| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Røra Gnr.39

 

Gården ligger på østsiden av Eidangerfjorden nord for Røraelven. Nabogårder er Oksum og Rørarød.

 

Landskyld 4 huder (1664)

 

Litt fakta om gården Røra

 

 

 

De tidlige manntallene på Røra:

 

Prestebolet i Gjerpen kirke eide ifølge biskop Eysteins jordbok av 1398, 6 øresbol i ”Røyraa J Moos sokn”. Jordgodset var skjenket av Nikolas Gløersen.

 

Povel Huitfeldts stiftsbok av 1575 nevner at Eidanger prestebol hadde inntekter av ”Aff Rydenne foz vid Røraa ij dalir af damstødt”. Avsnittet om Eidanger i stiftsboken av skrevet under av en Jens møller på Røra.

 

I et kongebrev datert 11. mai 1568 nevnes en Jens Aagesøn ang. tillatelse til å drive ei sagmølle.

 

Knud Knudsen, som 22. august 1591 giftet seg med Karen Prosdatter Hørby datter av Pros Lautitssen Hørby, stod som eier av Røra rundt 1600.

 

Ifølge kongebrev datert 11. mars 1605 ble Røra, som Knud Knudsen hadde eid, overdratt mønsterskriver (krigskommissær) Hans Simonsen som var forlenet med Gjerpen prosti. Røra hadde på denne tiden en skyld på 4 huder.

 

Blant trelasteksportører i Skiensfjorden i 1585-86 nevnes Gunder Røra og Jacob Røra.

 

I et skattemanntall av 1592-93 ble oppført Jacob Røra.

 

Blant leilendinger i Eidanger i 1611 nevnes Harald Røra. Han nevnes også blant dem som betalte saltverk-skatt til saltverket på Langøya i 1613-14.

 

I 1619-20 står Harald Røre oppført blant leilendinger i Eidanger. Han skal ha vært nevnt frem til ca 1640.

 

I koppskatten av 1645 nevnes Sidsel Røra med 1 sønn og en datter.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Rørre som enchen Sidzell bruger,
schylder 4 huder,
som Gierpen Proustj med bøxell følger.
Er en ringe gaard, och leylendingen meest forarmet.
Er lagt for 1/3 gaardt, penge - 4 ½ dr.
Gierpen Proustj bygger

 

Under femdalerskatten i 1650 var det ”Enchenn Zidtzell” som brukte 4 huder (hele) gården. Gjerpen prosti stod fortsatt som eier av hele gården.

 

I skattemanntallet av 1655 var eieren den samme og brukerne var ”Zidtzell och Chlaus”.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes på Røra, Sidsel 30 aar, Christen 29 aar, Claus 31 aar.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 nevnes Røra en skyld på 4 huder. Bosatt på gården var Claus Haraldsen 50 aar, Christen Jensen 36 aar. Videre nevnes Niels Mathiisen 50 aar og sønnen Michel Nielsen 20 aar.

 

I matrikkelen av 1665 stod fortsatt Gjerpen prosti som eier av hele gården.

 

Under gårdsmanntallet av 1672 var brukerne på Røra, Claus, Christen, Sidsell.

 

I skattemanntallet av 1680 var Christen eneste bruker på Røra. Eieren var fortsatt Gjerpen prosti.

 

Rostjenestemanntallet av 1685 nevner Christen og Claus som brukere, og Gjerpen prosti som eier.

 

I kontribusjonsberegningen av 1692 var Claus og Halvor brukere.

 

I rostjenesteberegningen av 1700 var Halvor og Anfind brukere av gården og eieren var Gjerpen prosti.

 

I sjølegden av 1706 var det to brukere på Røra. Den var oppsitter Halvor Jonsen 60 aar, som brukte halve gården. Han var gift og hadde to sønner. Det var Anders Halvorsen, ungkar og ”hafver fang”. Den andre sønnen var Jon Halvorsen 16 aar, ungkar og ”ej enroulleret”. Den andre brukeren var Anfind Paulsen 52 aar og han brukte den andre halvelen av gården. Han var gift og hadde ingen sønner. De hadde en fostersønn, Lars Findsen 16 aar og ” fød paa Birchensvolds Eje i Edanger Sogn, ung Karl, ej enroulleret”. Det nevnes to husmannsplasser. Den ene var Tangen som ”bruges af Tolf Gløersen Strandsidder i Brevig”. Den andre var plassen Rønningen som var ubebodd.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 nevnes to brukere på Røra. Den første var ”Halfvor Joensøn og qvinde med 2 børn”. Den andre var ”Anfind Povellsøn og qvinde og tienestepige”.

