| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Serkland – Gnr.22

 

Gården ligger sydvest i Midtbygda. Den grenser mot Tudal i nord, Gurholt i øst og mot Rød i syd.

Se Serkland før 1814

 

Kongen eide Serkland i 1814.

 

 

Manntall for Serkland

 

 

 

(Med Serkland Bnr.3,  Serkland/Engrønningen Bnr.4Serkland Bnr.6,  Serkland/Nystad Bnr.7Serkland/Serklandselven Bnr.8 Serkland/Finnøy (hytte) Bnr.9 Serkland/Nystad Bnr.10 Serkland/Nystadpersellene Bnr.11 Serkland/Engerønningen Bnr.12 Serkland/Bekkevold Bnr.13Serkland/Løvli Bnr.14Serkland/Lyngestad Bnr.15 Serkland/Enghaug Bnr.16Serkland/en parsell – Nystadhagen Bnr.17 og plassen Serklandrønningen)

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere. Noen av disse plassene var bare en tomt med hus/er eller bare jord/skogseiendommer.

 

Litt om eierskapet:

Grevskapet eide Serkland fra 1690. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817.

”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Serkland, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, tingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

I matrikkelen i 1838 nevnes bare et løpenummer på Serkland. Det var løpenummer 539. 

 

Matrikkelen 1838
Serkland matrikkelnr.176 (gammelt matrikkelnummer 158)
Løpenummer 539 - Serkland - skyld 2 huder 7 skinn - oppsitter Peder Olsen og Gullik Olsen 

 

I 1865 nevnes to brukerparter på Serkland. Det var løpenummer 539a og løpenummer 539b.

Skogen ble skilt ut som Serkland/skogen løpenummer 539a – senere Bnr.1 i 1873. Innmarken ble Serkland/innmarken - løpenummer 539b – senere Bnr.2.

Samme året ble Serkland løpenummer 539c- senere Bnr.3 og Serkland løpenummer 539d- senere Bnr.4 utskilt fra Serkland/innmarken - løpenummer 539b – senere Bnr.2.

 

 

Her følger Serkland Bnr.1, Serkland Bnr.2 og Serkland Bnr.5

 

Serkland/Skogen Bnr.1

Serkland/skogen løpenummer 539(a) – senere Bnr.1

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland løpenummer 539(a) – senere Bnr.1 den 12.09.1873, hvorved utskilt Serkland/indmarken løpenummer 539b – senere Bnr.2, Serkland løpenummer 539c- senere Bnr.3 og Serkland løpenummer 539d- senere Bnr.4. Tinglyst 01.11.1873

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 30.06.1891, hvorved det fra Serkland/indmarken Bnr.2 utskilte Serkland Bnr.6 ble sammenføyd med Serkland Bnr.1. Tinglyst 11.09.1891

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Serkland/Serklandselven Bnr.8. Tinglyst 25.09.1920

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 21.07.1926, hvorved til Finn Jacobsen er utskilt Serkland/Finnøy Bnr.9. Tinglyst 08.09.1926

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 19.09.1942, hvorved til Nils Nystad er utskilt Serkland/Nystadpersellene Bnr.11.

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 28.09.1943, hvorved til Martin J Engerønningen er utskilt Serkland/ Engerønningen Bnr.12.

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland Bnr.1 den 19.11.1948, hvorved ril Nils Nystad er utskilt Serkland/en parsell – Nystadhagen Bnr.17.

 

 

Serkland Bnr.2

Serkland/indmarken - løpenummer 539b – senere Bnr.2 ble utskilt i 1873:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland løpenummer 539 – senere Bnr.1 den 12.09.1873, hvorved utskilt Serkland/indmarken løpenummer 539b – senere Bnr.2, Serkland løpenummer 539c- senere Bnr.3 og Serkland løpenummer 539d- senere Bnr.4. Tinglyst 01.11.1873

 

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland løpenummer 539 – senere Bnr.1 den 12.09.1873, hvorved utskilt Serkland/indmarken løpenummer 539b – senere Bnr.2, Serkland løpenummer 539c- senere Bnr.3 og Serkland løpenummer 539d- senere Bnr.4. Tinglyst 01.11.1873

Serkland Bnr.3 ble i 1891 overført til og sammeføyd med Serkland/indmarken Bnr.2. Tinglyst 15.07.1891

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 30.06.1891, hvorved utskilt Serkland Bnr.5 og Serkland Bnr.6. Tinglyst 11.09.1891

Skjøte paa Serkland/indmarken Bnr.2 fra F W Treschow til Ole Olsen for kr. 4300 med forbehold og driftsveier, strandrett, jagtrett osv. Tinglyst 14.09.1893

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 04.01.1915, hvorved til Nils Olsen er utskilt Serkland/Nystad Bnr.7. Tinglyst 09.01.1915

Skjøte paa Serkland/indmarken Bnr.2 fra Ole Olsen Serkland til sønnen Jacob Olsen Serkland for kr. 18 500, hvorav for løsøre 5 500. Datert 23.10.1926, tinglyst 30.10.1926

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 04.12.1926, hvorved til Nils Olsen Nystad ble utskilt Serkland/Nystad Bnr.10. Tinglyst 15.12.1926

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 26.11.1946, hvorved til Gunvald Serkland er utskilt Serkland/Løvli Bnr.14.

 

 

Serkland ble delt i to brukerparter i 1828. Ole Pedersen beholdt den ene halvparten og sønnen Gullik fikk den andre. (Bygselseddel datert 12.12.1828)

 

 

Del 1 fra 1828

 

Serkland Bnr.2 (Søstua) fra 1873

 

Senere adresse Austadveien 173

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1788 til 1834 (Taran til 1837)

 

Ole Pedersen f. 1759 fra Nordre Kiste giftet seg i 1788 med Taran Hansdatter f. 1770. Hennes far, Hans Halvorsen, var sønn av Halvor Pedersen Serkland. Ole overtok bygselen på Serkland. De gården ble delt i 1828, beholdt Ole den ene halvparten og sønnen Gullik overtok den andre. Ole døde på Serkland i 1834. Taran døde der i 1837.

 

Se Serkland før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1838 til 1840

 

Peder Olsen f. 1798 var sønn av overnevnte Ole Pedersen. Peder giftet seg i 1828 med Maren Knutsdatter f. 1804 fra Gonsholt. De ble bosatt hos hans far på Serkland. Peder fikk i 1838 leilendingskontrakt på "Søstua" på Serkland. Peder døde på Serkland i 1840. Maren giftet seg på nytt i 1841 og bodde videre på "Søstua" på Serkland.

 

Barn:

Karen Pedersdatter f. 1828 d. 1828

Knut Pedersen f. 1829 d. 1829

Ole Pedersen f. 1830 d. 1841

Knut Pedersen f. 1832

Anne Karine Pedersdatter f. 1834

Peder Pedersen f. 1837 d. 1910

Petronelle Pedersdatter f. 1840

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1841 til 1879 (Karen kan ha bodd der noe lenger)

 

Anders Pedersen f. 1799 fra Tveitan giftet seg i 1841 med enken etter overnevnte Peder Olsen, Maren Knutsdatter f. 1804. Han overtok da som leilending på "Søstua" på Serkland. Maren døde på Serkland i 1848. Anders levde nå som enkemann noen år, men i 1862 giftet han seg for 2. gang med Karen Halvorsdatter f. 1828 fra Kåsene u/Sølland. Anders døde på Serkland i 1879. Det er uvisst hvor lenge Karen bodde på Serkland. Hun bodde i 1900 på gården Eidsted i Brunlanes og døde i Brunlanes i 1906. Anders fikk ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1879 til ca 1891

 

Ingebret Anton Ellefsen f. 1852 fra Sandsvær kom fra Gjerpen til Siljan i 1877. Han giftet seg der i 1879 med enken Ingeborg Kirstine Jonsdatter f. 1836 på Riset i Siljan. Ingebret Anton overtok som leilending på Serkland (Søstua) etter Anders Pedersen. De flyttet før 1891, for da nevnes de i Gjerpen.

 

Familieark

 

 

 

Serkland Bnr.2 (Søstua) ble utskilt i 1873 og solgt i 1893 fra Treschow til Ole Olsen.

