søren Larsen f. 1740 d. 1789

Jacob Larsen f. 1742 d. 1772

Karen Larsdatter f. 1744 d. 1801

Inger Larsdatter f. 1746 d. 1813

Ole Larsen f. 1748

Jon Larsen f. 1750

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1732

 

Jørgen Christensen f. omkring 1700 og Gunild Christensdatter f. ca 1703 giftet seg i Eidanger i 1731. I 1732 døpte de et barn bosatt på Sortedal. De nevnes etter dette på Kiste.

 

Se Kiste Nordre

 

 

 

Bosatt her fra 1748 til ca 1763

 

Halvor Nirisen f. 1717 fra Gonsholt giftet seg i 1739 med Anne Holgersdatter f. 1715 fra Prestegården. De ble bosatt på Gonsholt og døpte barn der frem til 1747. Halvor ble utlagt for hor med Anne Saga f. omkring 1715 i et skriftemål i 1743. Halvor fikk i 1748 bygselen på Sortedal. De bodde der livet ut. Hans far, Niri Halvorsen, døde bosatt hos dem på Sortedal i 1759. Halvor døde i 1764 og han bodde da på Gurholt. Trolig hos barn. Anne døde hos barn på Kjølnes u/Gurholt i 1795.

 

Hans uekte barn:

NN Halvorsen f. 1743 d. 1743

 

Barn:

Ole Halvorsen f. 1740

Gjøran Halvorsdatter f. 1741 d. 1809

Ole Halvorsen f. 1742 d. 1742

Anna Halvorsdatter f. 1744

Kirsten Halvorsdatter f. 1747

Iver Halvorsen f. 1750 d. 1819

Helge Halvorsen f. 1752 d. 1754

Mari Halvorsdatter f. 1755

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1750

 

Maren Holgersdatter f. 1718 var søster av overnevnte Anne Holgersdatter. Maren giftet seg i 1750 med Anders Halvorsen f. ca 1720. De døpte samme året et barn bosatt på Sortedal. De nevnes siden på Tangen u/Austad.

 

Se Tangen u/Austad

 

 

 

Bosatt her rundt 1762

 

Jacob Johannesen f. 1734 og Gunild Hansdatter f. omkring 1735 bodde på Sortedal i 1762. De døpte et barn der i 1765.

 

Se Torsholt Saga

 

 

 

Bosatt her fra ca 1765 til ca 1771

 

Gjøran Halvorsdatter f. 1741 var datter av overnevnte Halvor Nirisen Sortedal. Gjøran var gift med Ole Torsen f. 1735. De døpte et barn bosatt på Gurholt i 1764, fra 1766 til 1771 døpte de barn bosatt på Sortedal, og fra 1774 døpte de

barn bosatt på Kjølnes u/Gurholt. De overtok nok på Sortedal da hennes far døde.

 

Se Kjølnes u/Gurholt

 

 

 

Nevnt her i 1769

 

Da undernevnte Asle Bjørnsen f. 1706 overtok bygselen her på Sortedal i 1769 byttet han bygsel med Ole Gunderesen f. 1734 som da kom til Gurholt. Ole døpte et barn bosatt på Tormodsrød i 1769 så de har nok ikke bodd på Sortedal. De må ha fått bygselen der bare for å bytte den bort.

 

Se Tormodsrød

 

 

 

Bosatt her fra 1769 til 1773

 

Asle Bjørnsen f. ca 1706 og hans andre kone Karen Arnesdatter f. 1738 bodde på Gurholt og hadde bygesel der. De kom på sine eldre dager til Sortedal. Asle fikk bygselen på Sortedal i 1769 etter Ole Gundersen. Ole Gundersen overtok bygselen som Asle hadde hatt på Gurholt, så de byttet bygsel. Asle døde på Sortedal i 1774. Karen giftet seg på nytt og bodde videre på Sortedal.

 

Se Gurholt

 

 

 

Bosatt her i 1780 til 1809

 

Thor Asbjørnsen f. ca 1743 kom til Sortedal da han i 1780 giftet med enken der Karen Arnesdatter f. ca 1732. De nevnes der i 1801 som inderster/leileboere. Karen døde der i 1808 og Thor i 1809, feilaktig skrevet som Mads.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1773 til 1802 (Berte til 1813)

 

Peder Jonsen f. 1734 fra Prestegården giftet seg i 1768 med Berte Jonsdatter f. 1736 fra Skilbred. De døpte barn bosatt på Friborg u/Skilbred til 1770. Peder fikk bygselen på Sortedal i 1773. De ble bosatt der livet ut. Peder døde der i 1802 og Berte i 1813. Hun bodde da hos sønnen Jon som hadde overtatt som bruker i 1798.

 

Barn:

Maren Pedersdatter f. 1769 d. 1769

Karen Pedersdatter f. 1770 d. 1846

Christen Pedersen f. 1776 d. 1798

Jon Pedersen f. 1778 d. 1839

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1798 til 1839 (Åste til 1859)

 

Jon Pedersen f. 1778 var sønn av overnevnte Peder Jonsen Sortedal. Jon kom fra Sortedal og var skoleholder da han giftet seg i 1804 med Åste Olsdatter f. 1774. Hennes foreldre nevnes på Tormodsrød. Jon overtok som bruker på Sortedal etter sin far i 1798 og drev som omgangskolelærer i ytre Slemdal. Jon døde på Sortedal i 1839 og Åste døde der i 1859. Sønnen Christen overtok på Sortedal.

 

Barn:

Berte Jonsdatter f. 1805 d. 1805

Pernille Jonsdatter f. 1808 d. 1838

Berte Maria Jonsdatter f. 1811 d. 1880

Christen Jonsen f. 1815 d. 1878

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1801

 

Kirsten Halvorsdatter f. 1739 var gift med Christen Berentsen f. ca 1751 som døde på Kiste i 1784. Det var trolig hun som nevnes som enke og bosatt som inderst på Sortedal i 1801.

 

Se Kvisla

 

 

 

 

Se Sortedal etter 1814