| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SILJAN |


 

 

Halvor Andersen f. ca 1638 og Magnild Nilsdatter f. ca 1644 sin familie

 

 

 

Halvor Andersen, f. ca 1638,[1],[2] d. 1720 på Siljan i Eidanger,[3] gravlagt 20.06.1720 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var nok sønn av Anders Knudsen her på Siljan.

 

Han var oppført som 18 år gammel og oppsitter på Siljan i Eidanger i sogneprestens manntall fra 1664. 

 

Han er forlover for ei Kirsten Andersdatter i 1710. Kan de være søsken? Trolig litt gal alder. Jeg har ikke noe mer om dem enn denne vielsen.

 

Eidanger 13/1-1710.

Hendrich Michelsen Prott troloves med Kirsten Andersdaatter den 15/1-1710.

Cav: Daniell Pedersen Skredder ved Osebachen og Halvor Siljen i Birchedalen.

 

Han gravlegges som "Halfvor Andersøn Sillien 82 aar".

 

 

Han giftet seg med[5] Magnild Nilsdatter, f. ca 1644,[6] d. 1715 på Siljan i Eidanger,[7] gravlagt 31.12.1715 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Magnild:

Hun gravlegges som "Halvor Andersen Siljens qvinde Magnild Nielsdatter 71 aar 6 maaneder".

 

 

 

I.    Anders Halvorsen, f. omkring 1675,[9] d. ca 1728 på Osebakken i Gjerpen.[10]

      

       Han kom fra Siljan da han giftet seg.

      

       Vielse i Gjerpen krk. 28/6-1699.

       Anders Halvorssen fra Siljen og Else Knutsdatter fra Osebakken.

 

       Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "Halvorsen, Anders,-husn.".

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Anders Halfvorsen ...?", født i Eidanger sogn, gift og bosatt paa Aasebachen, innrullert 6. mai 1704.

 

       Han nevnes i 1712 blant sjøfolk i Porsgrunn som "Anders Halvorsen Sillien". Han betalte 3 Rd.3 ort 6 sk i krigskatt.

 

       Matrikulen av 1723 opplyste at han eide en del av gården: Anders Halvorsen eiede 2 huder 7 ½ skinn i gården mens 4 ½ skinn var gods eid av umyndige.

 

       Ose-bachen" i Gjerpen 6.12.1728 Sk.pr. 3A, Fol. 129b

       Anders Halvorsen død e. Else Knudsd.

       Barn: 1. Anders Andersen 24 år. 2. Niels Andersen 1 år. 3. Christense Andersd. 21 år.

       Enkens slekt: Far: Knud Amundsen død. Faster, Signe Kraaketo død.

       Brt: 315-3-22. Nt: 231-1-22. Hvori medregnet jordegods: 1. Borge vestre i Gjerpen. 1 hud. Takst 30 rd. Enkens arv etter hennes far. 2. Siljan i Eidanger 2 hud 7 ½ skinn. Takst 80 rd. Skifteb. 30.3.1726. Skjøte 15.7.1726. 3. Kraaketo 2 ½ skinn. Takst 8 rd. 4. det iboende hus. Takst 90 rd.

      

       Her ser man jordgods i gården Siljan i Eidanger.

 

 

       Gift 28.06.1699 i Gjerpen kirke,[11] med Else Knudsdatter, f. omkring 1675,[12] (datter av Knud Amundsen), d. ca 1756 på Osebakken i Gjerpen.[13]

      

       Else:

       Hennes far er nevnt ved skifte etter hennes mann på Osebakken i 1728. Enkens slekt nevnes der som: Far: Knud Amundsen død. Faster, Signe Kraaketo død. Ut fra dette er hennes far bror av Signe Amundsdatter fra Vestre Borge.

 

       De var vel hun som nevnes i dette kjøpet:

       Anno 17.11.1736 – Capitain Bernholdts skiøde til Else Knudsdatter paa 4 skind i gaarden Sillien for 40 rd. (dat. 20.07.1736)

 

        Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll  nr.4 side 488b

        2/11/1756 - Aasebakken

           ELSE KNUTSDATTER

           Arvinger: Barna:

                          1.  Niels Anderssen, myndig.

                          2. Christense Andersdtr. (Broren formynder) ble g.m. Anders Hanssen etter at skiftet tok til.

        Det ble lagt fram skiftebrev av 6.12.1728 der mora hadde fått utlagt 1 hud løs landskyld i vestre Borge som sønnen Niels senere hadde solgt og lovet nå å utrede søsterens part.

