| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

Høgset Gnr.15

 

 

Landskyld (6 huder i 1664) 

 

Eier i 1762: Selveiergods

 

(Ps. Jeg valgte tidlig å bruke Høgset slik som Bakken brukte i sin bok. På denne tiden ble både Høgset og varianter av Høyset brukt som navn på gården. Egentlig var varianter av Høyset mest brukt, men jeg valgte nå Høgset. På kart i dag skrives gården navn Høiset JO.)

 

 

Litt fakta som Høgset

 

 

(Med plassene Plassen, Hagen, Rød og Haugen. Det var 5 husmenn på Høgset i 1801.)

 

 

 

De tidlige manntallene på Høgset:

 

Høgset nevnes på 1500 tallet som en storgård med en skyld på 6 huder. 2 huder var da eid av Gjerpen prosti. 

 

I 1528 nevnes TOLLEF NILSEN på Høgset.

 

I dette skifte etter Solve Borge og konen Anund Solvesen på Borge i Gjerpen i 1558 arver sønnen Anund 1 hud i Kiste. (Vi ser også at to av søstrene arver vær sin hud i Høgset) Se gamlegjerpen.no

 

Diplomatarium Norvegicum:

Sammendrag:
Severin Ros, Borgermester i Skien, en Borger sammesteds, Lensmanden
paa Höfund og tre andre Mænd kundgjöre, at de overvare Skiftet efter Solve
Borge 
(i Gerpen) og hans Hustru Magnhild Anundsdatter, hvorved deres
Sön Anund Solvessön og de 4 Dötre Lif, Aase, Thorbjörg og Thora Solvesdötre,
fik Dele af forskjellige Gaarde i Gerpen, Sandshverv og Slemdal. 

 

Brevtekst:
Ollom manom them som thette breff seer eller høre sender Seffueren Rhos borgemester j Skien, Halduord Alszen borger ibidem
Lauris Polszen leenszmandt po Hoffuen (Gjerpen), Niels Tordszen, Leuurdt Tolleszen oc Gunne Leuardszen q. g. oc sine kundgørende att wij ware po Borgar then 21 dag May lagelige tilkallett offuer it venlige skiiffte om federne oc møderne gotz effter Solue Borge oc hans Hustru Mangnille Annundatter, huis sele gud haffue, emellom Annundt Solueszonn oc hans fyre sistre, som var Liiffue, Aasze, Torborige oc Thore Soluesdattere tha alt gotzett offuerlagdt effter rett reckningh bode federne oc møderne gotz thaa fick Liiffue po syn søster partt i hiemfølg i hud i Morck i Sandsuer, i hud i Luxefeldt i moder arff oc ij (1 1/2) hud i Borge i fader arff, End Aasze fick paa sin partt i hiemfølgh i hud i Morck i Sandsuer, i hud i Nes i moderarff oc ij (1 1/2) hudt i Borge i fader arff. Endt Torborrige fick po sin part i hiemfølg i hud i forne Morck, i hud i Høgsett i moder arff oc saa ij hud i Borgar i fader arff. End Thore fick po sin lutt, i hiemfølg i hud i Lunden, i hud i Høgsett i moder arff oc ij hud i Borge i fader arff. Enndt Annundt fick paa sin partt i hiemfølge i hud i Kyste, ii huder i Landsuerck i moderarffue oc iij huder i Borger i fader arff. her wd offuer war i hudt i Morck forne som wbytt war then vnnte forne Annwndt (Anund) sine tre søstre til gode som then hiemfølge haffde fott i same gaardt Morck som var Liiffue, Aasze, oc Torbørige.
Her wdoffuer toge the huer anden i handen oc gaff huer anden quitt oc frii for alle yttermere skiiffte eller bytte effter thenne dag enthen for federne møderne eller hiemfølg wdj nogen made. At saa i sandhet (er) henge wij wore jndzegeler for thette breff som giort war paa Borger anno domini mdlviij dag som for siger.

 

Kilde:
Efter Orig. p. Perg. i Deichmans Bibl. i Christiania. Alle 6 Segl mangle.
(Se ovenfor No. 713 samt nedenfor No. 751 og 757).Nummer: 750.

 

Dato: 21 Mai 1558. Sted: Borge.

 

 

I 1572 bodde NEREID BESSESØN fra Evje i Sandsvær på gården. Hans kone var GYRE MULLE fra Eidanger. 

 

I 1592 var EIRIK bruker på gården og han nevnes også som skysskaffer. KOLBJØRN DYRKOLD i Gjerpen (Colbjørn Bjørnsen Kløverød) skal ha eid 1 hud i Høgset.

 

I 1611 og 1620 nevnes ERICH som bruker. Erich Høgset nevnes også i 1611 som bruker av ei sag. 

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes følgende eiere: prousterrij (Gjerpen prosti) eier 2 huder, Erich Høgsedt eier 2 huder, Kholbiørn Dyrekoell (Dyrkoll i Gjerpen) eier 1 hud, Michell Nordbøe vdj Thønsberigh lheen (Nordbø i Tønsberg len) eier 1 huud.

 

HALVOR nevnes i 1620 som husmann. 

 

I 1640 var SOLVE bruker (og trolig eier) på Høgset. Ifølge boken Bratsberg på 1600 tallet av Øystein Rian så klaget Solve Høgsett 14. februar 1632 til lensherre Eilert Urne over at han hadde blitt avkrevd tredjeårsstake (bygselsavgift hvert 3. år) av hele gården sin, Høgset. Han eide selv en del av skylden. Han skriver i sublikken at "Jeg indsette nu til Eders Velbjurdighed, hvad I ville unde mig, thi jeg haver ikke råd til at stevne derpå, og ingen haver jeg at klage min nød for uden for min gunstige junker". (Solve Andersens arvinger nevnes som eiere av Skilbred i 1647 og 1650 og Solve Høysets arvinger nevnes som eiere i 1655. Dette kan ha vært en og samme person?)

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes Kolbjørn Dyrkold i Gjerpen som eier av odelsgods i Siljan. Det var 1 hud i Høgset. I jordboken nevnes også Erich Skilbred som eier av 1 1/2 hud odelsgods i Høgset.

 

Fra 1640 var ENGEBRET VETLESEN på Høgset. Han nevnes også i 1647 og da ser vi også hvem som nå eier gården. Gjerpen prosti eide fortsatt 2 huder og borgemester JON TOMMESEN eide de resterende 4 hudene. Engebret nevnes også som bruker i 1650 og 1655, og vi finner Engebret Vetlesen i 1664. Sognepresten oppga at han var 50 år og fogden at han var 40 år. Begge nevner sønnen SOLVE ENGEBRETSEN på 16 år og presten oppga en tjenestegutt ROLF LARSEN 16 år. Vi finner nå Engebret som bruker i skattemanntallene frem til 1679.

 

I 1672 ser vi at Gjerpen prosti nå eier hele gården. Slik er det nå fremover. Det var også en sag på gården som bonden brukte. De kunne der skjære 2000 deler.(Det var da det de hadde lov til å skjære)

 

Fra 1680 var PEDER (ENGEBRETSEN) bruker av gården. Han var sønn ev Engebret Vetlesen. I 1711 nevnes han med kone og 5 barn. 

 

I 1723 var det to brukere på Høgset, VETLE og LARS. Dette var sønnen av Peder Engebretsen så gården ble nå delt. Det var 1 privilegert sag og 1 liten qvern på gården.

 

 

Litt mer om eierforhold:

 

Geheim Raad Adeler eide gården i 1723. (Cort Adeler hadde kjøpt Gjerpen prosi sitt jordgods av kongen i 1688).

 

Fra gamlegjerpen.no ang. eierskapet til Gjerpen kirke og deres jordgods:
I 1668 solgte kongen ”Gjerpen prostigods” til Generaladmiral Cort Adeler. I 1673 solgte han også ”Gjerpen kirkegods”, som bestod av ytterligere gårder i Gjerpen og andre steder. 
(Dette innbefattet 4 gårder eller gårdparter i Siljan: Høyset med kvern, Sandbrekke, Gurholt m/ plassen Tveten og Tveten gård)

Jordgodset til Gjerpen prosti ble solgt av Adelers arvinger i 1735. 

Peder Christensen fra Skien kjøpte i 1735, blant annet, 6 huder i Høgset (hele gården) av Adeler-arvingerne. Denne handelen ble tinglyst på tingen 17. august 1735. (Bamble sorenskriveri, Tingbok 12, 1735-1741, side 1).

 

Vi ser at senere nevnte Lars Pedersen og hans bror Vetle Pedersen fikk skjøte i 1736 på gården Høgset. Dette med tre huder til hver. Det vises til et skjøte datert 12.04.1736, tinglyst 13.04.1736 fra prokurator Sr. Peder Christensen i Schien. Taksten var like kjøpesummen med 350 rd for hver del.

 

 

 

Bosatt her fra omkring 1640 til ca 1679

 

Ingebret Vetlesen f. ca 1610 nevnes som bruker på Høgset fra 1640. Han nevnes som bruker på Høgset fra ca 1640 til 1679. Sønnen Peder brukte gården i 1680.

 

Barn:

Vetle Ingebretsen f. ca 1632 d. 1687

Solve Ingebretsen f. ca 1641 d. 1722

Peder Ingebretsen f. ca 1646 d. 1717

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1680 til 1717 (Ingeborg til 1723)

 

Peder Ingebretsen f. ca 1646 var sønn av overnevnte Ingebret Vetlesen Høgset. Peder var gift med Ingeborg Toresdatter f. ca 1659. Peder ble bruker av gården etter sin far, og nevnes fra 1680. I 1711 nevnes han med kone og 5 barn. Peder døde på Høgset i 1717. Ingeborg døde der i 1723.

 

Barn:

Jacob Pedersen f. ca 1675 d. 1741

Lars Pedersen f. ca 1679 d. 1742

Karen Pedersdatter f. ca 1681 d. 1742

Engebret Pedersen f. ca 1686 d. 1742

Anne Pedersdatter f. ca 1690 d. 1743

Vetle Pedersen f. ca 1692 d. 1764

Marta Pedersdatter f. ca 1692

 

Familieark

 

 

 

Gården ble nå delt i to. (I 1762 nevnes to brukere på Høgset)

 

 

 

 

Del 1 (Denne delen nevnes som del 1 av 2 i 1762. Den ble siden delt i to deler Oppstua og Nistua)

 

 

Bosatt her fra ca 1710 til 1742 (enken bosatt videre)

 

Lars Pedersen f. ca 1679 var sønn av overnevnte Peder Ingebretsen. Lars giftet seg 1. gang med Birte Gundersdatter f. ca 1685. Høgset ble nå delt i to og Lars ble bruker av den ene delen. Hans bror Vetle ble bruker av på den andre delen. Geheim Raad Adeler eide gården i 1723. (Han hadde kjøpt Gjerpen prosi sitt jordgods av kongen i 1688). Jordgodset til Gjerpen prosti ble solgt i 1735. Vi ser at Lars Pedersen og hans bror Vetle Pedersen fikk skjøte i 1736 på gården Høgset. Dette med tre huder til hver. Det vises i skifte etter Lars og Vetle sin kone til et skjøte datert 12.04.1736, tinglyst 13.04.1736 fra "prokurator Sr. Peder Christensen i Schien". Taksten var like kjøpesummen med 350 rd for hver del. Vi ser i tingboka at de kjøpte den av Adelers arvinger. Birte døde på Høgset i 1727 og Lars giftet seg 2. gang i 1735 med Ingeborg Gulichsdatter f. 1710. Hun var født i Rollag, men kom med foreldrene til Siljan der de bodde på Engelstad. Lars døde på Høgset i 1742 og Ingeborg giftet seg på nytt i 1745 og bodde videre på gården.

