| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

Kiste Nordre Gnr.30

 

 

Landskyld (6 1/2 hud, 4 huder i 1664?)

 

 

Eier i 1762: Greven i Larvik

 

 

Litt fakta som Kiste Nordre

 

 

(Med plassene Børja (Borgen), Modalen)

 

 

 

De tidlige manntallene på Kiste Nordre:

 

Kiste er en veldig gammel gård og har i tidlige tider vært en stor gård. (Bakken har en stor artikkel om gamle Kiste i sin bygdebok)

 

Gården nevnes i mange gamle skinnbrev/diplomer.(Se Bakkens artikkel.) Se også Kiste Søndre.

 

Bakken oppgir at TOSTEN nevnes på Kiste Nordre i gjengjerdskatten i 1528. 

 

Kiste Nordre nevnes som en fullgård med en skyld på 6 1/2 hud. 

 

I saltverkskatten i 1612-12 nevnes CHRISTOFFER Kiste. Et annet sted står det bare skrevet Kiste Nordre uten noen at noen bruker er nevnt. Det tyder vel på at Christoffer bodde på Søndre, men det nevnes en Christoffer på Nordre i 1620 så dette er usikkert. Dette kan ha vært samme karen. I en oversikt over sagene i Siljan i 1611 nevnes Christoffer Kiste som bruker av saga på Austad sammen med Haaken Austad.

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615: Eiere på Kiste nordre – Gullech Thorti(ng?) vdj Thonnisberigh lhenn eier 3 huder, Welb. Peder Jffuerssøn 1 hud, Suend Soffuen (Søve i Holla) eier ½ hud, Lauritz Berie vdj Brunlaur lheen (Berg i Tjølling) eier ½ hud, Offuen Ackre (Åkre i Gjerpen) eier 9 skinn, Khrestoffer Kiiste eier 9 skinn

 

Christoffer var nok bruker på Kiste Nordre i 1620. Ifølge Bakken var han gift med ei MARTE

 

Gullik Horntvet var bruker på Horntvet i Lardal fra 1611 til 1620. Han var en holden mann og eide flere gårdsplasser. Blant annet eide han 3 huder i Nordre Kiste i Slemdal etter sin kone, Birgitte Nilsdatter. Gullik Hortvedt er den "Gullech Thorti(ng?)" som nevnes over her i Von Pappenhelms jordbok ca 1615. Birgitte Nilsdatter ble senere gift med Gjest Halvorsen Kiste og ble bosatt på Kiste.

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes Dyrre Fløtterød i Gjerpen som eier av odelsgods i Siljan. Det var 1 1/2 hud i Kiste.

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes også GJEST Kiste og hans jordgods. Han eide 3 huder odelsgods "wdj Aastadt", 1 hud odelsgods i "Kollerød i Suerestads sogn i Thonnisberig lehn", 1/2 hud pantegods i Kiste og 3 huder giftegods i Kiste. (Totalt 3 1/2 hud i Kiste.)

 

I 1640 nevnes Gjest på Kiste Nordre. Gjest Kiste nevnes dette året som eier av 2 1/2 hud i Kiste Nordre. Videre nevnes han som eier av 1 1/2 hud i Kallerød, 1 1/2 hud i Hogstad øvre (Nocht hanns wermoders gods" (Svigermor) og 1/2 hud i Svartangen. I 1645 og 1647 nevnes også Gjest som bruker. På eiersiden ser vi i 1647 at Gjest eide 3 huder med bygselsrett. Halvor Huntvedt fra Lardal, som Engebret Ås var formynder for, eide 3 1/2 hud.

 

I 1650 var Gjest bruker sammen med THORE. Nå nevnes denne Thore som eier av 3 huder og Engebret Aas 3 1/2 hud.

 

Fra 1655 nevnes KJELD HALVORSEN som bruker på Kiste Nordre. Han nevnes i 1661 som eier av gården og det nevnes at det lå en kvern på gården. Plassen Sortedal (Surdalen) lå i 1661 under Kiste Nordre. (I 1664 nevnes også Sortedal under Nordre Kiste. Da nevnes RASMUS Surdal 60 aar som husmann. I skattemanntallene fra 1666 til 1681 nevnes Sortedal som øde.)

 

I 1664 nevnes Kjeld Halvorsen som bruker. Presten oppga hans alder til å være 32 år og fogden oppga 40 år. Presten oppga tjenestegutten Gullik Jacobsen 19 år og fogden Oluf Rasmussen 17 år. Videre nevner han den overnevnte husmannen Rasmus Surdal. Vi finner Kjeld som bruker til og med 1667.

