| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

Fakta om gården

 

Lerstang Gnr.35

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Leerstang
Skylder 7 Huder, Er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Opsiddere Nafnlig, Søren Rasmusøn 4 Huder, og Enchen Gunild Jørgensdatter 3 Huder.

Søren Rasmusøn gl. 39 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Elen Hansdatter (Fra Skjelsvik G.S.) gl. 36 aar. Har 3de Sønner Rasmus Sørensøn gl. 9 aar, Hans Sørensøn gl. 7 aar, Jacob Sørensøn gl. 4 aar, disse er indteignede til Søes, 1 Tienistedreng Niels Amunsøn gl. 24 aar, iche tient Kongen, 1 Tienistepige Karen Torchildsdatter gl. 30 aar, Tiener for aarsløn, Et Fosterdatter Elen Pedersdatter gl. 10 aar. Har sin Fader (Værfar) hos sig Hans Amunsøn (Skjelsvig G.S.) gl. 76 aar, og en gl. Giente til Huuse Marte Amunsdatter gl. 72 aar.

Enchen Gunild Jørgensdatter gl. 50 aar. Har 3de Sønner Christen Andersøn gl. 27 aar, Jacob Andersøn gl. 14 aar, Isach Andersøn gl. 11 aar, disse er indteignede til Søes, 4de Døttre Ragnild Andersdatter gl. 25 aar, Maren Andersdatter gl. 22 aar, begge hieme hos Moderen, Inger Andersdatter gl. 21 aar tiener paa Berg, og Anne Andersdatter gl. 16 aar tiener paa Ramberg. Begge tiener paa aarsløn.

Ørviken
Under Same gaard ligger en Huusmandsplads Kaldes Ørrevigen beboes af Hendrich Andersøn gl. 64 aar, Vigværing, har iche tient Kongen, frisk, gift med Gunild Jansdatter gl. 64 aar. Har en Søn Jan Hendrichsøn gl. 22 aar enroullered, En datter Inger Hendrichsdatter gl. 28 aar, Paa Pladsen kand fødes 1 Koe 3 Saver.

Noch en Sætterboe til Same gaard Kaldt Neutzer (Nauser) liggende En half miil fra gaarden, saa og til bemelte gaard god voxter Skov af furu og gran, til smaa bielcher og andet smaalast, saa og brend og gierdefang, og ingen anden Herlighed til End som melt er.

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:


Leerstang 7 huder - Brukes av:
- Søren Rasmussen 36 aar som har 3 sønner, Hans Sørensen 8 aar, Rasmus Sørensen 10 aar, Jacob Sørensen 4 aar
- Husmenn: 1. Hendrich Skomager 60 aar som har 1 sønn, Jon Henrichsen 26 aar, 2. Enchen Gunild Jørgensdatter som har 3 sønner, Christen Andersen 28 aar, Jacob Andersen 15 aar, Isach Andersen 13 aar

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Larstad (Lærstang JO) - Nr.12
Brugere: 
Søren Rasmussen 54 aar, tient
Anden oppsitter Christen Andersen 43 aar, tient
Huusmand:
Henrich Andersen 80 aar
Unge mandskaber:
Sønnen Joen Henrichsen 36 aar

 

 

 

 

 

Matrikulen 1747

 

Leerstang

Eiere: Tønsberg kirke 2 huder, ditto Præsteboel 2 huder, oppsidersken Gunhild 1 hud 6 skind, ditto Christen 3 3/5 skind, Christens søkende 1 hud 2 2/5 skind

Oppsittere: Søfren, Gunnild og Christen

 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Leerstang

(Del1 JO)

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Ole Christensen Leerstang

(Del1 JO)

Eier: Tøsberg Kirkegods

Mand og hustru: Isak Leerstang og kone

Piiger over 12 aar: Anne Lisbeth Hansdatter

Andre husboende: Christen Leerstangs Enke, børn Lars Christensen, Sara og Anne Christensdatter

 

Uformuende:

(Disse står under uformuende utfor de næreste gårdene over her men de behøver ikke å ha bodd på disse gårdene.

