| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | EIDANGER BYGDEBOK I

I EIDANGER BYGDEBOK I


 

 

 

 

Fakta om gården:

 

BIRKEVOLD Gnr.1

 

 

 

GÅRDSOPPLYSNINGER

For Birkevold som adelig frigård og gods vises til C.S. Schildbred: Gårdene i Eidanger før 1814, side 21-28. Etter midten av 1600-tallet ble Birkevoldgodset solgt og opphørte som adelsgård.

 

Landkommisjonen av 16611) opplyser at “Birchesuold med winderligende Thraaeholt” samt oppryddete plasser og strandhus, tilsammen skyldsatt for 12 huder, tilforn hadde fulgt velbårne Peder Harboe som adelig frigård og gods. Eiendommen var imidlertid nå forpantet til Hans Iversen i Skien, tilføyes det. Et annet sted oppfører kommisjonen Bjerkevoll og Tråholt med underliggende ødegårder blant godset til denne Hans Iversen, som var rådmann og borger i Skien.

 

Videre er det oppgitt i matrikkelen av 16651) at Birkevoll tidligere var herregård underliggende Øvre og Nedre Tråholt, Slevollen, Hollet, Døvik, Rams­dokken, Hasler, Lanner og Kokkersvoll. Nå var imidlertid godset blitt gårder med bygsel. Skylden var nedsatt til 6 huder, d.v.s. til halv­e. Det ble sådd og avlet 4 tønner korn på eiendommen, og besetningen bestod av 4 hes­ter, 14 kuer, 6 ungdyr og 20 småkreatur.

 

Matrikkelutkastet 1723

I matrikkelutkastet av 1723 for Eidanger2)er Birchenswold med Traaholt oppført med Jacob Nielsen (Lerstang, Brevik) som eier og 5 oppsiddere.

Skog: til smaa last, gierdefang og brenneved. Febeite der udi.

Jorda: lere og sand jord, tildels solli, uviss til afling.

Dyr: 3 hæster, 10 Fæe og 9 Saver.

Avling: Saar 22 tønner havre og 27 lass høy.

Husmenn: 4 huusmænd, saar 6 ¾ tønne hafre, 4 fæe og 3 saver. Giver i aarlig afgift 2 rdlr. til opsidderen.

 

EIERE:

1661: Rådmann og borger til Skien Hans Iversen 1)

1713: Anders Nielsen i Brevik

 ?     : Herman Leopoldus 

1723: Jacob Nielsen Lerstang i Brevik, borger til Skien2)

 

BRUKERE

Manntallet 1664-66, soknepresten manntall

I dette manntallet for Eidanger3) nevnes ikke navnet Birkevold, men er ført som følger:

Stoer Troholt – 4 huuder:

Oppsidder: Knud Christensen, 68 aar.

Sønner:

- Pros Knudsen, 22, aar.

- Christen Knudsen, 16 aar.

Tienstedreng:

- Jacob Gunnersen, 50 aar.

Huusmend og Strandsiddere:

- Tystøl Søfrensen, 50 aar.

- Simen Gunnersen, 49 aar

   Sønner:

- Gunner Simensen, 22 aar.

- Niels Simensen, 18 aar.

- Johannes Simensen, 12 aar.

- Torgier Annundsen, 49 aar.

      Sønn:

      - Annund Torgiersen, 20 aar.

 

Lille Troholt – 2 huuder:

Oppsidder: Halvord Halvordsen, 46 aar.

Huusmend og Strandsiddere:

- Michel Lauridzen, 64 aar.

 

Ekstraskatten 1711 (skoskatten)4):

Traaholt med Birchensvold:

1.      Knudt Andersøn med quinde og en søn.

2.      Hans Annundsøn, er ude og er soldat, med quinde.

3.      Hans Ellefsøn med quinde og 2 børn.

4.      Nils Nilsøn med quinde og 2 børn.

5.      Engvold Arnesøn med quinde og en tienstedreng.

Huusmænd underliggende.

 

Eidanger Sogn 1725

Sjeleregister for Eidanger Sogn5) utarbeidet av lensmann Nils Halvorsen:

 

Bierchensvold med Traaholt, skylder 6 huder, udreeder en Soldat.

Bruges af 5 bønder, Nafnlig Hans Annundsøn 1½ huud, Knud Andersøn 1½ huud, Niels Torchildsøn 1 hud, Hans Lillegaard 1 hud, Niels Lanner 1 hud.

 

Hans Annundsøn gl. 45 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Anne Pedersdatter gl. 49 aar, har en søn Hans Hansøn gl. 14 aar, iche endnu døgtig, en datter Anne Hansdatter gl. 5 aar, en fosterdatter Karen Hansdatter gl. 10 aar, ingen Tienistefolch.

