| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

Kiste Søndre Gnr.31

 

 

Landskyld (7 1/2 hud i 1664, fra 1674 4 huder)

 

 

Eier i 1762: Greven i Larvik

 

 

Litt fakta som Kiste Søndre

 

 

(Med plassene Teie, Killemyr, Dåpan)

 

 

 

De tidlige manntallene på Kiste Søndre:

 

Kiste er en veldig gammel gård og har i tidlige tider vært en stor gård. (Bakken har en stor artikkel om gamle Kiste i sin bygdebok)

 

Gården nevnes i mange gamle skinnbrev/diplomer.(Se Bakkens artikkel.)

 

KETILL nevnes på Kiste i gjengjerdskatten i 1528.

 

TORE nevnes på Kiste i skattelistene i 1591. Han var da lagrettemann og var med å skrive under på fullmakten for kongehyllingen den 7. mai 1591.

 

I saltverkskatten i 1612-12 nevnes CHRISTOFFER Kiste. Et annet sted står det bare skrevet Kiste Nordre uten noen at noen bruker er nevnt. Det tyder vel på at Christoffer bodde på Søndre, men det nevnes en Christoffer på Nordre i 1620 så dette er usikkert. Dette kan ha vært samme karen.

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes Kiste søndre med følgende eiere: Thorris Hielten i Brunlaur lheen (Hjelti i Tanum) eier 4 ½ huder, Welb. Peder Jffuerssen eier 1 hud, Trund Breche i Brunlaev lheen (Brekke i Brunla len) eier 1 hud, Khrestoffer Loffstang i Thønsberig lhen (Lofstad i Styrvoll) eier 1 hud.

 

I 1620 nevnes ELLING som bruker på Kiste Søndre. Han nevnes der også i skattemanntallet i 1640. I 1645 nevnes han med kvinne samt en sønn og en datter. Han var også bruker der under skattematrikkelen i 1647. I 1650 var Elling fortsatt enebruker på Kiste Søndre, men i 1655,1656 og 1657 var han bruker sammen med sønnen, LARS ELLINGSEN. I 1661 brukte Lars gården alene.

 

Bakken skriver at Elling ble nevnt i en rettsak der han oppga at han hadde brukt Kiste "udi 61 år". Bakken skriver videre at Elling må ha solgt gården til byfolk i og med at fra 1630 årene stod Christen Andersen i Skien som eier av 3 huder og Engebret (Engel) Aas i Gjerpen som eier av 4 1/2 hud. Bakken oppga at Elling var gift to ganger og at hans 2. kone het Eli. Den eldste gutten het Lauritz (Lars) f. ca 1624 og han hadde en sønn Hans f. ca 1630. Han skal ha vært vitne da Larviksgreven kjøpte Auen i 1679. En Knud Ellefsen nevnes i 1660 som "en fullkommen skjegget kar", altså da voksen. I 1645 nevnes det at Elling hadde en datter.

 

I 1647 står det at skylden på Kiste Søndre var 7 1/2 hud. Vi ser dette året at Engebret Aas eide 4 1/2 hud med bygselsrett og Anders Christensen arvinger 3 huder i Kiste Søndre. Slik var situasjonen også i 1650 og 1655. I 1661 nevnes Jeremias Boyesen som eier av Kiste Søndre sine 7 1/2 huder med bygselsrett. Videre nevnes Slemdal kirke som eier av underliggende plassen Engedal som var skyldsatt til 2 skinn. Jeg har ikke funnet denne plassen nevnt før eller etter i kildene.

 

I 1661 ser vi at Kiste Søndre nevnes med underliggende Holt. Vi ser også at det nevnes en sag på gården i 1661. (Fra 1672 nevnes det at sagen hadde den rett til å sage 2700 deler.) 

 

Kiste Søndre nevnes helt frem til slutten av 1700 tallen "med Holt" eller "Holt Øde". Gården Holt har da vært et eget bruk en gang, som har blitt lagt inn under Kiste Søndre i eldre tider.Gården Holt nevnes ikke som egen gård i skattemanntallene på 1600 tallet.

