| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØGSET 

 


 

 

Peder Vetlesen f. 1721 og Kirsten Mikkelsdatter f. 1726 sin familie.

 

 

 

Peder Vetlesen, født 1721 på Høgset i Siljan,[1] døpt 19.10.1721 i Siljan kirke,1 død 1783 på Høgset i Siljan,[2] gravlagt 04.05.1783 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Vetle Pedersen og Margrete Nilsdatter på Høgset.

 

Han arvet følgende jordgods etter sin mor i 1743:

Peder Vetlesen 5 1/2 skinn i Høgset og 1 skinn i Holte

 

Hans far satt igjen med noe jordgods etter skifte etter moren. Dette har han nok også arvet noe av siden.

 

Delen i Holte ble solgt til hans bror Nils i 1763.

 

Han giftet seg i 1749.

 

Copul. 29/6-1749 i Slemdal.

Peder Vetlesøn Høyset og Kirsten Michelsd. Øverbøe.

Hafde Kongebrev for Slægtskab i 3 die Leed.

 

De ble bosatt på Høgset og Peder nevnes i 1762 som en av to brukere og eiere. Den andre brukeren i 1762 var Solve Mikkelsen, som var bror til hans kone. Solve sin kone hadde vært gift med Peder sin bror Lars Vetlesen. Solve hadde da sin del igjennom sin kone.

 

Høgset 1762:

Gaardsnavn: Højsæt

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Solve Højsæt og kone, Per Højsæt og kone

Børn over 12 aar: Per, Lars og Michel Larssønner

Drenger over 12 aar: Povel Andersen

Piiger over 12 aar: Jøran Halvorsdatter, Kisti Nielsdatter, Marthe Halvorsdatter, Berthe Joensdatter

Andre husboende: Niels Michelsen og kone

 

Han løste ut sine arvinger på deres del i Høgset i 1764.

 

Tinglyst 03.09.1764 (folio 374)

Vetle Pedersens arvingers skiøde til Peder Høyset på 1 hud 3 1/2 skinn i gaarden Høysæt for 190 rd.

 

Bosatt på Høgset i 1782:

Høyseth, Gård, Peder Vetlesen

 

Gravlagt som "Peder Wetles. Høgset 62 aar".

 

De etterlot seg ingen barn.

 

Høgset i Slemdal 26.4.1783 Sk.pr. 10b, Fol. 504b
Peder Wetlesen død, g. Kirstie Michelsdtr.
Avdødes søskende: 1. Nils Wetlesen. boende paa gaarden Holte i Slemdahl 2. Jacob Wetlesen. boende paa gaarden Ougen i Qvælle sogn 3. Marthe Wetlesdtr. (Enke efter Jacob Island). (På Marthe Wetlesdtrs. vegne var sønnen Ole Jacobsen tilstede).
Laugverge for enken Peder Larsen Høyseth.
Nevnt: Kirstie Michelsdatter bror Ole Michelsen øvre Bøe.
Boet eide 3 huder i gaarden Høysæth
Ingen summer nævnt.

 

Det opplyses i skifte at Peder Vetlesen eide 3 huder i Høgset. Denne eierparten var taksert til 1000 rd. Av dette beholdt enken 1 1/2 hud (18 skinn). Resten ble fordelt som følger: Nils Vetlesen 7 1/5 skinn, Jacob Vetlesen 7 1/2 skinn, Marte Vetlesdatter 3 3/5 skinn. Totalt 1 1/2 hud (18 skinn). Nils Vetlesen, som hadde best odel og var åsetebettiget, løste straks ut sine søsken. Skjøte var da på 10 4/5 skinn og ble betalt med 300 rd. Skjøte finnes tinglyst 20.05.1783.

 

 

Gift 29.06.1749 i Siljan kirke,[3] med Kirsten Mikkelsdatter, født 1726 på Øverbø i Siljan,1 (datter av Mikkel Solvesen og Anne Eriksdatter), døpt 27.12.1726 i Siljan kirke,1 død 1783 på Høgset i Siljan,2 gravlagt 06.07.1783 på Siljan kirkegård.2

 

Kirsten:

Hun kom fra Øverbø.

 

Gravlagt som "Kisti Michelsd. Høgset 56 aar".