        Det ble en del krangel mellom søsknene.

        Boets midler: Uklart.

      

 

 

       Barn:

 

       A.   Marthe Andersdatter, f. 1700 på Osebakken i Gjerpen, døpt 24.05.1700 i Gjerpen,[i] d. 1701 i Osebakken i Gjerpen, gravlagt 1701 i Gjerpen.[ii]

            

             Anders Halvorssens Siljen, hans dotter Marthe

             Faddere: Halvor Siljen, Ole Li, Jens Brynilssen, Hans Borges qvinde, Ole Borges qvinde.

            

             Gravlagt som "Anders Halvorsens datter fra Porsgr. Martha, 9 Maaneder 3 uger g. - Giver tiende til øfre Borge".

 

 

 

       B.   Knud Andersen, f. 1702 på Osebakken i Gjerpen, døpt 07.05.1702 i Gjerpen,9 d. 1713 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 18.06.1713 i Gjerpen.

            

             Anders Halvorssøns Søn fra Porsgr(und) Knud.

             Test: Hans Borie, Oluf Borie x) Erich Anderssens søn Hans. Leut. Uslers Kieriste Barbara, Hans Bories datter Boel.

             x) Borie = sikkert gd. Borge.  J.Hv.

            

             Gravlagt som "Anders Halvorssøns søn Knud fra Osebachen 11 aar".

 

 

 

       C.   Anders Andersen, f. 1704 på Osebakken i Gjerpen,[iii] døpt 17.08.1704 i Gjerpen,9 d. før 1756.

            

             Anders Halvorssøns Søn Anders fra Aasebachen.

             Test: Peder Anderssøn Norby. Hans Borge. Erich Anderssøns søn. Leutn. Uslers Kieriste. Helle fra Borrestad.

            

             Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Anders Andersen Siljan 19 aar", født paa Aasebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

            

             Han nevnes ved skifte etter faren i 1728 men ikke i skifte etter moren i 1756.

 

 

 

       D.   Christense Andersdatter, f. 1706 på Osebakken i Gjerpen,11 døpt 01.11.1706 i Gjerpen,9 d. 1788 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.03.1788 på Østre Porsgrunn kirkegård.[iv]

            

             Anders Halvorssens datter Christense fra Aasebachen.

             Test: Thomas Tysk. Niels Sølj. Hans Borges qvinde Pernille. Leutn. Uslers datter Lisbeth. Else Borge.

 

             Hun giftet seg i 1757.

 

             Gjerpen, 21. dec. 1756 trolovet: Anders Hansen og Christence Andersdtr. fra Osebachen.

             Gjerpen,, d. 4.Jan. 1757 viet: Anders Hansen og Christence Andersdtr.

 

             Anders var bosatt i Østre Porsgrunn som gift i 1762.

             Nr 35

             Mand og hustru: Anders Salmager og kone

             Andre hos sig havende folk: Frands Haugaard Skrædder

             De uformuende: Abraham Gundersens Enke fattig med smaa børn

 

             Gravlagt som "Anders Hansens kone Christence Andersdatter 83 aar".

 

            

             Gift 04.01.1757 i Gjerpen,7 med Anders Hansen, f. 1733 i Eidanger,[v] (sønn av Hans Tobiasen og Maren Mortensdatter), døpt 07.06.1733 i Eidanger kirke,13 d. 1790 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.12.1790 i Østre Porsgrunn kirkegård.[vi]

             

             Anders:

             Hans Sadelmagers og Maren Mortensdatters ægte barn tvillinger, Sønnen blef kaldet Anders                                         

             Faddere: baaren af Kirsten Andersdatter, Gunnild Arnesdatter, mandfaddere: Ernst Hansen Mejer Skildrer, En dreng tiennede hos Hr. Cancelieraad Leopoldus dend ældre ved nafn Brynnild Andersen.

