| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

 

Gurholt Gnr.23

 

 

Landskyld (7 huder i 1664)

 

 

Eier i 1762: Larvik grevskap

 

 

Litt fakta som Gurholt

 

 

(Med plassene Tveiten, Kjølnes, Ødegården, Haugen, Hagen)

 

 

 

 

De tidlige manntallene på Gurholt:

 

Gurholt nevnes ikke i skattelistene i 1526. Før 1610 betalte en OLUF "Guferholdt" skatt av gården. Skatten var 16 merker smør og 28 merker mel og skylden var tilsammen 7 huder. Gurholt var med dette bygdens største gård.

 

JON Gurholt nevnes i 1611 som bruker av Gonsholt sagen. Jon skattet også av Gurholt under saltverkskatten i 1613-14 og under landskatten i 1620.

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes JENS Gurholt og hans pante og giftegods. Han nevnes som eier av 1/2 hud pantegods i Svartangen i Kvelde. Som giftegods nevnes 1/2 hud i Moholt, 1/2 hud i Gonsholt, 1/2 hud i Rød, 1/2 hud i Serkeland og 1 td. korn i "Bosserød i Gjerpeløff sougen i Thonnsberig lehn". (Kan denne Jens Gurholt være Jens Gjestsen, sønn av Gjest Halvorsen Kiste? Gjest Kiste eide denne eierdelen i Svartangen i 1640.)

 

I 1640 var Jens bruker av gården.

 

I 1645 nevnes Gjerpen prosti som eier av hele gården. (Gjerpen prosti skal ha eid gården fra middelalderen.)

 

I 1645 nevnes det to brukere på Gurholt. OLE nevnes med kone og en pike og Jens nevnes med kone. De nevnes begge som brukere også i 1647 og i 1650. (Gjerpen prosti var eier i 1647)

 

I 1655 nevnes bare Ole som bruker på gården. I prestens manntall i 1664 nevnes OLE BØRGERSEN 60 aar som oppsitter. Ole Børgersen nevnes i 1664 av sognepresten med sønnen, NILS OLSEN 16 aar og vanfør. Fogden oppga av Ole var 36 aar og han nevner også sønnen THORE OLSEN på 14 aar.

 

I 1664 var skylden 7 huder og Gurholt var med dette bygdens nest største gård i skyld. (Søndre Kiste hadde en skyld på 7 1/2 hud som den største.)

 

Ole nevnes som enebruker av gården frem til 1667. Fra 1668 er det enken, AAS(T)E, som brukte gården. (Ole stod lenge som bruker i jordboken før enken ble nevnt, men det ser jeg ofte, at det tar lang tid før brukerne blir endret i jordboken.) Åste brukte gården frem til og med 1684. Hun nevnes som "enken" i skattemanntallene, men i 1678 og 1679 stod det henholdsvis Aaste og Aase, så dette var nok da hennes navn.

 

I 1686 nevnes JACOB som bruker, i 1688 BØRGE, i 1690 Jacob og Børge og i 1692 Jacob. I 1696 nevnes Børge og Jacob som brukere, i 1698 Børge og MARGRETE og i 1699 Jacob.

 

I 1700 brukte OLE (TORSEN) og OLE (OLSEN) en del hver. Vi finner dem i 1711 som Ole Thorsen med kvinne, 2 barn og ei tjenestejente og Ole Olsen med kvinne, hans mor og 2 barn. De nevnes også begge som brukere i 1723.

 

Gjerpen prosti var, som nevnt, eier ev Gurholt i hele perioden. I 1673 kjøpte Cort Adeler Gjerpen kirke med tilhørende kirkegods så i realiteten var det han som fra den tid eide Gurholt.

