| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

Rød Gnr.27

 

 

Landskyld (3 huder i 1664)

 

 

Eier i 1762: Greven i Larvik

 

 

Litt fakta som Rød

 

 

(Med plassen Rønningen)

 

 

 

 

De tidlige manntallene på Rød:

 

Rød nevnes blant halvgårder.

 

OLUF eide og skattet av gården Rød i 1528. Senere på 1500 tallet skal gården ha vært delt mellom HALVOR og NILS.

 

I sagskatten i 1612-13 var det bare en NILS som skattet av gården. 

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes følgende eiere: Halduor Rud eier ½ hud och 3 skinn, Niels Ollsen eier ½ hud, prousten i Thonnsberig eier ½ hud og Olluff Gundisholldt eier ½ hud.

 

En Nils skattet også av gården i 1620.

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes GULBRAND Røe som eier av 1 1/2 hud i Rød.

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes også Jens Gurholt og hans pante og giftegods. Han nevnes som eier av 1/2 hud pantegods i Svartangen i Kvelde. Som giftegods nevnes 1/2 hud i Moholt, 1/2 hud i Gonsholt, 1/2 hud i Rød, 1/2 hud i Serkeland og 1 td. korn i "Bosserød i Gjerpeløff sougen i Thonnsberig lehn".

 

I 1640 var også Gulbrand bruker på Rød. Han eide da 2 1/2 hud i gården.

 

Vi finner i 1645 TOR og hans kvinne bosatt på gården. Tor nevnes også som bruker av gårdens 3 huder i 1647. Tor eide 1/2 hud i gården. Videre eide "Olle Schierffuen" 2 huder og kongen 1/2 hud. Ole Skjerven i Lardal nevnes også som eier i 1650 og hans arvinger nevnes som eiere i 1655. Tor brukte gården i skattemanntallene i 1665, 1666 og 1667. I 1664 nevner presten at AMUND OLSEN 36 aar var oppsitter og at Tor Gulbrandsen 20 år var tjenestegutt og soldat. Fogden oppga at Tor 34 år var oppsitter i 1664 og at Hans Sørensen 18 år var tjenestedreng.

 

Fra 1681 var GUNNAR bruker på Rød. Han nevnes som bruker fremover, i alle fall frem til og med 1688.

 

Ole Skjervens arvinger var eiere frem til og med 1684. Fra 1686 var Mathias Skjerven eier av 1 hud 10 1/2 skinn, Peder Arnesen? var eier av 7 1/2 skinn og Eidanger Prestebol eide 1/2 hud.

 

Fra 1690 nevnes nye brukere. Da var det TOR og ERIK som brukte gården. I 1692 var de også eiere. Det stod dette året at Tor brukte Eidanger prestebols gods (1/2 hud) og at Erik brukte resten.

 

I 1696 brukte Tor og OLE gården og i 1697 Ole. I 1698 og 99 brukte Ole Skjerven gården. Dette var nok da eieren og det kan tyde på at gården da ikke hadde andre brukere.

 

I 1700 var de igjen bruker på Rød. Fra 1700 til 1705 brukte ANDERS gården.

 

I 1700 nevnes Ole Skjerven som eier av 2 huder og 6 skinn og Eidanger prestebol eide 7 skinn. (Totalt 3 huder 1 skinn)

 

I 1707 brukte OLE (Skjerven??) gården.

 

TOMAS OLSEN nevnes som bruker på Rød i 1711. Han bodde der med kone, 2 barn og ei tjenestepike.

 

I 1723 var det igjen en OLE som brukte gårdens 3 huder og 1 skinn. Eiere var Ole Olsen 2 huder 6 skind, Edanger Presteboel 7 skind

 

Ådne Olsen og hans bror Ole tilbød 16.juli 1743 hele gården Rød til greven av Larvik. Saken ble liggende, men i 1745 selger Ådne og de andre arvingene hele gården Rød til Greven i Larvik for 150 rdl.

 

 

Ps. Her er det Ole Rød og Ole Olsen Rød i generasjoner så her må man passe på hvem som er hvem.

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1700

 

Inger Tollefsdatter f. omkring 1660 fra Solverød nevnes som gift med avdøde Ole Rød i skifte etter mor i 1703. Denne Ole Rød f. omkring 1650 var nok da den Ole som nevnes på Rød på slutten av 1690 tallet. Det passer jo med at han var død i 1703. De kan ha vært foreldre til de Olsbarna som nevnes som brukere her siden, men her er det stor usikkerhet.