            

             F.C. Knudsen:

              Friisebryggen 5, L.matr.no. 36. Slagter Nordahls gaard

             Denne gaard er antagelig ogsaa fra 1740-aarene. I 1761 eies den af Hans Thobiassen, sadelmager. I 1764 overtages gaarden af sønnen Anders Stansen (Hansen. JO) Sadelrnager. Begge disse eiede samtidig nabogaarden, den senere Glosegaard.

            

             Storgaden 106, L.matr.no. 37. Glosegaarden - Strandheims

             I 1761 faar Hans Tobiassen sadelmager grundbrev paa denne tomt, og sønnen Anders Hansen, sadelmager, bygger huset. Han døde i 1790.

 

             Han gravlegges i 1790 som "Anders Hansen sadelmager 58 aar".

 

Han etterlot seg ingen barn.

 

             Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 539b

             Skifte 18. December 1790 i Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 19. marti 1791.

             Anders Hansen, død.

             Arvinger:

             1. Søster Inger Hansdatter, 40 aar.

             Til formynder for hende ble indsadt og anordnet Halvor Seglmager.

             Brutto: 213-1-4

             Netto: 44-3-12

             Stervboehuuset, takst 100 rdlr., solgt 141 rdlr.

 

             Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

            

       E.   Gjert Andersen, f. 1708 på Osebakken i Gjerpen, døpt 24.06.1709 i Gjerpen,9 d. 1709 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 16.02.1709 i Gjerpen.10

            

             Anders Halvorssøns søn Giert fra Aasebachen.

             Test: Lorens Jochumssen. Jens Trost. Vischers Tiener af Scheen. - Leut: Uslers Kieriste. Anders Halvorssøns datter af Scheen.

            

             Gravlagt som " Anders Halvorssøns søn Giert fra Aasebachen, 15 uger gl.".

 

 

 

       F.   Nils Andersen, f. 1711 på Osebakken i Gjerpen, døpt 06.04.1711 i Gjerpen,9 d. 1763 på Bratsbergkleiva i Gjerpen, gravlagt 12.11.1763 i Gjerpen.10

            

             Anders Halvorssøns søn Niels fra Osebachen.

             Test: Gunnar Buer. Hans Borge og hans søn. Ole Borges qvinde Else. Karen Anundsdatter.

            

             Gjerpen, 24.søndag efter Trin. (11/11) 1736 viet:

             Niels Anderssøn og Maria Isacsdatter fra Osebachen.

            

             F.C. Knudsen

             Gjerpen-Porsgrund - Storgaden no. 181

             30/2 1748 skjøde fra Jacob Bomhoff til Niels Andersen paa gaarden med 4 Rdl. 24/ i grundleie.

            

             Gjerpen, d. 14. Martj 1754 viet:

             Niels Andersen og Inger Tostensdtr.

            

             Han nevnes i skifte etter faren i 1756.

 

            Han fikk et barn i sitt andre ekteskap som døde liten. Han brukte da, blant annet, søsteren Christense som fadder. 

            

             Gravlegges som " Niels Andersen f. Bradsb.Kl. 52 1/2 aar".

 

            

             (1) Gift 11.11.1736 i Gjerpen,7 med Maria Isaksdatter, f. 1717 på Meen i Gjerpen (datter av Isak Solvesen og Gunhild Larsdatter), døpt 18.04.1717 i Gjerpen,[vii] d. 1742 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 19.09.1742 i Gjerpen.10

            

             Maria:

             Isak Meens datter Maria

             Faddere: Ole Li, Hans Buer. Aslach Bratsbergs quinde Margrete. Jacob Meens quinde Kirsten. Maren Larsdatter Meen.

 

             Se gamlegjerpen.no

            

             Gravlagt som "Niels Anderssøns qde Marta fra Osebachen, 26 1/2 aar".

 

            

             (2) Gift 14.03.1754 i Gjerpen,7 med Inger Torstensdatter, f. 1714 i Solum,[viii] (datter av Torsten Hansen og Margrethe Clausdatter), døpt 25.04.1714 i Solum,16 d. 1767 på Osebakken i Gjerpen,10 gravlagt 20.05.1767 på Gjerpen kirkegård.10

            

             Inger:

             Døpt i Solum 25.04.1714: Inger - Tosten

             Faddere: Christen Holten, Rasmus Findal, Kiel Veholt, Marthe Hansdatter Veholt, Karen Nielsdatter

 

            Hun var enke etter Jacob Engebretsen Bommen.

