| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

 

 

Christen Torgersen Finde f. ca 1673 sin familie

 

 

Christen Torgersen Finde, f. ca 1673,[1] d. 1719 i Eidanger, gravlagt 05.06.1719 på Eidanger kirkegård.[2]

Han foreldre var Torger Reiersen og Karen Christensdatter Hase.

 

Hans far var sogneprest på Finnøy.

 

Christen var, etter en tid som skipsprest, kapellan i Eidanger for Halvor Nilsen Gjerpen i 16 år. Han etterfulgte han som sogneprest i Eidanger og Siljan fra 1712 og til sin død i 1719.

 

Gravlagt som "Ærværdige og Hederlig mand Hr. Christen Fiinde fordums Pastor til disse menigheder 46 aar".

 

 

Gift[3] med Viveche, f. omkring 1680.[4]

 

Viveche:

Hun var datter av fogden på Lister.

 

Hun nevnes i forbindelse med gården Valler i Eidanger.

Anno 19.11.1729 – Widere skrives om Presten Findøes enke, Wiveche og hendes 2’ Td. I grd. Waller. (dat. 09.04.1731)

 

Anno 08.11.1725 – Hernest Fogdens fuldmægtid Mons. Kierulf tilspurgte Lau Rettet saa velsom almuen om dennem icke ere vitterl. at prest enchen her i kaldet, Mad’me Wiveche Sahl. Hr. Christen Finnes. Ennu ere lefende og for dette aar 1725 har nød den hende efter hans Kongl. Maj. Allernaadigst skatteforordring, tillagde skattefrihed udj Walle gaard 2 huder med bøxel i Eidanger sogn beliggende, og at hun samme skatte frihed er tiltrengende , derligeste tilspurte fuldmegtigen om enten har været eller er nogen billig paa Eidanger Præste gaard eller dessens grund, som Præst enchene i kaldet har været tillagt at bo udj. Hvortil svarede lov retten saa denne meget vel er bekiendt at preste ancken Mad’me Wivieche Sal. Hr. Christen Finnes, endnu hver og for indværende aar 1725, har nød den hende allernadigste bevilligede skattefrihed som hun er høist til trengende, udj Valler, der hende er betalt, disliggende sagde almuen, (at dennem meget vel er bekjent med), der aldrig har været lengt mindre nu befindis nogen bolig paa Eidanger Prestegaard eller dessen grund, som præst enkerne har vorren tillagd. Denne almuens fuldmegtig som tings viden under rettens fulde forsigling, beschreven paa sin prenygi pahl veigne til hans allerunderdanigste Reignschats helig som saaledes meddeles.

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 299.

[4]  Stipulert, Stipulert.