| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN   


 

 

Maria Laureteia von Bøslager f. 1609 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Sebastian Haussler f. ca 1581 og 2. gang med Peder Jacobsen f. ca 1614.

 

 

Maria Laucretia von Bøslager, født 1609 i Honeburg i Tyskland.[1]

Hun var datter av Wolfgang von Bøslager og Anna von Kersenbroch

 

I sogneprestens manntall fra 1664 ble Hvalen nevnt med en skyld på 6 huder. En enke "Maria Lucretia 50 aar" stod som bruker. Videre nevnes en "Søffren Torgiersen 22 aar" på gården.

 

I matrikulen fra 1665 nevnes Hvalen som bondegods bortsett fra en liten del (1 tylvt hugne bord) som tilhørte Eidanger kirke.

 

I odelskattemanntallet i 1670 var "Maria Luchredia von Bøslagger" oppført som eier og bruker av de 6 hudene i Hvalen.

 

I gårdsmanntallet fra 1672 var fortsatt Maria bruker og eier.

 

Slik var situasjonen også under skattemanntallet i 1680 og under rostjenestemanntallet i 1685.

 

Fra en artikkel av E.A. Thomle :

Lidt om Sognepresten Johannes Teiste i Eidanger" viser han til opplysninger om denne familien som var å finne i Carl Daicgmans Miscel. Det heter det om skriften må noen lysestaker i Eidanger kirke: "Opskriften paa Lysestagene i Eidanger kirke: Petter Jacobsen konst: Majest. Zolbedienter uber Langesund Zolleri, residerende auf Hualen, mit sein Haus-Frau Maria Lucretia Von Bøslager, verehren diesen par Løchters zu Eidanger Kirke Anno 1660. G.G.R.V.D. D.S.D.H.NR.O.M."

 

Han skriver videre i artikkelen ar Marie var fra Tyskland "af høi Extraction, men at hun etter sin første manns død giftet seg med Peder Jacobsen. Hun ble da forsatt og forfulgt av familien og hun flyktet så til Norge med en del av sine midler og kom til å bo på Hvalen i Eidanger. Hennes mann, Peder Jacobsen, ble "således Visiteres ved Eidanger fjorden, da Tolboden på den Tid laa paa Traag i Bamble sogn". Derses døtre ble gift "mestendels" med bønder i Eidanger, "boende paa Aass, Hovboll, Plogstad, hvilke Gaarde deres Moder eiede, i lige Maade Odevald som den Tid var en Gaard skyldende 2 huder". En av hennes døtre ble gift med sognepresten i Eidanger Hr. Jon Teiste. De fikk en datter Sophie, "til hvilken Bedstemoderen, som ennu er bekjendt under det Navn st Fruen paa Huelen, forærede Odevald i Faddergave". Denne Sophie kom etter foreldrenes død til Skjeberg hvor faren Jon Teiste skal være født. Der ble hun gift med en skredder fra Sverige som het Bent. De kom i "begge i megen Armod" til Eidanger og ble boende på husmansplassen "Odevald, hvorunder deres Søn Jørgen Bentesen er boende som Husmand under Eidanger Prestegaard. Men paa hvad Maade Odevald, som var givet Sophie til Faddergave, er bleven henlagt som en Pertinents under Prestegaarden, enten det er skeet for Betaling eller hendes Fattigdom Skyld, derom vides ingen Underretning."Lysetakene finnes ikke lenger i Eidanger kirke, em det er ingen grunn til å tvile på at de har vært der i Deicmans tid og at han selv har tatt avskrift av innskriften på dem.

 

Ifølge F.C. Knudsen (angående Storgaten 185) så har presten Holmboe i Eidanger i 1892 utarbeidet en slegtstavle om Øvald Slekten:

