| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

 

Kløverød Gnr.13

 

Landskyld (4 1/2 hud i 1664)

 

Eier i 1762: Captain Rasch

 

 

Litt fakta som Kløverød

 

 

(Med plassene Kløva og Gråten)

 

 

De tidlige manntallene på Kløverød:

 

ASLAK nevnes på Kløverød i 1526.

 

Kløverød nevnes i 1586 under ødegårder og hadde en skyld på 4 høns.

 

BJØRN betalte skatt av Kløverød i 1612 og han var en av dem som underskrev fullmakten av kongehyllningen i 1616. Bjørn nevnes i saltverkskatten i 1613-1615. Han nevnes også som leilending på gården under landskatten i 1620. Da nevnes også JON som husmann.  

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes følgende eiere: Kolbiørn Kleffuerud eier 2 huder, Peder vdi Edanger (prest i Eidanger) eier 3 skinn, kronen eier 1 ½ hud 4 hønns.

 

KOLBJØRN Kløverød eide 2 huder i Kløverød i 1624. Dette nevnes i jordboken for Telemark. Bjørn nevnes også på Kløverød under båtsmannskatten i 1640. Han nevnes da som eier av 2 1/2 hud i Kløverød og 2 1/2 hud i Tormodsrød. Kolbjørn Kløverød nevnes også under koppskatten i 1645 med kvinne, en sønn og en datter.

 

Enken brukte gården i 1647 og da var det sønnen BERNT KOLBJØRNSEN som eide de 2 1/2 hudene. Slemdal kirke eide 1 1/2 hud og Gimsøy kloster eide 1/2 hud. Den samlede skylder var 4 1/2 hud og gården nevnes som en fullgård.

 

I 1650 var det enken som brukte gården og i 1655 enken og hennes sønn TOLLEF.

 

Bernt Kolbjørnsen nevnes på gården i 1664. Han nevnes av sognepresten som oppsitter på 38 år med en tjenestegutt, KNUT MICHELSEN, på 16 år. Fogden oppga også Bernt som 30 år og oppsitter. Det nevnes ingen husmann på gården, men en "løskar" som skar på kongens sag, som det står. Gården nevnes også her som en fullgård med en skyld på 4 1/2 hud. Bernt nevnes som bruker av hele Kløverød i manntallene fra 1665 og fremover til i alle fall 1688. Fra 1672 og fremover nevnes også Bernt som selveier på Kløverød. Han eide 2 ½ hud i gården og hadde bygselsretten. Slemdal kirke eide 1 hud og prestebolet eide 1 hud.

 

Fra 1678 nevnes Bernt bare som bruker på Kløverød. Fra dette året stod HANS JACOBSEN som eier av 2 huder og 9 skinn, Slemdal kirke eide 1 ½ hud og prestebolet eide 3 skinn. Det var to brukere i 1689 og 1690, Bernt og en ROLLEF. I odelskatten i 1692 nevnes bare Bernt.

 

Fra 1696 til 1699 var det KNUT og RASMUS BERNTSEN som brukte gården. De brukte like store deler av gården, hver på 2 huder og 3 skinn. Dette var nok sønner av Bernt.

 

I 1700 var Rasmus bruker sammen med JOCUM HEIN. Eiere var nå JENS MOGENSENS arvinger 3 skinn, Slemdal kirke 2 huder 10 skinn, Eidanger presteboel 3 skinn, Bamble kirke 10 1/3 skinn og Sannidal kirke 3 2/3 skinn.

 

Fra 1702 til 1707 var det Rasmus og ISACH som var brukere. Rasmus brukte den største delen (3 huder 4 1/2 skinn) og Isach den minste (1 hud og 1 1/2 skinn).

 

I 1711 nevnes det to oppsittere på Kløverød. Den ene var da Rasmus Berntsen med kvinne og 3 barn og den andre var POVEL BERNTSEN med kvinne og en sønn.

 

I 1723 nevnes det fire oppsittere på gården. Det var OLE, ANDERS, VETLE og den overnevnte Povel. Gården hadde en skyld på 4 huder 6 skind og eiere var Slemdals kirke 2 huder 10 skinn, Bamble kirke 10 1/3 skinn, Sannidals kirke 2 2/3 skinn, Eidanger Presteboel 3 skinn, for de resterende 4 skind vides iche eiermand.