De er ført i en egen rubrikk. Jeg velger å la de som er uklare i forhold til hvor de bodde stå for seg selv. JO)

 

uformuende Jørgen Bødkers kone, syg og skrøbelig,

uformuende Mads Nilsen med kone og Datter Marthe, alle friske og arbejds føre folk, men lade, som kunne fortjene sit Brød, men vil ikke.

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774

 

Leerstang

Eiere: Tønsberg kirke 2 huder, ditto Presteboel 2 huder, Opsidderen Ole 3 huder

Oppsittere: Christen og Ole

 

 

 

 

Manntall 1782

 

Prestegjeld

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Eidanger

Leerstang

Leerstang

Thore

1

5

1

Eidanger

Eidanger

Leerstang

Plads

Inderst Lars Jensen

Eidanger

Eidanger

Leerstang

Gård

Ole

3

Søster

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

 

Lerstang

717

Thor

 

Rasmussen

Husbonde

54

1ste ægteskab

 

Lerstang

718

Anne

 

Hansdtr

Hans kone

66

3die ægteskab

 

Lerstang

719

Christen

 

Thorsen

Deres søn

22

Ugift

Enroull. matros

Lerstang

720

Kisti

 

Jacobsdtr

Tjenestefolk

20

 

 

Lerstang

721

Gunnild

 

Helgesdtr

Tjenestefolk

12

 

 

Lerstang

722

Peder

 

Stenersen

Logerende

33

 

Dagarbeyder

Lerstang

723

Ole

 

Christensen

Husbonde

60

2det ægteskab

Gaardbruger

Lerstang

724

Gunnild

Maria

Pedertr

Hans kone

34

1ste ægteskab

 

Lerstang

725

Christian

 

Olsen

Deres børn

11

 

 

Lerstang

726

Karen

Maria

Olsdtr

Deres børn

14

 

 

Lerstang

727

Maria

 

Olsdtr

Deres børn

8

 

 

Lerstang

728

Jon

 

Pedersen

Tjenestefolk

18

Ugift

 

Lerstang

729

Marthe

Berthea

Olsdtr

Tjenestefolk

30

 

 

 

 

 

Jordavgiften 1802

Leerstang

Tor Rasmussen 3 huder 6 skind, Ole Christensen 3 huder 5 1/2 skind, Løvøen Hans Eriksen og Eylert Winter, Ourvigen Petter Balling, Sundvigen Ejlert Winter, Holmene Tomas Blehr.

 


Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 18.04.1720 – Hr. Niels Kraftes stedmaals seddel til Søfren Rasmussen paa 4 huder i Leerstang. (dat. 05.03.1720)

Anno 04.04.1729 – Hr. Marcus Foys boxel seddel paa ½ hud udj grd, Leerstang til Christen Andersen. Dat. Tønsberg 03.03.1729.

Anno 09.04.1742 – Hr. Marcus Foys bøxelsbref til Gregers Bendtsen paa en plads under Leerstang af 16. marts 1742

Anno 12.11.1743 – Søren Leerstang pengemangelslysning paa ½ hud i Rafnberg,

Anno 15.07.1745 – Canceliie raad Løvenskiolds og med interesenters skiøde paa afg. Hans Eegs huus i Brevig til Isac Andersen Leerstang for 130 rd. af 11. marts 1745.

Anno 20.04.1747 – Sognepræsten Hr. Marcus Fogs bevillingbref paa pladsen Løvøen under Leerstang til Gregers Bentsen og Claus Pedersen. (dat. 17.03.1747)

Anno 26.07.1751 – Hans Jensen Qvistes skiøde til Søren Leerstang paa 6 skind med bøxel for 110 rd. af 6. feb. sidstlid.

Anno 02.04.1753 – Gunhild Jørgensdatters skiøde til hendes søn, Isaach Leerstang paa 1 huud og ½ skind i Kjørholt for 30 rd. af 16’de marts sidstlid.

Anno 23.01.1756 – Sognepresten Hr. Jens Mullers bøxelsbref til Isaach Sørensen paa 4 huder i Leerstang af 23. jan. sidstl.