 

I 1661 nevnes også en plass, Engedal, under Kiste Søndre.

 

I prestens manntall i 1664 nevnes Lars Ellingsen 40 år som oppsitter, OLUF MIKKELSEN 30 år som oppsitter, Guttorm Andersen 23 år som tjenestegutt, PEDER OLSEN 50 år som husmann og HALVOR GULBRANDSEN 30 år som husmann. Fogden oppga at Lars 29 år var oppsitter med en Christen Torsen 16 år som tjenestegutt.

 

Lars nevnes som bruker frem til 1669. I 1670 nevnes Lars som bruker sammen med Ole. De var brukere sammen frem til og med 1673.

 

Fra 1672 og fremover var Helvig, enken etter Peder Tygsen som var borger i Larvik, eier av Kiste Søndre. Helvig klaget i 1670 tallet til amtmannen på skylden til Kiste Søndre som var på 7 1/2 hud. Etter en prosess fikk hun medhold og den 12. mai 1674 ble skylden satt ned til 4 huder. (Se Bakken side 121)

 

Den 20. desember 1688 kjøpte Grev Ulrik Fredrik Gyldenløve gården Kiste Søndre. Han kjøpte samtidig også gårdene Grorud i Siljan, Gåserød i Sandsvær og Evju i Lardal av borger Mikkel Isaksen Graal i Skien til en samlet sum av 1000 daler.

 

Fra 1674 var ANDERS TORESEN bruker på Kiste Søndre. Han var også lensmann i Siljan. Anders brukte gården frem til 1689, da han nok døde. Etter dette lå gården øde noen år.

 

Vi ser i 1696 OLE PAULSEN og en annen Ole som bruker på gården. Denne andre Ole var OLE ANUNDSEN. De brukte 2 huder hver og brukte gården sammen frem til 1705 og hadde begge eierparter i Kiste Nordre. Fra 1707 brukte Ola Paulsen gården alene.

 

I 1711 finner vi Ole Paulsen som oppsitter. Han nevnes med kvinne, 2 barn og 3 tjenestepiker. Det nevnes to husmenn, Daniel Ouen med en sagdreng og Erik Larsen med kvinne og 3 barn.

 

I 1723 var Ole Paulsen bruker av hele Kiste Søndre m/Holt - eier var Greven av Laurvigen. Det var 1 previligert sag og 1 husmand på gården i 1723.

 

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1620 til ca 1673

 

Elling Kiste f. omkring 1590 nevnes på Kiste Søndre fra rundt 1620. Ifølge Bakken var han gift to ganger og hans 2. kone het Eli? Jeg har ikke funnet hans kilde for dette. Fra 1655 var Elling bruker sammen med sønnen Lars Ellingsen f. ca 1624. I 1661 brukte Lars gården alene. Lars nevnes som bruker frem til 1669. I 1670 nevnes Lars som bruker sammen med Ole. De var brukere sammen frem til og med 1673. Ifølge Bakken hadde Lars en sønn, Hans Larsen f. ca 1665 som kom til Kiste Nordre og siden til Bårnes i Hedrum. I 1647 nevnes en datter, uten at navnet hennes ble nevnt.

 

Elling sine mulige barn:

Lars Ellingsen d. ca 1624 d. ca 1669

?Hans Ellingsen f. omkring 1625

? NN Ellingsdatter f. omkring 1630

 

Lars Ellingsen sine barn:

Hans Larsen f. ca 1667

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1674 til ca 1689

 

Anders Torsen f. ca 1634 giftet seg med enken etter Jacob Prestegården, Åste Prestegården f. omkring 1610. Anders nevnes som bruker på Prestegården fra 1664. Han nevnes som 30 år og oppsitter både av presten og fogden i 1664. Fra 1674 var den samme Anders Toresen bruker på Kiste Søndre. Han var også lensmann i Siljan. Anders brukte gården frem til 1689, da han nok døde. Han, hans søsken og hans etterkommere nevnes i skjøte etter hans avdøde bror eller halvbror, Ole Torsen, sitt jordgods som selges til Nils Olsen Solverød i 1718.