 

GUTTORM KISTE giftet seg med enken etter Kjeld Halvorsen. Guttorm nevnes som bruker fra 1668. Han ble via dette gifte eier av en del av gården og ble nevnt som lagrettemann. Eierdelen var da hans kones arv etter sin mann og den var nok da på 3 1/2 hud. Guttorm var enebruker frem til 1682, da han fra dette året brukte gården sammen med sin stesønn, HALVOR. Halvor hadde nok arvet en eierdel i gården fra sin far. Vi ser begge nevnt i 1692, men i 1696 brukte Guttorm gården alene.

 

I 1697 brukte en OLE (Kjeldsen) hele gården. Han var det skifte etter i 1698. I 1698 og 1699 var det fire brukere på gården. Den var SVEND, OLE, OLE og OLE. (To av disse Ole'ne var nok Ole Paulsen og Ole Anundsen på Kiste Søndre. De hadde eierinteresser i Kiste Nordre via sine koner og har nok brukt hver sin del på Kiste Nordre ved siden av Kiste Søndre. Den siste Ole som brukte Kiste Søndre kan ha vært Ole Andersen Auen. Han var gift med søsteren til Ole Kjeldsen, Marte, og hadde via henne en eierdel i Kiste Nordre. Han kan ha drevet denne delen på Kiste Nordre ved siden av Auen.)

 

Fra 1700 var Svend byttet ut med NILS, men fortsatt nevnes 3 stykker Ole som brukere. De var brukere sammen frem til 1707. Under rostjenesteskatten i 1700 nevnes de som Guttorm og Halvor Kistes stebarn og søsken.

 

I 1698 ble en del av Kiste Nordre kjøpt av larvikskjøpmannen Jochum Jansen ifølge Bakken. Bakken skrev videre at Jochum i 1650 var blitt eier av en mindre del av gården ved at pantebrev fra Tor Halvorsen (en bror ev Kjeld). Svend Jacobsen Austad utstedte i 1707 et pantebrev som gjorde at enda en del av gården ble overtatt av Jochum Jansen. Han makeskiftet senere, ifølge Bakken, i 1725 med Ole Mortensen Odberg. Han avstod 5 skinn i Furulund for å få 1 hud 6/7 skinn i Kiste Nordre. Han kjøpte samtidig av Hans Larsen Bårnes 1 1/2 hud og 5 1/7 skinn av Jacob Andersen Østre Hvarnes. Bakken skriver videre at det kan sees ut som om denne rike larviksmannen Jocum Jansen har fungert som "bank" og har slått til seg panteheftelsen i gården. Jachum Jansen solgte den 01.07.1734 hele Kiste Nordre til greven i Larvik, Ferdinand Anton Danneskiold, før 350 daler.

 

I 1711 nevnes KOLBJØRN OLSEN som bruker av hele gården med kvinne, 2 barn, 2 tjenestepiker og en tjenestedreng.

 

I 1723 nevnes HANS og OLE som brukere - eiere var Jochum Jansen 3 huder 3 skinn og hans barn 3 huder 3 skinn

 

 

Litt mer om eierskapet:

Skyld totalt 6 huder 6 skinn.

Overnevnte Kjeld Halvorsen døde nok ca.1667. Skifte etter han kjenne vi ikke, eierforholdene ble vel slik etter et skifte og etter at Guttorm hadde giftet seg med enken. Hans barn arvet den andre halvdelen:

 

Guttorm Kiste: 3 1/2 hud giftingsgods

Halvor Kjellsen: 9 skinn odelsgods

Tore Kjellsen: 9 skinn odelsgods

Ola Kjellsen: 9 skinn odelsgods

Berte Kjellsdatter: 4 1/2 skinn odelsgods

Gunhild Kjellsdatter: 4 1/2 skinn odelsgods

 

Halvor Kjeldsen var sønn av overnevnte Kjeld Halvorsen. Halvor eide 9 skinn i Kiste Nordre og var død før skifte etter hans kone i 1698. Der vises det til et skifte etter denne Halvor 04.11.1691. Her er det en lakune i skiftene så dette finnes ikke nevnt. Enken, Kirsten Andersdatter, har arvet halparten og barna har arvet resten. Ser vi dette i lys av den overnevnte arvelisten gir det følgenes eierforhold:

 