 

Lars Pedersen og Birte Gundersdatter sine barn:

Dorte Larsdatter f. ca 1713 d. 1727

Pernille Larsdatter f. 1718 d. 1722

Peder Larsen f. 1721 d. 1724

Pernille Larsdatter f. 1723

 

Lars Pedersen og Ingeborg Gullichsdatter sine barn:

Peder Larsen f. 1736 d. 1803

Berte Larsdatter f. 1738 d. 1807

Knut Larsen f. 1740 d. 1786

Lisbet Larsdatter f. 1743 d. 1743

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her 1745 til 1765 (Ingeborg til 1777)

 

Ingeborg Gulichsdatter f. 1710 var enken etter overnevnte Lars Pedersen. Hun giftet seg 2. gang i 1745 med Solve Mikkelsen f. 1719 fra Øverbø. Solve ble med dette bruker og eier av en del av Høgset. Solve døde på Høgset i 1765 og Ingeborg døde der i 1777.

 

Barn

Lars Solvesen f. 1746 d. 1790

Mikkel Solvesen f. 1749 d. 1820

Ole Solvesen f. 1751 d. 1829

 

Familieark

 

 

 

 

I 1782 og 1801 nevnes fire brukere på Høgset

 

 

 

 

Oppstua (Del 1 av 4 i 1782 og 1801)

 

 

Bosatt her fra 1776 til 1829

 

Ole Solvesen f. 1751 var sønn av overnevnte Solve Mikkelsen Høgset. Ole giftet seg 1. gang i 1776 med Marte Nilsdatter f. 1756 fra Holte. De ble bosatt på Høgset og nevnes der som en av fire brukere. Marte døde der i 1783. Ole giftet seg så 2. gang i 1784 med Kirsten Johannesdatter f. 1766 fra Eidet. Kirsten døde på gården i 1809 og Ole i 1829.

 

Ole Solvesen og Marte Nilsdatter sine barn:

Ingeborg Olsdatter f. 1777 d. 1780

Kirsten Olsdatter f. 1779 d. 1779

Ingeborg Olsdatter f. 1780 d. 1792

 

Ole Solvesen og Kirsten Johannesdatter sine barn:

Solve Olsen f. 1786 d. 1802

Knut Olsen f. 1788 d. 1853

Lars Olsen f. 1790 d. 1790

Lars Olsen f. 1791 d. 1791

Marte Olsen f. 1792 d. 1878

Ingeborg Olsdatter f. 1795 d. 1824

NN Olsdatter f. 1798 d. 1798

Johannes Olsen f. 1799 d. 1799

Berte Olsdatter f. 1800 d. 1857

Solve Olsen f. 1802 d. 1883

Johannes Olsen f. 1804

Lars Olsen f. 1807 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

 

Nistua (Del 2 av 4 i 1782 og 1801)

 

 

 

Bosatt her fra 1770 til 1786

 

Knut Larsen f. 1740 var bror av overnevnte Peder Larsen. Knut giftet seg i 1770 med Helvig Arvesdatter f. 1750 fra Austad. De ble bosatt på Høgset og nevnes i 1782 som en av fire brukere der. Helvig døde der i 1785 og Knud i 1786.

 

Barn:

Ingeborg Knutsdatter f. 1771 d. 1771

Lars Knutsen f. 1772 d. 1845

Ingeborg Knutsdatter f. 1774 d. 1845

Gulich Knutsen f. 1777 d. 1777

Gulich Knutsen f. 1778

Birthe Knutsdatter f. 1779 d. 1779

Arve Knutsen f. 1780 d. 1802

Birthe Knutsdatter f. 1783 d. 1783

NN Knutsen f. 1785 d. 1785

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1797 til 1845 (Anna til 1859)

 

Lars Knutsen f. 1772 fra Høgset var sønn av Knut Larsen. Lars giftet seg i 1796 med Anna Olsdatter f. 1779 fra Øverbø. Lars ble bruker på Høgset og nevnes der som en av fire brukere. Lars døde på Høgset i 1845 og Anna i 1859.

 

Barn:

Knut Larsen f. 1797 d. 1797

Helvig Larsdatter f. 1798 d. 1861

Ingeborg Larsdatter f. 1801 d. 1843

Ole Larsen f. 1803 d. 1805

Taran Larsdatter f. 1806 d. 1858

Knud Larsen f. 1808 d. 1885

Gunhild Maria Larsdatter f. 1812 d. 1896

Kirsten Larsdatter f. 1815 d. 1852

Maren Larsdatter f. 1819 d. 1864

Ole Larsen f. 1824

 

Familieark

 

 

 

 

 

Søndre (Denne delen nevnes som del 2 av 2 i 1762 og som del 3 av 4 i 1782 og 1801)

 

 

Bosatt her fra 1716 til ca 1747

 

Vetle Pedersen f. ca 1692 var sønn av overnevnte Peder Ingebretsen. Vetle giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1716 med Margrete Nilsdatter f. 1692 fra Tofte i Gjerpen. Høgset ble delt i to og ble Vetle bruker på en av delene. Hans bror Lars var bruker av på den andre delen. De kjøpte gården sammen i 1736, med en halvpart hver. (Se mer under hans bror Lars) Da Margrethe døde på Høgset i 1743, finner vi at de eier disse 3 hudene i Høgset. Vetle giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1746 med Gunhild Gundersdatter f. 1691 fra Sem i Gjerpen. De flyttet til Holte, som Vetle hadde kjøpt i 1732, der de begge døde i 1764.

 

Vetle Pedersen og Margrete Nilsdatter sine barn:

Marthe Vetlesdatter f. 1717 d. 1794

Martha Vetlesdatter f. ca 1719 d. 1731

Peder Vetlesen f. 1721 d. 1783

Nils Vetlesen f. 1724 d. 1795

Jacob Vetlesen f. 1728

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1749 til 1783

 

Peder Vetlesen f. 1721 var sønn av overnevnte Vetle Pedersen. Peder giftet seg i 1749 med Kirsten Mikkelsdatter f. 1726 fra Øverbø. Peder ble eier og bruker på en del av gården Høgset. De døde begge på gården i 1783.

 

Barn:

Jacob Pedersen f. 1750 d. 1753

NN Pedersen f. 1754 d. 1754

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1783 til 1825 (Anne til 1850)

 

Jacob Nilsen f. 1751 fra Holte giftet seg i 1783 med Anne Andersdatter f. 1764 fra Søndre Styrvold i Lardal. Jacob sin far, Nils Vetlesen, kom fra Høgset og hadde også eierdeler i gården. Jacob ble bosatt på Høgset og ble der en av fire brukere. Jacob delte denne delen av Høiseth i to da sønnene Peder og Anders fikk hver sin del. Jacob døde der i 1825 og Anne i 1850.

 

Barn:

Peder Jacobsen f. 1784 d. 1854

Nils Jacobsen f. 1785 d. 1792

Kirsten Jacobsdatter f. 1787 d. 1861

Hans Jacobsen f. 1789 d. 1795

Marte Jacobsdatter f. 1791 d. 1792

Anders Jacobsen f. 1793 d. 1869

Nils Jacobsen f. 1796 d. 1842

Jøran Jacobsdatter f. 1798 d. 1864

NN Jacobsen f. 1802 d. 1802

Marthe Jacobsdatter f. 1803 d. 1886

Margrethe Jacobsdatter f. 1806

 

Familieark

 

 

 

 

 

Nordstua (Del 4 av 4 i 1782 og 1801)

 

 

Bosatt her fra ca 1764 til 1803 (Ingeborg til 1816)

 

Peder Larsen f. 1736 var sønn av overnevnte Lars Pedersen Høgset. Peder giftet seg med Ingeborg Aslaksdatter f. 1742. Hun var født i Gjerpen men hennes foreldre bodde en tid på Solverød i Siljan. De nevnes på Høgset fra 1763 og nevnes i 1782 som en av fire brukere der. I 1801 nevnes de som inderster hos deres datter Karen og hennes mann som da var brukere på Høgset. Peder døde der i 1803 og Ingeborg i 1816.

