| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

Sølland Gnr.1

 

Sølland er et gårdsbruk midt i Opdalen. Gården grenser mot Hogstad i nordøst, Island i nord, Sølverød og Thormodsrød i nordvest, Tveitan i sydøst, Søntvedt i sydvest.

 

Landskyld 6 huder (1664) 

 

 

Litt fakta som Sølland

 

 

(Med plassene Afsøla, Slettekollen, Rød og Kaasene)

 

 

De tidlige manntallene på Sølland

 

SØREN ble nevnt på Sølland i 1591. Han var da lagrettemann nr. 11 av de 12 som beseglet fullmakten fra allmuen i Eidanger og Slemdal i forbindelse med hyllingen av Kristian IV i 1591. Dessverre er omskriften på seglet uleselig.

 

Vi ser at Sølland med underliggende Rød skyldte 6 huder i 1647. Det var velstående bønder på Skjerven i Lardal som eide Sølland1600-tallet. Mattis Eilivsson eide 5 huder i 1615 (det underliggende Rød nevnes ikke dette året). I 1643 var det hans sønnesønn Ola Nilsen Skjerven som eide 6 huder, og på 1660-tallet finner vi hans arvinger som eiere.


ANDERS nevnes som bruker av Sølland i perioden 1611-1635. Det finnes ikke skattelister før 1611, så det er uvisst når Anders overtok gården, eller om det var brukere mellom Søren og Anders.

NILS nevnes som bruker fra 1636
og var trolig den samme Nils som fremdeles nevnes i fogdens manntall i 1664, selv om det der stod at han bare var 29 år. I alle tilfeller ser det ut til at han døde i 1664, for i sogneprestens manntall fra desember samme år, var et ei enke, KIRSTI RASMUSDATTER, som brukte Sølland. I begge manntallene nevnes sønnen OLE NILSEN, 13 år i fogdens manntall og 16 år i sogneprestens manntall. Bakken mente at Kirsti Rasmusdatter først hadde vært gift med den tidligere brukeren Anders, men det har jeg ikke funnet noe belegg for.

Sølland nevnes ikke i kopskatten 1645,
noe som er rart. I Nils sin tid som bruker var Sølland m/Rød (6 huder) eid av Ole Nilsen på Skjerven i Lardal, og da senere av hans arvinger. (Ole Larsen stod som eier i 1700)


TORBJØRN LARSEN
f. ca. 1634 nevnes i sogneprestens manntall som Kirsti Rasmusdatters medbruker. Torbjørn nevnes som enebruker helt frem til odelskatten i 1692.

 

OLE og LARS nevnes som oppsittere i 1696. I 1697 nevnes ANDERS og Ole og i 1698 bare Anders. 

 

JON nevnes som oppsitter i 1699.

 

 

Litt mer om eierskap:  

 

I 1723 eide Nils Hansen i Larvik hele gården.

 

I skifte etter Ole Kittilsen i 11.06.1742 opplyses det at boet eide 3 huder i Sølland. Dette ifølge et skjøte datert 20.10.1740. Det stod i skjøte at det skulle vært tinglyst 17.11.1746, men det må være feil. Der skulle det nok stått 1740. Skjøte var utstedt av Nils Hansens enke Inger, Johan Bøchman, Jan Larsen Bachen, Catharine Elisabeth Sal. Hans Friderichsen fra Laurvig for 390 rd. Disse pangene var nok lånt av Løvenskiold som hadde en panteobligasjon tillvarende dette beløpet til gode i boet. Enken etter Ole Kittilsen, Hellie Olsdatter, solgte disse tre hudene til Løvenskiold i 1751 og har derfor i 1742 løst ut Løvenskiold eller fått en ny panteobligasjon fra han og dermed lånt beløpet på nytt. Arvingene etter Nils Hansen har trolig (i 1740?) solgte resten av gården til Jacob Jensen og Mikkel Syvertsen. De selger også, som nevnt under her, sine eierdeler til Løvenskiold i 1751.

 

Løvenskiold kjøpte i 1751 gården Sølland. (Han kjøpte 2 1/2 hud av Jacob Jensen f. ca 1711 på Hogstad øvre, 3 huder av enken Helge Olsdatter Sølland, 6 skinn av Mikkel Syvertsen Sølland  

Captein Rasch var inne som eier en kort periode (fra 1762 til 1764). Capitain Rasch solgte sin del til Hermann Løvenskiold i 1764. (thingl. 25.05.1764)  

 

(Kaptein Bartholomeus Rasch var gift med Else Kristine Løvenskiold. Da de ble gift forlot han det militæret. Han tok del i driften av Fossum verk og arvet i 1762 halvdelen av verket etter sin svigerfar Hermann Løvenskiold d.e sin død i 1759. Han solgte denne delen i 1764 til sin svoger Herman Løvenskiold d.y.)