Guttorm Kiste: 3 1/2 hud giftingsgods

Kirsti Andersdatter (Ola Paulsen): 4 1/2 skinn giftingsgods

Kjell Halvorsen: 1 4/5 skinn odelsgods

Ingeborg Halvorsdatter: 9/10 skinn odelsgods

Kari Halvorsdatter: 9/10 skinn odelsgods

Tore Kjellsen: 9 skinn odelsgods

Ola Kjellsen: 9 skinn odelsgods

Berte Kjellsdatter: 4 1/2 skinn odelsgods

Gunhild Kjellsdatter: 4 1/2 skinn odelsgods

 

 

Grevskapet kjøpte hele Kiste Nordre i 1736. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevkapet fra kongen i 1817.

 

 

Nevnt her fra ca 1625

 

Birgitte Nilsdatter f. omkring 1570 var datter av lensmann Nils på Søndre Nordby i Lardal og hans kone Marte. Birgitte var 1. gang gift med Stener Horntvet f. omkring 1570. Hun giftet seg 2. gang med Gullik Horntvet f. omkring 1570. De var begge brukere på Horntvet i Lardal, Gullik var bruker der fra 1611 til 1620 da han trolig døde. Gullik eide 3 huder i Kiste Nordre som han hadde fått via sin kone, som igjen hadde det fra sine foreldre. Birgitte giftet seg 3. gang med Gjest Halvorsen f. omkring 1570. Han var sønn av Halvor på Søndre Engelstad i Lardal. Gjest hadde nok vært gift før og etterlot seg en sønn Jens Gjestsen som bodde på Slemdal. Birgitte og Gjest har bodd på Kiste.

 

Birgitte og Stener Horntvedt sine barn:

Tore Stenersdatter f. omkring 1590

Ragnild Stenersdatter f. omkring 1590

 

Birgitte og Gullik Horntvedt sine barn:

Halvor Gulliksen f. omkring 1600

 

Familieark

 

 

 

Gullik sin sønn, Halvor Gulliksen f. omkring 1610, var gift med Karen Tollefsdatter f. omkring 1610 fra Gravdal i Svarstad i Lardal. Gullik nevnes på Hortvet i Lardal fra 1625 til 1684. På eiersiden på Kiste Nordre i Siljan ser vi i 1647

at brukeren Gjest eide 3 huder med bygselsrett. Halvor (Gulliksen) Horntvet fra Lardal, som Engebret (Tollefsen) Ås (Hans kones bror) var formynder for, eide 3 1/2 hud. De etterlot seg 5 barn.

 

Barn:

Tore Halvorsen f. ca 1620

Kjeld Halvorsen f. ca 1632

 

Se under hans foreldre

 

 

 

Nevnt her i 1650

 

Tore Halvorsen f. ca 1620 var sønn av overnevnte Halvor Gulliksen. Han var i 1650 eier av 3 huder i Kiste Nordre og nevnes som bruker der sammen med Gjest Kiste. Engebret Tollefsen på Ås i Sandsvær eide 3 1/2 hud i Kiste Nordre i 1650. Engebret var bror og Tore Halvorsen sin mor.

 

Se under hans farfar

 

 

 

Bosatt her fra ca 1655 til 1667

 

Kjeld Halvorsen f. ca 1632 var sønn av overnevnte Halvor Gulliksen. Fra 1655 nevnes Kjeld som bruker på Kiste Nordre. Han etterfulgte sin bror Tore. Kjeld nevnes i 1661 som eier av gården. I 1664 nevnes Kjeld Halvorsen som bruker. Presten oppga hans alder til å være 32 år og fogden oppga 40 år. Vi finner Kjeld som bruker til og med 1667. Han var da trolig død. Enken giftet seg på nytt og bodde videre på gården.

 

Barn:

Berte Kjellsdatter f. omkring 1655

Halvor Kjeldsen f. omkring 1655 d. før 1695

Ole Kjeldsen f. omkring 1660 d. ca 1698

Tore Kjeldsen f. omkring 1660 d. før 1698

Gunhild Kjeldsdatter f. ca 1666 d. 1730

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1668 til 1696

 

