| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


   

 

Hogstad Nedre Gnr.8

 

Landskyld 3 1/2 hud (1664) 

 

Eier i 1762: Captain Rasch

 

 

Litt fakta som Hogstad Nedre

 

 

 

De tidlige manntallene på Hogstad Nedre:

 

Ps. I de tidlige manntallene skiller de ikke bestandig mellom Øvre og Nedre Hogstad, men vi kan finne to oppsittere på Hogstad. Den ene nevnes under helgårder og den andre under halvgårder. Det er da Øvre som ble nevnt som helgård og Nedre som halvgård. De hadde samme skylden, 3 1/2 hud, men Nedre ble regnet som mindre verdt og nevnes som en halvgård.

 

MATTIS var bruker på Hogstad i 1528. Gården skal da ha blitt kaldt "Hauen". Den hadde en skyld på 3 1/2 hud og kirken eide 1 hud, mens kongen eide 1/2 hud.

 

SOLVE finner vi som oppsitter på Hogstad under halvgårder (Dette var da Hogstad Nedre) i saltverkskatten fra 1610 til 1620.

 

GULBRAND (nevnes som oppsitter fra 1629 ifølge Bakken) finner vi nevnt som oppsitter i skattemanntallene både i 1640 og 1645. I 1647 og i 1650 var den enken KJERSTI som nevnes som oppsitter.

 

Skattemanntallet i 1647 og i 1650 oppga skylden til 3 1/2 hud og eiere var CRISTEN ANDERSEN i Skien sine barn med 2 1/2 hud, Slemdal kirke eide 1 hud og kongen eide 1/2 hud. (Dette ble 4 huder, men det står slik. JO)

 

TORMOD (OLSEN) nevnes i 1655. I 1655 var den gårdparten som var på private hender eid av Samuel Halvorsen. Tormod Olsen nevnes som oppsitter i skattemanntallene i 1664. I sogneprestens manntall nevnes han som 40 år og gården nevnes med en skyld på 3 1/2 hud. I fogdens manntall i 1664 nevnes gården som en halvgård og Tormod oppføres som 41 år. Det nevnes også en tjenestegutt LARS TORESEN 21 år. Tormod nevnes som oppsitter i skattemanntallene frem til og med 1679.

 

I 1672 og 1673 var det lagmann i Skien CLAUS ANDERSEN som stod som eier av 3 huder i Hogstad Nedre. Slemdal kirke eide 1/2 hud. I 1682 og 1683 var det Sal. Claus Andersen som stod som eier, så da var det hans arvinger som eide gården. I 1684 hadde JENS MOGENSEN overtatt denne eierparten.

 

OLE brukte gården fra 1680 og nevnes der fortsatt i 1699.

 

HENRICH MOGENSEN skjøtet 3 huder i Hogstad til JON ARNESEN i 1699  for 400 rd. (thingl. 07.07.1699)

 

MOGENS var bruker fra 1700 og nevnes der til 1703.

 

Eiere under rostjenesteskatten i 1700 var Jon Arnesen med 3 huder og Slemdal kirke med 6 skinn. I 1704 brukte denne Jon også gården til høying. Det var vel da ikke brukere bosatt på gården.

 

En OLE var oppsitter på gården fra 1705 og 1707.

 

KNUD KNUDSEN eide i 1711 gården sammen med INGEBRET KNUDSEN. De kjøpte den av Jon Arnesen.

 

De solgte gården i 1713 til CHRISTEN ANDRESEN. Under ekstraskatten i 1711 finner vi Knud Knudsen som oppsitter med kvinne og 3 barn.

 

 

Litt mer om eierforhold:

 

John Arnesen skjøte til Knud Knudsen og Ingebret Knudsen paa 3 huuder med bygselsrett over 3 ½ huud i Hogstad for 120 rd. Datert 17.07.1711, tinglyst 18.07.1711

 

Overnevnte Knud Knuden og Ingebret Knutsens skjøte på 3 huder, med bygselsrett på 3 ½ huder, i Hogstad Nedre til Christen Andersen for 120 rd. (Tinglyst 18.07.1713)  

 

I matrikkelutkastet i 1723 nevnes Jørgen Tvedt som eier av 3 huder i Hogstad Nedre. Slemdal kirke eide 6 skinn i gården.

 

Auksjonsskjøte på 3 huder 6 skinn i Hogstad Nedre til fogden Schweder for 913 rd. (Fogden Jocum Schweder i Bamble fogderi) (tinglyst 18.11.1737)

 

Fogden Schweder solgt gården (3 huder 6 skinn) videre i 1740 til Lauritz Christensen Binderup for 1047 rd. i 1740. (tinglyst 14.04.1740)

 

Skjøte fra Lauritz Christensen Binderup på 3 huder 6 skinn i Hogstad Nedre til Capitain Bartholomeus Rasch for 2900 rd. (tinglyst 17.04.1760)

 

Skjøte fra Hermann Løvenskiold d.e. sine arvinger til Capitain Bartholomeus Rasch og Hermann Løvenskiold d.y. på Hogstad Nedre. (thingl. 28.01.1762)

 

Capitain Barthelomeus Rasch solgte i 1764 Hogstad Nedre til Hermann Løvenskiold. (tinglyst 03.09.1764)

 

(Lauritz Binderup var handelsmann i Skien. Kaptein Bartholomeus Rasch var gift med Else Kristine Løvenskiold. Da de ble gift i 1751 forlot han det militæret. Han tok del i driften av Fossum verk og arvet i 1762 halvdelen av verket ved sin svigerfars Hermann Løvenskiold d.e sin død i 1759. Han solgte denne delen i 1764 til sin svoger Herman Løvenskiold d.y.)

 

 

Kirkegodset (6 skinn):

 

Anna Margaretha Qruses skjøte til Lauritz Binderup paa Slemdal kirkes 6 skind i Hogstad for 160 rd. (thingl. 20.07.1739)

 

Lauritz Binderup i Skien solgte, blant annet, Slemdal kirke med sitt jordgods i 1750 til generalkrigskommisær Bartholomeus Rasch. Da han i 1751 giftet seg med datteren til Hermann Løvenskiold d.e. ble Slemdal kirke med sitt jordgods en del av Løvenskiold sitt jordgods.

 

Skjøte fra Hermann Løvenskiolds arvinger til Capitain Bartolomeus Rasch og Hermann Løvenskiold d.y. paa 6 skind i Hogstad. (thingl. 28.01.1762)

 

Capitain Rasch solgte sin del til Hermann Løvenskiold i 1764. (thingl. 25.05.1764)

 

 

Beskrivelse over Bradsbierg Amt og Scheens Bye med sine Forstæder

Om Ejdanger Sogn og Kirke med Annex i Slemdal.
ved Bartholomeus Herman von Løvenskiold - Christiania 1784  

 

1739 den 11te Junii sælger Anne Griiss Provsten Alstrups Enke Slemdals Kirke efter kongelig Skiøde af 3die Januarii 1724, til Lars Bindrup Kirken med Inventarier etc:, Sørbøe med Bøxel 2 Huder, Moeholt en halv Hud, Grønsholt en halv Hud, Tormosrøed 3 Skind, Tuedal med Bøxel halvannen Skind, Kløverød med Bøxel halvannen Hud, Hogstad Nedre en halv Hud, Engedal under Søndre Kiiste 3 Skilling i Penge, Øxenholt i Qvæl Sogn 2 Skilling i Penge, Kløverud 1 Hud med 4 Skind, hvor af Gejstligheden i Scheen svares tredie Aars tage, nemlig af Kirken 84 sk., Kirken hæver al Lovlig Tiende og Landskyld og med den fulgte 10 Kirke-Kiør, som alt Sal: Biskop Deichmans Reparation af 12te Aug: 1723 oplyser.

 

1750 den 2den Martii, sælger Lars Bindrup følgende til Capitain Rasch for 2900 Rd.

1.        Torsholt Nedre 5 Huder med Bøxel med Sav der 2400 Bords Qvantum og Qværne.

2.         Hogstad Nedre 3 Huder med Bøxel over 3.1/2 Hud med sav som haver 1000 Bords Qvantum, som staaer paa Sameje Grund med Øvre Hogstad.

3.        Heye Sav med 2000 Bords Qvantum paa egen Grund.

4.        Pladsen Wanneboe 1 Hud

5.        Slemdals Kirke.  

 

1752, kom alle disse Ejendomme under Fossum Jern-Værk, og den 17de Decembr: 1761 skiødede Cancellie-Raad Herman Løvenskiolds Arvinger Slemdals Kirke og Gods med Solverød og Søeland Gaarder i alt 19 Huder til Hr. Capitain Rasch og Hr. Herman von Løvenskiold med Fossum Jern-Værk og dets øvrige Herligheder som er dets nu værende Ejere, som givet til Kirken en sort Fløyels Messe-Hagel med Guld Galoner om.