 

Barn:

Maren Andersdatter f. omkring 1660

Kirsten Andersdatter f. omkring 1670 d. ca 1698

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1696 til 1730 (Karen til 1749)

 

Ole Paulsen f. ca 1663 var først gift med Kirsten Andersdatter f. omkring 1670. Hun var enke etter Halvor Kjeldsen på Kiste Nordre. Ole Paulsen nevnes som bruker på Kiste Søndre fra 1696 sammen med en annen Ole. De brukte 2 huder hver. Det var skifte etter Kirsten på Kiste Søndre i 1698. Boet eide 4 1/2 skinn i Kiste Nordre. I 1711 nevnes Ole Paulsen som oppsitter alene. Han nevnes med kvinne, 2 barn og 3 tjenestepiker. I 1723 var Ole Paulsen også bruker av hele Kiste Søndre m/Holt. Han har giftet seg på nytt med Karen Svendsdatter f. ca 1680 fra Austad. Hun nevnes som Ole Paulsen sin kone da hun var fadder for den andre Ole Kiste sitt barn i Gjerpen i 1700. Ole Paulsen døde på Kiste i 1730 og Karen døde der i 1749 som Ole Paulsen enke.

 

Ole Paulsen og Kirsten Andersdatter sine barn:

Berte Olsdatter f. ca 1695

 

Ole Paulsen og Karen Svendsdatter sine barn:

Paul Olsen f. ca 1701 d. 1764

Halvor Olsen f. ca 1702 d. 1719

Berte Olsdatter f. ca 1708 d. 1752

Anders Olsen f. ca 1708 d. 1764

Ole Olsen f. 1725 d. 1726

Jacob Olsen f. ca 1730 d. 1746

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1696 til ca 1705

 

Ole Anundsen f. omkring 1660 fra Eskedal i Hedrum giftet seg med Maren Andersdatter f. omkring 1660. Hun var enke etter Tore Kjeldsen fra Kiste Nordre. Det var to brukere på Kiste Søndre som het Ole fra 1696. Ole Anundsen var den ene og den andre var da overnevnte Ole Paulsen. De brukte 2 huder hver og brukte gården sammen frem til 1705. Fra 1707 brukte Ola Paulsen gården alene. Det var Ole Anundsen som døpte et barn i Gjerpen i 1700 bosatt på Kiste. Ole Paulsen Kiste sin kone var fadder, så derfor vet vi det var denne Ole Kiste. (Hun nevnes også i skifte etter sin mor.) Ole Anundsen kom til sin bror Ole på Bjørke Søndre i Hedrum og var medbruker der fra ca 1705 til 1716. Det var skifte etter Maren der i 1716. Der nevnes hennes barn i 1. ekteskap og denne datteren hun fikk med Ole Anundsen. Ole Anundsen kom til Skoklemoen der han var bruker fra ca 1720 til 1730 årene. Han var lagrettemann.

 

Barn:

Berte Olsdatter f. 1700

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1731 til 1737

 

Paul Olsen f. ca 1701 var sønn av overnevnte Ole Paulsen Kiste Søndre. Paul giftet seg 1. gang i Siljan i 1731 med Marte Jacobsdatter f. omkring 1700 fra Odberg Nordre i Hedrum. Paul og Marte bodde en tid på Kiste, men flyttet i 1737 til Hedrum. Der ble Paul bruker på Odberg Nordre. Marte døde der i 1742 og Paul giftet seg på nytt med Marte Evensdatter f. ca 1715 fra Aukleiv. Paul var bruker på Odberg Nordre frem til 1745. Da flyttet de til Bårnes Nordre der de begge døde.

