| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

 

Prestegården – Gnr.14

Prestegården ligger i nordre del av Midtbygda. Den grenser mot Kløverød i nordvest, Sørbø i sydøst og mot Høiseth i vest.

 

Eidanger prestebol eide Prestegården i 1814

(Løvenskiold eide kirken i 1814)

 

Se Prestegården før 1814

 

 

Litt mer om eierskapet og skylldelinger. Her tar jeg også med kirken:

 

Kirken:

Tidligere eierforhold se under Prestegården før 1814.

 

 

Løvenskiold ga kirken til Siljan/Slemdal kommune i 1858. Men salget/gavebrevet fulgte kirkens tiende, men ikke kirkens kuer og jordgods:

Gavebrev fra Otto og Herman Løvenskiold til Slemdal kommune på Slemdal kirke. (tingl. 01.09.1858)

 

Se mer om Slemdal kirke i Bakkens bygdebok.

 

 

Prestegården:

Siljan (Slemdal) var anneks til Eidanger prestegjeld inntil det ved kgl. res. 10.07.1847 ble lagt under Gjerpen prestegjeld. (Navnet Siljan ble innført ved kgl. res. 03.11.1917.)

 

Prestegården var som nevnt eid av Eidanger prestebol i 1814. Gården ble drevet av leilendinger frem til Slemdal ble skilt ut fra Gjerpen som eget prestegjeld ved kgl. res. 21.04.1856. Slemdal fikk da egen prest. Presten Christian Constantius Henrik Bruun ble den første presten i det utskilte Slemdal. Gårdens to brukerdeler ble nå slått sammen til en. Gården blir drevet av presten med hjelp av gårdsgutter. Slemdal prestegård var benificert Eidanger prestebol, med ved kongelig resolution av 21.04.1856 er prestegården utlagt til Slemdal sogneprestembede til prestegård.

Se mer om prestene i Slemdal/Siljan i Bakkens bygdebok

 

 

I 1838 nevnes Prestegården som matrikkelnummer 168. Gården var da delt i løpenummer 511 og løpenummer 512.

 

Matrikkelen 1838
Præstegaarden matrikkelnr. 168 (gammelt matrikkelnummer 152)
Løpenummer 511- Præstegaarden - skyld 1 hud 6 skinn - oppsitter Gullik Olsen
Løpenummer 512 - Præstegaarden - skyld 1 hud 6 skinn - oppsitter Christen Jacobsen

 

 

Prestegården - løpenummer 511 senere Bnr.1 og løpenummer 512 senere Bnr.2

Festeseddel fra sognepresten Ely til Slemdal skolevæsen på pladsen Roligheden med tvende stykker mark mot aarlig avgift 5 spd. datert 19.09.1868, tingl. 02.03.1869

Skylldelingsforretning avholdt på Prestegården Bnr.1 den 30.06.1915, hvorved utskilt Prestegården/Solheim Bnr.3 til Ole E Kløverød, Prestegården/Ekli Bnr.4 til Hans Sigurdsen, Prestegården/Kirkegården Bnr.5 til Slemdal kommune. Tingl. 14.07.1915

Festekontrakt fra sognepresten i Siljan til Olaf Tufteen parsell av Prestegården Bnr.1 og Prestegården Bnr.2 for 99 år fra 01.05.1947 mot årlige leie kr. 30 osv. datert 23.05.1947

Festekontrakt fra sognepresten i Siljan til Tomas Tufte f. 30.07.1907 på en parsell av Prestegården Bnr.1 og Prestegården Bnr.2 for 99 år fra 01.05.1948 mot årlige leie kr. 55 osv. datert 24.08.1948

 

Matrikkelen 1905

Slemdal prestegaard Gnr.14

Bnr.1 – Prestegaarden – eier/bruker Sognepresten

Bnr.2 – Prestegaarden – eier/bruker Sognepresten 

 

 

Manntall for Prestegården

 

Med plassene Solheim Bnr.3 Ekli Bnr.4 Kirkegården Bnr.5 Vang Bnr.6, og plassene Roligheten (Senere skole/lererbolig), Snurren og Sollie.