 

Barn:

Anne Lisbeth Pedersdatter f. 1763 d. 1764

Anne Elisabeth Pedersdatter f. 1765 d. 1780

Lars Pedersen f. 1767 d. 1780

Karen Pedersdatter f. 1769 d. 1842

Ingeborg Pedersdatter f. 1772 d. 1819

Aslak Pedersen f. 1775 d. 1780

Solve Pedersen f. 1777 d. 1780

Helvig Pedersdatter f. 1780 d. 1780

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1786 til 1846

 

Karen Pedersdatter f. 1769 var fra Høgset og var datter av Peder Larsen. Karen giftet seg 1. gang i 1786 med Hans Olsen f. 1759 fra Øverbø. De nevnes der som en av tre brukere. Hans døde der i 1811. Karen giftet seg 2. gang i 1812 med Engvold Nilsen f. 1781 fra Sølland. Karen døde på Høgset i 1842 og Engvold døde der i 1846.

 

Karen Pedersdatter og Hans Olsen sine barn:

Lars Hansen f. 1787

Solve Hansen f. 1789 d. 1792

Lars Hansen f. 1791 d. 1792

Ole Hansen f. 1793 d. 1793

Peder Hansen f. 1794 d. 1794

Solve Hansen f. 1795 d. 1861

Peder Hansen f. 1798 d. 1846

Maren Hansdatter f. 1800 d. 1880

Ole Hansen f. 1803 d. 1809

Lars Hansen f. 1806 d. 1809

Ingeborg Hansdatter f. 1809 d. 1854

 

Familieark

 

 

 

Andre nevnt på Høgset:

 

 

 

Nevnt her i 1725

 

Christen Rasmussen f. ca 1696 var dreng hos Lars Pedersen, da han døde på Høgset i 1725, 29 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1732

 

Gundborg Amundsdatter f. ca 1647 døde på Høgset i 1732, 85 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1737

 

Anders Jonsen f. omkring 1700 og Tone Christensdatter f. omkring 1705 døpte et barn bosatt på Høgset i 1734.

 

Se Sørbø

 

 

 

Nevnt her i 1737

 

Marte Nilsdatter f. ca 1681 kom fra Gudbrandsdalen og døde på Høgset i 1741, 60 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1742

 

Karen Jonsdatter f. 1717 døde som tjenestepike hos Lars Høgset i 1742, 26 ½ år gammel. Gravlagt som "Lars Høchsettes tieniste pige Karen Joensdatter 26 ½ aar".

 

 

 

Nevnt her i 1762 og 1769

 

Marthe Halvorsdatter f. ca 1729 nevnes som pike på Høgset i 1762. Hun bodde også på Høgset da hun giftet seg i Siljan i 1769 med enkemannen Jacob Jansen f. 1745 fra Søndre Grini i Gjerpen. Hun ble hans andre kone og Marthe døde på Griniteigen u/Søndre Grini i 1775. Jacob giftet seg siden en tredje gang.

 

Barn:

Else Kirstine Jacobsdatter f. 1770 d. 1749

Anne Jacobsdatter f. 1772

Helvig Jacobsdatter f. 1774 d. 1828

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1764

 

Barbara Knudsdatter f. ca 1738 døde bosatt på Høgset i 1764, 26 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1777

 

Margrethe Torsdatter f. ca 1752 ble konfirmert i Siljan i 1770. Det var trolig hun som fikk et uekte barn i 1777 bosatt på Høgset. Jon Knutsen f. 1753 fra Gjerpen ble utlagt som barnefar. Det var nok også hun som i 1784 giftet seg med Anund Rasmussen f. 1751 fra Hedrum. De trolovet seg i Siljan og giftet seg i Hedrum. Hun er den i Siljan som var ugift og kan passe. Anund var eier og bruker av Bnr. 3 på Melau i Hedrum.

 

Hennes uekte barn:

Ole Jonsen f. 1777 d. 1777

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1790

 

Iver Olsen f. omkring 1760 nevnes å være fra ”Sorbøe i Romnæs Sogn” da han ble utlagt som far til et uekte barn i Siljan i 1790. Moren var Else Mathisdatter f. omkring 1760. Hun bodde på Høgset da barnet ble født, men skulle være fra ”Waale sogn”. Det kan ha vært hun ble gift i Porsgrunn i 1794?

