| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |     


 

Hvalen Gnr.61

 

På den østre siden av Eidangerhalvøya finner vi gården Hvalen. Nedre og Øvre Lunde er nabogårder.

 

Landskyld (1664)

Skyld 6 huder

 

 

Litt fakta om gården Hvalen

 

 

 

De tidlige manntallene på Hvalen:

 

I Biskop Eysteins jordbok fra 1398 nevnes at 2 øresbol i ”Hwale” var eid av kirken i Mo i Eidanger.

 

I gjengjerdsmanntallet fra 1528 nevnes ”Eleff paa Hueallen”.

 

Povel Huitfeldst stifsbok fra 1575 oppga at Eidanger prestebol fikk 9 hugne bord av Hvalen som en del av sine inntekter.

 

Finnd Huallenn” nevnes som trelasteksportør i Skiensfjorden i 1585-86. Hans navn er også skrevet som et av navnene på fullmakten til representantene fra Eidanger og Siljan i forbindelse med kongehyldningen i 1610. Schibred skrev at hans patronymikon synes å være Torssøn.

 

I 1611 nevnes blant odelsbønder i Eidanger ”Knud Huellens”. Han hadde følgende gods: 4 huder i Hvalen, 1 hud i Nordal og 3 huder i Havreåker i Bamble.

 

Blant dem som betalte saltverkskatt i 1613-14 finner vi ”Knud Huellenn”.

 

Knud Hvalen står oppført i jordboken av 1615 som eier av 4 huder i Hvalen. Thord Bolvigs arvinger eide 3 huder i samme gård. Knud Hvalen eide også 1 hud i Nordal og 4 huder i Havreåker.

 

I jordboken av 1624 nevnes Jens Snekker som eier av ½ hud pantegods i Hvalen. Rasmus Hvalen stod med følgende god: Odelsgods - 1 hud i Hvalen. Pantegods - 9 skinn i Hvalen og 2 skinn i Nordal. Så finner vi igjen Knud Hvalen med følgende gods: Odelsgods - 3 huder i Hvalen. Pantegods - 10 skinn i Nordal. Christoffer Knudsen på Havreåker i Bamble stod med 8 skinn pantegods i Hvalen.

 

I skoskatten fra 1645 nevnes Rasmus Hvalen med ”quinde”. I rosstjenesteskatten fra 1645 var ”Thormoe Huallen” eier av 2 huder i Hvalen og ”Rasmus Huallen” eier av 2 huder. Anne Berg stod som eier av 2 skinn.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Huallen som Rasmus bruger
schylder 5 huder och 11 schind,
som forne Rasmus och hans sødschind 
med bøxell och herligh(edt) er eidne.
I lige maade lagt for 1 fuldgaardt, 6 dr.
Rasmus Huallen bygger

 

Under femdalerskatten i 1650 var Rasmus bruker på Hvalen. Han eide nå hele gården sammen med sine med arvinger.

 

I skattemanntallet fra 1655 nevnes Rasmus som bruker og eier av gården alene.

 

Da landkommisjonen i 1661 gjorde sine undersøkelser var tollbetjent Peder Jacobsen fra Brevik bruker på Hvalen. Han eide 5 huder og 3 skinn i gården. Torsten Skrapeklev eide 3 skinn og Johannes Havreåkers arvinger eide 6 skinn. Det ble nevnt at det var en rydningsplass under gården som ikke hadde noen egen skyld.

 

I fogdens manntall fra 1664 nevnes Peder 50 aar som bruker på Hvalen. En Holger Polsen 21 aar var bosatt på gården.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 nevnes Hvalen med en skyld på 6 huder. En enke ”Maria Lucretia” 50 aar stod som bruker. Videre nevnes en ”Søffren Torgiersen” 22 aar på gården.

 

I matrikulen fra 1665 nevnes Hvalen som bondegods bortsett fra en liten del (1 tylvt hugne bord) som tilhørte Eidanger kirke.

 

I odelskattemanntallet i 1670 var ”Maria Luchreds von Bøslagger” eier og bruker av de 6 hudene (hele gården) i Hvalen.

 

I gårdsmanntallet fra 1672 var fortsatt Maria bruker og eier.

 

Maria nevnes også under skattemanntallet i 1680 og i rostjenestemanntallene frem til i 1686.