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

 

Her følger Prestegården Bnr.1 (Senere adresse: Opdalsveien 133), Prestegården Bnr.3 og Prestegården Bnr.3.

 

 

Nedre Prestegården (løpenummer 511)

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1799 til 1825 (Gro til 1825)

 

Solve Olsen f. 1766 fra Øverbø giftet seg 1. gang i 1799 med enken etter Peder Jacobsen Prestegården, Karen Torsdatter f. 1768. Solve ble nå bruker på Nedre Prestegården. Karen døde ca 1805 på Prestegården. Solve giftet seg så 2. gang i 1807 med Inger Jørgensdatter f. 1780 fra Sørbø. Hun døde i barsel på Prestegården i 1819. Solve giftet seg 3. gang i 1821 med Gro Nilsdatter f. 1785 fra Rønningen u/Søntvedt. Solve døde på Prestegården i 1824 og Gro i 1825.

 

Se Prestegården før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1824 til 1826

 

Ole Solvesen f. 1803 var sønn av overnevnte Solve Olsen. Hans før døde i 1824 og da overtok Ole bygselen. Han satt ikke lenge med bygselen, for han døde allerede i 1825.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1825 (De var en tid på Glenne i Gjerpen som selveiere, etter at barne ble født, men kom tilbake til Prestegården der Gullik døde i 1855 og Berte til 1857)

 

Gullik Olsen f. 1797 fra Austad giftet seg i 1826 med Berte Olsdatter f. 1800 fra Høiseth. Han hadde samme året fått bygselen på en del (løpenummer 511) av Prestegården. De døpte barn bosatt på Prestegården i Siljan, men kom til Glenna i Gjerpen. De må ha kommet tilbake til Siljan, for de døde begge på Prestegården i Siljan. Han døde på Prestegården i 1855. Berte døde der i 1857.

 

Barn:

Ingeborg Gulliksdatter f. 1827 d. 1873

Kirsti Gulliksdatter f. 1829

Anne Helvig Gulliksdatter f. 1830 d. 1837

Maren Gulliksdatter f. 1832 d. 1837

Ole Gulliksen f. 1834 d. 1858

Johannes Gulliksen f. 1836 d. 1837

Arne Gulliksen f. 1838 d. 1839

Maren Gulliksdatter f. 1840

Arve Gullisken f. 1842 d. 1915

Anne Helvig Gulliksdatter f. 1845 d. 1912

 

Familieark

 

 

 

 

Øvre Prestegården (løpenummer 512)

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1804 til 1840 (Ingeborg til 1854)

 

Kristen Jacobsen f. 1778 var sønn av Jacob Kristensen Prestegården. Christen giftet seg i 1804 med Ingeborg Eriksdatter f. 1780 fra Island. Kristen overtok som bruker på en del av Prestegården etter sin far. Han døde der i 1840 og Ingeborg døde der i 1854.

 

Se Prestegården før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1837 til ca 1856

 

Ole Hansen f. 1816 fra Haugen i Svarstad giftet seg i Siljan i 1837 med Anne Kristensdatter f. 1814. Anne var datter av overnevnte Kristen Jacobsen som bygslet en del av Prestegården. Han døde i 1840 og moren ble alene på gården. Ole og hans kone ble bosatt sammen med henne og døpte barn der til og med 1856. Hennes mor døde der i 1854. Ole og Anne kom til Øverbø og flyttet nok fra Prestegården rundt 1856. Prestegården ble da nyorganisert i forbindelse med at Slemdal ble eget prestegjeld. De nevnes på Øverbø i 1865. Anne døde der i 1873 og Ole i 1888.