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1699 til 1723

 

Det var det en Jon som har gården Sølland fra 1699. Dette var Jon Madsen f. omkring 1660. I 1711 var han oppsitter sammen med sønnen Nils Jonsen så da var gården delt. Jon hadde giftet seg 2. gang i Siljan i 1712 med Anne Torsdatter f. ca 1678. Jon døde ifølge Bakken i 1723 og Anne Torsdatter gifter seg 2. gang i 1726 i Siljan med Ledvor Christensen f. 1703 fra Gjerpen. Anne døde i 1737 på Svenskerønningen u/Sølverød.

 

Jon Madsen sine barn i første ekteskap:

Maren Jonsdatter f. ca 1682 d. 1759

Ingebor Jonsdatter f. ca 1689 d. 1748

Gjertrud Jonsdatter f. omkring 1690

Nils Jonsen f. ca 1690 d. 1734

 

Jon Madsens barn med Anne Torsdatter:

Ingerid Jonsdatter f. 1714 d. 1773

Karen Jonsdatter f. 1717

Berte Jonsdatter f. 1720

Ingeborg Jonsdatter f. 1720 d. 1804

 

Familieark

 

 

 

Sølland ble delt i 1719.

 

 

 

Søndre Sølland

 

 

Bosatt her fra 1711 til 1751

 

Nils Jonsen f. 1690 var sønn av Jon Madsen Sølland. Han giftet seg i 1711 (en finner trolovelsen i Gjerpen dette året) med Hellie Olsdatter f. ca 1688. Hun kom fra Gjerpen. De bosetter seg på den søndre delen av Sølland og nevnes der som oppsitter i 1711. Hans far hadde den andre delen. De døpte barn der fra 1712. Nils døde på Sølland i 1734 og enken giftet seg igjen året etter med Ole Kittilsen f. ca 1707 og bodde videre på Sølland. Ole døde der i 1742 og Hellie i 1751. Ole eide 3 huder i Sølland da han døde i 1742. Enken solgte i 1751 disse 3 huudene i gården Sølland til Løvenskiold.Hellie og Ole fikk ingen barn sammen.

 

Hellie Olsdatters barn med Nils Jonsen:

Inger Nilsdatter f. 1712 d. 1713

Abraham Nilsen f. 1714 d. 1715

Abraham Nilsen f. 1716 d. 1784

Ingeborg Nilsdatter f. 1718 d. 1800

Inger Nilsdatter f. 1721 d. 1770

Anne Nilsdatter f. 1723 d. 1788

Dorthe Nilsdatter f. 1725 d. 1760

Helvig Nilsdatter f. 1728 d. 1740

Engvold Nilsen f. 1730 d. 1792

Peder Nilsen f. 1733 d. 1790

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1741 til ca 1751

 

Ingeborg Nilsdatter f. 1718 var datter av Nils Jonsen Sølland. Hun giftet seg i 1741 med Jacob Jensen f. ca 1711 fra Hogstad. De bodde på Sølland og døpte barn der frem til 1752. De nevnes etter dette på Hogstad.

 

Se Hogstad øvre

 

 

 

 

Bosatt her fra 1751 til 1799

 

Sønnen Engvold Nilsen f. 1730 overtok som oppsitter på Søndre Sølland i 1751 da moren døde. Han giftet seg i Siljan i 1750 med enken etter Jon Olsen Grorud, Anna Caterine Reiersdatter f. 1718. Engvold overtok som oppsitter på Søndre Sølland i 1751 da hans mor døde. Sønnen Ole fra 1750 har jeg ikke funnet døpt og sønnen Nils ble født på Grorud i 1751. Engvold nevnes i 1782 både på Sølland og på en del av Tormodsrød. Han drev da en del av Sølland og en del av Tormodsrød, men bodde nok på Sølland. Han eide en del av Tormodsrød og solgte i 1783 et skogstykke (1 skinn) på Tormodsrød til Løvenskiold. Jeg er usikker på hvordan han hadde kommet til dette jordgodset. Engvold døde på Sølland i 1792. Skifte etter han var på Tormodsrød og boet stod da som eier av 1 hud og 8 skinn i Tormodsrød. Sønnen Jon løste ut sine medarvinger og overtok dette jordgodset. Anna Caterina døde på Sølland i 1799.