 

 

Litt mer om eierskapet:  

 

Kirkegodset - Slemdal kirke 2 huder 10 skinn

 

Lauritz Binderup i Skien kjøpte, Slemdal kirks jordgods i Kløverød i 1739:

 

Beskrivelse over Bradsbierg Amt og Scheens Bye med sine Forstæder

Om Ejdanger Sogn og Kirke med Annex i Slemdal.

ved Bartholomeus Herman von Løvenskiold - Christiania 1784

 

1739 den 11te Junii sælger Anne Griiss Provsten Alstrups Enke Slemdals Kirke efter kongelig Skiøde af 3die Januarii 1724, til Lars Bindrup Kirken med Inventarier etc:, Sørbøe med Bøxel 2 Huder, Moeholt en halv Hud, Grønsholt en halv Hud, Tormosrøed 3 Skind, Tuedal med Bøxel halvannen Skind, Kløverød med Bøxel halvannen Hud, Hogstad Nedre en halv Hud, Engedal under Søndre Kiiste 3 Skilling i Penge, Øxenholt i Qvæl Sogn 2 Skilling i Penge, Kløverud 1 Hud med 4 Skind, hvor af Gejstligheden i Scheen svares tredie Aars tage, nemlig af Kirken 84 sk., Kirken hæver al Lovlig Tiende og Landskyld og med den fulgte 10 Kirke-Kiør, som alt Sal: Biskop Deichmans Reparation af 12te Aug: 1723 oplyser.

 

Binderup solgte, blant annet, denne delen av Kløverød til generalkrigskommisær Bartholomeus Rasch i 1750. 

 

(Kaptein Bartholomeus Rasch giftet seg i 1751 med Else Kristine Løvenskiold. Da de ble gift forlot han det militæret. Han tok del i driften av Fossum verk og arvet i 1762 halvdelen av verket etter sin svigerfar Hermann Løvenskiold d.e som døde i 1759. Han solgte denne delen i 1764 til sin svoger Herman Løvenskiold d.y.)

 

Skjøte fra Hermann Løvenskiolds arvinger til Capitain B Rasch og H Løvenskiold paa 2 huder 10 skinn av Kløverød. (thingl. 28.01.1762)

 

Capitain Rasch solgte sin del til Hermann Løvenskiold i 1764. (thingl. 25.05.1764) 

 

Løvenskiold ble eier av hele gården.

 

 

Det er vanskelig å finne kronologien i hvem som fulgte hvem på hvilke del av gården før 1814. Det vi ser er at gården hadde flere brukere og at antallet varierte, men fra 1762 ser vi at det nevnes tre brukere på gården. Så i stedet for å prøve å lage en kronologi på hver del som er feil, så lar jeg heller familiene komme kronologisk i forhold til når de bodde på Kløverød. 

 

 

 

 

Nevnt her fra 1612 til 1620

 

Bjørn Vetlesen f. omkring 1550 var sønn av Vetle som nevnes på gården Siljan i Eidanger. Hans bror Michel Vetlesen hadde dreven gården Siljan i Eidanger i mange år. Bjørn nevnes på Kløverød fra 1612 til 1620.

 

Barn:

Colbjørn Bjørnsen f. omkring 1580 d. før 1647

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra ca 1620 til 1645 (Berthe også i 1647)

 

Colbjørn Bjørnsen f. omkring 1580 var gift med Berthe NN. f. omkring 1580. I 1623 eide Colbjørn 4 huder i Kløverød i Siljan. Han nevnes også på Kløverød under båtsmannskatten i 1640. Han nevnes da som eier av 2 1/2 hud i Kløverød og 2 1/2 hud i Tormodsrød. Colbjørn skatter av gården Kløverød i 1645 og nevnes da på gården med kvinne, en sønn og ei datter. I 1647 var den enken Berthe som brukte Kløverød. Den var da eid av sønnen Bernt. Hun stod som eier av 2 1/2 hud i Tormodsrød. Der var sønnen Ole bruker.