 

Barn:

Hanna Kirstine Olsdatter f. 1839 d. 1925

Jacob Olsen f. 1841 d. 1848

Inger Gunilla Olsdatter f. 1845 d. 1920

Andrea Lovise Olsdatter f. 1848

Helle Marie Olsdatter f. 1852 d. 1925

Elise Olsdatter f. 1856 d. 1911

 

Familieark

 

 

 

Prestegården Bnr.1 og Bnr.2

 

Prestegården ble drevet av leilendinger frem til Slemdal ble skilt ut fra Gjerpen som eget prestegjeld i 1856. Slemdal fikk da egen prest. Presten Christian Constantius Henrik Bruun ble den første presten i det utskilte Slemdal. Gården blir nå drevet av presten med hjelp av gårdsgutter. Slemdal prestegård var benificert Eidanger prestebol, med ved kongelig resolution av 21.04.1856 er prestegården utlagt til Slemdal sogneprestembede til prestegård. Gårdens to brukerdeler ble nå slått sammen til en.

Skylddelingsforretning avholt 30.06 og tingl. 14.07.1915, hvorved er utskilt fra Bnr.1: Solheim Bnr.3 til Ole E Kløverød, Ekli Bnr.4 til Hans Sigurdsen og Kirkegården Bnr.5 til Slemdal kommune.

 

 

Prestene:

 

Bosatt/Bruker her fra 1856 til rundt 1860

 

Christian Constantinius Henrik Bruun f. 1812 i Stavern giftet seg i Skien i 1836 med Christiane Plesner f. 1801 fra Skien. Han kom til Eidanger som prest høsten 1844 og var der til han kom til Slemdal som den første presten i det selvstendige sognekallet i 1856. Christian ble siden domprost og prost i Stavanger der han døde i 1877. Christiane døde i 1885.

 

Barn:

Johan Christian Bruun f. 1837 d. 1882

Louise Juliane Christiane Bruun f. 1840 d. 1927

Jens Schow Fabritius Bruun f. 1843

Julie Rebekka Bruun f. 1844

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra rundt 1860 til 1883

 

Ernst David Ely f. 1807 fra Ramnes giftet seg på Nøtterøy i 1840 med Anne Marie Wille f. 1811. Hun var datter av sognepresten på Nøttørøy. Ernst David ble prest og kom til Siljan som sogneprest ca 1860. Han ble enkemann der da Anne Marie døde i 1865. Etter dette styrte datteren, kalt Line, husholdningen for han. Hun døde i 1875. Ernst David gikk av som sogneprest i Siljan i 1878 og døde i 1883.

 

Barn:

Jacoba Oline Ely f. 1842 d. 1875

Nikolai Ely f. 1846

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1878 til 1893

 

Nikolai Ely f. 1846 var sønn av overnevnte sogneprest Ernst David Ely. Nikolai ble prest og giftet seg i Norderhov i 1876 med Charlotte Mathilde Pihlfelt f. 1853 fra Vadsø. Han etterfulgte sin far som sogneprest i Siljan da hans far gikk av i 1878. Nikolai flyttet med kone og 6 barn til Herø i 1893.

 

Barn:

Ernst Jacob Wille Nikolaysen Ely f. 1876

Georg Thomas Thommesen Ely f. 1877

Kristen Karl Otto Nikolaysen Ely f. 1879

Anne Marie Nikolaysdatter Ely f. 1882

Henrik Pihlfeldt Ely f. 1884

Charlotte Elisabet Nikolaysdatter Ely f. 1886

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1890 til 1896

 

Edvard Kristoffer Krog Stang f. 1840 var født i Fredrikshald. Han giftet seg i Aremark i 1870 med Fanny Andrea Heyerdahl f. 1844 fra Aremark. Edvard Kristoffer var prest i Aremark og Mo i Telemark, før han kom til Siljan som sogneprest. Nicolai Ely, som var sogneprest før dem, flyttet i 1893. Hennes far, Johan Ludvig Heyerdahl f. 1805, døde på Prestegården i 1890 og de nevnes der i tellingen i 1891. Edvard Kristoffer og familien flyttet fra Siljan i 1896 og var bosatt i Majorstueveien 39 i Kristiania i 1910.