 

 

Barn:

Nils Engvoldsen f. 1751

Helvig Engvoldsdatter f. 1752 d. 1755

Jon Engvoldsen f. 1755 d. 1802

Nils Engvoldsen f. 1757 d. 1791

Helvig Engvoldsdatter f. 1759 d. 1759

Helvig Engvoldsdatter f. 1761 d. 1782

Reier Engvoldsen f. 1764 d. 1764

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1786 til 1805

 

Deres sønn, Jon Engvoldsen f. 1755, giftet seg i Eidanger i 1778 med Karen Olsdatter f. 1754 på Folaug i Gjerpen. De var først bosatt på Tormodsrød og døpte barn der frem til 1784. De flyttet så til Sølland og døpte barn der fra 1786. . I skifteprosessen etter hans far i 1792 overtok Jon sin fars eierdel (1 hud 8 skinn) i Tormodsrød. Hans far drev Søndre Sølland sammen med en del av Tormodsrød. Det gjorde nok også Jon, samtidig som de bodde på Sølland. Jon døde på Sølland i 1802 og i skifte etter han ser vi at han fortsatt eide 1 hud 8 skinn i Tormodsrød. Karen Olsdatter, giftet seg på nytt i Siljan i 1804 med Ole Jacobsen f.1751 fra Island. Hun døde på Tormodsrød i 1813, så de kan ha bodd der. Ole døde på Øverbø i 1823.

 

Barn:

Ole Jonsen f. 1779 d. 1814

Karen Jonsdatter f. 1781 d. 1799

Helvig Jonsdatter f. 1784 d. 1813

Envold Jonsen f. 1786 d. 1786

Anne Jonsdatter f. 1787 d. 1818

NN Jonsen f. 1791 d. 1791

Kirsten Jonsdatter f. 1792 d. 1813

Nils Jonsen f. 1794 d. 1799

Ingvold Jonsen f. 1798

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1805 til 1814

 

Sønnen Ole Jonsen f. 1779 giftet seg i Gjerpen i 1806 med Anne Halvorsdatter f. 1782 på Bø Vestre i Gjerpen. Ole overtok Søndre Sølland i 1805 etter sin mor. Han døde der i 1814. Ole eide ved sin død 1 hud og 8 skinn i Tormodsrød. Enken giftet seg på nytt i Siljan i 1814 med Nils Jensen f. 1794 på Hogstad Øvre. De døde begge på Sølland i 1864.

 

Barn:

Jon Olsen f. 1807

Halvor Olsen f. 1810 d. 1815

 

Familieark

 

 

 

 

 

Nordre Sølland

 

 

Bosatt her fra 1720 til ca 1750

 

Mikkel Syversen f. ca 1683 giftet seg i Gjerpen i 1704 med Dorte Taraldsdatter f. ca 1679. De døper barn i Gjerpen til 1714 og Dorthe Taraldsdatter døde i Gjerpen i 1717. Mikkel giftet seg på nytt i Gjerpen i 1717 med Ingeborg Jonsdatter f. ca 1689. Hun kom fra Sølland i Siljan. De døper en sønn i Gjerpen i 1718 men fra 1720 er de bosatt på Sølland. Ingeborg døde der i 1748 og Mikkel døde i 1754 hos sin sønn på Rød i Siljan. Flere av Mikkels barn fra 1. ekteskap ble bofast i Siljan.

 

Mikkels Syversens barn med Dorthe Taraldsdatter:

Jens Mikkelsen f. 1704 d. 1777

Ole Mikkelsen f. 1706

Nils Mikkelsen f. 1708 d. 1766

Kirsten Mikkelsdatter f. 1710 d. 1733

Halvor Mikkelsen f. 1712 d. 1766

Svend Mikkelsen f. 1714 d. 1717

 

Mikkel Syversens barn med Ingeborg Jonsdatter:

Christen Mikkelsen f. 1718 d. 1788

Svend Mikkelsen f. 1720 d. 1721

Dorte Mikkelsdatter f. 1722 d. 1723

Anne Mikkelsdatter f. 1722 d. 1723

Dorte Mikkelsdatter f. 1724

Jon Mikkelsen f. 1725 d. 1741

Dorte Mikkelsdatter f. 1728 d. 1736

Anne Mikkelsdatter f. 1731

Gunhild Mikkelsdatter f. 1732 d. 1734

Halvor Mikkelsen f. ca 1735

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1753 til ca 1762

 

Abraham Nilsen f. 1716 var sønn av Nils Jonsen Sølland. Han giftet seg i 1753 i Gjerpen med Margrethe Eriksdatter f. 1730 fra Oterholt i Gjerpen. De døper barn fra samme året på Nordre Sølland og frem til 1762. Fra 1765 nevnes de på Fjeldet i Luksefjeld i Gjerpen.