Ifølge en slægtstavle udarbeidet af presten Holmboe i Eidanger i 1892, nedstammer Øvald-slægten fra Maria Lueretia von Bärsclager d. 9/3 1663. Hendes gravsten staar i indgangen til Eidanger Kirke. Efter sin første mands død, ægtede hun fuldmægtig Peder Jacobsen, der blev udnævnt til toldvicitør i Langesundsfjorden, og boede paa Hvalen i Eidanger. De eiede ogsaa gaardene Aas, Flogstad og Øvald. Døtrene blev gifte med bønder i Eidanger, men en datter blev g. m. sognepresten i EidangerJon Lauritssøn Teiste f. ca. 1617 d. 1670. Han antages at være søn af Lauritz Michelsen, Oslo, og en datter af raadmand i Bergen Jon Andersen, hvis moder var Karen Johnsdtr. Teiste. Teistes datter Sophie blev g. m. skredder Bent fra Skjeberg, og de boede på «Ødewald», som Sophie havde faaet i faddergave af bedstemoderen. Deres søn Jørgen Bentsen Ødewald f. 1693 d. 1772 g. m. Anne Cathrine f. 1703 d. 1782. Bentsen bevidnes af presten Monrad at være husmand under prestegaarden. Disses datter Malene Jørgensdatter blev i 1766 g. m. sjømand Gunder Olsen fra Porsgrund f. 1731 d. 1807. De havde sønnen: Ole Gundersen f. 1775 d. 1860. i 1797 g. m. Karen Halvorsdtr. d. 1851. De fikk i 1799 fæsteseddel paa Øvald. Deres datter Johanne Elise Olsdtr. f. 1809 d. 1884 i 1840 g. m. Nils Jensen f. 1812, havde Øvald fra 1846.

 

F.C Knudsen skriver at hun døde hun 9. mars 1663. Dette passer ikke helt med manntallene da hun nevnes der frem til 1685. Det kan ha vært at hun bare "hang igjen som oppført i manntallene" etter at hun var død? Ikke helt uvanlig.

 

Jørn Erik Øvald har en artikkel om henne i PD 14.01.2015. (Hans kilder var blant annet: Friedrich von Klocke - Die Familie von Boeselager. Ein Beitrag zur Ständegeschichte des westfälischen Adels - Münster, Aschendorff, 1977)

 

Øvald skriver blant annet følgende (et kort sammendrag):

Hun var født i 1609 i Honeburg i nærheten av Osnabruck i Niedersachsen i Tyskland. Dette er ikke langt fra Hannover. Hun var den yngste datteren av Wolfgang von Boeselager og Anna von Kersenbroch og vokste opp i adelige omgivelser i "Rittergut Honeberg" (riddersete Honeburg). Hun var fra 1637 til 1647 gift med Sebastian Haussler. (Ut fra alder var trolig den datteren som giftet seg med presten Theiste, en datter fra dette ekteskapet). Hennes første mann var major i den dansk-norske hæren og de bodde nok i København. Hun var enke etter denne Haussler da hun giftet seg med Peder Jacobsen. Hvordan/hvor hun traff Peder Jacobsen er usikkert. Hennes søster Helvig f. 1606 var gift med Mathias von Buchwald.

 

 

(1) Gift[2] med Sebastian Haussler, født ca 1581.2

 

 

(2) Gift[3] med Peder Jacobsen, født ca 1614,1 død ca 1664 på Hvalen i Eidanger.

 

Peder:

Da landkommisjonen i 1661 gjorde sine undersøkelser var tollbetjent Peder Jacobsen fra Brevik bruker på Hvalen. Han eide 5 huder og 3 skinn i gården. Torsten Skrapeklev eide 3 skinn og Johannes Havreåkers arvinger eide 6 skinn. Det ble nevnt at det var en rydningsplass under gården som ikke hadde noen egen skyld.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnte «Peder 50 aar» som bruker på Hvalen. En «Holger Poulsen 21 aar» var bosatt på gården.

 

 

 

 

I.    Maria Laucretia von Bøslager sin datter, (datter av Maria Laucretia von Bøslager) født omkring 1635.[4]

      

       Hun var datter av toldfulmektig Peder Jacobsen og Maria Lauretia von Barsclager ifølge en slektstavle nedtegnet ev presten Holmboe i Eidanger i 1892. Ifølge artikkel av Jørn Erik Øvald i 2015 var hun, ut fra hennes alder, trolig en datter fra hennes 1. ekteskap i Tyskland. Hun kan også ha vært ei uekte datter.

 

      

       Hun giftet seg med Jon Lauritzen Theiste, født ca 1617,3 (sønn av Lauritz Michelsen og Jonsdatter), død 1670 i Eidanger.3,[5]

      

       Se Prestegården

      

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1664.

[2]  Artikkel av Jørn Erik Øvald i PD 24.01.2025.

[3]  Finn C. Knudsen.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 298.