 

I rostjenestemanntallene i 1688 og 1688 ser vi en endring. Da var det Johannes som var bruker. Han nevnes også under kontribusjonsberegningen i 1692. Kirsten Bjørntvet eide 5 huder med bygselsrett og Niels Rasmussens arvinger 1 hud.

 

Rostjenesteberegningen fra 1700 oppførte Anders Nilsen som bruker av 6 huder og eier av 5 huder i Hvalen. Trinche Sal. Niels Rasmussens eide 1 hud i gården.

 

I sjølegden fra 1706 nevnes Anders Nilsen som eier og bruker. Det nevnes to husmenn. Den på plassen Rødningen var Gisle Hansen, gift, 45 aar, uten sønner og den på plassen Ødegården var Ole Michelsen, gift, 54 aar, uten sønner.

 

Under ekstraskatten (skokatten) i 1711 var Christopher Andersen med hustru og en liten søster, som det står, bosatt på Hvalen. Det nevnes to husmenn under gården. Den andre var Gisle Hansen med kvinne og en tjenestepike og den andre var Ole Michelsen med kone og et barn.

 

 

 

 

 

Fam.1

 

Nevnt her fra 1611

 

Knud Hvalen f. ca 1590 nevnes på Hvalen fra 1611.

 

Barn:

Anders Knudsen f. ca 1614

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra rundt 1660 til ca 1664 (Enken til 1685)

 

Tollbetjent Peder Jacobsen f. ca 1614 nevnes i 1661 som eier og bruker på Hvalen. Peder var gift med enken Maria Laucretia von Bøslager f. 1609 fra Tyskland. Hun var enke etter majoren Sebastian Haussler f. ca 1581. Peder døde på Hvalen ca 1664 på Hvalen og enken nevnes der til 1685.

 

Trolig datter av Sebastian Haussler

Maria Laucretia von Bøslager sin datter f. omkring 1635

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1685 til ca 1715

 

Johannes Clausen f. ca 1657 var gift med Else Jensdatter f. ca 1665. De nevnes på Hvalen fra 1687 til 1706. De nevnes siden i Brevik der Johannes døde i 1725 og Else i 1743.

 

Barn:

Gunder Johannesen f. ca 1685 d. 1721

Jens Johannesen f. ca 1687 d. 1745

Simen Johannesen f. ca 1690 d. 1763

Lars Johannesen f. ca 1695 d. 1761

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Nevnt her i 1700 og 1706

 

Dorthe Hansdatter f. omkring 1660 var 1. gang gift med Anders Nilsen f. ca 1663. De var bosatt i Brevik. Dorthe var datter av kjøpmann Nils Simonsen i Larvik. Anders ble en veldig rik mann og nevnes i 1700 og 1706 som eier og bruker på Hvalen. Anders døde i Brevik i 1717. Dorthe giftet seg 2. gang i Brevik 1718 med enkemannen Hans Nobel f. 1657. De flyttet til Danmark i 1719 og Anders døde der i 1732. Dorthe døde der i 1740.

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra ca 1714 til 1722 (Else til 1743)

 

Anund Knudsen f. ca 1668 giftet seg i 1702 med Else Ellefsdatter f. ca 1672. Anund fikk i 1707 bygsel på en del (1 hud) av Valler og nevnes der i 1711. Fra 1714 nevnes de på Hvalen. De døpte et barn der dette året. Anund døde på Hvalen i 1722 og Else bodde der som enke frem til 1743.

 

Barn:

Knud Anundsen f. ca 1703 d. 1785

Anne Anundsdatter f. ca 1707

Søren Anundsen f. ca 1710 d. 1777

Mari Anundsdatter f. ca 1710 d. 1794

Else Anundsdatter f. omkring 1710

Amund Anundsen f. ca 1713

Marta Anunsdatter f. 1714 d. 1780

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1731

 

En Nils Amundsen fikk i 1731 bygsel på 2 huder i en del som ble kalt Søndre Hvalen.

Anno 09.04.1731 – Herr Friderich Meyers udgifne Bøxel bref til Niels Amundsen paa 2 huder i Søndre Wallen (dat. 07.04.1731)

 

 

Nevnt her i ca 1733 og ca 1750

 

Ellef Hansen f. ca 1710 giftet seg i 1734 med Birthe Christensdatter f. ca 1709. De bodde en tid på Hvalen før de kom til Ulverød u/Prestegården.