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1893 til 1934

 

Ole Olsen f. 1852 fra Kiste flyttet til sin bror Arne på Ballestad i Gjerpen i 1874. Ole giftet seg i Gjerpen i 1875 med Sine Lovise Gundersdatter f. 1853 fra Auen i Hedrum. De tjente begge på Ballestad da de giftet seg. De døpte barn bosatt på Ballestad til de flyttet til Siljan i 1881. I Siljan døpte nå barn bosatt på Finsrud til og med 1888. Ole drev Sikane i ett år fra 1891, og de døpte barn bosatt der dette året. Ole kjøpte i 1893 gården Serkland/indmarken Bnr.2 (Søstua) av Treschow og familien ble da bosatt der som selveiere. Ole skilte i 1915 ut Serkland/Nystad Bnr.7 og i 1926 solgte han Serkland/Søstua Bnr.2 til sønnen Jacob. Sine Lovise døde på Serkland i 1929. Ole døde der i 1934.

 

Barn:

Ole Olsen f. 1875 d. 1876

Gunnar Olsen f. 1876

Ingeborg Olsdatter f. 1879 d. 1965

Ole Olsen f. 1882

Jacob Olsen f. 1885 d. 1963

Anne Olsdatter f. 1888 d. 1926

Nils Olsen f. 1891 d. 1959

Harald Olsen f. 1896 d. 1923

 

Familieark

 

 

Ei stue fra 1500 tallet (Serklandstua) fra Serkland (Søstua) Bnr.2 ble i 1909 flyttet til Brekke museum der den står den dag i dag.

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1914 til 1963

 

Jacob Olsen f. 1885 var sønn av overnevnte Ole Olsen Serkland. Jacob giftet seg i 1912 med Inga Kirstine Gulliksdatter f. 1890 fra Gonsholt. De døpte et barn på Gonsholt samme året, men fra 1914 døpte de barn bosatt på Serkland. Hans far solgte i 1926 Serkland/Søstua Bnr.2 til Jacob Olsen. Jacob skjøtet Serkland/Søstua Bnr.2 til sønnen Olav i 1956. Jacob døde i 1963. Inga Kirstine døde i 1978.

 

Barn:

Olav Serkland f. 1912 d. 1982

Gunvald Serkland f. 1914 d. 1999

Harald Serkland f. 1916 d. 2002

Luis Serkland f. 1919 f. 1958

Hjørdis Serkland f. 1922

Arnt Serkland f. 1926

Helge Serkland f. 1928

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1956

 

Olav Serkland f. 1912 var sønn av overnevnte Jacob Olsen Serkland. Olav giftet seg i 1940 med Ingrid Mathiesen Gurholt f. 1913. Olav kjøpte i 1945 eiendommen Gurholt/Granly Bnr.30. Hans far skjøtet Serkland/Søstua Bnr.2 til Olav i 1956 og i 1958 solgte han Gurholt/Granly Bnr.30 til Jon Antonsen Skilbred. Ingrid døde i 1977 og Olav i 1982.

 

Se under hans far

 

 

 

Del 2 - fra 1828

Serkland Bnr.5 (Nordstua) fra 1891

 

Senere adresse Austadveien 168

 

Serkland/Nordre Bnr.5 ble skilt ut fra Serkland/indmarken Bnr.2 i 1891:

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/indmarken Bnr.2 den 30.06.1891, hvorved utskilt Serkland Bnr.5 og Serkland Bnr.6. Tinglyst 11.09.1891

 

Skjøte på Serkland/Nordre Bnr.5 fra F W Treschow til Hans Jacob Andersen for kr. 3800, med forbehold som driftsveier, jaktrett, tømmerlegger, vanrett. Datert 21.12.1893, tinglyst 09.01.1894

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Nordre Bnr.5 den 01.11.1945, hvorved ustkilt Serkland/Bakkevold Bnr.13.

Skjøte på Serkland/Nordre Bnr.5 fra Hans Serkland f. 07.10.1871 sønnen Halfdan Serkland f. 11.02.1913 for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 3000, samt med forbehold om føderød for selger og hustru osv. Datert 15.01.1946

Skyldelingsforretning avholdt paa Serkland/Nordre Bnr.5 den 04.10.1947, hvorved utskilt Serkland/Lyngestad Bnr.15.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1828 til 1847 (Helvig til 1885)

 

Gullik Olsen f. 1790 var sønn av Ole Pedersen Serkland. Gullik fikk i 1815 et uekte barn med Berte Olsdatter f. 1784 på Gurholt. Gullik giftet seg i 1819 med Helvig Pedersdatter f. 1795 fra Tveitan. De ble bosatt på Serkland. I 1828 ble det to brukerparter på Serkland. Hans far var da leilending på "Søstua" og Gullik ble leilending av "Nordstua". I matrikkelen fra 1838 var hans bror Peder leilending på "Søstua" og Gullik på "Nordstua". Gullik døde på Serkland i 1847. Helvig fortsatte som leilending på "Nordstua" selv, da ved hjelp av sine barn. I 1865 ser vi at sønnen Peder bodde der med sin familie og hjalp henne med gården. Peder overtok nok senere som leilending på "Nordstua". Helvig døde der i 1885.