            

             Bamble Skifteprotokoll nr. 4, s. 432a

             Bommen u/Bratsberg Sædegård

             31/7/1753     JACOB ENGELBRETSSEN BOMEN

                      Arvinger:

                     Enka Inger Torstensdatter og barna:

                     1. Simon Jacobssen 14 år

                    2. Engebret Jacobssen 6 ".

                    Formynder for Simon farbror Erik Engelbretssen.

                    Formynder for Engebret morbror Hans Torstenssen, Solum.

                    Enka fikk Lars Leche til verge.

             Brt: 300 - 3 - 1

             Net: 283 - 0 - 9

            

             Hun gifter seg på nytt i 1754 med Nils Andersen og var i 1762 bosatt på Bratsbergkleiva:

             Mand og Kone: Niels Andersen og Kone

             Børn over 12 aar: Simen Jacobsen, Engebret Jacobsen.

             Tieneste Folch: Kirsten Larsdatter, Sitsel Andersdatter.

            

             Hun ble enke på nytt i 1763.

 

             F.C. Knudsen

             Gjerpen-Porsgrund - Storgaden 181 (side 85-93):

             8/3 1764 nyt grundbrev fra Bartholomeus Løvenskiold til enken Inger Torstensdtr. og hendes søn Simon Jacobsen.

            

             Hun gravlegges som "Niels Andersens enke 54 aar".

 

 

             Barn:

           

             1.    Jacob Nilsen , (sønn av Nils Andersen og Inger Torstensdatter) f. 1755 i Bratsbergkleven i Gjerpen, døpt 26.12.1755 i Gjerpen,9 d. 1756 på Bratsbergkleven i Gjerpen, gravlagt 20.03.1756 i Gjerpen.10

                   

                    Niels Andersens db. Jacob fra BradsbergKleven.

                    Test: Hans Tostensens kone, Christense Andersdatter, Lars Lerche, Hans Tostensen, Engebret Erichsen.

                   

                    Han ble gravlagt som "Niels Andersens s. Anders Jacob 13 uger".

 

 

 

       G.   Halvor Andersen, f. 1720 på Osebakken i Gjerpen, døpt 20.05.1720 i Gjerpen,9 d. 1721 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 1721 i Gjerpen.10

            

             Anders Halvorssøns søn Halvor.

             Test: Per Gregerssøn, Niels C(h?)ollien, Ole Nirissøns søn Christen, Anders  Tomesøns qde, Maria Jacobsdatter.

            

             Gravlagt som " Anders Halvorssøns søn Halvor 1 aar gl.".

 

 

      

II.   Nils Halvorsen, f. omkring 1675.[14]

      

       Han var sønn av Halvor Siljan ifølge vielsen.

 

 

       Gift 1706,[15] med Sara Skajesdatter, f. ca 1689,[16] (datter av Skaje Larsen og Elen), d. 1736 på Øvrum i Gjerpen, gravlagt 08.06.1736 i Gjerpen.[17]

      

       Se Holtet

 

 

      

III. Jørgen Halvorsen, f. ca 1682 på Siljan i Eidanger,[18] d. 1748 på Siljan i Eidanger,[19] gravlagt 13.03.1748 på Eidanger kirkegård.[20]

      

 

       Gift 1711,[21] med[22] Karen Pedersdatter, f. ca 1681 på Høgset i Siljan,[23] (datter av Peder Ingebretsen og Ingeborg Toresdatter), d. 1742 på Siljan i Eidanger,[24] gravlagt 11.01.1742 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Se Siljan denne gården

      

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 55.

[2]  Alder ved død.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 55.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 55.

[6]  Alder ved død.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 55.

[8]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen

[9]  Stipulert, Stipulert.

[10]  Skifte etter han.

[11]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Stipulert, Stipulert.

[13]  Skifte etter henne.

[14]  Stipulert, Stipulert.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[17]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Alder ved død.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[21]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[23]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[25]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen


[i]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[ii]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[iii]  Skifte etter faren.

[iv]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 138-139.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 5.

[vi]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 160-161.

[vii]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[viii]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett.