| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BERG |


 

Fakta om gården

 

Berg Gnr.36

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Berg
Skylder 3 Huder, Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af enchen Boel Sørensdatter, Søren Christensøn bruger intet udj gaarden, men er indsat udj Brewig for Borger.

Boel Sørensdatter gl. 60 aar. Har 3de Sønner, Christen Hansøn gl. 25 aar, Hans Hansøn gl. 23 aar, Lars Hansøn gl. 17 aar, alle 3de er enroullered, 2de Tienistepiger, Inger Andersdatter gl. 21 aar, Johanne Erichsdatter gl. 28 aar, begge tiener for aarsløn. Et Fosterbarn Anne Marie Arnesdatter gl. 10 aar.(Født pa Solli)

Til Gaarden en Becheflomqværn, En Sætterboe En ½ Miil fra Gaarden med it Støche Skov Kaldes Soelberg, Skylder 3 Skind, som kand udbrugis nogle smaa Bielcher af Gran, og Furu ved gaarden ligeledis Skov, til smaa Bielcher og anden Smaalast, saa og huushielp og brendeved, ingen Huusmandsplads eller anden Herlighed Er de til bemelte gaard.

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:


Berg 3 huder - Brukes av:
- Enchen Boel Sørensdatter som har 3 sønner, Christen Hansen 21 aar, Hans Hansen 19 aar begge innrulert, Lars Hansen 14 aar

 

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Berrig (Berg JO) - Nr.15
Brugere:
Christen Hansen 40 aar, ej tienet
Hans Hansen 36 aar, ej tienet
Unge mandskaber:
Amund Svendsen 18 aar

 

 

 

 

 

Matrikulen 1747:

Berg:

 

Eiere: Opsidderen Christen 1 hud 6 skind, Opsidderen Hans 1 hud 6 skind

Oppsittere: Christen og Hans

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Berg

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Christen og Hans Berg

Drenger over 12 aar: Søren Nielsen, Niels Persen

Piiger over 12 aar: Inger Andersdatter, Kisti Nielsdatter,

Kisti Persdatter, Sara Larsdatter

 

Uformuende under Berg:

uformuende Joen Aases Enke Sara paa Berg, een almisse Lem

 

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774:

Berg samt el liden plads og en bække qvern

 

Eiere: Opsidderen Hans 1 hud 6 skind, Christen Lerstang 1 hud 6 skind

Oppsittere: Christen og Hans

(Odelskatten 1774 - Hans Hansen adk 1 hud 6 skind 9. aug. 1737

 

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Prestegjeld

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Eidanger 

Eidanger 

Berg 

Berg 

Larses Enke 

1 pige 

Eidanger 

Eidanger 

Berg 

Plads

 Anund

1

3

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Berg

730

Lars

 

Jørgensen

Husbonde

31

Enkemand efter 1ste ægt.

Gaardbruger

Berg

731

Karen

Helene

Larsdtr

Hans datter

3

 

 

Berg

732

Mari

 

Larsdtr

Tjenestefolk

39

Ugift

 

Berg

733

Jacob

 

Sørensen

Tjenestefolk

14

 

 

Berg

734

Rasmus

 

Isachsen

Husbonde

44

1ste ægteskab

Gaardbruger

Berg

735

Anne

 

Gunnersdtr

Kone

47

2det ægteskab

 

Berg

736

Isach

 

Rasmussen

Fælles børn

9

 

 

Berg

737

Anne

Marie

Rasmusdtr

Fælles børn

15

Ugift

 

Berg

738

Anne

 

Pedersdtr

Tjenestepige

20

 

 

Berg

739

Anders

 

Anundsen

Mand

33

1ste ægteskab

Husmand

Berg

740

Margrethe

 

Gautesdtr

Kone

31

1ste ægteskab

 

Berg

741

Anun

 

Andersen

Deres børn

1

 

 

Berg

742

Ingebor

 

Andersdtr

Deres børn

7

 

 

Berg

743

Anne

Margrethe

Andersdtr

Deres børn

4

 

 

Berg

744

Margrethe

 

Andersdtr

Hans moder

64

Enke efter 1ste ægteskab

Inderste

 

 

 

Jordavgiften 1802:

Berg:

Lars Jørgensen 1 hud 6 skind og Rasmus Isachsen 1 hud 6 skind

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 09.11.1725 – Søren Rasmussen paa eegne of systers vegne og Anners Raunberg paa hustrues vegner gifue afkald til bekreflig Sal. Hans Arndesen Bergs for deris tilfaldende arvepart efter Hans Arnesen (dat. 26.06.1725)

Anno 14.11.1737 – Auctions skiøde 9/8 1737 paa 1 ½ hud i Berg og ¼ part udj pls, Soelberg i Langangsfjorden til Christen og Hans Hanssønner Berg for 265 rd. Ingen dato.