Anno 05.09.1757 – Søren Rasmussen Leerstangs skiøde til Abraham Sørensen paa grd. Ramberg som er 11 skind med bøxel og herligheder for 263 rd. ( dat. dags dato)

Anno 25.01.1762 – Jens Mullers Sogneprest i Tunsberg og Proust over Jarlsberg grevskap, fæste brev til Ole Christensen paa en plads under gaarden Leerstang, Nauser kaldet. (dat. 30.12.1761)

Anno 26.01.1764 - Maria, sal. Isach Leerstangs skiøde til Lars Kjørholdt paa 7 ½ skind i grd. Kjørholdt. (dat. 18.11.1763)

Anno 26.01.1764 – Provsten Jens Mullers fæstebrev til Ole Christensen paa ½ hud i Leerstang. (dat. 17.01.1764)

Anno 24.01.1766 – Provsten Jens Mullers fæstebrev til Christen Kieldsen paa 3 ½ hud i Leerstang m. videre efter fæstebrevets formeld. Dat. 18. okt. 1765. Christen Kieldsen, der havde hørt for retten oplese, eet af Provsten og Sogneprest Jens Muller til Mr. Claus Gregersen udstædte fæstebrev paa pladsen Ørvigen under grd. Leerstang, gav tilkjende at han havde fæsted bemeldte gaard med ald dens tilliggende og med samme rift, som hans formand, det hans hafft, samt derfor indbetalt fuld bøxel penge efter gaardens fulde skyld, legeledes meere end lovlig rettighed derav og som hand måtte fornemme, hvorledes bemeldte Hr. Provsten directe mod loven og forordringer ved det ham meddelte fæstebrev har sagt at rue herlighedene fra gaarden til leylendingen og gaardens præjudice og eftaelse ligsaa paa de een derliggende pladsen inden gaardens, nu lader lase odloulig indrettede, saakaldte fæste sedler paa pladsen under gaarden hiemrøren beliggende. Saa sandt han siig nød saget til at mod saadant at anmelde Provsten, ligsom hand og allerede….. fortsetter videre

Anno 01.06.1772 – Læst et skiøde dat. 22. feb. 1772 udstæd af Hans Kieldsen Biørntved til Christen Kieldsen Leerstang for 1 ½ hud i grd. Berg imod 890 rd. betaling.

Anno 26.01.1775 – Hans Hansen Bergs skiøde til Lars Christensen Leerstang paa 1 ½ huds skyld udj grd. Berg for betalte 800 rd. (dat. 16.01.1775)

Anno 26.01.1775 – Tinglyst Sognepræsten for Tønsberg Hr. Sigvardt Simonsens fæste brev til Thor Rasmussen Sortedahl paa grd. Leerstang mod adskillige comitioner (dat. 14.10.1774)

Anno 27.01.1777 - Et skiøde udstæd af Abraham Rogn til Lars Leerstang for to støcher skog under den ham forhen tilskødede halve gaard Ramberg for betalte 99 rd. (dat. 26.09.1776)

Anno 27.01.1777 – Johannes Larsen i Brevig hans obl. til Sr. Lars Schwindt for skyldige 50 rd. med 4 % rente i pls. Rødningen i Ulvesund under grd. Lerstang. (dat. 25.11.1776)

Anno 23.01.1778 – Et auctions skiøde paa Isach Andersen Leerstang eller enken, Marie Bergs gaard paa Øen i Brevig imod betalte 801 rd. (dat. 06.12.1777)

Anno 03.09.1782 – Søren Gundersen Afkald for mødrenearv fol. den paa grd. Leerstang 14 rd. (dat. 18.06.1782)

Anno 23.05.1783 – Et skiftebrev efter Lars Christensen Leerstang beg. 23. april slut. 17 des. 1782, hvorefter sterbboets eiendomme udj grd. Berg og Ramberg er udlodnet paa Sterbbo enken Anne Gundersdatter, barnet Karel Larsdatter og creditor efter skiøde. Protocol nærmere udover.

Anno 27.08.1784 – Sognepreæten i Tønsberg hans Hr. Simonsens fæstebrev til Thor Rasmussen Leerstang for pls. Ørevig under Leerstang gaard, som skipper Hans Paulsen har brugt, men aftaaet. (dat. 02.07.1784)

Anno 11.12.1785 – Afkald fra Rasmus Isaksen for fædrenes arv 11 rd. paa Leerstang. (dat. 11.06.1785)

Anno 09.05.1789 – Johanes Larsen Leerstang udj Brevig begæret Leerstang pladse skuldsat – til skatter og udgifter svarede o.s.v.