 

Barn:

Johan Ludvig Heyerdahl Stang f. 1874

Anna Heyerdal Stang f. 1877

Petra Marie Heyerdal Stang f. 1881

Kaja Arnolda Krogli Stang f. 1883

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1896 til 1908

 

Thomas Fasting Hysing f. 1838 fra Larvik giftet seg i Larvik i 1875 med Dortea Prebensen f. 1846 som også kom fra Larvik. Thomas ble prest og kom til Slemdal som sogneprest da presten Stang flyttet i 1896. Thomas hadde før dette vært prest i Larvik og Østre Aker og sogneprest i Hyllestad på Jæren. De fikk fem barn og to av dem ble konfimert i Siljan. I 1900 bodde familien i prestegården i Slemdal. Vi ser nå at gårdsdriften var satt bort til en forpakter. Familien flyttet til Nanset ved Larvik i 1908 og nevnes på Månejordet i Hovland i 1910. Der døde Dortea i 1917 og Thomas i 1922.

 

Barn:

Ahlert Hysing f. 1880 d. 1959

Hans Prebensen Hysing f. 1882 d. 1959

Peter Augustinius Hysing f. 1885 d. 1967

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1908 til 1919

 

Kristian August Larsen f. 1864 var sønn av arbeider Torkild Larsen i Kristiania. Han var da fra arbeiderklassen, noen som var uvanlig for en prest på denne tiden. Kristian August giftet seg i Fredrikstad i 1895 med Marie Fredrikke Christiensen f. 1873 fra Fredrikstad. Han kom fra Valle i Setersdalen til Siljan med kone og 2 barn i 1908 og ble sogneprest i bygda. Han nevnes på prestegården i 1910 og som vi ser var det da også forpaktere som drev gården. Kristian August flyttet til Nittedal i 1919 og dette ble hans siste kall.

 

Barn:

Hjørdis Kristiansdatter f. 1896

Sigrid Kristiansdatter f. 1906

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1917 til 1924

 

Gabriel Fredrik Ludvig Selmer f. 1886 giftet seg i Ullensaker i 1917 med Marie Kristine Nyberg f. 1888. Han var sønn av en prest og hun var datter av en lærer. Han kom samme året til Siljan som sogneprest. Han ble der til han ble sogneprest i Hof i Vestfold i 1924. Han flyttet siden til Oslo og Petrus menighet, før han kom til Kråkestad der han døde i 1944.

 

Barn født i Siljan:

Otto Hjalmar Selmer f. 1918

Karoline Johanne Selmer f. 1920

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1925 til 1937

 

Georg Kristian Falck Hansen f. 1885 i Horten bodde i 1910 bodde sammen med flere andre i Dalsbergstien 3 i Gamle Aker menighet i Kristiania i 1910 som "stud. theol". Han må ha giftet seg 1. gang rundt 1920 med Petra Emanuelsdatter f. 1888 fra Lillesand. Georg Kristian ble prest og var sogneprest i Leka før han kom til Siljan som sogneprest i 1925. Petra døde der i 1936. Georg Kristian giftet seg 2. gang i 1937 med Solveig Cathinka Anthonisen f. 1904 fra Skien. De fikk ingen barn sammen. Han ble i 1937 utnevnt som sogneprest i Grue og i 1940 som prost i Solør. Georg Kristian døde i 1958.

 

Barn:

Ralph Falck Hansen f. 1920 d. 1920

Gunnar Falck Hansen f. 1922

Gerd Falck Hansen f. 1923 d. 1939

Ruth Falck Hansen f. 1925

Einar Falck Hansen f. 1927

Georg Falck Hansen f. 1934 d. 1934

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1937 til 1950

 

Asbjørn Ragnvald Bakken f. 1903 vokste opp i Larvik og nevnes med sine foreldre på Hovland i Hedrum i 1910. Han giftet seg i 1928 med Birgit Thordis Fougner f. 1907 fra Lillehammer. Asbjørn ble prest og var blant annet hjelpeprest til Oppegård sogn i Nesodden prestegjeld fra 1933 til 1937. Familien kom til Siljan i 1937 der Bakken ble sogneprest. Bakken ble i 1950 fylkeskonservator i Vestfold og han ble sogneprest i Ås i 1964. Bakken hadde en stor interesse for lokalhistorie/historie og skrev blant annet Siljan bygdehistorie som kom ut i 1969. Det er den jeg her fornyer slektshistorien til. Bakken døde i 1972.