 

Bamble sorenskriveri, skifteprotokoll nr. I 10b, 1781-1784
fol. 511b-514a / 23. juni 1783
Avdøde kone Kirstie Michelsdatter, Høyseth i Slemdahls annex.
Mellom:
" Eldste bror Solwe Michelsen, død, i ekteskap med Ingeborg Gullichsdatter etterlatt seg sønnene: 1) Lars Solvesen, myndig, bosatt på Kiær i Gierpen Præstegield. 2) Michel Solvesen, myndig, bosatt på Bachene på Neset i Laurviigs Grevskab. 3) Ole Solwesen, myndig.
" Broren Ole Michelsen, myndig, bosatt på Øvrebøe i Slemdahl annex.
" Broren Niels Michelsen, myndig, bosatt på Fossene i Herum Sogn i Laurviigs Grevskab.
" Erich Michelsen, død, i ekteskap med Gunnild Rasmusdatter etterlatt seg barna: 1) Michel Erichsen, myndig, på Qvælle i Qvæls Sogn. 2) Anne Erichsdatter, 19 år. 3) Kari Erichsdatter, 17 år. 4) Mari Erichsdatter, 15 år. Alle hjemme hos mora på Qvælle.
Formynder for Erich Michelsens tre umyndige barn ble farbroren Ole Michelsen Øwrebøe.
I boet fantes et sølvstaup med initialene S.J.S. og G.H.D. og seks spisse sølvskjeer med initialene P.W.S. og K.M.D.
Det vises til skiftet etter den avdøde ektemannen Peder Wetlesen. Fordeling av gårdens grøde og jordegodset ble komplisert. Ole Michelsen Øverbøes sønn Solwe Olsen hadde fra barnsben av vært oppfostret av avdøde, som skulle ha lovet ham 1 hud i Høyseth til odel og eiendom.
Jordegodset var 1 ½ hud i Høyseth som odelsmannen Niels Holte, som var bror av Peder Wetlesen, skulle løse inn for 700 rd.
Jon Michelsen Holm i Herum Sogn var skyldig 35 rd til boet.
Brutto: 949-1-16
Netto: 870-1-8

(Ps Transkribert av Kristian Hunskaar.)

 

Det ble ved dette skifte lagt frem 3 dokumenter ang. gården Høgset. 1. Peder Vetlesens skjøte på 3 huder i Høgset fra 1764, 2. Skifte etter Peder der det vises at Nils Vetlesen var odels- og åseteberettiger. 3. Nils Vetlesens sitt skjøte på 1 1/2 hud fra sine søsken. Det ble i skifte etter Kirsten Michelsdatter konkludert med at boet etter henne eide 1 1/2 hud i Høgset, verdsatt til 500 rd. Nils Vetlesen ønsket da og løse inn denne delen. Det kommer frem av skifte et Kirsti sin bror sønn Solve Olsen Øverbø hadde blitt fostret opp på Høgset. Kirsti hadde lovet han 1 hud i Høgset til odel og eiendom. Nå var det jo slik at Nils Vetlesen hadde den beste retten så etter forhandlinger ble det enighet om at Nils Vetlesen skulle få løse inn disse 1 1/2 hudene mot å legge 200 rd. ekstra i delingspotten slik at løsningsummen ble 700 rd. Den 2. februar 1784 (folio 327) ble dette tinglyst.

 

 

 

I.    Jacob Pedersen, født 1750 på Høgset i Siljan,[4] døpt 11.10.1750 i Siljan kirke,4 død 1753 på Høgset i Siljan,[5] gravlagt 01.07.1753 på Siljan kirkegård.5

      

       Peder Vetlesen Høyset og Kirsten Michelsdatters søn Jacob                                                     

       Faddere: baaren af Solve Høysettes kone Ingeborg Gulichsdatter, Marte Vetlesdatter Iisland, mandfaddere: Solve Høyset, Niels Vetlesen.

      

       Gravlagt som "Per Høysæts barn Jacob 3 aar".

      

 

 

II.   NN Pedersen, født 1754 på Høgset i Siljan,5 død 1754 på Høgset i Siljan,5 gravlagt 24.06.1754 på Siljan kirkegård.5

      

       Gravlagt som "Per Højsæts dødfødte barn".

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 150.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.