 

Paul Olsen og Marte Jacobsdatter sine barn:

Marte Paulsdatter f. 1733 d. 1734

Marte Paulsdatter f. ca 1735 d. 1766

Ole Paulsen f. 1737

 

Paul Olsen og Marte Evensdatter sine barn:

Ole Paulsen f. ca 1744 d. 1807

Marte Paulsdatter f. ca 1746 d. 1808

Karen Paulsdatter f. 1752

Marie Paulsdatter f. 1754

Hans Paulsen f. 1755 d. 1801

Berte Paulsdatter f. 1757 d. 1791

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her ca 1735 til 1740 (Anne til 1763)

 

Halvor Paulsen f. ca 1681 giftet seg i Gjerpen i Anne Hansdatter f. 1690. Hun kom fra Kittilsrød u/Rising i Gjerpen. De døpte barn bosatt på Kittilsrød u/Rising frem til 1733, men har så kommet til Kiste. Det er usikkert om det var Søndre eller Nordre. Halvor kan ha vært bror av overnevnte Ole Paulsen? Da kan han jo ha bodd hos sin nevø, Paul Olsen. Halvor døde der i 1740 og Anne i 1763.

 

Barn:

Inger Halvorsdatter f. 1717

Hans Halvorsen f. 1720 d. 1724

Amborg Halvorsdatter f. 1723

Karen Halvorsdatter d. 1726 d. 1767

Gunhild Halvorsdatter f. 1729

Kirsten Halvorsdatter f. 1733

 

Familieark

 

 

 

Kiste Søndre ble delt i to brukerparter i 1738. (Anders Olsen og Ole Larsen) I 1762 var det to brukere på Kiste Søndre. (Anders Olsen og Gulbrand Olsen)

 

 

 

Bosatt her fra 1739 til 1762 (Gunhild til 1774)

 

Anders Olsen f. ca 1708 var sønn av overnevnte Ole Paulsen Kiste Søndre. Anders giftet seg 1. gang i 1739 med Marta Olsdatter f. 1720 fra Tudal og ble bruker på en halvdel av Kiste Søndre etter sin mor i 1742. Marta døde på Kiste Søndre i 1741. Anders giftet seg på nytt med Gunhild Larsdatter f. ca 1725 fra Hvarnes. Anders nevnes som en av to brukere på Kiste Søndre i 1762 og døde der i 1764. Anders etterlot seg ingen barn. Gunhild døde på Kiste i 1774.

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1740 til 1754

 

Ole Larsen f. ca 1678 var gift med Gunhild Gulbrandsdatter f. ca 1686. De bodde på Tudal, men kom til Kiste Søndre på sine eldre dager. Han overtok bygselen på 2 huder av (halve gården) Kiste Søndre i 1740. Han overtok etter Paul Olsen. Det nevnes også en tilliggende sag i bygselseddelen. Der bodde datteren Marte som var gift med overnevnte Anders Olsen. Gården skal ha blitt delt, så de bodde trolig på den andre brukerparten. Gunhild døde der i 1746 og Ole i 1754.

 

Se Tudal

 

 

 

I 1782 var det tre brukere på Kiste Søndre. (Gulbrand Olsen, Johannes Jonsen og Ole Jonsen)

 

 

 

Bosatt her fra 1746 til 1786 (Åste til 1802)

 

Gulbrand Olsen f. 1724 var sønn av overnevnte Ole Larsen som kom fra Tudal til Kiste Søndre. Gulbrand giftet seg i 1746 med Åste Larsdatter f. 1728 fra Sortedal. Gulbrand overtok som bruker på brukerparten på Kiste Søndre etter sin far. Han avstod bygselen i 1775 til sin svigersønn Johannes Jonsen. Han bodde videre på gården og døde der i 1786. Åste bodde på Kiste Søndre i 1801 hos datteren Åste og døde der i 1802.