Guttorm Kiste f. omkring 1650 nevnes som bruker på Kiste Nordre fra 1668. Han har da giftet seg med enken etter overnevnte Kjeld Halvorsen Kiste Nordre. Det hadde nok vært skifte etter Kjeld Halvorsen og Guttorm satt nok da på den halvparten som enken arvet, 3 1/2 hud. Barna etter konen og Kjeld Halvorsen, eide resten av gården, etter skifte etter faren. Guttorm var enebruker frem til 1682 da han fra dette året brukte gården sammen med sin stesønn, Halvor. De nevnes også som eiere. Vi ser begge nevnt i 1692, men i 1696 brukte Guttorm gården alene. Etter dette nevnes han ikke. Han ble nevnt som lagrettemann.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1682 til 1695

 

Halvor Kjeldsen f. omkring 1655 var sønn av overnevnte Kjeld Halvorsen Kiste Nordre. Halvor var gift med Kirsten Andersdatter f. omkring 1670. Halvor brukte Kiste Nordre fra 1682 sammen med sin stefar Gullik. De nevnes også som eiere. Vi ser begge nevnt i 1692, men i 1696 brukte Guttorm gården alene. Halvor var nok da død. Kirsten giftet seg på nytt og kom til Kiste Søndre der det var skifte etter henne i 1698.

 

Barn:

Karen Halvorsdatter f. omkring 1680

Ingeborg Halvorsdatter f. ca 1682 d. 1752

Kjell Halvorsen f. ca 1685

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1697

 

Ole Kjeldsen f. omkring 1650 var sønn av overnevnte Kjeld Halvorsen Kiste Nordre. Han var gift med Guri Helgesdatter f. omkring 1660 og brukte hele Kiste Nordre i 1697. Det var skifte etter han der i 1698.

Se under hans far

 

 

 

Bosatt her mellom 1697 og 1711

 

I denne perioden nevnes en Svend og 3. stykker Ole i 1698 og 1699. Under rostjenesteskatten i 1700 nevnes de som Guttorm og Halvor Kistes stebarn og søsken. Fra 1700 er Svend byttet ut med Nils, men fortsatt der det tre stykker Ole. De nevnes der, i alle fall, til 1707. To av disse Ole'ne var nok Ole Paulsen og Ole Anundsen på Kiste Søndre. De hadde eierinteresser i Kiste Nordre via sine koner og har nok brukt hver sin del på Kiste Nordre ved siden av Kiste Søndre. Den siste Ole som brukte Kiste Søndre kan ha vært Ole Andersen Auen. Han var gift med søsteren til Ole Kjeldsen, Berte Kjeldsdatter, og hadde via henne en eierdel i Kiste Nordre. Han kan ha drevet denne delen på Kiste Nordre ved sine av Auen.

 

 

 

Bosatt her i 1711

 

Colbjørn Olsen f. omkring 1680 nevnes på Kiste Nordre i 1711 med kone, 2 barn og tjenestefolk.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1713 til 1718

 

Knud Olsen f. omkring 1690 var gift med Ingeborg Halvorsdatter f. omkring 1690. De døpte barn bosatt på Kiste Nordre i 1713 til 1718.

 

Barn:

Karen Knudsdatter f. 1713

Ole Knudsen f. 1715

Guttorm Knudsen f. 1718

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1714

 

Ole Olsen f. omkring 1660 og Kjersti Nirisdatter f. omkring 1670 bodde på Kiste Nordre da de døpte et barn i 1714. De overtok på Rød ca 1718. Det er usikkert hvor lenge de hadde bodd på Kiste Nordre.

 

Se Rød

 

 

 

Det nevnes to brukere på Kiste Nordre i 1723. Det var Ole Rejersen og en Hans?

 

 

 

Bosatt her fra 1720 til ca 1733

 

Ole Rejersen f. ca 1697 var sønn av Rejer Kvisla. Han giftet seg i 1720 med Maren Halvorsdatter f. 1694 fra Oredalen u/Sneltvedt. De ble brukere på en av brukerpartene på Kiste Nordre og flyttet til Gjerpen mellom 1732 og 1735.

 

Barn:

Maren Olsdatter f. 1721

Rejer Olsen f. 1724 d. 1725

NN Olsen f. 1725 d. 1725

Magnill Olsdatter f. 1727

Rejer Olsen f. 1730

NN Olsen f. 1732

Ingeborg Olsdatter f. 1735

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1721 til ca 1729

 

Mogens Rejersen f. ca 1689 og Kirsten Olsdatter f. ca 1678 fra Kvisladalen fikk bygsel på 1 hud og 7 skinn i Kiste Nordre i 1721 ifølge Bakken. De gravla et dødfødt barn bosatt på Kiste i 1725 og fikk bygsel på Kvisladalen i 1730. De døde begge der.