 

Deres uekte barn:

Hans Iversen f. 1791 d. 1791

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1792

 

Anne Tormodsdatter f. ca 1773 døde på Høgset i 1792, 19 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1797

 

Ei omvandrene enke fra Fredriksvern med navn Christense, gravla en sønn Lars på 9 uker bosatt på Høgset i 1797.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1792, 1808 og 1824

 

Peder Halvorsen f. 1766 og Siri Christoffersdatter f. ca 1758 døpte et barn bosatt på Høgset i 1793. De nevnes på Torsholt men har kommet tilbake til Høgset for dette barnet død på Høgset eie i 1808. Dette kan ha vært på Kamperhaug u/Høgset, for Peder Halvorsen døde der i 1824.

 

Se Bakkane u/Torsholt

 

 

 

Nevnt her i 1792

 

Gunild Gulliksdatter f. 1781 fra Engelstad døde på Høgset i 1800.

 

Se under hennes far, Gullik Rasmussen, på Engelstad

 

 

Se Høgset etter 1814

 

 

 

Husmenn (I 1801 nevnes 5 husmenn under Høgset)

 

 

 

Plassen

 

 

Hagen

 

 

Rød

 

 

Haugen

 

 

 

 

Andre husmenn (Usikkert hvilke plass de bodde på):

 

 

 

Nevnt her i 1771 og 1773

 

Jon Stenersen f. ca 1737 og Sølvi Jonsdatter f. ca 1733 dukket opp på Høgset og fikk barn der i 1771 og 1773. De var nok ganske sikkert husmenn. De flyttet til Enigheten u/Omsland i Kjose og neves som husmenn der. De døde begge på Enigheten. Han i 1787 og hun i 1799.

 

Jon Stenersen og Sølvi Jonsdatter sine barn:

Gullik Jonsen f. ca 1754 d. 1835

Toril Jonsdatter f. ca 1760 d. 1771

Jon Jonsen f. ca 1767

Marte Jonsdatter f. 1771

Ole Jonsen f. 1773 d. 1831

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1799 til etter 1808

 

Ole Findsen f. 1761 fra Tveiten u/Gurholt giftet seg i Lardal i 1787 med Maren Olsdatter f. ca 1760. Hun var nok da fra Lardal. De døpte barn på litt forskjellige steder i Siljan, men i 1795 døpte de et barn bosatt på Høgset. Ole døde på en plass under Høgset i 1801 og i 1801 nevnes hans kone der som en av fem husmenn. Vi ser at et av barna gravlagt på Høgset i 1808, så Maren bodde nok der noen år.

 

Barn:

Mathis Olsen f. 1787 d. 1787

NN Olsen f. 1789 d. 1789

Marthe Olsdatter f. 1790 d. 1808

Ole Olsen f. 1793 d. 1793

Birthe Olsdatter f. 1795 d. 1805

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1800 til ca 1810

 

Amund Gulliksen f. 1762 fra Siltvet i Lardal giftet seg i Siljan i 1793 med Kari Erichsdatter f. 1772 fra Roligheten u/Prestegården. Amund var skredder og de døpte barn bosatt på Snurren u/Prestegården i 1793 og 1794, på Gurholt i 1796, på Snurren igjen i 1799. De nevnes etter dette på en plass under Høgset, der Amund var en av fem husmann i 1801. De døpte barn i Siljan frem til 1806. De flyttet så til Hedrum og døpte barn der i 1812.

 

Barn:

Gullik Amundsen f. 1793 d. 1793

Even Amundsen f. 1793 d. 1793

Erich Amundsen f. 1794 d. 1811

Nils Amundsen f. 1796

Gullik Amundsen f. 1799 d. 1801

Ole Amundsen f. 1802 d. 1803

Anne Amundsdatter f. 1804 d. 1805

Gullik Amundsen f. 1806

Anne Magrethe Amundsdatter f. 1812

 

Familieark