 

 

 

Nevnt som Hogstad i 1703

 

Nils Olsen f. ca 1664 giftet seg i Gjerpen i 1689 med Tore Hansdatter ca. 1670 fra Haugerød Østre i Gjerpen. De bodde først på Fjelldalen og så på Høymyr i Gjerpen. Nils ble siden leilending på Kjær i Gjerpen. Ved datteren Berthes dåp i 1692 nevnes han som Nils HogstadSlemdal. Dermed kom han nok fra Hogstad, med dette behøver jo da ikke være Hogstad nedre. Nils døde på Kjær i Gjerpen i 1730.

 

Barn:

Marthe Nilsdatter f. 1690

Berthe Nilsdatter f. 1692

Ingeborg Nilsdatter f. 1693

Jacob Nilsen f. 1696

Hans Nilsen f. 1699 d. 1763

Anders Nilsen f. 1703

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1710 til 1713

 

Knud Knudsen f. ca 1645 kan ha vært gift med Åste Poulsdatter f. ca 1660. Knud må ha overtatt som oppsitter etter 1707. Han nevnes der med kone og tre barn i 1711 og han døde der i 1713. Den Åste, som kan ha vært hans kone, døde der i 1724. Det er noe uklart hvem som var hans barn.

 

Mulige barn:

Sissel Knudsdatter f. omkring 1675

Jacob Knudsen f. ca 1678 d. 1753

Maren Knudsdatter f. omkring 1680

Birthe Knudsdatter f. omkring 1690

?Ole Knudsen f. omkring 1690

Margrethe Knutsdatter f. ca 1699 f. 1764

Karen Knudsdatter f. ca 1705

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1714 til 1730 (Usikker hvor lenge Maren bodde der)

 

Peder Jonsen f. ca 1677 var soldat da han i 1714 giftet seg med Maren Knudsdatter f. omkring 1680. Hun var trolig datter av overnevnte Knud Knudsen. De døpte barn på Hogstad og Peder døde på Hogstad nedre i 1730, så de bodde nok da på nedre. Maren levde under skifte etter Peder i mars 1731. Maren sin bror, Jacob Knudsen, nevnes i skifte.

 

Barn:

Kirsten Pedersdatter f. 1715 d. 1715

Gjøran Pedersdatter f. 1716 d. 1757

Jon Pedersen f. 1718 d. 1746

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1724 til ca 1732

 

Ole Olsen f. omkring 1700 giftet seg i Siljan i 1724 med Karen Knudsdatter f. omkring 1705. Ole kom fra Hogstad Nedre da de giftet seg og hun var muligens datter av overnevnte Knud Knudsen. De bodde på Hogstad Nedre frem til 1732, men flyttet og nevnes fra 1734 på Løkka u/Moholt.

 

Se Løkka u/Moholt

 

 

 

Bosatt her i 1727

 

Marthe Olsdatter f. ca 1700 døde bosatt på Hogstad i 1727. Hun kan jo ha vært søster til den overnevnte Ole Olsen som bodde på Hogstad Nedre på denne tiden?

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1731 til ca 1739

 

Jens Mikkelsen f. 1704 kom fra Sølland da han giftet seg i 1728 med Inger Larsdatter f. ca 1702 fra Island. De døpte et barn i 1729 bosatt på Tormodsrød, men fra 1731 nevnes de på Hogstad Nedre. De døpte barn der frem til og med 1737. I 1740 døpte de et barn bosatt på Tudal og i 1741 flyttet de til Kiste. Jens døde på Kiste i 1777 og Inger døde der i 1782.

 

Barn:

Dorthe Jensdatter f. 1729 d. 1750

Inger Jensdatter f. 1731 d. 1731

Birthe Jensdatter f. 1732

Gunhild Jensdatter f. 1735 d. 1801

Anne Jensdatter f. 1737 d. 1806

Lisbeth Jensdatter f. 1740

Karen Jensdatter f. 1743 d. 1780

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1740 til 1785

 

Rollef Mathiasen f. 1713 giftet seg i 1740 med Ingeborg Kittilsdatter f. 1721 fra Solverød. De ble bosatt på Hogstad Nedre og bodde der livet ut. De døde begge der i 1785 med et par ukers mellomrom.