 

Barn:

Erich Abrahamsen f. 1753

Christen Abrahamsen f. 1754 d. 1755

Helge Abrahamsdatter f. 1754 d. 1819

Ingeborg Abrahamsdatter f. 1758 d. 1758

Dorthe Abrahamsdatter f. 1759 d. 1836

Erik Abrahamsdatter f. 1762 d. 1821

Randi Abrahamsdatter f. 1765 d. 1852

Anne Abrahamsdatter f. 1768 d. 1841

Inger Abrahamsdatter f. 1770 d. 1841

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1778 til 1792 

 

Nils Engvoldsen f. 1757 var sønn av Engvold Nilsen på Søndre Sølland. Han giftet seg i 1778 med Karen Rønniksdatter f. 1756 fra Haugedalen i Luksefjeld. De bodde på Sølland frem til Nils døde der i 1791. Karen giftet seg på nytt og bodde videre på Sølland.

 

Barn:

Anne Nilsdatter f. 1779 d. 1809

Engvold Nilsen f. 1781 d. 1846

Ole Nilsen f. 1784 d. 1838

Rønnik Nilsen f. 1787 d. 1807

Anders Nilsen f. 1789 d. 1840

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1792 til 1836

 

Enken etter Nils Engvolden, Karen Rønniksdatter f. 1756 giftet seg 2. gang med Jon Nilsen f. 1768 fra Torsholt. De bodde på Sølland livet ut. Karen døde der i 1830 og Jon i 1836.

 

Barn:

Helvig Jonsdatter f. 1792 

Ingeborg Jonsdatter f. 1795

Karen Jonsdatter f. 1797

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1812

 

Jacob Nilsen f. 1788 fra Island giftet seg i 1812 med Helvig Jonsdatter f. 1792 fra Sølland. Jacob hadde i 1808 fått et uekte barn med Anne Nilsdatter f. 1779 fra Vaneboseter.

 

Hans uekte barn:

Dorthe Jacobsdatter f. 1808 d. 1810

 

Barn før 1815:

Anne Jacobsdatter f. 1812 d. 1813

Dorothea Jacobsdatter f. 1812 d. 1813

Nils Jacobsen f. 1814

 

Familieark

 

 

 

Andre nevnt på Sølland:

 

 

 

Bosatt her i 1728

 

Asbjørn Olsen f. ca 1688 og hans kone Birte Pedersdatter f. ca 1705 døpte et barn bosatt på en plass under Sølland i 1728.

 

Se Serkeland

 

 

 

Bosatt her i 1749

 

En Svend Gundersen f. omkring 1700 og hans kone Helge Larsdatter f. omkring 1700 kom fra Numedal og døpte et barn i Siljan i 1729 mens de var bosatt på en plass under Sølland.

 

Barn:

Guri Svendsdatter f. 1729

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1762

 

En Povel Erichsen nevnes som husmann under Sølland i 1762.

 

 

 

Bosatt her i 1767

 

En Jens Torsen f. ca 1687 døde på en plass under Sølland i 1767. Det kan ha vært han som var gift med Anne Hansdatter f. omkring 1700 og som døpte barn på Søntvedt i 1730?

 

Se Søntvedt

 

 

Bosatt her i 1767

 

Ole Torsen f. 1731 og Elbjørg Kjøstelsdatter f. ca 1739 giftet seg i Gjerpen i 1758 og bodde da på Nøklegård i Gjerpen frem til 1765. De døpte så et barn på Søllands eje i Siljan i 1768 og et barn på Solverød i Siljan i 1770. (Jeg trodde lenge dette var Ole Torsen f. 1747, sønn av Tor Olsen på Rød u/Sølland som var far til disse barna.) Fra 1774 døpte Ole og Elbjørg barn bosatt på Hustvetstrand i Melum i Solum.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1769

 

Anne Jonsdatter f. omkring 1740 fikk et uekte barn som døde i 1769 med skredderen Ole Christensen f. ca 1736 fra Tormodsrød. Hun var da bosatt på Sølland.

 

Barn:

NN Olsen f. 1769 d. 1769

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1794

 

Helvig Knudsdatter f. ca 1763 døde på Sølland i 1794, 31 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Se Sølland etter 1814

 

 

 

 

Plasser under Sølland:

 

 

Kaasene

 

 

Afsøla

 

 

Slettekollen

 

 

Rød