 

Se Dalen u/Kvisla

 

 

 

Nevnt her (eller Søndre?) i 1728

 

Anne Knudsdatter f. omkring 1700 bodde på Kiste da hun i 1728 ble mor til et uekte barn. Det er usikkert om hun bodde på Nordre eller Søndre Kiste. Barnefaren var Lars Nilsen Sortedal.

 

Se Sortedal

 

 

 

Nevnt her i 1728 (De kan ha bodd her hele tiden.)

 

Erik Jansen f. ca 1697 var svensk og fikk et uekte barn med Magdalene Sørensdatter f. ca 1708 i Siljan i 1724. De giftet seg året etter. De døpte flere barn i Siljan uten at det stod noe stedsnavn. Da de gravla et barn i 1728 bodde de på Nordre Kiste. Det er flere faddere fra Kiste, så de bodde trolig der hele tiden. Erik døde i Siljan i 1738. Magdalene døde på Kvisla i 1768.

 

Barn:

Jahn Eriksen f. 1724 d. 1725

Berthe Eriksdatter f. 1726

Berthe Eriksdatter f. 1727 d. 1728

Anna Eriksdatter f. 1734

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1730 til 1743

 

Even Simensen f. ca 1674 fra Ramsåsen nordre i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1708 med Gunild Nilsdatter f. ca 1672. Hun kom trolig fra Steinåsen u/Nordre Sørbø i Gjerpen. (Even kan ha blitt far til et uekte barn samme året han giftet seg?) De døpte et barn bosatt på Røsaker i 1711, men fra 1712 til 1718 døpte de barn bosatt på Stulen i Gjerpen. Rundt 1730 flyttet de til Siljan og bygslet en del av Kiste Nordre. De døde begge der i 1743.

 

Barn:

Gjertrud Evensdatter f. 1711 d. 1712

Simen Evensen f. 1712 d. 1770

Gjertrud Evensdatter f. 1715 d. 1764

Nils Evensen f. 1718 d. før 1762

??Lars Evensen d. ca 1720 d. 1794

 

Familieark

 

 

 

(Søstua) Bosatt her fra 1733 til ca 1739

 

Lars Larsen f. omkring 1690 var gift med Pernille Paulsdatter f. ca 1698. De dukket opp på Kiste Nordre og nevnes der fra 1733. Han fikk da bygselen på halve gården. Pernille døde på Kiste Nordre i 1737. De brukte en fadder fra Kvelle og kan ha kommet derfra. Lars flyttet trolig i 1739.

 

Barn:

Paul Larsen f. 1732 d. 1733

Karen Larsdatter f. 1735

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1736 (eventuelt Kiste Søndre?) til ca 1741

 

Jørgen Christensen f. omkring 1700 giftet seg 1. gang i Eidanger i 1731 med Gunild Christensdatter f. ca 1703. De døpte et barn i 1732 på Sortedal og i 1734 på Moholt Verk. Fra 1736 til februar 1739 døpte de barn bosatt på Kiste. Det er usikkert om dette var Søndre eller Nordre. Gunild døde på Kiste i 1739. Jørgen bodde på Kiste da han i 1739 giftet seg 2. gang i Siljan med Berte Halvorsdatter f. omkring 1710. De døpte et barn bosatt på Kiste i 1741 og etter dette nevnes de ikke mer i Siljan.

Jørgen Christensen og Gunild Christensdatter sine barn:

Christen Jørgensen f. 1732

Simon Jørgensen f. 1734

Maren Jørgensdatter f. 1736

Simen Jørgensen f. 1739

 

Jørgen Christensen og Berte Halvorsdatter sine barn:

Gunhild Jørgensdatter f. 1741

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1739 til 1757 (Gjertrud i 1764)

 

Lars Olsen f. 1714 var sønn av Ole Olsen Rød. Han kom fra Kiste da han giftet seg i 1739 med Gjertrud Evensdatter f. 1715. Hun var datter av overnevnte Even Simensen Kiste Nordre. De ble bosatt på en av brukerpartene på Kiste Nordre. Lars fikk i 1741 bygsel på en 1/4 part av Kiste Nordre. Dette var Lars Larsen sin del som var blitt delt i to. Lars Olsen døde der i 1757. Gjertud nevnes der som enke i 1762 og døde der i 1764.