 

Barn:

Tollef Colbjørnsen f. omkring 1615 d. etter 1666

Ole Colbjørnsen f. ca 1622 d. 1688

Bernt Colbjørnsen f. ca 1628 d. ca 1693

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1647 til ca 1693

 

Bernt Colbjørnsen f. ca 1628 nevnes som eier av 2 1/2 hud i Kløverød i 1647. Hans mor var da oppsitter. Han overtok som oppsitter etter sin mor. Han nevnes som eier frem til 1678. Da var den eierdelen som var på private hender eid av Hans Jacobsens. Bernt var fortsatt bruker av gården og fra 1689 brukte han gården sammen med en Rollef (Tollef ?). Bernt forsvinner fra skattelistene i 1693. Fra 1693 nevnes sønnene Knut og Rasmus som brukere.

 

Barn:

Rønnaug Berntsdatter f. ca 1656 d. 1715

Rasmus Berntsen f. ca 1657 d. 1717

Knut Berntsen f. omkring 1660

Paul Berntsen f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

 

Fra ca 1702 nevnes to brukere på Kløverød. ( I 1702 Rasmus og Isach og i 1711 Rasmus og Povel)

 

 

 

Bosatt her fra ca 1693 til 1717

 

Rasmus Berntsen f. ca 1657 var bruker av Kløverød sammen med sin bror Knud fra 1696. Rasmus kan ha vært gift med ei Dorthe NN f. omkring 1660. Hun ble som enke brukt som fadder for sønnen Christen sitt barn i 1736. Rasmus døde på Kløverød i 1717.

 

Barn:

Anders Rasmussen f. ca 1692 d. 1764

Ole Rasmussen f. ca 1694 d. 1715

Johannes Rasmussen f. omkring 1695

Maren Rasmusdatter f. ca 1696 d. 1776

Christen Rasmussen f. ca 1704 d. 1764

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1693 til rundt 1725

 

Paul Berntsen f. omkring 1660 var da bror av overnevnte Rasmus Berntsen. Paul brukte Kløverød sammen med Rasmus fra 1696. Paul nevnes også som bruker i 1723.

 

Barn:

Erik Paulsen f. ca 1693 d. 1743

 

Familieark

 

 

 

I 1723 nevnes fire brukere på Kløverød. (Ole, Anders, Vetle og Povel)

 

 

 

Bosatt her fra 1720 til 1764

 

Anders Rasmussen f. ca 1692 giftet seg i 1720 med Maren Jacobsdatter f. ca 1697. Anders var en av fire brukere på Kløverød i 1723. De bodde på Kløverød livet ut. De fikk ingen barn. Maren døde der i 1763 og Anders i 1764.

 

Se under hans far

 

 

 

Fra 1762 nevnes tre brukere på Kløverød.

 

 

 

 

Bosatt her fra 1722 til 1775 (Maren til 1776)

 

Maren Rasmusdatter f. ca 1696 var søster til overnevnte Anders Rasmussen. Maren giftet seg i 1722 med Ole Jacobsen f. ca 1696. Han var bror av overnevnte Anders Rasmussen sin kone. Ole skal ha fått feste på en del av (1 hud) av Kløverød i 1722 og han var en av fire oppsittere der i 1723.  Ole var en av tre brukere (Ole, Rasmus og Christen) der i 1762. Ole og Maren bodde på Kløverød livet ut. Ole døde der i 1775 og Maren i 1776.

 

Barn:

Margrethe Olsdatter f. 1723 d. 1802

Rasmus Olsen d. 1724 d. 1764

Rønnou Olsdatter f. 1726 d. 1802

Gunhild Olsdatter f. 1727 d. 1806

Jacob Olsen f. 1729 d. 1763

Else Olsdatter f. 1731 d. 1790

Peder Olsen f. 1733 d. 1779

Ole Olsen f. 1735 d. 1764

Marthe Olsdatter f. 1738 d. 1790

Anne Olsdatter f. 1741

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1725 til 1743 (Margrethe til 1764)

 

Erik Paulsen f. ca 1693 var gift med Margrethe Knutsdatter f. ca 1699. Erik overtok som bruker på en del av Kløverød etter sin far. Erik døde der i 1743 og Margrethe i 1764.