 

Knud Andersøn gl. 48 aar, iche har tient, er frisk, gift med Anne Jonsdatter gl. 53 aar, haver 4 drenge-børn nafnlig Anders Knudsøn gl. 22 aar, tiener for Soldat, gift med Anne Nielsdatter gl. 23 aar, har ingen børn, er hos sin Værfader, Hans Knudsøn gl. 13 aar, Povel Knudsøn gl. 10 aar, Amun Knudsøn gl. 8 aar, de 3 hiemme hos forældrene, 2 døtre Inger Knudsdatter gl. 2 aar, Johanne Knudsdatter gl. 1 aar, bemelte 2de døttre er og hiemme.

 

Niels Torchildsøn gl. 30 aar, tiener for Soldat, er gift med Anne Reyersdatter gl. 29 aar, har en søn Reyer Nielsøn gl. 3 aar, en datter Gunild Nielsdatter gl. 1 aar, 1 tienistedreng Niels Reyersøn gl. 20 aar, har iche tient, er frisk, tiener for aarsløn, 1 tienistepige Ingeborg Nielsdatter gl. 14 aar, tiener uden løn. En Huusmand tilholder paa gaarden Ingvold Arnesøn gl. 68 aar, er vanfør, gift med Mari Andersdatter gl. 40 aar, en Stifdatter, Anne Nielsdatter gl. 9 aar.


Hans Lillegaard gl. 50 aar, har tient for Soldat, er frisk, og gift med Maren Giertsdatter gl. 60 aar, haver 3 sønner Ellef Hansøn gl. 15 aar, Jan Hansøn gl. 11 aar, Niels Hansøn gl. 9 aar, ingen af dem er endnu døgtig at tiene, haver 3 døtre Marte Hansdatter gl. 24 aar, tiener udj Gierpen Sogn for aarsløn, Lisbet Hansdatter gl. 22 aar, tiener for aarsløn paa Lunde, Anne Hansdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn.

 

Niels Lanner gl. 70 aar, er iche frisk, gift med Kirsten Pedersdatter gl. 65 aar, har en søn Søren Nielsøn gl. 15 aar, iche endnu døgtig, er hiemme. Har en mand til huuse nafnlig Hans Olsøn gl. 43 aar, tiener for Soldat, er gift med Dorthe Nielsdatter gl. 29 aar, haver 3 døtre Maren Hansdatter gl. 4 aar, Sara Hansdatter gl. 3 aar, Marthe Hansdatter gl. ½ aar.

 

Til bemelte gaard er 4 Huusmænder

Den 1. kaldet Holle indengierds, beboes af Gunder Christensøn gl. 60 aar, har tient for Mariner Soldat, er gift med Børthe Torchildsdatter gl. 28 aar, har ingen børn, heller ingen andre huusfolch. Paa Pladsen kand fødes 5 Saver.


Den 2. Huusmandspladz kaldt Hasseler, bruges af Torchild Sørensøn gl. 60 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Maren Andersdatter gl. 56 aar, haver 3 døtre, Anne Torchildsdatter gl. 24 aar, tiener hos Ole Lunne for aarsløn, Karen Torchildsdatter gl. 20 aar, tiener hos Lars Flogstad for aarsløn, Kirsten Torchildsdatter gl. 11 aar, er hiemme, ingen flere Huusfolch. Paa Pladsen kand fødes 2 Koer og 4 Saver.

 

Den 3. Huusmandspladz kaldet Døewig, bruges af Jens Andersøn gl. 24 aar, enroullered, gift med Maria Larsdatter gl. 24 aar, har en datter Gunild Jensdatter gl. 1 aar. En Mand til huuse Peder Nielsøn Smed gl. 60 aar, iche tient Kongen, er frisk, gift med Zibbila Olsdatter gl. 66 aar, har en datter Aase Pedersdatter gl. 16 aar, tiener hos Even Lunde for half aarsløn. Paa Pladsen kand fødes 1 koe, 4 saver.

 

Den 4. Huusmandsplads kaldet Kaachers Wold, bruges af Niels Jensøn gl. 33 aar, enroullered, gift med Maren Christophersdatter gl. 34 aar, 3 Sønner, Christopher Nielsøn gl. 7 aar, Anders Nielsøn gl. 5 aar, Lars Nielsøn gl. 2 aar, sin Moder hos sig Kirsten Andersdatter gl. 68 aar, en huus kone Inger Sivertsdatter gl. 70 aar. Paa Pladsen kand fødes 2 Kiøer, 6 Saver. Iche flere huusfolch som er nedteignet.

 

Disse bemeldte 4 Huusmænder svarer ingen Rigtighed til bemelte gaarder, mens svarer til Jorddrotten Mons. Jacob Nielsøn i Brewig.

Til bemelte gaard Bierchensvold er 1 temmelig voxser skov til smaa Bielche, og anden smaa last af gran, samt og til huusfornødenhed af Brendved og gierdefang, som af før bemelte 5 bønder bruges til fælles. Hellers til denne gaard, ingen anden Herlighed, iche heller løsegiengere eller huusfolch end før Melt er.