 

Barn:

Peder Rollefsen f. 1741 d. 1801

Ole Rollefsen f. 1743 d. 1743

Ole Rollefsen f. 1745 d. 1780

Christen Rollefsen f. 17747

Johan Laurentius Rollefsen f. 1749 d. 1810

Matias Rollefsen f. 1752 d. 1809

Isak Rollefsen f. 1754

Isak Rollefsen f. 1756 d. 1826

Karen Rollefsdatter f. 1759 d. 1759

Maria Rollefsdatter f. 1760 d. 1823

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1746 til 1760 (Maren til 1763)

 

Maren Torsdatter f. ca 1723 giftet seg 1. gang i 1746 med Jon Pedersen f. 1718. Han var sønn av overnevnte Peder Jonsen Hogstad og bodde på Hogstad da de giftet seg. Det ble et kort ekteskap. De døpte et barn i Siljan i 1746 og samme året døde Jon. Det stod ikke noe stedsnavn, men dette var trolig på Hogstad Nedre. Maren giftet seg 2. gang i 1748 med Michel Mathiasen f. 1716. Hans bror Rollef var allerede gift og bosatt på Hogstad Nedre. Maren og Michel ble også bosatt der og bodde der livet ut. Michel døde der i 1760 og Maren i 1763.

 

Maren Torsdatter og Jon Pedersen sine barn:

Peder Jonsen f. 1746 d. 1747

 

Maren Torsdatter og Michel Mathiasen sine barn:

Lars Michelsen f. 1749

Ole Michelsen f. 1751

Gunild Michelsdatter f. 1753

NN Michelsdatter f. 1755 d. 1755

Kirsti Michelsdatter f. 1756

Gunild Michelsdatter f. 1759

 

Familieark

 

 

 

I 1801 var det to brukere på Hogstad Nedre.

 

 

 

Bosatt her fra 1774 til 1801 (Maren til 1803)

 

Peder Rollefsen f. 1741 var sønn av overnevnte Rollef Mathiasen Hogstad. Peder giftet seg i 1774 med Maren Svendsdatter f. 1751 fra Austad. De ble bosatt på Hogstad Nedre og Peder døde der i 1801. Maren døde der i 1803.

 

Barn:

Ole Pedersen f. 1775 d. 1776

Sven Pedersen f. 1777 d. 1777

Rollef Pedersen f. 1778

Sven Pedersen f. 1781

Ingeborg Pedersdatter f. 1783 d. 1800

Nils Pedersen f. 1785

Ole Pedersen f. 1791

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1781 og fra ca 1786 til 1810 (Dorthe til 1836)

 

Johan Laurentius Rollefsen f. 1749 var bror til overnevnte Peder Rollefsen. Johan giftet seg i 1780 med Dorthe Abrahamsdatter f. 1759 fra Sølland. De døpte et barn på Hogstad i 1781, før de i 1782 nevnes på Tudal og døpte et barn der i 1783. Fra 1786 nevnes de på Hogstad Nedre og bodde der livet ut. Johan døde der i 1810. Dorthe drev en tid gården før sønnen Ole overtok. Hun døde der i 1836.

 

Barn:

Ole Johansen f. 1781 d. 1850

Rollef Johansen f. 1783

Abraham Johansen f. 1786 d. 1846

Ingeborg Johansdatter f. 1789 d. 1869

Christen Johansen f. 1792 d. 1792

Margrete Johansdatter f. 1793 d. 1837

Nils Johansen f. 1796

Michel Johansen f. 1799 d. 1802

Lars Johansen f. 1807

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1802 til rundt 1825

 

Rollef Pedersen f. 1778 var sønn av overnevnte Peder Rollefsen. Rollef giftet seg 1. gang i 1802 med Gunild Nilsdatter f. 1776 fra Vanebu. De bodde på Hogstad, men flyttet siden til Årum. Gunild døde der i 1827. Rollef giftet seg 2. gang i 1835 med enken på Årum, Birthe Larsdatter f. ca 1807. Birthe døde på Årum i 1845.

 

Rollef Pedersen og Gunild Nilsdatter sine barn:

Maren Rollefsdatter f. 1804

Peder Rollefsen f. 1806 d. 1828 

Ingeborg Rollefsdatter f. 1809

Inger Rollefsdatter f. 1812

Nils Rollefsen f. 1816 d. 1816

Nils Rollefsen f. 1818 d. 1895

 

Familieark

 

 

 

Se Hogstad Nedre etter 1914