| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

Skrukkerød

 

Landskyld (1664)

Skyld 1 hud

 

 

Litt fakta om gårdene Skrukkerød

 

Da Østre Porsgrunn ifølge Rescriptet av 2. desember 1763 ble skilt ut fra Eidanger som en eget prestegjeld ble gårdene Bjørntvedt, Jønholt og Skrukkerød en del av Østre Porsgrunn. (Ved kgl. Resolution av 26. september 1846 ble gårdene igjen en del av Eidanger)

 

 

De tidlige manntallene på Skrukkerød:

 

Skrucherød nevnes som ødegård i sakttemmantall i 1592-93.

 

Blant ødegårdsmenn i 1611 nevnes ”Olle Skruckerød”.

 

Ole nevnes også på Skrukkerød blant ødegården i listen over de som betalte saltverkskatt i 1613-14.

 

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 nevnes i Eidanger under leilendingsbønder og deres odels gods at "Skrucherud schyller till Olluff Schrucherud 1 hud".

 

I jordboken av 1624 nevnes også ”Olluf Skrucherød” med odelsgods ”udj Skrucherød” 1 hud og ”udj Gaden” 1 hud og 4 skinn.

 

Under rosstjenesteskatten av 1645 nevnes Engel Schrucherød som eier”udj 4 skinn i Guttu”. (Gata. JO) Under koppskatten samme året skattet han av seg selv og sin kvinne som eier av 4 skinn i Gata. Skrukkerød ble under koppskatten i 1645 oppført med Marte Skrukkerød som eier.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger

Schrucherød som Engel med sin moder Marte bruger,

schylder 1 hudt,

som forne Marte med bøxell selvff tilkommer.

Bruges aff en enche, och er en ringe plads paa

eiendomb, giff(ue)r i schat – penge 1 dr.

Marte Schrucherødt bygger

 

Engel Olsen Skrukkerød ble i 1650 nevnt som eier av 4 skinn i Gata.

 

I femdalerskatten i 1650 nevnes ”Schruchered, som Errich och Sin Moder Marete med Bøxell och Herlighed tilkommer, er en gandsche Ringe pladz, giffuer der aff i Schat 1 rdl. 1 ort”.

 

Skattemanntallet av 1655 oppgav ”Hafftor”som eier med bygselsrett (1 hud) og bruker av Skrukkerød.

 

Ladkommisjonen av 1661 oppgav Nils som eier (1 hud) og bruker av Skrukkerød.

 

I fogdens manntall i 1664 nevnes på Skrukkerød, Hafftor 50 aar og Niels 24 aar.

 

I sogneprestens manntall i 1664 nevnes bare at Skrukkerød hadde en skyld på 1 hud. Ingen navn.

 

I odelsmanntallet av 1670 nevnes Nils Hafftorsen som eier av 1 hud i Skrukkerød.

 

Gårdsmanntallet i 1672 oppgav Giert som bruker og eier av 1 hud i Skrukkerød.

 

Det samme ble oppgitt i skattemanntallet i 1680 og under rostjenestemanntallet i 1685.

 

Kontribusjonsberegningen i 1692 nevnte Skrukkerød under ødegårder og fortsatt med Giert som bruker og eier.

 

I rostjenesteberegningen fra 1700 stod Peder Jørgensen som eier av 1 hud i Skrukkerød.

 

I matrikulen av 1723 nevnes ”Tolder Ahrentzens enche” som eier og bruker på Skrukkerød.

 

 

 

 

 

Nevnt her fra 1704 til ca 1723

 

Toller Anders Arentsen f. ca 1660 kjøpte i 1704 Jonholt med Skrukkerød. Han døde i 1722 og i 1723 var det hans enke som stod som eier av Skrukkerød.

 

Se Anders Arentsen Jønholt

 

 

Fam.18

 

Nevnt her i 1739.

 

Maria Brandenburg f. omkring 1700, Jomfru Brandenburg, stod i 1739 oppført som eier av Jønholt, Skrukkerød og Gunneklev.

 

Familieark

 

 

Nevnt her fra 1739.

 

Fredrich Biener f. 1702 kjøpte Jonholt med Skrukkerød i 1739

 

Se Fredrich Biener Jønholt

 

 

Eiere videre se Jønholt