 

OPPDELING I BRUK

På bakgrunn av kirkebokopplysninger for nevnte personer i 1725-tellingen (Birchensvold med Traaholt) kan med stor grad av sikkerhet settes opp følgende opptegnelse:

 

1725

Tråholt, del 1 – 1½ hud - Hans Annundsen

Tråholt, del 2 – 1½ hud - Knud Andersen

Tråholt, del 3 Slevolden – 1 hud – Niels Torchildsen

Tilsammen 4 huuder som tilvarer Store Tråholt fra manntallet 1664/66, da med en bruker.

 

Lillegården – 1 hud – Hans (Ellefsen) Lillegaarden

Lanner – 1 hud – Niels (Nielsen) Lanner

Til sammen 2 huuder som tilsvarer Lille Tråholt fra manntallet 1664/66, da med en bruker.

 

Selv om det var bare 2 brukere i 1664/66-manntallet er det nok mest sannsynlig med felles drift, da matrikkelen av 1665 nevner navn som bl.a. Øvre og Nedre Tråholt, Slevollen og Lanner. Muligens kan det ha skjedd en oppdeling for Tråholt i denne peroden.

 

 

Matrikulen 1747 

Bierchewold med Traaholt

Eier - Jacob Nielsen

Brukere - Hans, Hans, Niels, Sr. Jacob Nielsen og Anders

 

 

Ekstraskatten 1762:

 

Gaardsnavn: Birkevold med Traaholt

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Povel Traaholt og kone, Niels Traaholt og kone,

Amund Lillegaarden og kone, Niels Slevolden, Ole Lander og kone

Barn 12 aar: Amund Nilsen, Knud Nielsen, Niels Amundsen,

Marthe Amundsdatter, Torkild Nielsen, Mari Nielsdatter,

Maria Nielsdatter, Erich Olsen, Anne Olsdatter.

Drenger over 12 aar: Anders Paulsen

Piiger over 12 aar: Kisti Olsdatter, Eli Olsdatter

Andre husboende: Christen Torjusen Skrædder, Ole Gulbrandsen paa Slevolden og kone

 

Husmenn og Inderster under Birkevold:

Huusmend/inderster: 1. Anun Kaagersvold og kone, børn Margrethe og Marthe Maria

2. Rasmus Hasler og kone, børn Torkild og Mari 3. Erich Larsen Savmæster og kone, moder Aase Hansdatter

 

Uformuende under Birkevold:

uformuende Tolv Birketved fattig og udlævd, uformuende Lars Sannis Enke, var almisse lem,

uformuende Ingeborg Jensdatter og hendes Søn Rasmus under Birketved, begge fattige,

uformuende Niels Kogersvolds Enke, er udlævd og fattig.

uformuende Ole Asses Enke paa Traaholt, een fattig enke

 

 

 

Matrikulen 1774 

Bierchewold med Traaholt

Eier - Niels Larsens Stærboe

Oppsittere - Niels, Poul, Torkild, Anund og Ole

 

 

 

 

Manntall 1782:

Bierchetvedt

Bierchetvedt

Engebret

Bierchetvedt

Plads

Huusmand Lars

Bierchevold

Bierchevold

Amund

Søn Niels og kone

Bierchevold

Bierchevold

Poul

Bierchevold

Bierchevold

Niels

Bierchevold

Plads

Søren

Oles Enke og søster

Bierchevold

Plads

Sergiant Hejer

Bierchevold

Bierchevold

Erik Lander

Fader, moder, 1 barn

Bierchevold

Bierchevold

Anders Koggersvold

Bierchevold

Hasler

Niels

Fader, moder

 

 

 

Kilder:

1. C.S.Schilbred: Gårdene i Eidanger før 1814 (bind 1), side 27.

2. Digitalarkivet: Matrikkelutkastet 1723 for Eidanger

3. Digitalarkivet: Manntallet 1664-66, soknepresten manntall for Eidanger

4. Hefte med div. kopier for Eidanger i Grenland Ættehistorielags arkiv.

5. Digitalarkivet: Kirkebøker for Eidanger-Eidanger 1725

   (finnes som avskrift på nettstedet GamleGjerpen, men her gjennomgått på nytt).

6. Digitalarkivet: Ekstraskatten 1762

7. Digitalarkivet: Manntall 1782

 

 

 

Jordavgiftet 1802

Bierchewold med Traaholt

Brukere: Lars Nilsen 1 hud 6 skind (Tråholt), Jon Jacobsen 1 hud 6 skind (Tråholt), Hans Isachsen 1 hud 6 skind (Lillegården), Hans Andersen 1 hud (Lanner)

Anders Olsen 4 1/2 skind (Kokkersvold), Nils Pedersem 3/8 skind (Kokkersvold, Anund Pedersen 3/8 skind, Ole Christensen 3/4 skind.