 

Barn:

Asbjørn Georg Bakken f. 1929

Jon Thorstein Fougner Bakken f. 1935

Arne Fougner Bakken f. 1942

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1950 til 1959 (Ingrid til 1998)

 

Thomas Anundsen f. 1906 fra Brevik ble prest og giftet seg i Ringebu i 1940 med Ingrid Løkke f. 1914 fra Ringebu. Anundsen var hjelpeprest i Porsgrunn fra 1938 og kallskapellan der fra 1945 til 1947. Fra 1950 ble han konstituert sogneprest i Siljan. (Sognepresten Bakken var nå fylkeskonservator i Vestfold en periode.) Anundsen ble utnevnt som sogneprest i Siljan i 1952. Han døde plutselig på prestegården 13.12.1959. Dette var en søndag og rett før gudstjenesten. Ingrid døde i Siljan i 1998.

 

Barn:

Øystein Anundsen f. 1843

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1960

 

Karl Sverre Lund Kjeldsen f. 1904 fra Solum giftet seg i 1939 med Lilla Marie Kristensen f. 1909 fra Skien. Kjeldsen ble prest og var hjelpeprest og senere kallskapellan i Skien. Han ble våren 1960 utnevnt som sogneprest i Siljan.

 

Barn:

Olav Johan Kjeldsen f. 1945

 

Familieark

 

 

 

 

Forpaktere/gårdsarbeidere:

 

Prestegården ble, som nevnt, drevet av leilendinger frem til Slemdal ble skilt ut fra Gjerpen som eget prestegjeld i 1856. Etter dette ble gården drevet av presten med hjelp av gårdsgutter. Husene på Øvre Prestegården ble ikke revet, så der bodde det gårdsgutter/gårdsarbeidere. Fra sogneprest Hysing sin tid (fra 1896) ble gården igjen drevet av forpaktere.

 

 

 

Bosatt her i 1864

 

Johanna Johnsdatter f. ca 1817 døde på Prestegården i Siljan i 1864 som tjenestepike, 47 år gammel.

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1872

 

Kirsti Nilsdatter f. ca 1795 var arbeiderenke og legdslem da hun døde 77 år gammel på Prestegården i Siljan i 1872.

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1888

 

Aasne Aanundsdatter f. ca 1834 døde som tjenestepike på Prestegården i 1888. Hun var født i Vinje.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1891.

 

Lars Henriksen f. 1854 og Anne Helvig Jansdatter f. 1848 døpte barn bosatt på Rønningen u/Øverbø. De nevnes på Prestegården i tellingen i 1891. De kom til Grorud i 1897. 

 

Se Øverbø/Rønningen Bnr.9

 

 

 

Bosatt her i 1893

 

Torbjørg Tarjeisdatter f. ca 1840 var tjenestepike på Prestegården i Siljan da hun døde der i 1893.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1900 til 1903

 

Nils Martin Olsen f. 1867 fra Moene u/Moholt giftet seg i 1900 med Nikoline Ellefsdatter f. 1869 fra Hagen u/Gurholt. Han ble forpakter av Prestegården i Siljan og nevnes der i 1900 tellingen og frem til 1903. Da overtok Nils Martin som leilending på Kollen u/Grorud. Han var leilending på Kollen frem til 1940. De døde begge to i 1953.

 

Se Kollen u/Grorud

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1905 til ca 1915

 

Ole Edvardsen (Kløverød) f. 1882 fra Kløverød ble forpakter på Prestegården etter Nils Martin Olsen. Ole giftet seg i 1907 med Inga Larsdatter f. 1881 fra Øverbø. Da deres første barn, sønnen Edvard, ble født i 1907 stod det ”forpakter Ole Edvardsen Kløverød”, men det står ikke skrevet noe bopel. I og med at det stod forpakter så var han forpakter på Prestegården allerede da. På Kløverød var familien selveiere. Han forpaktet Prestegården frem til ca 1915. Etter dette ble de bosatt på Solheim u/Prestegården. De var de første på denne plassen. Hans bror Martin overtok som forpakter på Prestegården etter han. Inga døde på Solheim i 1950 og Ole døde i 1963.