Anno 26.06.1789 – Et skiftebrev forret. paa grd. Leerstang efter afdøde Isach Christensen begynt og slutt 12. juni 1788, hvis eiend. i grd. Berg 5 ½ skind = 272 rd., er udl. paa den afdødes moder og sødskende.

Anno 26.06.1789 – Et auctionsskiøde til Johannes Larsen paa pls. Rødningen i Ulesund beliggende under grd. Leerstang mot betalt 100 rd. Dat. 8’de july 1774, hvorhos fulgte skyldsætning af 19. may 1789, hvorved denne eiendom er ansat i skyld ½ skind.

Anno 26.08.1791 – Thor og Lars Leerstangs samt Rasmus og Hans Isachsønners skiøde til Niels Coch paa et huus i Brevig – betalt 130 rd. (dat. 28.03.1781)

Anno 26.08.1791 – Jon Nirisens panteobl. til Ole Leerstang – 100 rd., hvorfor er pantsat mod 1’ste prior i Debetors hus og løsøre i Brevig. (dat. 28.04.1791)

Anno 16.01.1795- Aflyst Thor Rasmussen Leerstangs obl. til Hr. Hans Holst for 220 rd. af 20 feb. 1794, thingl. 29. aug næst efter mod pant ½ hud i Berg, eft. Qvitt. 30/10 1794.

Anno 17.01.1795 – Aflyst Johannes Larsens panteobl. til Hr. Lars Schwindt 50 rd. hvorfor var pantsat m- 1’ste prior i Pls. Rønningen und. Leerstang dat. 25. nov. 1776 og afqvitt 15. jan 1795.

Anno 17.01.1795 – Sorenskr. Norss auctionsskiøde til Hr. Jørgen Dahl paa pls. Rødningen und. Lerstang ½ skind m. bøxel. Betalt 190 rd. for uden omkostinger. (dat. 16.01.1795)

Anno 31.08.1798 – Præsten Hr. Berghs til Tønsberg hans fæstebtev til Christen Thorsen paa 3 ½ huud i Leerstang. Dat. 30. jan. 1798 med herfulgte revers

Anno 31.08.1798 – Præsten til Tønsberg Hr. Berghs fæstebrev til Christen Olsen paa pls. Nauser under Leerstang dat. 18. apri. 1798 med herfulgte revers.

Anno 20.06.1799 – Aflyst Thor Leerstangs obl. til Hr. Hans Holst – stor 153 rd., dat. 25. sep. 1795

Anno 20.06.1799 – Thor Rasmussen Leerstangs obl. til sønnen Christen Thorsen stor 199 rd. m. 1’ste prior i Debitors løsøre. Dat. i dag.

Anno 20.06.1799 – Afkald paa arv fra Christen Torsen efter Isach Christensen halder paa Leerstang til sammen 263 rd. Dat. i dag.

Anno 20.06.1799 – Thor Rasmussen Leerstangs obl. til sønnen Christen Thorsen for arv eft. Isach Christensen stor 199 rd. mod 1’ste prior pant i debitors løsøre effecter. Dat i dag.

Anno 20.06.1799 – Afkald for arv fra Christen Thorsen for arv eft. Isach Christensen holden paa Leerstang no. 28 og odelspene paa Sortedalen i Bamble tilsam. 263 rd

Anno 17.01.1800 – Hr. Jørgen Dahl i Brevig, hans panteobl. til Lauritz Aamoth i Langesund for 138 rd. imod 1’ste prior i pls. Rødningen under Leerstang af skyld ½ skind med paastaaende bygninger. (dat. 30.11.1799)

Anno 28.08.1800 – Auctionsskiøde til Hr. Christen Larsen Hvistendahl paa pls. Rødningen under Leerstang af skyld ½ skind solgt for 36\51 rd. (dat. 17.07. d.a.)

Anno 17.01.1801 – Et imellom Christen Thorsen Leerstang og Peder Bacling paa han hustrues vegne indgaat forlig. (dat. 24.11.f.a.)

Anno 03.04.1811 – Kristen Hvistendahls skiøde til Hans Holm paa ½ skind i Lerstang, Rødningen kaldet, for 260 rd. (dat. 30.05.1809)