 

Barn:

Gunild Guldbrandsdatter f. 1749 d. 1783

Anders Gulbrandsen f. 1750 d. 1753

Sissel Gulbrandsdatter f. 1751

Marthe Gulbrandsdatter f. 1753 d. 1828

Lars Gulbrandsen f. 1755 d. 1834

Jacob Gulbrandsen f. 1757 d. 1827

Ole Gulbrandsen f. 1759 d. 1760

Anders Gulbrandsen f. 1761 d. 1761

Nils Gulbrandsen f. 1762 d. 1762

Anders Gulbrandsen f. 1763 d. 1763

Anders Gulbrandsen f. 1765 d. 1765

Anne Gulbrandsdatter f. 1767

Ole Gulbrandsen f. 1770

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1762 til ca 1766

 

Jon Andersen f. 1732 fra Sørbø giftet seg i 1760 med Anne Hansdatter f. ca 1729. De nevnes på Kiste fra 1762 til 1766. I 1762 nevnes Jon Andersen med kone som bosatt på Kiste Søndre, så det var nok der de bodde denne tiden. De kom siden til Brevik.

 

Se Brevik 1762 -1782

 

 

 

Bosatt her fra 1768 til 1777

 

Halvor Sørensen f. 1740 fra Eidet overtok bygselen på halvparten av Kiste Søndre i 1768 etter Anders Olsens enke. Han var ungkar da han giftet seg i Hedrum i 1771 med Anne Jensdatter f. 1755 fra Hvarnes Vestre i Hedrum. De bodde videre på Kiste. Halvor druknet i 1777. Anne giftet seg på nytt og bodde videre på Kiste Søndre.

 

Barn:

Birthe Halvorsdatter f. 1773 d. 1773

Birthe Halvorsdatter f. 1775 d. 1775

Halvor Halvorsen f. 1777

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra i 1769

 

Ole Andersen f. ca 1743 giftet seg i 1768 med Karen Larsdatter f. 1744. De døpte et barn i 1769 bosatt på Kiste, men kom siden til Ødegården u/Gurholt.

 

Se Ødegården u/Gurholt

 

 

 

Bosatt her fra 1775 til 1813 (Marthe til 1828)

 

Johannes Jonsen f. 1749 fra Skilbred giftet seg i 1775 med Marthe Gulbrandsdatter f. 1753. Hun var datter av overnevnte Gulbrand Olsen Kiste Søndre som døde i 1786. Johannes overtok som bruker etter han i 1775. Marthes mor var bosatt hos dem i 1801. Johannes døde på Kiste Søndre i 1813 og Marthe døde der i 1828.

 

Barn:

Karen Johannesdatter f. 1777

Jon Johannesen f. 1780 d. 1790

Anders Johannesen f. 1781 d. 1846

Gulbrand Johannesen f. 1784 d. 1835

Knud Johannesen f. 1786 d. 1786

Marthe Johannesdatter f. 1787 d. 1877

Knud Johannesen f. 1790 d. 1820

Åste Johannesdatter f. 1793

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1777

 

Jens Henriksen f. ca.1716 overtok bygselen på Kiste Søndre i 1777 da hans datter, Anne Jensdatter, sin mann Halvor Sørensen druknet i 1777. Jens var da gift med Berte Larsdatter f. ca 1720.  Datteren giftet seg på nytt året etter og da avstod han bygselen. De flyttet tilbake til Hvarnes vestre i Hedrum der Berte døde i 1790. Jens giftet seg på nytt i 1793 med Margrethe Jacobsdatter f. 1753 og kom til Kvisla i Siljan.

 

Se Kvisla

 

 

 

Bosatt her fra 1778 til 1788

 

Ole Jonsen f. 1750 fra Torsholt giftet seg i 1778 med Anne Jensdatter f. 1755. Hun var enken etter overnevnte Halvor Sørensen Kiste Søndre. Ole ble da bruker av denne brukerparten og fikk bygselen i 1778. Ole døde der i 1788. Anne giftet seg da for 3. gang og bodde videre på gården.

 

Barn:

Inger Olsdatter f. 1780 d. 1836

Gunild Olsdatter f. 1785 d. 1818

 

Familieark

 

 

 

I 1801 var det to brukere på Kiste Søndre. (Jon Aslesen og Johannes Jonsen. Videre var Arne Aslesen inderst/leileboer hos sin bror Jon Aslesen.)