 

Fra gamlegjerpen.no ang. eierskapet til Gjerpen kirke og deres jordgods:
I 1668 solgte kongen ”Gjerpen prostigods” til Generaladmiral Cort Adeler. I 1673 solgte han også ”Gjerpen kirkegods”, som bestod av ytterligere gårder i Gjerpen og andre steder.
(Dette innbefattet 4 gårder eller gårdparter i Siljan: Høyset med kvern, Sandbrekke, Gurholt m/ plassen Tveten og Tveten gård)

 

I 1735 var det da Adeler-arvingene som eide Gurholt. De selger dette året hele gården (7 huder) til Peder Christensen som var kjøpmann i Skien. Denne handelen ble tinglyst på tingen 17. august 1735. (Bamble sorenskriveri, Tingbok 12 , 1735-1741, side 1) Vi ser her at Gurholt hadde en skyld på 5 huder og underliggende Tveiten hadde en skyld på 2 huder. Vi kan også lese hvem som på den tiden brukte gårdens 5 huder. Det var fire brukerparter på hver 1 1/4 hud. Enken Mette Paulsdatter brukte en del, Halvor Olsen brukte en, Ole Olsen brukte en og Gullik Bjørnsen brukte en.

 

Peder Christensen solgte i 1743 gården Gurholt til Larviksgreven Ferdinand Anton Danneskiold for 450 rd. Greven nevnes også som eier i 1762.

 

 

Litt mer om eierskapet:

Grevskapet eide Gurholt fra 1743. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817.

 

Bakken skriver om Gurholt:

Kvegskatten 1657: 2 hester, 8 kuer, 2 stuter, 8 får og 3 sauer, ingen gjeiter.

1661 Skogen forhuggen, dyrker homle, intet rydningsland.

1723 Geheimeråd Adler eier. Skog til kullebruk, seter. Mull, leire og sandjord, solrik, lettvunnen. Sår 2 t. blandkorn, 10 t. havre, får 24 lass høy. Har 2 hester, 13 kuer og 14 sauer.

1732 Skifte etter Ole Torsen: En borket hest, en brun hest, 3 kuer, kalv, 3 sauer, 4 lam, en galtegris. En norsk plog med jernristel og lenke, en dansk harv med jerntinder, en kirkeslede, en stabendingsnaver, stikksag, en gammel kvern, håndkvern, karmannssadel med ringe­bidsel. 3 hollandske stenfat, 3 danske fat, et blått stenkrus. Inne­lukket seng, to halvsenger, slagbenk, stor kjerne, mindre kjerne, et langt bord i stuen med fot. Ingen ovn!

1735 Den 16de april ble auksjonsretten satt på Gjemsø Kloster ved Skien for å auksjonere og til høystbydende selge Gjerpen kirke og det til samme kirke tilhørende jordegods. Blev da av det såkalte prosti­gods oppropt Gurholt med en husmannsplass med bøksel 5 huder, likeledes den underliggende gård Tveten med bøksel 2 huder, til­sammen 7 huder for 350 riksdaler, men da ingen libhabere meldte seg, så begjærte forvalter Plesner også Sandbrekkene 2 huder, Høyset 6 huder og et kvernhus, alt oppropt under ett, 15 huder, taksert til 840 rd, som etter bud og overbud ble tilslaget hr. Peder Christensen i Skien for 1030 rd.

1743 Selger Peder Christensen gården Gurholt med Tveten til grev Ferdinand Anton Danneskiold Laurvig for 450 riksdaler.

1763 Den 1. januar søker Colbjørn Knudsen om å få rydde og bygge en husmannsplass på Gurholt langs elven som kalles Tvettelands­myren og Hestemyrtangene. Han ber om fritt tømmer og gjerde­fang, og tilbyr greven 48 sk. årlig i avgift og 72 sk. til leilendingene. Han er villig til å arbeide for greven mot vanlig betaling.

1772 Skifte etter Hans Mattiassen: En hest og 3 kuer. Jernovn! Ingen gjeld, til deling 38 daler.

1783 Skifte etter Knud Arnesen: 2 hester, 4 kuer. Av innboet merker vi oss: huspostill og sangbok.

 

 

Bosatt her fra ca 1645 til 1684

 

Ole Børgersen f. omkring 1620 nevnes i 1645 som en av to brukere på Gurholt. Ole nevnes med kone og en pike. Han nevnes også som en av to brukere i 1647 og i 1650. I 1655 nevnes bare Ole som bruker av gården. I prestens manntall fra 1664 nevnes Ole Børgersen 60 aar som oppsitter med sønnen, Nils Olsen, 16 aar og vanfør. Fogden oppga at Ole var 36 aar? med sønnen Tore Olsen på 14 aar. Ole nevnes som enebruker av gården frem til 1667. Fra 1668 var det enken Åste f. omkring 1625 som brukte gården. Hun brukte gården til 1684. Det kan ha vært at hun døde i 1684, men hun kan ha levd lenger og at hun bare ikke stod oppført som bruker. Det er noe usikkerhet rundt hvem som var Ole Børgersens barn.