 

Ulverød u/Prestegården

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1740 til 1783

 

Ole Larsen f. ca 1700 kom fra Tangvald. Han giftet seg i Bamble i 1732 med Mette Torstensdatter f. 1708 fra Rugtvedt. Ole kjøpte i 1739 hele Hvalen (6 huder) og bodde der livet ut. Mette døde i 1765 og Ole i 1783.

 

Barn:

Maren Olsdatter f. 1733 d. 1783

Torsten Olsen d. 1738

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1755 til 1794

 

Abraham Aasoldsen f. 1729 fra Rennesund giftet seg i Solum i 1755 med Maren Olsdatter f. 1733 fra Hvalen. De ble eiere på Hvalen. Dette var nok gods fra hennes far, som hadde kjøpt hele Hvalen i 

1740. Abraham og Maren kjøpte også en del av Skjelsvik. Han drev trolig en tid en del av Skjelsvik, mens de bodde på Hvalen. Maren døde på Hvalen i 1783 og Abraham i 1794.

 

Barn:

Anne Abrahamsdatter f. 1756 d. 1756

Anne Abrahamsdatter f. 1757

Ole Abrahamsen f. 1760

Mette Kirstine Abrahamsdatter f. ca 1764 d. 1846

Maria Abrahamsdatter f. 1766 d. 1803

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

Bosatt her fra ca 1795 til 1844

 

Maria Abrahamsdatter f. 1766 var datter av Abraham Aasoldsen Hvalen. Maria fikk i 1787 et uekte barn med Anund Olsen f. omkring 1765. Denne Anund var da en marinegast midlertidig bosatt på Ås. 

Maria var bosatt på Hvalen. Hun giftet seg i 1788 med Ole Hansen f. ca 1757 fra Ørstvet. Ole eide en del av Ørstvet, for i 1792 pantsatt han 5 skinn av gården. Ole og Maria nevnes på Hvalen fra 1795 og 

Maria døde der i 1803. Ole døde ikke før i 1844. Han var da føderådsmann på Hvalen.

 

Maria Abrahamsdatter og Anund Olsen sitt uekte barn:

Maria Anunsdatter f. 1787 d. 1787

 

Maria Abrahamsdatter og Ole Hansen sine barn:

Maren Olsdatter f. 1789 d. 1798

Hans Olsen f. 1791 d. 1810

Marta Maria Olsdatter f. 1794 d. 1794

Abraham Olsen f. 1795 d. 1796

Abraham Olsen f. 1797 d. 1797

Ole Olsen f. 1798

Abraham Olsen f. 1802 d. 1844

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1794 til 1809 (Enken til 1820)

 

Søren Gundersen f. 1771 fra Garstad i Bamble giftet seg Eidanger i 1795 med Gunhild Maria Jacobsdatter f. 1770 fra Bjørkøya. Han hadde i 1794 kjøpt en del av gården Hvalen og de bosatte seg der. Søren døde på Hvalen i 1809 og Gunhild Marie i 1820.

 

Barn:

Gunder Sørensen f. 1796 d. 1886

Jacob Sørensen f. 1798 d. 1867

Hans Jacob Sørensen f. 1802 d. 1847

Ingeborg Laurine Sørensdatter f. 1804 d. 1894

Isach Sørensen f. 1807 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Hvalen:

 

Fam.10 - Anne Jonsdatter f. ca 1656 døde på Hvalen i 1717.

 

Fam.11 - Anne Olsdatter f. ca 1710 døde på Rødningen, trolig Hvalsrønningen, i 1742.

 

Rasmus Pedersen f. omkring 1720 bodde på Hvalen da han i 1749 fikk et uekte barn med Maria Olsdatter fra Nordre Lunde. Han nevnes under hennes far, Ole Sørensen, på Nordre Lunde.

 

Fam.12 - Ingeborg Pedersdatter f. ca 1737 ble konfirmert i 1752 bosatt på Hvalen.

 

Ingeborg Gulbrandsdatter f. 1782 bodde i 1801 på Hvalen som tjenestepike. Familien hans nevnes på Nordre Tveten.

 

Barbara Pedersdatter f. 1773 bodde i 1801 på Hvalen som tjenestepike. Familien hennes nevnes i Østre Porsgrunn etter 1801.