 

Barn:

Lisbeth Larsdatter f. 1739

Kirsten Larsdatter f. 1740

Jacob Larsen f. 1743 d. 1765

Gunhild Larsdatter f. 1745 d. 1745

Ole Larsen f. 1746 d. 1805

Even Larsen f. 1748 d. 1812

Gunhild Larsdatter f. 1751 d. 1751

Nils Larsen f. 1753 d. 1829

Gunild Larsdatter f. 1755 d. 1838

 

Familieark

 

 

 

Det nevnes tre brukere på Kiste Nordre i 1762, Simen Evensen, Peder Olsen og Anders Sørensen.

 

 

 

(Søstua) Bosatt her fra 1741 til 1770 (Gunild til 1774)

 

Simen Evensen f. 1712 var sønn av overnevnte Even Simensen Kiste Nordre. Simen giftet seg utenfor Siljan med Gunild Olsdatter f. ca 1695. Simen overtok i 1741 bygselen på 1/4 part av Kiste Nordre. Dette var Lars Larsen sin del som var blitt delt i to. Simen nevnes der i 1762 som en av tre brukere. Simen døde på Kiste i 1770 og Gunild døde der i 1774.

 

Barn:

Anne Simensdatter f. 1741 d. 1821

 

Familieark

 

 

 

(Oppstua) Bosatt her fra 1741 til 1777 (Inger til 1782) Den siste tiden var de husmenn på Børja (Borgen).

 

Jens Mikkelsen f. 1704 og Inger Larsdatter f. ca 1702 døpte et barn i 1729 bosatt på Tormodsrød, men fra 1731 nevnes de på Hogstad nedre. De døpte barn der frem til og med 1737. I 1740 døpte de et barn bosatt på Tudal. Familien flytter så til Kiste i 1741. Jens bygslet 3 huder og 3 skinn på Kiste i 1741. Han måtte gi opp bygselen av Nordre Kiste på grunn av gjeld til grevskapet og flyttet ut til Børja (Borgen) u/Nordre Kiste som husmenn. Jens nevnes som husmann på Borgen i 1762. Jens døde der i 1777 og Inger i 1782.

 

Se Hogstad Nedre

 

 

 

Nevnt her (Søndre eller Nordre?) i 1750

 

Dorthe Jensdatter f. 1729 fra Hogstad Nedre giftet seg i 1750 med Iver Halvorsen f. omkring 1725 fra Hedrum. Hun døde samme året på Kiste.

 

Se under hennes far Jens Mikkelsen Hogstad Nedre

 

 

 

Nevnt her (Søndre eller Nordre?) i 1751

 

Sven Pedersen f. ca 1727 var ukonfirmert og bosatt på Eidet som tjenestegutt da han ble utlagt til far til et uekte barn i 1748. Han kom egentlig fra Kvelde. Barnet mor var Gunhild Jonsdatter f. 1721 fra Moholt. Etter dette ble han konfirmert i 1751 bosatt på Kiste og døde der samme året.

 

Se under hennes far Jon Pedersen Moholt

 

 

 

Nevnt her i 1753

 

Anders Olsen f. ca 1673 døde på Kiste i 1753, 80 år gammel. (Usikkert om det var søndre eller nordre.) Det kan være han som blir nevnt i skifte etter Johannes Andersen på Søntvedt i 1700 som sønn av hans bror Ole Andersen?

 

Se under Ole Andersen sin far Anders Halvorsen Søntvedt

 

 

 

(Oppstua) Bosatt her fra 1756 til 1795 (Gunhild til 1801)

 

Peder Olsen f. 1730 fra Rød giftet seg i 1756 med Gunhild Jensdatter f. 1735. Hun var datter før nevnte Jens Mikkelsen. Peder overtok en brukerpart på Nordre Kiste (Oppstua) på bygselkontrakt i 1757 etter sin svigerfar. Peder døde på Kiste Nordre i 1795, men skifte ble holdt på husmannsplassen Børja (Borgen) u/Kiste Nordre. De bodde trolig der da Peder døde. Gunhild var i 1801 bosatt hos sønnen Nils som nå var bruker på Nordre Kiste. Hun døde der samme året.

 

Barn:

Nils Pedersen f. 1757 d. 1822

Ole Pedersen f. 1759 d. 1834

Birthe Pedersdatter f. 1761 d. 1801

Anna Pedersdatter f. 1764 d. 1764

Anne Pedersdatter f. 1765 d. 1826

Inger Pedersdatter f. 1768 d. 1828

Helvig Pedersdatter f. 1771 d. 1812

Jens Pedersen f. 1774 d. 1832

Gunil Pedersdatter f. 1778

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1757 til ca 1765/1770

 

Anders Sørensen f. ca 1721 og Margrethe Olsdatter f. 1723 fikk bygselen på en del av Kiste Nordre i 1757. Vi finner dem der i 1762 som en av tre brukere. De hadde før dette bodd på Kløverød og kom tilbake dit før 1773, da sønnen Christen dette året ble konfirmert bosatt der. De bodde nå på Kløverød livet ut.