 

 

 

Bosatt her fra 1789 til 1810

 

Jon Aslesen f. 1763 fra Gurholt giftet seg 1. gang i 1789 med enken etter Ole Jonsen Kiste Søndre, Anne Jensdatter f. 1755. Jon overtok da som bruker etter Ole Jonsen på denne brukerparten. Anne døde på Kiste i 1809. Jon giftet seg 2. gang i Sandsvær i 1810 med enken Kirsti Evensdatter f. ca 1760 fra Løkka u/Gåserud i Sandsvær. Han ble fort enkemann, for Kirsti døde samme året. Jon giftet seg så 3. gang i Siljan i 1811 med Maren Olsdatter f. 1773 fra Tveitan. Jon bodde på Arneplassen u/Gåserud i Sandsvær en periode med sin 3. hustru. Ifølge Bakken så overtok en John Haslesen som husmann på Ødegården u/Gurholt ca 1824. Han døde i 1840 og enken fikk opphold, ifølge Bakken. Dette var  denne Jon Aslesen. Det var ikke hans enke som fikk opphold, for Maren døde på Ødegården i 1834. Jon døde der i 1840, 74 år gammel, ifølge kirkeboken. 

 

Jon Aslesen og Anne Jensdatter sine barn:

Aslak Jonsen f. 1791 d. 1791

NN Jonsen f. 1792 d. 1792

Aslak Jonsen f. 1794 d. 1795

 

Jon Aslesen og Maren Olsdatter sine barn:

Karen Jonsdatter f. 1812

Ole Jonsen f. 1814

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1800 til 1830 (Inger til 1836)

 

Arne Aslesen f. 1765 fra Gurholt var bror til overnevnte Jon Aslesen Kiste Søndre. Arne giftet seg i 1800 med Inger Olsdatter f. 1780, datter av Ole Jonsen Kiste Søndre. De ble bosatt på Kiste Søndre og nevnes der som inderster/leieboere i 1801. Arne døde der i 1830 og Inger i 1836.

 

Barn:

Aslach Arnesen f. 1800 d. 1800

Ole Arnesen f. 1801 d. 1836

Aslach Arnesen f. 1804 d. 1851

Jens Arnesen f. 1807 d. 1857

Knud Arnesen f. 1810

Anne Arnesdatter f. 1813

Karen Kristine Arnesdatter f. 1815

Halvor Arnesen f. 1817

Gullik Arnesen f. 1822

Karen Arnesdatter f. 1825 d. 1897

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1803 til 1846

 

Anders Johannesen f. 1781 var sønn av overnevnte Johannes Jonsen Kiste Søndre. Anders giftet seg i 1803 med Dorthe Nilsdatter f. 1782 fra Kiste Nordre. De ble bosatt på Kiste Søndre der Anders overtok som bruker etter sin far. Dorthe døde på Kiste i 1843 og Anders døde der i 1846.

 

Barn:

Anne Hedvig Andersdatter f. 1804 d. 1814

Johannes Andersen f. 1806 d. 1813

Hedvig Andersdatter f. 1808 d. 1808

Nils Andersen f. 1809 d. 1847

Jon Andersen f. 1811 d. 1821

Marthe Andersdatter f. 1814 d. 1885

Anne Helvig Andersdatter f. 1816 d. 1822

Johannes Andersen f. 1818

 

Familieark

 

 

 

 

Se Kiste Søndre etter 1814

 

 

 

 

Husmenn

 

 

Teie

 

Killemyr

 

Dåpan

 

 

 

Nevnt her i 1700 og 1711

 

Daniel Haagensen f. ca 1642 nevnes som Daniel Skredder på Kiste da han var fadder i 1700. Det var også da trolig han som nevnes som en av to husmenn under Kiste Søndre som "Daniel Ouen" i 1711. Skredderen Daniel Haagensen døde i Siljan i 1718. Det er da ikke kjent hvilke plass han bodde på under Kiste Søndre.

 

Familieark