 

Barn:

Maren Eriksdatter f. 1728 d. 1764

Knut Eriksen f. 1733

Sønnev Eriksdatter f. 1735

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1727

 

Synnøve Eriksdatter f. ca 1671 døde på Kløverød i 1727, 56 år gammel. Ut fra navnet trolig i familie med overnevnte Erik Paulsen som bodde der på denne tiden. Han kaller jo sin datter Synnøve.

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1735 til 1764.

 

Christen Rasmussen f. ca 1704 var også sønn av overnevnte Rasmus Berntsen Kløverød. Christen giftet seg i 1735 med Kirsten Knudsdatter f. omkring 1700. De ble også bosatt på Kløverød og Christen var en av tre brukere (Ole, Rasmus og Christen) der i 1762. Han døde der i 1764

 

Barn:

Rasmus Christensen f. 1736

Lars Christensen f. 1739

Maria Christensdatter f. 1740 d. 1795

Åste Christensdatter f. 1742 d. 1748

Dorthe Christensdatter f. 1745 d. 1802

Anne Christensdatter f. 1748

Ole Christensen f. 1750

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1755 til ca 1757. De nevnes der igjen i 1773. (De kan ha kommet tilbake før.) Anders døde der i 1779 og Margrethe i 1802.

 

Anders Sørensen f. ca 1721 giftet seg i 1755 med Margrethe Olsdatter f. 1723. Hun var datter av Maren Rasmussen og Ole Jacobsen Kløverød. De døpte et barn bosatt på Kløverød i 1755 men Anders fikk bygsel på Nordre Kiste og de døpte barn der fra 1758. De nevnes der i 1762. De kom tilbake til Kløverød, og i 1773, da sønnen Christen ble konfirmert, var de bosatt på Kløverød. Det er usikkert når de flyttet tilbake. Anders døde der i 1779. Margrethe bodde hos sønnen Christen på Kløverød i 1801 og døde der i 1802.

 

Barn:

Christen Andersen f. 1755 d. 1807

Helvig Andersdatter f. 1758 d. 1840

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1758 til 1764

 

Rasmus Olsen f. 1724 var sønn av Maren Rasmussen og Ole Jacobsen Kløverød. Rasmus giftet seg i 1758 med Martha Larsdatter f. 1730 fra Søntvedt. Rasmus overtok som leilending på Kløverød etter sin far. Ifølge Bakken overtok han i 1760. Han nevnes som en av tre (Ole, Christen og Rasmus) oppsittere på Kløverød i 1762. De døde begge på Kløverød i 1764.

 

Barn:

Ole Rasmussen f. 1759 d. 1800

Lars Rasmussen f. 1762 d. 1834

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1766 til 1790

 

Isak Nilsen f. 1744 fra Torsholt Saga kom til Kløverød da han giftet seg i 1766 med Marthe Olsdatter f. 1738 fra Kløverød. Hun var datter av Maren Rasmussen og Ole Jacobsen Kløverød. De ble oppsittere på gården og døde begge der i 1790.

 

Barn:

Nils Isaksen f. 1767 d. 1813

Ole Isaksen f. 1770 d. 1839

Kari Isaksdatter f. 1773 d. 1773

Karen Isaksdatter f. 1775 d. 1775

Maren Isaksdatter f. 1778 d. 1854

Jacob Isaksen f. 1780 d. 1781

Rasmus Isaksen f. 1783 d. 1785

Maria Isaksdatter f. 1786 d. 1786

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1772 til 1802

 

Dorthe Christensdatter f. 1745 var datter av Christen Rasmussen Kløverød. Hun giftet seg i 1772 med Iver Halvorsen f. 1750 fra Sortedal. De bodde begge på Høgset da de giftet seg så de var trolig i tjeneste der. De ble bosatt på Kløverød og nevnes der som en av tre familier i 1782. I 1801 nevnes de som inderster (leieboere). Dorthe døde på Kløverød i 1802. Iver giftet seg på nytt i 1804 med Gro Rasmusdatter f. 1764 og kom til Romsdalen u/Island.

 

Barn:

Nils Iversen f. 1772 d. 1784

Kirsten Iversdatter f. 1775 d. 1854

Anne Iversdatter f. 1777 d. 1834

Helvig Iversdatter f. 1779

Aaste Iversdatter f. 1781 d. 1784

Rasmus Iversen f. 1784 d. 1784

Aaste Iversdatter f. 1785 d. 1826

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1779

 

Sara Tønnesdatter f. ca 1709 var enke etter Amund Torchelsen Søntvedt da hun døde på Kløverød i 1779.