 

Gullik Olsen og Berte Olsdatter sitt uekte barn:

Ole Gulliksen f. 1815 d. 1896

 

Gullik Olsen og Helvig Pedersdatter sine barn:

Peder Gulliksen f. 1819 d. 1911

Anne Torine Gulliksdatter f. 1820

Ole Gulliksen f. 1823

Gunhild Maria Gulliksdatter f. 1825

Jacob Gulliksen f. 1828 d. 1908

Nils Gulliksen f. 1830 d. 1909

Maren Helvig Gulliksdatter f. 1837 d. 1920

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra før 1875 til 1894

 

Peder Gulliksen f. 1819 var sønn av overnevnte Gullik Olsen Serkland. Hans mor ble enke på "Nordstua" på Serkland i 1847. Hun forsatte som leiledning på "Nordstua" selv, da ved hjelp av sine barn. I 1865 ser vi at Peder bodde der og hjalp henne med gården. I 1875 hadde Peder overtatt som leilending på Nordstua. Hans mor, søster og hennes mann var bosatt hos han. Peder giftet seg i 1880 med Maren Olsdatter f. 1833 fra Kjølnes u/Gurholt. Hans mor døde der i 1885. Peder ble enkemann i 1890. De fikk ingen barn. Da Treschow solgte gården i 1894 bygde Peder en stue nede ved elven som ble kalt "Serklandrønningen". I 1900 og 1910 bodde han der sammen med sin søster Maren Helvig. Peder døde på "Serklandrønningen" i 1911.

 

Familieark

 

 

 

Serkland Bnr.5 (Nordstua) ble skilt ut i 1891 og solgt i 1894 fra Treschow til Hans Jacob Andersen.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1894 til 1951 (Magdalene døde i 1953)

 

Hans Jacob Andersen f. 1871 fra Gonsholt kjøpte Serkland/Nordre Bnr.5 (Nordstua) av Treschow i 1894. Han nevnes som ungkar i 1900 på Serkland (Nordstua) Bnr.5. Hans søster, Anne Bertea, bodde der sammen med han. Søsteren Helge Amalie bodde også der, men var for tiden i Skien. Hans foreldre bodde der som føderådsfolk. Hans Jacob giftet seg i 1902 med Elise Magdalene Antonsdatter f. 1880. Hun var født i Larvik, men foreldrene hennes nevnes på Kiste i Siljan i 1900. Hans Jacob sin mor døde bosatt hos dem i 1903. Hans far døde bosatt hos dem i 1918. Hans Jacob skilte i 1945 ut Serkland/Bakkevold Bnr.13 og i 1846 solgte han Serkland/Nordre Bnr.5 til sønnen Halfdan. Hans Jacob døde i 1951 og Elise Magdalene i 1953.

 

Barn:

Arthur Serkland f. 1903 d. 1929

Hilda Serkland f. 1905

Anton Serkland f. 1907 d. 1907

Anton Serkland f. 1908 d. 1930

Julie Serkland f. 1920 d. 2001

Halvdan Serkland f. 1913 d. 1993

Einar Serkland f. 1917 d. 1984

Johan Serkland f. 1919

Klara Serkland f. 1922 d. 1922

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1946 til 1993

 

Halvdan Serkland f. 1913 var sønn av overnevnte Hans Jacob Andersen. Halvdan kjøpte i 1946 Serkland/Nordre Bnr.5 av sin far. Han skilte i 1947 ut Serkland/Lyngestad Bnr.15. Halvdan giftet seg i 1948 med Hilda Ingebretsen f. 1921. Datteren Gerd og hennes mann overtok Serkland/Nordre Bnr.5 i 1980. Halvdan døde i 1993.

 

Barn:

Gerd Serkland f. 1949

Jorunn Serkland f. 1951

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1980

 

Gerd Serkland f. 1949 og hennes mann Nils Olav Grorud f. 1946 overtok Serkland/Nordre Bnr.5 i 1980.

 

Se under hennes far