| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

Engelstad Gnr.21

 

Landskyld (4 1/2 hud i 1664)

 

 

Eier i 1762: Selveiergods

 

 

Litt fakta som Engelstad

 

 

 

De tidlige manntallene på Engelstad:

 

Engelstad nevnes i en skatteliste i 1592. Da var GULBRAND bruker av gården og betalte 4 merker smør og 19 mel i skatt. Vi finner også Gulbrand som bruker under saltverkskatten i 1612-13. Her nevnes gården under fullgårder, med en skyld på 4 1/2 hud.

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 skattet Guldbrend Engelstadt av 1 hud i gården.

 

Under landskatten i 1620 nevnes fortsatt Gulbrand på Engelstad. I jordboken for Telemark 1624 nevnes "Guldbrend Engildstad" som eier av 1 hud odelsgods i Engelstad.

 

Fra 1627 var det HALVOR (Haffvor/Haftor) som var bruker på Engelstad. Han nevnes fortsatt i skattemanntallet i 1640.

 

Den neste brukeren på Engelstad var MADS PAULSEN. Han nevnes med kvinne i skattemanntallet i 1645. I 1664 var Mads bruker sammen med sønnen JACOB MADSEN. Mads nevnes av presten som 60 år gammel og Jacob som 24 år. De nevnes som brukere sammen frem til 1679. Fra 1680 var det bare Jacob som brukte gården. Han nevnes som bruker i skattemanntallene frem til 1686. I 1688 var en OLE bruker av Engelstad.

 

Når det gjelder eiere så nevnes Gjert Clausen som eier av gården i 1647. I 1655 var det Anne Gundersdatter "udi Scheen" som eide gården. I 1665 eide Kongen gården Engelstad etter makeskifte "aff Henrich Møller jmod flom i Thellemarken tilschifft". I 1672 eide lagmannen Claus Andersen gården. Han nevnes som eier fremover til 1680. Da stod det at Sal. Claus Andersens arvinger var eiere, så da var lagmannen død. Disse arvingene eide gården noe år, men fra 1684 var Jens Mogensen eier. I 1700 var en Christen Slærge?i København eier av Engelstad. Ifølge Bakken var det flere byborgere som eide Engelstad før det ble selveiere der. Han nevner Nils Nilsen Hafsund, Johan Henrich Sicht og Christoffer Ryg.  

 

I 1722 solgte Nils Jørgensen Lollich hele Engelstad, 4 hud 6 skinn, til Gullik Knudsen fra Numedal for 190 rdl. og brukerne ble så selveiere.

 

Går vi tilbake til brukere så nevnes PEDER og PEDER som brukere på Engelstad i 1696. I 1697 var MARTE og Peder brukere. Marte var nok da enke etter den ene Peder som nevnes i 1696. I matrikkelen for 1698 var JOCHUM HEIN oppført som bruker av gården. Han var fra Skien og var trolig eier av gården. Han nevnes trolig som bruker da det ikke bodde andre brukere der.

 

Fra 1699 var OLE HALVORSEN bruker av gården. Han nevnes nå som bruker i matriklene fremover. Et unntak var i 1705. Da stod en GUNDER oppført som bruker. Dette kan jo ha vært den Gunder som var husmann på Engelstad i 1711? I 1707 var igjen Ole oppført som bruker og i 1711 stod Ole Halvorsen oppført som en av to brukere. Han nevnes med kone og et barn. Den andre brukeren i 1711 var TORKILD JONSEN. Han nevnes også med kone og et barn. I 1711 finner vi GUNDER ANDERSEN som husmann. Han stod også oppført med kone.

 

I 1723 nevnes Gullich som oppsitter på Engelstad. Gullich Knudsen var eier.

 

Noe mer om eierskapet:

 

Gullich Knudsen kjøpte Engelstad (4 ½ hud) i 1722. Ved skifte etter hans sønn Nils Gulliksen i 1764 ser vi at Nils eide Engelstad (4 ½ hud). Ved skifte etter Nils Gulliksen sin svigersønn, Gullik Rasmussen, i 1781 ser vi at han da eide Engelstad (4 ½ hud). Deres sønn, Rasmus Gulliksen, solgte i 1797 halve Engelstad (2 huder 3 skinn) til Løvenskiold. Rasmus sin søster, Åste Gulliksen, og hennes mann eide ved skifte etter Åste i 1795 den andre halvparten av Engelstad (2 huder 3 skinn). Den halvparten i Engelstad (2 huder 3 skinn), som var eid av Åste Gulliksdatter, må ha blitt solgt til Treschow.