 

I matrikulen av 1723 stod Jacob Nielsen (Lerstang i Brevik) som eier av gården med bygselsrett. Oppsittere var Otter og Anfind. Det er ikke nevnt noen husmannsplasser. Handelen hadde muligens gått før seg før 1724 men 02.03.1724 ”lot Mons. Jacob Nielsen lyse Herr GeheimsRaad Adelerskiøbebref paa Røre med Et Strand hus. 4 huder med Bøxel”. Så det ble tinglyst først i 1724. Lerstang familien eide nå gården i lang tid.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1690 til 1717

 

Halvor Jonsen f. ca 1646 nevnes på Røra fra 1692. Han stod oppført på Røra i 1711 med kvinne og to barn som en av to brukere. Han døde der i 1717.

 

Barn:

Anders Halvorsen f. ca 1681 d. 1742

Christense Halvorsdatter f. ca 1689 d. 1765

Jon Halvorsen f. ca 1690

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1727

 

Anfind Paulsen f. ca 1657 nevnes som bruker på Røra fra 1700. Han var gift med Ragnhild Kjøstelsdatter f. ca 1656. Anfind var en av to brukere på Røra frem til 1727 da han døde der. Hans kone døde der året før i 1726.

 

Barn:

Hans Anfindsen f. ca 1685 d. 1733

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Nevnt her i 1706, 1710 og 1715

 

Lars Findsen f. ca 1690 nevnes på Røra i 1706 som fostersønn til Anfind Paulsen. Han nevnes der også som matros i 1711 og som fadder i 1715.

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her i 1709

 

Nils Jensen omkring f. 1670 giftet seg i Eidanger i 1700 med Maren Larsdatter f. omkring 1675. Hun var datter av Lars Hansen og Ragnild Villumsdatter i Brevik. De må ha bodd på Røra i 1709, da de dette året gravla et dødfødt barn der.

 

Det gravlegges en tømmermann, Nils Jensen, i Brevik i 1712. Dette kan ha vært denne Nils Jensen. Det var en med dette navnet som hadde mistet sin kone før 1701, da det var skifte etter henne i januar 1701. Nils Jensen og Maren Larsdatter giftet seg i februar 1700 dermed er dette trolig en annen Nils Jensen. Det er da trolig to av dem. Dersom denne tømmermannen var Nils som giftet seg med Maren i 1700, burde skifte vært gjort før de giftet seg?

 

Barn:

NN Nilsen f. 1709 d. 1709

Birthe Nilsdatter f. 1711

 

Familieark

                                                                                                                   

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1714 til 1772

 

Otter Olsen f. ca 1693 kom fra Kjendalen. Otter kom til Røra i 1714 da han giftet seg med Halvor Jonsen Røra sin datter, Christense Halvorsdatter f. ca 1689. De bodde på Røra livet ut. Christense døde der i 1765 og Otter i 1772.

 

Barn:

Ellen Ottersdatter f. 1715

Sissel Ottersdatter f. 1718 d. 1719

Sissel Ottersdatter f. 1720 d. 1741

Margrethe Ottersdatter f. 1723 d. 1747

Inger Ottersdatter f. 1725 d. 1784

Ole Ottersen f. 1729 d. 1744

Maria Ottersdatter f. 1731 d. 1778

Jon Ottersen f. 1734

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Nevnt som Ivar Andersen Røra fra 1725 til 1764

 

Anne Magdalene Christophersdatter f. omkring 1705 giftet seg i 1724 med en Iver Andersen Røra f. ca 1692. Denne Iver Andersen står som Iver Røra da de døpte barn, i 1762 manntallet i Brevik, ved hans død og ved skifte etter konen i Brevik i 1764. Barna stod som Røra ved konfirmasjoner. Det virket som han ble kaldt Røra mens han bodde i Brevik. Om han kom fra Røra eller bodde der er for meg noe usikkert. Han kan ha bodd der en periode.