 

Se Kløverød

 

 

 

Bosatt her fra før 1762 til 1770

 

Johannes Blanch f. ca 1688 var i 1762 bosatt på Kiste Nordre og nevnes som skolemester. Han døde i 1770 bosatt på Kiste Nordre, også da nevnt som skolemester. (Ole Isachsen Kiste Nordre nevnes siden som skolemester.)

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1765 til 1803

 

Isach Andersen f. 1737 fra Hogstad Øvre giftet seg 1. gang i 1765 med Else Olsdatter f. 1731 fra Kløverød. De ble bosatt som en av tre brukere på Kiste Nordre. Isak fikk bygsel på 1/4 part av gården i 1765. Denne delen hadde Anders Sørensen sist brukt. Else døde der i 1790. Isach bodde på en av brukerpartene på Kiste Nordre som enkemann i 1801. Han giftet seg 2. gang i 1802 med enken Rønnaug Svendsdatter f. ca 1741. Dette ble et kort ekteskap da Isach døde på Kiste Nordre allerede i 1803. Rønnaug giftet seg på nytt og kom til Moholt.

 

Isach Andersen og Else Olsdatter sine barn:

Ole Isachsen f. 1766 d. 1836

Abraham Isachsen f. 1767 d. 1829

Maria Isachsdatter f. 1769 d. 1811

Anna Isachsdatter f. 1771 d. 1805

Jacob Isachsen f. 1773 d. 1808

Isach Isachsen f. 1776 d. 1801

 

Familieark

 

 

(Søstua) Bosatt her fra 1770 til 1778

 

Henrik Olvesen f. ca 1737 fra Kiste Søndre giftet seg i 1764 med Anne Simensdatter f. 1741. Hun var datter av Simen Evensen Kiste Nordre. De døpte barn bosatt på Dåpan u/Kiste Søndre i 1767 og 1769. De ble siden bosatt på Kiste Nordre. Henrik fikk bygsel på 1/4 part av Kiste Nordre i 1770 etter Simen Evensen. Da Hans Pedersen fikk bygsel på Dåpan u/Kiste Søndre i 1771 står det at det var Henrik Olvesen som sist brukte gården. Henrik døde der i 1778. Anne giftet seg på nytt i 1779 og bodde videre på gården.

 

Barn:

Nils Henriksen f. 1765 d. 1765

Nils Henriksen f. 1767 d. 1826

Gunhild Henriksen f. 1769 d. 1782

Simon Henriksen f. 1771 d. 1773

Helvig Henriksdatter f. 1773 d. 1773

Simon Henriksen f. 1774 d. 1841

Anne Henriksdatter f. 1777 d. 1777

 

Familieark

 

 

 

Det nevnes tre brukere på Kiste Nordre i 1782, Isach Andersen, Nils Danielsen og Peder Olsen.

 

Det nevnes tre brukere på Kiste Nordre i 1801, Nils Pedersen, Nils Danielsen, Isach Andersen.

 

 

 

(Søstua) Bosatt her fra 1779 til 1835

 

Nils Danielsen f. 1759 fra Torsholt giftet seg 1. gang i 1779 med enken på en av brukerpartene på Kiste Nordre, Anne Simensdatter f. 1741. Han ble igjennom dette giftemålet bruker på denne brukerparten på Kiste Nordre. De nevnes som brukere der i tellingene i 1782 og 1801. Anne døde på Kiste Nordre i 1821. Nils giftet seg så 2. gang med Ingebor Matiasdatter f. 1791 fra Tangen u/Austad. Han døde på Kiste Nordre i 1835. Ingeborg giftet seg på nytt og bodde videre på gården. Nils etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

(Oppstua) Bosatt her fra 1780 til 1822 (Ingeborg til 1830)

 

Nils Pedersen f. 1757 kom fra Kiste Nordre og var sønn av overnevnte Peder Olsen. Nils giftet seg 1. gang i 1780 med Anne Danielsdatter f. 1756 fra Torsholt. Han overtok som bruker på en brukerpart av Kiste Nordre (Oppstua) etter sin far. Anne døde på Kiste Nordre i 1789. Nils giftet seg 2. gang samme året med enken etter Nils Svendsen Austad, Ingeborg Jacobsdatter f. 1751. De bodde videre på Kiste Nordre som en av tre brukere. Nils døde der i 1822 og Ingeborg i 1830.

