| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |     


 

Grava Gnr.65-66

 

Grava-gårdene ligger midt på Eidangerhalvøya. Gården ligger ca 70 meter over havet med Øvre Lunde som nabogård i øst, Åsgårdene i nordvest og gården Klep i vest. Grava ligger 1 ½ kilometer fra sjøen.

 

 

De tidlige manntallene på Grava:

 

I biskop Eysteins jordbok fra 1398 nevnes at prestebolet i Eidanger eide et halvt markebol i ”Grafwm j sydra gardenom”. Jordgodset var gitt av Anders på Tveten. Videre eide Gimsøy kloster 11 ørtugbol i Grafwm”.

 

I et diplom fra 1521 nevnes det at svogrene Torleif Elingson og Stigande Jonnsøn i 1521 kom i besittelse av 2 huder i Vestre Ås og 1 hud i Søndre Grava.

 

Dato: 3 April 1521. Sted: Adelheim.

To Lagrettemænd i Eidanger kundgjöre, at Svogerne Thorleif Erlingssön og
Stigande Jonssön oplod Hr. Eskil Ingemarssön, Sogneprest i Eidanger, paa
Prestebolets Vegne 3 Huders aarlige Skyld i Adelheim i Eidanger mod 2
Huders Skyld i vestre Aas og 1 Huds Skyld i söndre Graver sammesteds.

I gjengjerdsmanntallet fra 1528 nevnes”Gest og Tormoodt paa Graffuett”.

 

Blant bønder som leverte trelast til kongen i 1585-86 finner vi ”Karl Graffuer” og ”Svend Graffuer”.

 

I skattemanntallet fra 1611 nevnes blant leilendinger i Eidanger ”Niels Graffuer” og ”Thord Graffuer”.

 

Blant leilendinger i Eidanger i 1619-20 ble ”Olluff Graffue” og ”Thorgier Graffuer” oppført.

 

Jordboken fra 1624 nevner ”Olluff Graffuer” som eier av 5 skinn i Grava og ”Rondej Graffuer” som eier av 10 skind i Grava. Begge deler var odelsgods. Halvor Asdal i Bamble stod som eier av 1 hud i Grava.

 

I 1630 skattemanntallet finner vi blant ”Hallduor Nielsens” jordgods ”2 ½ tr. korn i Graffuer”.

 

Rosstjenesten fra 1645 nevner at ”Gløer Graffuer” eide 1 ½ hud i Rød og at ”Olluff Graffuer” eide 1 hud 4 skinn i Grava og 1 hud i ”Pøllen”.

 

Under skoskatten i 1645 oppføres ”Olle Graffr” med kvinne og ”Gløer Graffr” med kvinne.

 

 

Schilbred viser til at i 1640 oppførtes ”Oluff” Grava under Eidangers fullgårder og ”Ellef” Grava oppføres blant bygdas ”halvgårder”. Da grensen gikk på 4 huder og Nordre Grava hadde en skyld på 4 huder, mens Søndre Grava hadde 3 huder, så viser dette at Oluf Grava bodde på Nordre Grava og Ellef Grava bodde på Søndre. Ellef ble da etterfulgt av denne Gløer på Søndre Grava i 1645. Dermed kan vi herfra følge gårdene hver for seg.

 

 

Nordre Grava Gnr.65

 

Søndre Grava Gnr.66