 

Grevskapet må ha eid 2 huder 3 skinn (halvparten av Engelstad). Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817. Vi ser i 1817 at ”Grevlingene” kjøpte 2 huder og 3 skinn i Engelstad fra kongen. Dette må da ha vært gods fra greven. 

  

”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836) 

 

(Vi ser at Engelstad løpenummer 537 var eid av Treschow. Løvenskiold solgte senere, i 1886, sin halvdel av Engelstad til Treschow.)

 

 

 

Bosatt her fra ca 1645 til ca 1680

 

Mads Paulsen f. ca 1604 nevnes som bruker på Engelstad fra ca 1645. Hen nevnes i 1664 som bruker der sammen med sønnen Jacob. Fra 1680 nevnes Jacob som bruker alene. Mads var da trolig død.

 

Barn:

Anne Madsdatter f. ca 1630 før 1719

Torbjørg Madsdatter f. ca 1640 d. før 1719

Jacob Madsen f. ca 1640 d. etter 1719

Karen Madsdatter f. ca 1640 d. før 1719

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1664 til 1686

 

Jacob Madsen f. ca 1640 var sønn av overnevnte Mads Paulsen. Jacob nevnes fra 1664 bruker på Engelstad sammen med sin far. Fra 1680 nevnes Jacob som bruker der alene. Han nevnes der frem til og med 1686.

 

Barn:

Jacob Jacobsen f. omkring 1670

Anne Jacobsdatter f. omkring 1670

Kirsten Jacobsdatter f. omkring 1670

Inger Jacobsdatter f. omkring 1670

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1688

 

Aslak Berg/Gravli f. ca 1652 og Barbara Larsdatter f. ca 1657 døpte et barn bosatt på Engelstad i Siljan i 1688. Barnet ble døpt i Gjerpen. De bodde før dette på Gravli og nevnes siden som husmenn på Berg midtre i Gjerpen. Deres datter Karen Aslachsdatter f. 1691 ble gift med Nils Alexandersen f. 1717 og kom til Bakkane u/Torsholt i Siljan.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

Bosatt her fra før 1696 til 1698

 

I 1696 nevnes 2 stykker Peder som brukere på Engelstad. I 1697 nevnes Peder og Marte som brukere. Marte var trolig enke etter den ene av disse Peder'ne. Den Peder som nevnes både i 1696 og 1697 var Peder Hansen f. omkring 1650. Han var gift med Ingri Andersdatter f. omkring 1660 fra Søntvedt. Det var skifte etter dem på Engelstad i 1698. Ingri nevnes som død i skifte etter sin bror på Søntvedt i 1700.

 

Barn:

Mari Pedersdatter f. omkring 1685

Marthe Pedersdatter f. omkring 1685

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1699 til etter 1711

 

Ole Halvorsen f. omkring 1650 var bruker på Engelstad fra 1699. Han nevnes der i 1711 med kone og et barn. Han var trolig gift med Maren Christensdatter f. omkring 1650. Det er usikkert hvor lenge de brukte gården.

 

Mulige barn:

Tor Olsen f. ca 1691 d. 1741

Halvor Olsen f. ca 1699 d. 1726

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1711

 

Torkild Jonsen med kone nevnes som en av to brukere på Engelstad i 1711. Denne familien har jeg ikke finnet flere spor etter.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1712 til rundt 1720

 

Rasmus Halvorsen f. ca 1662 og Amborg Guttormsdatter f. ca 1679 kom fra Holte til Engelstad ca 1712. De døpte et barn bosatt der i 1719, men flyttet trolig til Gjerpen rundt 1720.

 

Se Holte

 

 

 

Bosatt her rundt 1716

 

Ole Larsen f. omkring 1690 og Anne Halvorsdatter f. omkring 1690 døpte et barn bosatt på Engelstad i 1716.

 

Barn:

Catrine Olsdatter f. 1716

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1722 til 1749

 

Gullik Knudsen f. ca 1677 og Ambor Nilsdatter f. ca 1676 kom fra Rollag til Engelstad ca 1722. Han kjøpte dette året gården Engelstad og familien ble selveiere. De bodde der livet ut. Ambor døde der i 1741 og Gullik i 1749.

 

Barn:

Helje Gulliksdatter f. ca 1705 d. 1785

Knud Gulliksen f. ca 1709 d. 1739

Ingeborg Gulichsdatter f. 1710 d. 1777

Arve Gulliksen f. ca 1713 d. 1798

Nils Gulliksen f. 1716 d. 1763

Ole Gulliksen f. 1719 d. 1742

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1738 til 1763 (Åste til 1765)

 

Nils Gulliksen f. 1716 var sønn av overnevnte Gullik Knudsen. Nils giftet seg i 1738 med enken etter Lars Pedersen Søntvedt, Åste Olsdatter f. ca 1702. Nils ble bruker på Engelstad etter sin far og kjøpte gården av han i 1740. Nils døde på Engelstad i 1763 og Åste døde der i 1765.

 

Barn:

Lars Nilsen f. 1739 d. 1740

Karen Nilsdatter f. 1741 d. 1800

Amborg Nilsdatter f. 1744 d. 1764

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1764 til 1780 (Karen til 1800)

 

Gullik Rasmussen f. 1740 fra Røsholt i Lardal giftet seg i 1764 med Karen Nilsdatter f. 1741. Hun var datter av overnevnte Nils Gulliksen. De ble boende på Engelstad som eiere og brukere. Gullik døde der i 1780. Karen døde der i 1800.

 

Barn:

Åste Gulliksdatter f. 1765 d. 1795

Rasmus Gulliksen f. 1768 d. 1811

Nils Gulliksen f. 1770 d. 1771

Margrethe Gulliksdatter f. 1772

Nils Gulliksen f. 1775 d. 1775

Marta Gulliksdatter f. 1777 d. 1851

Gunild Gulliksdatter f. 1781 d. 1800

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1784 til 1820

 

Mikkel Solvesen f. 1749 fra Høgset giftet seg 1. gang i 1780 med Helvig Engvoldsdatter f. 1761 fra Sølland. De ble boende på Bakkane i Brunlanes og Helvig døde der i 1782. Mikkel giftet seg så 2. gang i Siljan i 1784 med Åste Gulliksdatter f. 1765. Hun var datter av overnevnet Gullik Rasmussen Engelstad. Mikkel ble nå bruker og eier på Engelstad. Åste døde på Engelstad i 1795. Mikkel giftet seg så 3. gang i 1795 med Pernille Jensdatter f. 1759 fra Tudal. Hun døde på Engelstad i 1810. Mikkel døde der i 1820.

 

Mikkel Solvesen og Helvig Engevoldsdatter sine barn:

Solve Mikkelsen f. 1782 d. 1782

 

Mikkel Solvesen og Åste Gulliksdatter sine barn:

NN Mikkelsen f. 1786 d. 1786

NN Mikkelsen f. 1788 d. 1788

Ingeborg Mikkelsdatter f. 1789 d. 1857

Nils Michelsen f. 1792 d. 1853

 

 

Mikkel Solvesen og Pernille Jensdatter sine barn:

Åste Mikkelsdatter f. 1797

NN Mikkelsen f. 1799 d. 1799

NN Mikkelsdatter f. 1801 d. 1801

Solve Mikkelsen f. 1802 d. 1806

 

Familieark

 

 

 

 

Engelstad ble delt i to deler, "søstua" og "nordstua". Ifølge Bakken ble den delt i 1791.

 

 

Overnevnte Mikkel Solvesen var bruker på "nordstua" etter at Engelstad ble delt.

 

 

 

 

Nevnt på "søstua" fra den ble delt.

 

Rasmus Gulliksen f. 1768 var sønn av overnevnte Gullik Rasmussen. Rasmus var ugift og nevnes som inderst på Engelstad i 1801. Han bodde trolig på "søstua". Han solgte Engelstad i 1797 til Løvenskiold Fossum og døde der i 1811.

 

Se under hans far Gullik Rasmussen

 

 

 

Nevnt på "søstua" fra før 1807

 

Børge Torsen f. 1762 og Ellen Mathiasdatter f. 1757 var bosatt på Øverbø og kom til Engelstad før 1807. Ellen døde der i 1813 og Børge i 1838. Sønnen Mathis giftet seg i 1825 og ble boende der med sin familie.

 

Se Øverbø

 

 

 

Engelstad etter 1814

 

 

 

 

 

Andre som ble nevnt på Engelstad

 

 

 

Nevnt her i 1783

 

Maria Henrichsdatter f. 1744 var datter av Henrich Pedersen Moholt Verk. Det var trolig hun som døde på Engelstad i 1783.

 

Se under hennes far

 

 

 

 

 

Husmenn/inderster

 

Bakken kaller husmannsplassen på Engelstad for "plassen" eller "Plassriset". Jeg har ikke funnet noe navn nevnt på en husmannsplass på Engelstad før 1814, men jeg finner flere som nok kan ha vært husmenn/inderster der. Da skredder Cornelius Halvorsen døpte et barn i 1728 stod det at han bodde på "Stranden". Han hadde i 1726 døpt et barn bosatt på Engelstad. Kan "Stranden" da ha vært under Engelstad?

 

 

 

Nevnt her i 1711

 

Gunder Andersen med kone nevnes som husmann på Engelstad i 1711. Jeg har ikke funnet flere spor etter denne familien. Det finnes en sagmester på Tosrholtsaga med dette navnet. Han var født ca 1649 og ut fra det kan han jo passe?

 

 

 

Bosatt her i 1726

 

Cornelius Halvorsen f. ca 1697 var skredder da han giftet seg i Siljan i 1726 med Ragnhild Bjørnsdatter f. ca 1700 fra Skilbred. De var bosatt på Engelstad da de døpte et barn i 1726 og på en plass som ble kaldt "Stranden" da de døpte et barn i 1728. De nevnes siden som husmenn i Lardal. De bodde trolig som husmenn på Engelstad. De kom trolig siden til Skien der Cornelius trolig døde i 1763 og Ragnhild trolig i 1764.

 

Barn:

Berthe Corneliusdatter f. 1726 d.1754

Halvor Corneliusen f. 1728 d. 1808

Nils Corneliusen f. 1733 d. 1797

Helvig Corneliusdatter f. 1735

Aslaug Corneliusdatter f. 1737

Maria Coneliusdatter f. 1738

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i  1721, 1730, 1731 og 1734 (De bodde trolig der livet ut.)

 

Asbjørn Olsen f. ca 1688 bodde på Engelstad da han giftet seg i 1721 med Birte Pedersdatter f. ca 1705. De gravla i 1730 et barn bosatt på en plass under Engelstad. De døpte barn der i 1731 og 1734. De døpte også et barn i 1736, uten at det nevnes noe stedsnavn. Det står heller ingen stedsnavn da Asbjørn døde i 1737 og da Birte døde i 1735.

 

Se Serkland

 

 

 

Nevnt her i 1762, 1764 og 1766 (Trolig til ca 1771)

 

Halvor Helgesen f. 1720 og Maren Pedersdatter f. 1726 bodde som husmann/inderster (leieboere) på Engelstad i 1762. De gravla en datter i 1764 og døpte en sønn der i 1766. Det usikkert hvor lenge de bodde der. De kom siden til Neset. Ut fra konfirmasjonen til barna, bodde de under Engelstad i 1771 og på Neset i 1773.

 

Se Neset

 

 

 

Nevnt her i 1778

 

Torbjørn Olsen f. 1715 døde bosatt på Engelstad i 1778. Han kan da ha vært husmenn der.

 

Se Hagen u/Serkland

 

 

 

Nevnt her i 1780

 

Søren Larsen f. 1740 og Gunild Henrichsdatter f. ca 1753 døpte og gravla sitt første barn i 1780 bosatt på Engelstad. Dette kan ha vært på en husmannsplass.

 

Se Gonsholt Søndre

 

 

 

Nevnt her i 1790

 

Ole Findsen f. 1761 og Maren Olsdatter f. ca 1760 døpte et barn bosatt på Engelstad i 1790.

 

Se Høgset

 

 

 

Nevnt her i 1793 og 1797

 

Isak Torkildsen f. 1760 og Helvig Andersdatter f. 1758 døpte barn i 1793 og 1797 bosatt på Engelstad. De nevnes siden på Kåsene u/Sølland. De nevnes hele tiden som husmenn og var trolig også det på Engelstad.

 

Se Kåsene u/Sølland

 

 

 

Nevnt her i 1794 1797

 

Tor Larsen f. 1773 ble konfirmert i 1794 bosatt på Engelstad. Han kom også fra Engelstad da han giftet seg i 1797 med Rønnaug Olsdatter f. 1774. De døpte et barn bosatt der samme året, men nevnes siden som husmenn under Høgset. Han var fra husmannsfolk og ble husmann, så han bodde trolig på en husmansplass også på Engelstad. (Han kan naturligvis ha tjent på gården?)

 

Se Hagen u/Høgset

 

 

I 1801 nevnes ingen husmann på Engelstad.