Anno 21.07.1738 – Bodil Bergs skiøde paa 1 ½ hud i Berg for 200 rd. til Christen og Hans Hanssønner. (dat. 19.07.1738)

Anno 13.11.1738 – Boel Sal. Hans Bergs Qvittering for kiøbesummen af Berg og Stamland = 250 rd. til Christen og Hans Hansønner. (dat.28.07.1738)

Anno 10.04.1738 – Christen Balling paa afg. Søren Berghs Stervboes vegne, som den der haver nu enchen tilsagte og tillige forhen været laugverge reserverende saa vel een igjen som paa sin kieristes vegne som de umyndige rett i fald nogen mislighed der udinden skulle være foreløbet, saasom Isach Schelsvig til dette boe endnu een anseelig summe er skyldig.

Anno 18.04.1746 – Jacob Nielsens bøxelsbref til Christen og Hans Berg paa halftredie huud i Rørra Røe, in duplo saavel oregenalen som reserverede.

Anno 30.07.1748 – Sr. Christian Balling producerede et sit stæfnemaal af dato 29. juni afviste contra hans svigerfader viædle og velærværende Hr. Fredrich Mayer betreffende 69 rd. formener sig har velhem’te hans svigerfar at komme til gode, saa og for ar nyde skadesløs qvittering, for hvis hand af sine stifsøn, Christen Sørensen Berg, efter faderens af. gl. Søren Berg til indcassation haft under hændes af børn midlerne til beløb 208 rd., sagde og derhar henseende denne sags aulæg have ladet indkalde toende hans svigerfaders tuende drenge nafn. Peder og Gunder samt tieneste pige Abigal o.s.v.

Anno 11.04.1749 – Klokker Christen Boes panteobl. til Christen og Hans Berg stor 140 rd. mod forikring i grd. Stridsklev af 21.02.1749.

Anno 08.11.1751 – Klokker Boe lod aflyse sin til Christen og Hans Berg den 21. feb. 49 udgifne oante obl. thingl. 11. april næstefter at være betalt efter paategnede qvittering af 30. sep. sidsleden

Anno 08.11.1751 – Capt. Fermans panteobligation til Christen og Hans Berg stor 140 rd. imod forsikring udj Stridskleven af 30 sep. sidsleden.

Anno 17.05.1765 – Hans Hansen Berghs fæstebrev til Knud Bentsen paa 1 hud i gaarden Stamland. (dat. 12.05.1763)

Anno 17.05.1765 – Christen Sørensen Bergs skiøde til Abraham Knudsen Flotten paa et Huus i Sættret ved Brevig for 37 rd. (dat. 07.05.1765)

Anno 24.01.1766 – Christen Søfrensen Bergs pant. obl. til Niels Larsen paa capital 500 rd. mod pandt udj endeel løsøre effecter. (dat. 14.12.1765)

Anno 22.01.1767 – Christen Sørensen Berghs skiøde til Hans Kieldsen Biørntved paa 1 ½ hud i grd. Bergh for 1000 rd. (dat. 21.01.1767)

Anno 22.01.1767 – Aflyst Christen Sørensen Berghs pante obligation til Sr. Niels Larsen stor 500 rd. med pandt udj 1 ½ hud i Bergh m. videre. Dat. 14. des. 1765 og thingl. 24. jan 1766 følgelig qvittering af 21. jan 1767.

Anno 22.01.1767 – Lyst Hans Kieldsens contract med Sr. Niels Larsen aat nyde det brug der bliver hugget i aauerchet i Bergh skoug med en fortegnelse af den udhugne. ( dat. 21.01.1767)

Anno 01.06.1772 – Sætret skiøde dat. 22. feb. 1772 udstæd af Hans Kieldsen Biørntved til Christen Kieldsen Leerstang for 1 ½ hud i grd. Berg imod 890 rd. betaling.