 

Trolige barn:

Tore Olsen f. ca 1650

Margrethe Olsdatter f. ca 1650 d. 1716

? Børge Olsen f. omkring 1650

Ole Olsen f. ca 1652 d. 1749

Nils Olsen f. ca 1758

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1686 til 1698 (Margerthe til 1716)

 

Jacob Mikkelsen f. omkring 1650 var gift med Margrethe Olsdatter f. ca 1650. Hun var trolig datter av overnevnte Ole Børgesen. Jacob nevnes som bruker på Gurholt fra 1686. I 1688 skattet en Børge av gården, i 1690 Jacob og Børge og i 1692 Jacob. I 1696 nevnes Børge og Jacob som brukere. Jacob døde på Gurholt i 1698. I 1698 nevnes Børge og Margrete som brukere og i 1699 en Jacob. Denne Margrete i 1699 var enken etter Jacob. Børge kan ha vært en bror av Margrete. (Jacob i 1699 kan ha vært feil, at det fortsatt var Margrethe?) Margrethe døde på Gurholt i 1716.

 

Barn:

Maren Jacobsdatter f. ca 1679 d. 1763

Peder Jacobsen f. omkring 1680

Kirsten Jacobsdatter f. omkring 1680

Ole Jacobsen f. ca 1696 d. 1775

 

Familieark

 

 

 

I 1700 og 1723 var det to brukere på Gurholt. (Ole Torsen og Ole Olsen)

 

 

 

Bosatt her fra 1700 til 1749

 

Ole Olsen f. ca 1652 var trolig sønn av overnevnte Ole Børgersen. Ole Olsen fikk bygsel på 1 3/4 hud av Gurholt i 1700. (Kontraken ble fornyet i 1719) Ole kan ha giftet seg 1. gang i 1706 med Ragnhild Halvorsdatter f. ca 1670, men dette er usikkert. Han var i alle fall gift med Maren Torbjørnsdatter f. ca 1676. Ole nevnes som en av to brukere på Gurholt fra 1700 sammen med Ole Torsen. Ole Olsen nevnes på Gurholt i 1711 som "Ole Olsen med kvinne, hans mor og 2 barn". Ole Børgersens kone kan ha levd i 1711 og da ha blitt nevnt der som "hans mor". Det er en usikkerhet rundt denne Ole Olsen og hans barn før 1715. Etter 1715 var Maren Torbjørnsdatter mor til hans barn. Maren døde på Gurholt i 1743. Ole avstod bygselen på Gurholt til sønnen Bertel i 1746 på grunn av alderdom og døde der i 1749. Jeg er ikke funnet skifte etter han.

 

Barn:

Johanne Olsdatter f. ca 1705 d. 1773

Bertel Olsen f. ca 1705 d. 1755

Maren Olsdatter f. ca 1707 d. 1761

Torbjørn Olsen f. 1715 d. 1778

Anne Olsdatter f. 1715 d. 1715

Anne Olsdatter f. 1718

Lisbeth Olsdatter f. 1722 d. 1783

Ole Olsen f. ca 1724 d. 1764

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1700 til 1732 (Det er usikkert hvor lenge enken bodde der.)

 

Ole Torsen f. omkring 1640 var nok en av de to brukerne (to ganger Ole) som nevnes på Gurholt i 1700. (Den andre var Ole Olsen.) Ole Torsen nevnes der i 1711 med kvinne, 2 barn og ei tjenestejente. Begge nevnes der også i 1723. Ole Torsen var gift to ganger, 2. gang med Mette Paulsdatter f. ca 1679. Han døde på Gurholt i 1732. Det var skifte etter han på Gurholt samme året. Mette døde på Rød i 1749.