 

Barn:

Dorthe Cathrine Iversdatter f. 1736

Marthe Iversdatter f. 1738 d. ca 1785

Anne Magdalene Iversdatter f. 1742

Petter Nicolay Iversen f. 1744 d. 1744

Petter Iversen f. 1745

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1747 til 1783 (Anne til 1794)

 

Lars Nilsen f. 1724 var sønn av Nils Jensen Kokkersvold. Lars giftet seg 1. gang i 1745 med Margrethe Ottersdatter f. 1723. Hun var datter av oppsitteren Otter Olsen Røra. De døpte et barn i 1746 bosatt på Kokkersvold før hans 1. kone døde på Røra i 1747. Lars fikk samme året bygselen på 2 huder av Røra. I matrikulen fra 1747 ble han oppført som bruker på Røra alene. Han giftet seg 2. gang i 1749 med Anne Nilsdatter f. 1725 fra Sundsåsen. De fikk sitt første barn i 1751 og da skrives Lars som Døvik. Fra 1753 nevnes han bare på Røra. Lars døde på Røra i 1783 og hans 2. kone, Anne Nilsdatter, døde der i 1794.

Lars Nilsen og Margrethe Ottersdatter sine barn:

Ole Larsen f. 1746 d. 1769

 

Lars Nilsen og Anne Nilsdatter sine barn:

Margrethe Larsdatter f. 1751 d. 1810

Anne Marie Larsdatter f. 1753 d. 1784

Marthe Maria Larsdatter f. 1756 d. 1761

Nils Larsen f. 1759 d. 1817

 

Familieark

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1752 til 1772 (Inger til 1784)

 

Hans Nilsen f. 1727 fra Sundsåsen giftet seg i 1752 med Inger Ottersdatter f. 1725. Hun var datter av Otter Olsen Røra. De bosatte seg på Røra og Hans nevntes som oppsitter der livet ut. Hans døde på Røra i 1772 og Inger i 1784.

 

Barn:

Elen Hansdatter f. 1754 d. 1821

Nils Hansen f. 1756 d. 1838

Anne Hansdatter f. 1760 d. 1809

Marthe Marie Hansdatter f. 1764 d. 1831

Christense Hansdatter f. 1767 d. 1849

 

Familieark

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1777 til 1805 (Margrethe til 1810)

 

Peder Pedersen f. ca 1745 giftet seg i 1777 med Margrethe Larsdatter f. 1751. Hun var datter av Lars Nilsen Røra. Det kan ha vært Peder som i 1768 ble utlagt som barnefar til et uekte barn. Moren var Gunhild Hansdatter Røra f. omkring 1750. Peder og Margrethe bosatte seg på Røra og i 1788 ble de selveiere da de kjøpte halve gården. Peder døde der i 1805 og Margrethe i 1810.

 

Peder Pedersen og Gunhild Hansdatter sitt uekte barn:

Anne Marie Pedersdatter f. 1768

 

Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter sine barn:

Ole Pedersen f. 1777

Anne Marie Pedersdatter f. 1779

Anne Pedersdatter f. 1781 d. 1856

Pernille Pedersdatter f. 1784 d. 1785

Peder Pedersen f. 1786 d. 1851

Lars Pedersen f. 1789

Marthe Pernille Pedersdatter f. 1792 d. 1842

Larine Pedersdatter f. 1794

NN Pedersen f. 1798 d. 1798

 

Familieark

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1785

 

En av sønnene til Hans Nilsen Røra var Nils Hansen f. 1756. Nils giftet seg i 1785 med Marthe Sørensdatter f. 1761 fra Kvestad. Nils ble bruker på Røra etter sin far. I 1788 ble han selveier på Røra da han dette året kjøpte halve gården. Nils døde i 1838 og Marthe i 1855

 

Nils Hansen og Marthe Sørensdatter sine barn:

Hans Nilsen f. 1786

Inger Nilsdatter f. 1789 d. 1857

Karen Nilsdatter f. 1792 d. 1840

Søren Nilsen f. 1795 d. 1858

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1801

 

Knud Gautesen f. 1773 nevnes som "logerende" på Røra i 1801. Han giftet seg i 1803 med Anne Larsdatter fra Buer. Han nevnes under sin svigerfar far, Lars Larsen, på Buer.

Se Buer

 

 

 

 

Husmenn

 

Bosatt her i 1801

 

Søren Hansen f. 1756 var gift med Maren Jonsdatter f. ca 1754. De bodde på Slevolden frem til ca 1796. De nevnes i 1801 som husmenn under Røra. De har siden kommet til Stranden u/Saga der de konfirmerte flere barn og Maren døde i 1832

 

Se Slevolden

 

 

Rørastranden

Rørastrand ble nevnt ved en handel i 1795. I 1802 var skylden 2 skinn.