 

Se Søntvedt

 

 

 

Nevnt her i 1779

 

Anna Halvorsdatter f. ca 1719 død på Kløverød i 1779, 60 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1783 til 1807 (Barbro til 1843)

 

Christen Andersen f. 1755 var sønn av Anders Sørensen Kløverød. Christen giftet seg i Siljan i 1783 med Barbro Olsdatter f. 1760 fra Aukleiv i Hvarnes. Christen ble bruker på Kløverød og han var en av de tre brukerne som nevnes der i 1801. Han døde der i 1807. Barbro døde også på Kløverød, men ikke før 1843. Da var sønnen Even på Kløverød.

 

Barn:

Anders Christensen f. 1784 d. 1853

Maren Christensdatter f. 1786 d. 1786

Maren Christensdatter f. 1788 d. 1875

Ole Christensen f. 1791 d. 1823

Jacob Christensen f. 1794 d. 1795

Bernt Christensen f. 1796 d. 1814

Jacob Christensen f. 1800 d. 1828

Even Christensen f. 1803 d. 1884

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1785

 

Kirsten Michelsdatter f. ca 1711 død på Kløverød i 1785, 74 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1792 til 1813 (Anne til 1826)

 

Nils Isaksen f. 1767 var sønn av Isak Nilsen Kløverød. Nils giftet seg i 1792 med Anne Pedersdatter f. 1765 fra Kiste. Nils ble bruker på Kløverød og nevnes i 1801 som en av tre brukere på gården. Nils døde på Kløverød i 1813 og Anne døde der i 1826.

 

Barn:

Marte Nilsdatter f. 1792 d. 1795

Isak Nilsen f. 1793

Isak Nilsen f. 1795 d. 1795

Peder Nilsen f. 1796 d. 1872

Martha Nilsdatter f. 1798 d. 1812

Gunhild Nilsdatter f. 1802 d. 1840

Isak Nilsen f. 1805 d. 1877

Anne Nilsdatter f. 1808 d. 1808

Anne Nilsdatter f. 1809 d. 1809

Anna Nilsdatter f. 1809 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1797 til 1829 (Anne til 1834)

 

Abraham Isachsen f. 1767 fra Kiste fikk i 1796 et uekte barn med Helvig Jacobsdatter f. 1774 fra Høgset. Abraham giftet seg året etter med Anne Iversdatter f. 1777. Anne var datter av Iver Halvorsen Kløverød. Han ble da bruker på Kløverød og nevnes der som en av tre brukere i 1801. Han svigerforeldre var da bosatt på gården som inderster. Abraham og Anne bodde livet ut på Kløverød. Abraham døde der i 1829 og Anne i 1834.

 

Abraham Isachsen og Helvig Jacobsdatter sitt uekte barn:

Else Abrahamsdatter f. 1796 d. 1802

 

Abraham Isachsen og Anne Iversdatter sine barn:

Jacob Abrahamsen f. 1798 d. 1852

Isach Abrahamsen f. 1800 d. 1872

Nils Abrahamsen f. 1803

Ole Abrahamsen f. 1806

Dorthe Abrahamsdatter f. 1808

Jon Abrahamsen f. 1811 d. 1815

Else Abrahamsdatter f. 1813

Maren Abrahamsdatter f. 1815

Anne Abrahamsdatter f. 1819

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1799

 

Ole Isaksen f. 1770 var sønn av Isak Nilsen Kløverød. Han var forlovet med Kirsten Jacobsdatter f. ca 1773. De døpte et barn bosatt på Kløverød i 1799. Kirsten døde i barsel. Ole giftet seg på nytt i 1803 og flyttet til Romsdalen u/Island.

 

Se Romsdalen u/Island

 

 

 

Bosatt her i 1810

 

Amund Nilsen f. 1780 og Inger Margrethe Pedersdatter f. 1780 døpte ei datter bosatt på Kløverød i 1810.

 

Se Ulverød u/Prestegården i Eidanger

 

 

 

 

Se Kløverød etter 1814