 

Ole Torsens barn fra 1. ekteskap:

Tore Olsen f. omkring 1680 d. før 1732

Halvor Olsen f. ca 1692 d. 1764

 

Ole Torsen og Mette Paulsdatter sine barn:

Maren Olsdatter f. ca 1696 d. 1763

Ingeborg Olsdatter f. ca 1706 d. 1765

Tor Olsen f. ca 1709

Gjøran Olsdatter f. ca 1712

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1730 til ca 1745

 

Halvor Olsen f. ca 1692 var sønn av Ole Torsen Gurholt. Halvor giftet seg i 1730 med Randi Olsdatter f. ca 1710 fra Rød. De døpte barn bosatt på Gurholt fram til og med 1742. Fra 1749 nevnes de på Saga u/Austad. Halvor døde der i 1764 og Randi i 1773.

 

Barn:

Marthe Halvorsdatter f. 1731 d. 1808?

Ole Halvorsen f. 1733 d. 1764

Kirsten Halvorsdatter f. 1739

Gulbrand Halvorsen f. 1742 d. 1798

Jon Halvorsen f. 1749

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1731 til 1764

 

Gullik Bjørnsen f. ca 1711 fra Skilbred giftet seg 1. gang i 1731 med Maren Olsdatter f. ca 1707 fra Gurholt. De ble bosatt på Gurholt. Da Jan Christensen fikk bygselen på Gurholt i 1753 opplyses det at Gullik Bjørnsen hadde hatt bygselen før han. Maren døde der i 1761. I 1762 giftet Gullik seg 2. gang med Asgjerd Svendsdatter f. omkring 1730. De bodde videre på Gurholt og nevnes der i 1762 som husmenn/inderster. De døde begge der i 1764

 

Gullik Bjørnsen og Maren Olsdatter sine barn:

Bjørn Gulliksen f. 1732 d. 1733

Birthe Gulliksdatter f. 1733 d. 1806

Bent Gulliksen f. 1734 d. 1784

Kirsten Gulliksdatter f. 1736 d. 1736

Marthe Gulliksdatter f. 1737 d. 1738

Ole Gulliksen f. 1739

Martha Gulliksdatter f. 1743

 

Gullik Bjørnsen og Asgjerd Svendsdatter sine barn:

NN Gulliksen f. 1763

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1734 til ca 1750

 

Tor Olsen f. ca 1709 var sønn av Ole Torsen Gurholt. Tor giftet seg i 1734 med Rønnaug Olsdatter f. ca 1709. De ble bosatt på Gurholt og døpte barn der frem til og med 1748. I 1752 døpte de barn bosatt på Prestegården. Rønnaug døde der i 1774. Tor har jeg ikke funnet gravlagt.

 

Barn:

Ole Torsen f. 1735 d. 1798

Anne Torsdatter f. 1737 d. 1827

Ragnild Torsdatter f. ca 1738 d. 1789

Karen Torsdatter f. 1739

Halvor Torsen f. 1745 d. 1765

Karen Torsdatter f. 1748

Mette Torsdatter f. 1752 d. 1759

 

Familieark

 

 

 

I 1735 var det fire brukere på Gurholt. Brukerne var enken Mette Paulsdatter, Halvor Olsen, Ole Olsen og Gullik Bjørnsen.

 

 

 

Bosatt her fra 1744 til 1769

 

Asle Bjørnsen f. ca 1706 fra Skilbred giftet seg 1. gang i 1744 med Kirstine Kittelsdatter f. 1719 fra Solverød. Asle ble bruker på en del av Gurholt. Kirstine døde der i 1761. Kirstines far, Kittel Olsen f. ca 1680, døde i 1760 bosatt hos dem på Gurholt. Asle giftet seg 2. gang i 1762 i Lardal med Karen Arnesdatter f. ca 1732 fra Bergan i Lardal. I 1762 nevnes Asle som en av tre brukere på Gurholt. Asle overtok bygselen på Sortedal i 1769 etter Ole Gundersen i 1769. Han overtok bygselen her på Gurholt etter Asle Bjørnsen. Asle døde på Sortedal i 1773. Karen giftet seg på nytt og bodde videre på Sortedal.

 

Asle Bjørnsen og Kirstine Kittilsdater sine barn:

Lars Aslesen f. 1746

Knut Aslesen f. 1748 d. 1809

Karen Aslesdatter f. 1751

Marte Aslesdatter f. 1754

Gunhild Aslesdatter f. 1758 d. 1802

 

Asle Bjørnsen og Karen Arnesdatter sine barn:

Jon Aslesen f. 1763 d. 1840

Arne Aslesen f. 1765 d. 1830

Kirsti Aslesdatter f. 1767 d. 1798

Maren Aslesdatter f. 1769 d. 1857

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1746 til 1766 (Anne til 1780)

 

Anne Knudsdatter f. ca 1720 kom fra Engelstad da hun giftet seg 1. gang i 1746 med Bertel Olsen f. ca 1705 fra Gurholt. De ble bosatt på en del av Gurholt. Bertel bygslet i 1746 på 1 hud 9 skinn av Gurholt etter sin far. Bertel døde der i 1755 og Anne giftet seg 2. gang i 1756 med Hans Mathiasen f. 1735 fra Gjerpen. Hans døde på Gurholt i 1766 og Anne i 1780.

 

Anne Knudsdatter og Bertel Olsen sine barn:

Maren Bertelsdatter f. 1747 d. 1831

Ingeborg Bertelsdatter f. 1749 d. 1784

 

Anne Knudsdatter og Hans Mathiasen sine barn:

Berthel Hansen f. 1757 d. 1783

Martha Hansdatter f. 1759 d. 1760

Anne Hansdatter f. 1761 d. 1762

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1749 og 1751

 

Haldes Knudsdatter f. omkring 1720 bodde på Gurholt da hun døpte et uekte barn i 1751. Overnevnte Anne Knudsdatter og hennes mann var faddere og Haldes hadde vært fadder for deres barn i 1749. Dette var da trolig en søster av Anne Knudsdatter og de kom ikke fra Siljan.

 

Hennes uekte barn:

Maren Nilsdatter f. 1751

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1753 til 1766

 

Maren Kittelsdatter f. 1729 fra Solverød giftet seg i 1753 med Jan Christensen f. 1747 fra Island. De ble bosatt på Gurholt der Jan ble en av tre brukere. Jan fikk bygselen på Gurholt i 1753. Gullik Bjørnsen hadde vært bruker før han. Maren døde på Gurholt i 1766. Jan giftet seg på nytt og bodde videre på gården.

 

Barn:

Maria Jansdatter f. 1754 d. 1769

Ole Jansen f. 1757 d. 1788

Kirsten Jansdatter f. 1760 d. 1769

Karen Jansdatter f. 1765 d. 1837

 

Familieark

 

 

 

I 1762 var det tre brukere på Gurholt. Brukerne var Asle Bjørnsen, Jan Christensen og Hans Mathiasen.

 

 

 

Bosatt her fra 1769 til 1822 (Maren til 1831)

 

Paul Jacobsen f. 1749 fra Røsholt i Lardal giftet seg i Siljan i 1769 med Maren Bertelsdatter f. 1747. Hun var datter av Bertel Olsen Gurholt. De ble bosatt på Gurholt og var en av tre brukere på gården. Paul døde på Gurholt i 1822 og Maren i 1831.

 

Barn:

Jacob Paulsen f. 1769 d. 1850

Anders Paulsen f. 1772 d. 1856

Christen Paulsen f. 1775 d. 1830

Birthe Paulsdatter f. 1778 d. 1813

Ellen Paulsdatter f. 1784 d. 1812

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1769 til 1784 (Gjøran til 1807)

 

Bent Gulliksen f. 1734 var sønn av Gullik Bjørnsen Gurholt. Han giftet seg 1. gang i 1759 med Maren Eriksdatter f. 1728 fra Kløverød. De kom til Slettekollen u/Sølland som husmenn og nevnes der i 1762. Maren døde der i 1764. Bent bodde på Gurholt da han giftet seg 2. gang i 1769 med Gjøran Knudsdatter f. ca 1735. Gjøran kom også fra Gurholt da hun giftet seg. De ble bosatt på Gurholt og Bent døde der i 1784. Gjøran nevnes som inderst og enke på Gurholt i 1801 og døde der i 1807.

 

Bent Gulliksen og Maren Eriksdatter sine barn:

Jon Bentsen f. 1759 d. 1761

Jon Bentsen f. 1761 d. 1837

 

Bent Gulliksen og Gjøran Knudsdatter sine barn:

Gullik Bentsen f. 1770 d. 1815

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1767 til 1807

 

Pernille Pedersdatter f. 1743 fra Tveitan giftet seg i 1767 med den overnevnte enkemannen Jan Christensen f. 1747. De bodde videre som brukere på gården og nevnes der som en av tre brukere. Jan døde på Gurholt i 1766. Pernille giftet seg 2. gang i 1770 med Knud Arnesen f. 1746 fra Gonsholt. Han overtok da som bruker etter hennes første mann. Knud døde på Gurholt i 1783. Pernille giftet seg for 3. gang med Erik Hansen f. 1752 fra Mo i Luksefjeld. Erik døde før 1801 for da nevnes Pernille som enke og en av tre brukere på gården. Erik har jeg ikke funnet gravlagt. Pernille døde på Gurholt i 1807.

 

Pernille Pedersdatter og Jan Christensen sine barn:

Peder Jansen f. 1768 d. 1768

Ingeborg Jansdatter f. 1769 d. 1769

 

Pernille Pedersdatter og Knud Arnesen sine barn:

Ingeborg Knudsdatter f. 1771

Peder Knudsen f. 1774 d. 1857

Arne Knudsen f. 1776 d. 1822

Helvig Knudsdatter f. 1779 d. 1824

Jan Knudsen f. 1781 d. 1851

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1769 til 1779 (Birte til 1784)

 

Ole Gundersen f. 1734 og Birte Christensdatter f. 1734 nevnes på Tormodsrød, men fra 1769 døpte de barn bosatt på Gurholt. Ole Gundersen fikk bygselen på Gurholt i 1769 etter Asle Bjørnsen. De byttet byksel, for da Asle Bjørnsen overtok bygselen på Sortedal i 1769 var det etter Ole Gundersen. Ole har da hatt bygselen på Sortedal en liten tid. Ole døde på Gurholt i 1779 og Birte døde der i 1784. Deres datter Pernille ble gift og bosatt på Gurholt og deres sønn Ole ble gift og bosatt på Kjølnes u/Gurholt. Ole sin far, Gunder Nilsen f. ca 1704, døde bosatt hos dem på Gurholt i 1779.

 

Se Tormodsrød

 

 

 

Bosatt her fra 1780 til 1788

 

Ole Jansen f. 1757 var sønn av overnevnte Jan Christensen Gurholt. Ole giftet seg i 1780 med Pernille Olsdatter f. 1760, Hun var datter av overnevnte Ole Gundersen. De ble bosatt på Gurholt der Ole ble av tre brukere. Ole døde på Gurholt i 1788. Pernille giftet seg på nytt og bodde videre på gården.

 

Barn:

Ole Olsen f. 1780 d. 1780

Maren Olsdatter f. 1781 d. 1834

Birthe Olsdatter f. 1784 d. 1851

Jan Olsen f. 1787 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

I 1782 var det tre brukere på Gurholt. Brukerne var Ole Jansen, Paul Jacobsen og Knud Arnesen.

 

 

 

Bosatt her fra 1789 til 1797

 

Jacob Andersen f. 1761 fra Tveitan giftet seg i 1789 med enken etter overnevnte Ole Jansen Gurholt, Pernille Olsdatter f. 1760. Han overtok da som bruker på Gurholt. Jacob døde der i 1797. Pernille giftet seg 3. gang og bodde videre på gården.

 

Barn:

Anne Jacobsdatter f. 1790 d. 1790

Anne Jacobsdatter f. 1791

Gunild Jacobsdatter f. 1795 d. 1836

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1798 til 1857 (Margrethe til 1869)

 

Peder Knudsen f. 1774 var sønn av Knud Arnesen Gurholt. Peder giftet seg i 1798 med enken etter overnevnte Jacob Andersen Gurholt, Pernille Olsdatter f. 1760. Han ble med dette bruker på en av de tre brukerparter på Gurholt. Pernille døde på Gurholt i 1808. Peder giftet seg 2. gang i 1811 med Margrethe Knudsdatter f. 1790 fra Rød. Han døde på Gurholt i 1857 og Margrethe døde der i 1869.