 

Barn:

Edvard Solheim f. 1907 d. 1982

Nelli Solheim f. 1909 d. 1910

Nelli Solheim f. 1911 d. 2005

Lina Solheim f. 1914

Lars Solheim f. 1916 d. 1993

Arthur Solheim f. 1919 d. 1921

Ingebret Solheim f. 1920 d. 1921

Arthur Ingebret Solheim f. 1922 d. 1923

Asbjørn Solheim f. 1925 d. 2006

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1916 til 1962

 

Martin Edvardsen f. 1890 var bror av overnevnte forpakter Ole Edvardsen Kløverød. Martin overtok som forpakter på Prestegård etter sin bror i 1916. Han giftet seg i 1918 med Klara Marie Johannesdatter f. 1891 fra Siljan. Sønnen Alf overtok som forpakter etter sin far i 1962.  Klara Marie døde i 1969 og Martin i 1974.

 

Barn:

Rudolf Kløverød f. 1918 d. 2009

Erling Johannes Kløverød f. 1919 d. 1998

Ingrid Marie Kløverød f. 1920

Leif Kløverød f. 1921 d. 2014

Dagny Kløverød f. 1923

Sverre Kløverød f. 1924

Ester Kløverød f. 1926

Alf Kløverød f. 1929

Ragnhild Kløverød f. 1931 d. 1970

Kjell Kløverød f. 1932

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1962 til 1997

 

Alf Kløverød f. 1929 var sønn av overnevnte Martin Edvardsen. Han overtok som forpakter på Prestegården etter sin far i 1962. Alf giftet seg 1. gang i 1958 med Eli Rigmor Helgesen f. 1939 fra Lardal. Hun døde på Prestegården i 1983. Alf giftet seg på nytt med Marit Ballestad f. 1938. Hun var enke etter Arne Otto Ballestad f. 1936 som døde i Siljan i 1978. Sønnen hans Martin overtok som forpakter på Prestegården etter sin far i 1997. Marit døde i 2007.

 

Alf Kløverød og Eli Rigmor Helgesen sine barn:

Odd Kløverød f. 1960

Sissel Kløverød f. 1962

Hans Martin Kløverød f. 1964

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1997

 

Hans Martin Kløverød f. 1964 var sønn av overnevnet Alf Kløverød. Han overtok som forpakter på Prestegården etter sin far i 1997. Han drev gården noen år før den ble bortleid til tre forskjelige gårder.

 

Se under hans far

 

 

 

 

Andre bosatt under Prestegården:

 

 

 

Nevnt her fra 1944

 

Sigurd Jensen Kullerud f. 1903 var gift med Nelli Solheim f. 1911 fra Prestegården. De fikk festekontrakt på en parsell av Prestegården i 1944.

 

Se under hennes far

 

 

 

Nevnt her fra 1947

 

Olav Tufte f. 1910 fra Tufte i Gjerpen giftet seg i 1938 med Judith Annie Sigurdsen Eriksrød f. 1918 fra Eriksrød i Gjerpen. Hennes foreldrene kom til Høiseth i Siljan. Olav og Judith døpte barn i Siljan fra 1938 og fikk festekontrakt på en parsell av Prestegården i 1947. Olav døde i Siljan i 1988 og Judith Annie i 1999.

 

Barn:

Ragnar Tufte f. 1938 d. 2013

Reidun Tufte f. 1938

Nils Johan Tufte

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1948

Thomas Tufte f. 1907 var bror av overnevnte Olav Tufte. Thomas giftet seg i 1930 med Dagny Marie Sigurdsen Eriksrød f. 1911 som igjen var søster til hans bror Olav sin kone. Thomas og Dagny døpte barn i Siljan fra 1931 og fikk festekontrakt på en parsell av Prestegården i 1948. Thomas døde i Siljan i 1970 og Dagny Marie i 1982.

 

Barn:

Gerd Helene Tufte f. 1931 d. 2011

Kjell Ragnar Tufte f. 1933

Nelly Marie Tufte f. 1934

Halvard Tufte f. 1937

Randi Tufte f. 1947

Ruth Tufte f. 1947

 

Familieark