 

Mulige barn:

?Ole Olsen f. ca 1660 d. 1741

?Tomas Olsen f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1710 til ca 1718

 

Tomas Olsen f. omkring 1660 var gift med Gunvor Guttormsdatter f. omkring 1690 fra Gonsholt Søndre. Tomas kan ha vært sønn av Ole Rød? Han nevnes som bruker på Rød i 1711 med kone og to barn. De døpte barn bosatt der i 1713 og 1714. Gunvor døde på Rød i 1716. Det som kan ha vært hans bror, Ole Olsen, som kjøpte en del av Rød i 1718 og kom overtok til gården.

 

Barn:

Ingeborg Tomasdatter f. 1713

Lauritz Tomasen f. 1714

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1718 til 1741

 

Ole Olsen f. ca 1660 var gift med Kjersti Nirisdatter f. ca 1670. De nevnes på Nordre Kiste og døpte barn der i 1714. I 1718 har Ole kjøpt 2 1/2 hud av gården Rud og flyttet dit. Ole kan ha vært sønn av overnevnte Ole Rød? Kjersti døde på Rød i 1733 og Ole døde der i 1741.

 

Barn:

Niri Olsen f. ca 1702

Ole Olsen f. ca 1704 d. 1772

Jøran Olsdatter f. ca 1705 d. 1761

Randi Olsdatter f. ca 1710 d. 1773

Ådne Olsen f. ca 1710 d. 1765

Lars Olsen f. 1714 d. 1757

 

Familieark

 

 

 

 

Det var to brukere på Rød i 1762.

 

 

 

Bosatt her fra 1728 til 1772 (Gunhild til 1791)

 

Ole Olsen f. ca 1704 var sønn av overnevnte Ole Olsen Rød. Han giftet seg i 1728 med Gunhild Pedersdatter f. ca 1705 fra Tveitan. Ole ble bruker på Rød etter sin far. Ole og hans bror Ådne solgte i 1745 gården til greven i Larvik. De drev hver sin del en tid frem til Ådne døde. Ole døde på Rød i 1772. Gunhild døde der i 1791.

 

Barn:

Ole Olsen f. 1729 d. 1793

Peder Olsen f. 1730 d. 1795

Anders Olsen f. 1733

Kirsten Olsdatter f. 1735

Anne Olsdatter f. 1738 d. 1790

Lars Olsen f. 1741 d. 1771

Kirsten Olsdatter f. 1749 d. 1781

Nils Olsen f. 1751 d. 1752

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1734 til 1765

 

Ådne Olsen f. ca 1710 var sønn Ole Olsen Rød. Ådne giftet seg 1734 med Ingeborg Olsdatter f. ca 1706 fra Gurholt. De ble bosatt på Rød. Ådne og hans bror Ole solgte i 1745 gården til greven i Larvik. De drev hver sin del en tid, men da Ådne døde på Rød i 1765. Ingeborg døde også på Rød i 1765.

 

Barn:

Ole Ådnesen f. 1737 d. 1739

Gunhild Ådnesdatter f. 1740 f. 1813

Ole Ådnesen f. 1744 d. 1789

Poul Ådnesen f. 1747 d. 1826

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1765 til 1793 (Anne til 1806)

 

Ole Olsen f. 1729 var sønn av Ole Olsen Rød. Han giftet seg i 1766 med Anne Jensdatter f. 1737. Hennes foreldre bodde på Hogstad nedre, men kom til Kiste. Ole og Anne ble bosatt på Rød. Ole hadde overtatt bygselen på Rød etter sin far og onkel i 1765. Ole døde der i 1793 og Anne i 1806.

 

Barn:

Anders Olsen f. 1766 d. 1782

Pernille Olsdatter f. 1768 d. 1853

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1786 til 1839 (Pernille til 1853)

 

Knud Nilsen f. 1765 fra Holte giftet seg i 1786 med Pernille Olsdatter f. 1768. Hun var datter av Ole Olsen Rød. De ble bosatt på Rød og Knud overtok som bruker etter sin svigerfar. Knud døde på Rød i 1839 og Pernille døde der i 1853. Deres sønn Ole overtok bygselen på Rød.

 

Barn:

Ole Knudsen f. 1787 d. 1870

Nils Knudsen f. 1788 d. 1869

Margrethe Knudsdatter f. 1790 d. 1869

 

Familieark

 

 

 

Se Rød etter 1814