 

Peder Knudsen og Pernille Olsdatter sine barn:

Pernille Pedersdatter f. 1799 d. 1884

Karen Pedersdatter f. 1801 d. 1867

Ole Pedersen f. 1805 d. 1825

Hedvig Pedersdatter f. 1807

 

Peder Knudsen og Margrethe Knudsdatter sine barn:

Knud Pedersen f. 1812

Anders Pedersen f. 1814 d. 1897

Jan Pedersen f. 1817

Anne Pedersdatter f. 1818 d. 1825

Jon Pedersen f. 1822

Arne Pedersen f. 1824 d. 1903

Pernille Pedersdatter f. 1827 d. 1904

Ole Pedersen f. 1831 d. 1887

 

Familieark

 

 

I 1801 var det tre brukere på Gurholt. Brukerne var Paul Jacobsen, enken Pernille Pedersdatter og Peder Knudsen.

 

 

Bosatt her fra 1801 til 1822 (Rønnaug til 1847)

 

Arne Knudsen f. 1776 var sønn av Knud Arnesen Gurholt. Arne overtok bygselen på en fjerdepart (1 hud 9 skinn) av Gurholt i 1801 etter sin stefar Erich Hansen. Arne giftet seg i 1803 med Rønnaug Pedersdatter f. 1775 fra Kvisla. De ble bosatt på Gurholt. Arne døde der i 1822 og Rønnaug i 1847.

 

Barn:

Pernille Arnesdatter f. 1805 d. 1805

NN Arnesdatter f. 1806 d. 1806

Karen Arnesdatter f. 1807 d. 1865

Knud Arnesen f. 1810 d. 1891

Ingeborg Arnesdatter f. 1812 d. 1905

Peder Arnesen f. 1817 d. 1883

Pernille Arnesdatter f. 1819 d. 1822

 

Familieark

 

 

 

Andre som nevnes på Gurholt:

 

 

 

Nevnt her i 1741 og 1742

 

Halvor Mikkelsen f. 1712 og Karen Isachsdatter f. 1702 døpte et barn bosatt på Gurholt i 1741. Et av hennes barn fra første ekteskap døde på Gurholt i 1742.

 

Se under hans far Mikkel Syversen Sølland

 

 

 

Nevnt her i 1750

 

Tor Olsen f. 1714 og Gjøran Pedersdatter f. 1716 gravla et barn bosatt på Gurholt i 1750.

 

Se Rød u/Sølland

 

 

 

Nevnt her i 1774 og 1778

 

Ingeborg Gundersdatter f. ca 1748 ble konfirmert bosatt på Gurholt i 1774 og døde der i 1778. Hun var stum. Hennes bror, Ole Gundersen, bodde der på denne tiden så hun bodde nok da hos han.

 

Se under hennes far Gunder Nilsen Tormodsrød

 

 

 

Nevnt her i 1777

 

Ole Ådnesen f. 1744 og Ingeborg Olsdatter f. ca 1742 gravla et barn i 1777 bosatt på Gurholt.

 

Se Rønningen u/Rød

 

 

 

Nevnt her i 1780

 

Inger Nilsdatter f. ca 1762 var bosatt på Gurholt da hun druknet i 1780, 18 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1791

 

Bent Gundersen f. 1746 og Ingeborg Halvorsdatter f. 1753 døpte et barn bosatt på Gurholt i 1791.

 

Se Sanna u/Tudal

 

 

 

Nevnt her i 1791

 

Amund Gulliksen f. 1762 og Kari Erichsdatter f. 1772 døpte et barn bosatt på Gurholt i 1796.

 

Se Høgset

 

 

 

 

Se Gurholt etter 1814

 

 

 

Husmansplasser/Underbruk

 

Tveiten

 

Kjølnes

 

Ødegården

 

Haugen

 

Hagen