 

 

Elven

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra før 1782

 

Malene Olsdatter f. 1767 var datter av Ole Iversen og Marthe Tengelsdatter på Auen. Malene sine foreldre giftet seg i 1765. Hennes far døde på Auen allerede i 1768 og hennes mor var i 1782 bosatt på plassen Elven under Røra i 1782 med en datter. Datteren Malene ble konfirmert bosatt på Elven i 1784. I 1790 fikk Malene et uekte barn, som straks døde, mens hun bodde på Elven. Som far til dette barnet ble utlagt Anders Anundsen Berg f. 1768. Malene Olsdatter giftet seg i 1794 med Gustav Adolph Jonasen f. ca 1764 fra Brevik. De bodde videre på Elven u/Røra.

 

Malene Olsdatter og Anders Anundsen sitt uekte barn:

Ole Andersen f. 1790 d. 1790

 

Malene Olsdatter og Gustav Adolph Jonasen sine barn:

Ole Jonas Adolphsen f. 1795 d. 1857

Marte Grete Adolphsdatter f. 1796 d. 1851

Erich Adolphsen f. 1800 d. 1880

Jacob Adolphsen f. 1803 d. 1805

Maren Adolphsdatter f. 1806

Jacob Adolphsen f. 1811

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1801

 

Isak Jacobsen f. 1746 var 1. gang gift med Karen Rasmusdatter f. 1747. De var bosatt på Rørarød frem til 1785. I 1801 var de bosatt som husmenn under Røra. Karen døde på Elven u/Røra i 1804. Isak giftet seg 2. gang i 1805 med Maren Iversdatter f. 1765 fra Nordre Lunde. De bodde videre som husmenn under Røra.

 

Se Rørarød

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her i 1807

 

Jon Olsen f. omkring 1780 var gift med Marthe Larsdatter f. omkring 1780. De døpte ei datter bosatt på Elven u/Røra i 1807. De ble ikke nevnt før dette og ikke etter. Det kan ha vært dem som giftet seg i Stavern i 1804 og som døpte barn i Stavern både før og etter 1807.

 

Barn:

Anne Jonsdatter f. 1807

 

Familieark

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her i 1809.

 

Maren Berthea Olsdatter f. ca 1771 fikk et uekte barn bosatt på Elven u/Røra i 1809. Søren Gundersen f. 1778 fra Vik u/Ånnerød i Solum ble utlagt som barnefar.

 

Barn:

Anne Sørine Sørensdatter f. 1809 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

 

Vissevåg

Vissevåg ble ryddet etter 1774.

 

 

Fam.14

 

Bosatt her før 1801 til 1809.

 

Søren Nilsen f. 1739 var gift 3. ganger. Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1767 med Christense Helgesdatter f. 1741. Hun var født på Gulset i Gjerpen. Christense døde på Tveitanplass i Melum i 1775. Søren giftet seg så 2. gang i Solum i 1782 med Inger Gulliksdatter f. ca 1763. De kom til Eidanger for Inger døde på Herøya i 1785. Søren giftet seg da for 3. gang i Gjerpen i 1786 med Dorthe Halvorsdatter f. 1750 fra Osebakken. De døpte barn forskjellige steder i Eidanger, før de i 1801 nevnes som husmenn under Røra. Søren og Dorthe døde begge på Vissevåg u/Røra i 1809 og ble gravlagt samme dag.

 

Søren Nilsen og Christence Helgesdatter sine barn:

Kari Sørensdatter f. 1768 d. 1769

Nils Sørensen f. 1770 d. 1809

Karen Sørensdatter f. 1775 d. 1775

 

Søren Nilsen og Dorthe Halvorsdatter sine barn:

Jacob Sørensen f. 1786 d. 1786

Christense Sørensdatter f. 1787 d. 1787

Inger Sørensdatter f. 1788 d. 1814

Dorthe Sørensdatter f. 1791 d. 1792

 

Familieark

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra 1805

 

Anders Isaksen f. 1778 kom fra Rørarød. Han giftet seg i Eidanger i 1805 med Anne Pedersdatter f. 1781 fra Røra. De ble bosatt på Vissevåg u/Røra.

 

Barn:

Peder Andersen f. 1806 d. 1814

Isak Andersen f. 1808 d. 1810

Karen Margrethe Andersdatter f. 1811 d. 1814

Karen Margrethe Andersdatter f. 1815

Peder Andersen f. 1818 d. 1885

 

Familieark