Anno 26.01.1775 – Hans Hansen Bergs skiøde paa 1 huuds skyld udj grd. Stamland til Knud Bentsen for betalte 200 rd. efter skiødets videre formeld. (dat. 16.01.1775)

Anno 26.01.1775 – Hans Hansen Bergs skiøde til Lars Christensen Leestang paa 1 ½ huuds skyld udj grd. Berg for betalte 800 rd. (dat. 16.01.1775)

Anno 06.09.1776 – Lars Nielsens skiøde til Hans Hansen Berg paa 1 huud og 3 skind i grd. Røra Røe imod betalt for summa 275 rd. (dat. 25.08.1775)

Anno 27.01.1777 – Sorenskriver Mishes auctions skiøde til Sr. Jacob og Lars Nielssønner for en Saug med blad og tilhørende redskaber bestaaende i Røhu elven, samt i et qværne huus i Bergs Elven med 3 par qverner og redskab, som ved anden action deres afg. Sal. Fader, Sr. Niels Larsen Boe den 20. octb. 1776 er dem tilslagen, hvorfor den halve deel omod den fulde kiøbesummes erleggelse – 250 rd.

Anno 08.05.1778 – Hans Hansen Bergs fæstebrev til Jacob Hansen for sin hustrue og sine børn livetid paa en huuse tomt under grd. Berg i Eidanger med en del abførte conditioner. Dat. 5. mai 1778 hvorhas fulgte ligelydende revers af samme dato.

Anno 27.01.1780 – Niels Jansen af Brevig hans afkald til Suen Berg for den sidstnefntes kone, Kiertsi Jørgensdatters fæderne arv efter Jørgen Pedersen – 60 rd (dat. 29.09.1779)

Anno 27.01.1780 – Niels Joensen af Brevig hans obl. til Suen Berg for 60 rd. imod 1’ste prior udj hans huus i Brevig. (det. 29.09.1779)

Anno 23.05.1783 – Rasmus Isachsen afkald for hans arv efter Hans Berg 49 rd. 1 1/7 skind. (dat. 17.12.1782)

Anno 03.12.1788 – Efter Hans Isachsen Bergs begier holdes besigtelse paa alt: huse, jordvei, skog. Dette i anledning skifte 12/6 d.a. efter Isach Christensen.

Anno 21.08.1791 - Aflyst Niels Larsens panteobl. til rasmus Berg stor 140 rd. forsaavidt derpaa afbetalt 40 rd., hvorfor var pant sadt i specificeret løsøre. Dat. 2’den oct. 1790 og afqvitt i dag.

Anno 29.08.1794 – Thord Rasmussens pant. obl. til Hr. Hans Holst 220 rd. mod 1’ste prior p. i 1 ½ hud i grd. Berg. (dat. 26.02.1794)

Anno 16.01.1795 – Qvitt fra Thor Rasmussen med fl. Til Lars Jørgensen for de førstes tilfaldne arvepart udj grd. Berg ved skiftebr. af 9’de juli 1772 og 12’te juli 1788-. (dat. 27.10.1794)

Anno 20.06.1795 – Afkald fra Lars Jørgensen for hustrue Anne Christine Christensdatters arv holden paa Berg – 209 rd. (dat. 27.10.1794)

Anno 21.11.1797 – Domsavsigelse over et odelssøgsmaal anlagt av den mindreaarige Lars Jørgensen Berg, m. curator Hans Larsen Sortedal mod Hr. Kammerherre og stiftsamtmand Adeler og Kemmerherre Severine Løvenskiold m. v…

Anno 20.06.1799 – Et skriftebrev forrettet paa Berg efter Karen Larsdater slut 7. feb. 1798, hvis boe var eiende udj grd. Ramberg 1 hud der er taxered for 800 rd. og udlod paa moderen Anne Gundersdatter og den afdødes sødkende.

Anno 17.01.1800 – Skiftebrev paa grd. Berg efter Lars Jørgensen afg. hustrue, Anne Christine Christensdatter, begynt og slut 14. juni 1799, hvorved stervboe grd. Berg af skyld 1 ½ hud yaxt. 1000 rd. og dat. Karen Helene Larsdatter hvis lod var 1 hud 3 7/8 skind, Enkemanden 2 1/8 skind for 117 rd.