 

Nils Pedersen og Anne Danielsdatter sine barn:

Daniel Nilsen f. 1781 d. 1785

Dorthe Nilsdatter f. 1782 d. 1843

Ole Nilsen f. 1784 d. 1785

Helvig Nilsdatter f. 1785 d. 1785

Daniel Nilsen f. 1786 d. 1787

Gunild Nilsdatter f. 1788 d. 1850

 

Nils Pedersen og Ingeborg Jacobsdatter sine barn:

Anne Helvig Nilsdatter f. 1790 d. 1823

Daniel Nilsen f. 1792 d. 1860

Peder Nilsen f. 1795 d. 1818

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1782 til 1784

 

Anders Pedersen f. 1758 fra Moholt giftet seg i 1782 med Ingeborg Jacobsdatter f. 1757. Ingeborg kom fra Torsholtsaga, men bodde på Kiste da hun giftet seg. De døpte barn bosatt på Kiste Nordre i 1782 og 1784. De nevnes etter dette på Moholt Verk.

 

Se Moholt Verk

 

 

 

Bosatt her fra ca 1790 til 1812

 

Ole Isachsen f. 1766 fra Kiste Nordre giftet seg 1. gang i 1789 med Ingeborg Christensdatter f. 1757 fra Neset. De fikk et barn sammen før de giftet seg. Dette barnet ble født på Austad. Etter at de giftet seg ble de bosatt på Kiste Nordre. Ole nevnes som skolemester. Ingeborg døde på Kiste Nordre i 1795 og Ole giftet seg 2. gang i 1797 med Kirsti Aslesdatter f. 1767 fra Gurholt. Hun døde på Kiste Nordre allerede året etter. Ole giftet seg så 3. gang i 1800 med Anne Olsdatter f. ca 1777. Vi ser at han i 1801 nevnes som inderst/leieboer hos som far. Ole overtok Haukelien u/Oklungen i Eidanger etter at Even Larsen døde i 1812. Anne døde der i 1833 og Ole i 1836.

 

Ole Isachsen og Ingeborg Christensdatter sine barn:

Isach Olsen f. 1789

Else Olsdatter f. 1791 d. 1802

Christen Olsen f. 1795

 

Ole Isachsen og Kirsti Aslesdatter sine barn:

NN Olsen f. 1798 d. 1798

 

Ole Isachsen og Anne Olsdatter sine barn:

Ingeborg Olsdatter f. 1799 d. 1813

Karen Kirstine Olsdatter f. 1802 d. 1804

Ole Olsen f. 1804

Kirsten Olsdatter f. 1807 d. 1809

Inger Olsdatter f. 1809 d. 1815

Jacob Olsen f. 1812

Inger Maria Olsdatter f. 1815

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra før 1801 til 1809

 

Guri Christensdatter f. 1773 fra Sørbø nevnes som tjenestepike hos Nils Danielsen på Nordre Kiste i 1801. Hun døde der i 1809.

 

Se under hennes far Christen Christophersen Sørbø

 

 

 

 

Se Kiste Nordre etter 1814

 

 

 

 

Husmenn

 

Børja (Borgen)

 

Modalen

 

 

 

 

Bosatt her (ev. Kiste Søndre?) fra før 1769 til 1789

 

Anders Rasmussen f. ca 1709 giftet seg i Hvarnes i Hedrum i 1760 med Anne Olsdatter f. ca 1737. De kom til Kiste og døpte barn bosatt på en plass under Kiste i 1769 og 1772 og Anne døde der i 1773. Det er usikkert om dette var på Søndre eller Nordre. Selv om alderen var noe høy var det nok Anders som døde i Siljan i 1789, 80 år gammel.

 

Barn:

Anne Andersdatter f. 1769

Rasmus Andersen f. 1772 d. 1775

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her (ev. Kiste Søndre?) i 1812

 

Et "omløpende" par Ole Michelsen f. omkring 1780 og Maria Henrichsdatter f. omkring 1780 gravla et barn bosatt på Kiste i 1812. Barnet var født i Østre Porgsrunn.

 

Se Østre Porsgrunn før 1814