 

 

 

 

Husmenn

 

 

Ødegaarden

Plassen Ødegården nevnes i 1706.

 

 

En Ole Michelsen f. ca 1653 nevnes som husmann uten sønner på Ødegården i sjølegden i 1706. Han nevnes også der under skoskatten i 1711 med kone og et barn. Han nevnes som "Ødegaarden 

Huusmandz Platz under Hvalen" som "Huusmand 53 aar gifft, hafver ingen Sønner".

 

 

 

Rødningen (Hvalsrødningen)

Allerede i 1661 nevnes en rydningsplass under Hvalen. Plassen var uten egen skyld. Dette kan ha vært denne plassen. Den nevnes i sjølegden i 1706. Plassen Hvalsrødningen nevnes på hele 1700 tallet.

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra rundt 1700 til 1727 (Dorthe til 1729)

 

Gisle Hansen f. ca 1661 giftet seg i Eidanger i 1698 med Dorthe Svendsdatter f. ca 1659. De var begge fra ”vigsiden”, noe som da betyr at de var fra Sverige. De nevnes i 1706 som husmenn på Rødningen u/Hvalen og de bodde der livet ut. Gisle døde der i 1727 og Dorthe i 1729.

 

Familieark

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1728 til 1737

 

Berthe Hansdatter f. ca 1699 var i 1725 tjenestepike hos Gisle Hansen på Hvalsrødningen. Gisle døde i 1727 og Berthe giftet seg året etter, i 1728, med Tor Rolfsen f. ca 1706. Tor kom fre Skjelsvik. Berthe bodde på Hvalsrødningen da hun giftet seg i 1728 og enken etter Gisle døde året etter, i 1729. Tor og Berthe overtok da bygselen på Hvalsrødningen etter dem. Gisle hadde ingen egne barn. Tor døde der i 1737 og det er uklart når Berthe døde.

 

Barn:

Kirsten Torsdatter f. 1728 d. 1794

Rolf Torsen f. 1730 d. 1804

Hans Torsen f. 1732 d. 1768

Isach Torsen f. 1734 d. 1735

Isach Torsen f. 1736 d. 1799

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1741

 

Michel Gundersen f. omkring 1710 var gift med Maren Steffensdatter f. ca 1716. De døpte i 1741 et barn bosatt på Hvalsrødningen. De nevnes siden i Brevik.

 

Se Brevik 1762

 

 

Fam.15

 

Nevnt her i 1743 og 1762

 

Ole Haraldsen f. ca 1699 nevnes som eier av 1 hud i Hvalen i skattemantallet fra 1743. Ole døde bosatt på Hvalsrødningen i 1764. Samme året var enken nevnt bosatt på Hvalsrødningen sammen med den under nevnte Inger Gundersdatter og hennes uekte fødte datter.

 

Familieark

 

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1764 til 1785 (Inger fra omkring 1745 til 1774).

 

Inger Gundersdatter f. ca 1714 fikk i 1749 et uekte barn med Lars Andersen f. 1720 fra Ørvik. Hun var da bosatt på Hvalsrødningen. Hun bodde der også i 1762 med sin uekte fødte datter Sissel 

Larsdatter. Hun var fortsatt bosatt på Hvalsrødningen da hun i 1764 giftet seg med enkemannen Vraal Gundersen f. 1712 fra Gunneklev. Vraal hadde tidligere vært gift med Astrid Knudsdatter f. ca 1798 

d. 1762 på Gisholt Vestre i Kilebygda. Vraal har blitt eier av 1 ½ hud i Hvalsrødningen, for i 1769 solgte han ½ hud med bygsel i Hvalsrødningen til sin sønn Gunder. I 1774 solgte han 1 hud i 

Hvalsrødningen til Lars Michelsen Dahl. Vraal og Inger flyttet så til Solverød. Vraal døde på Solverød i 1785 og Inger døde på Hvalsrødningen i 1795. Vraal og Inger hadde ingen barn sammen.

 

Inger Gundersdatter og Lars Andersen sitt uekte barn:

Sidsel Larsdatter f. 1749 d. 1782

 

Vraal Gundersen og Astrid Knudsdatter sine barn:

Ole Vraalsen f. ca 1731 d. 1787

Christen Vraalsen f. 1735 d. 1736

Marthe Vraalsdatter f. 1737 d. 1807

Knut Vraalsen f. ca 1738 d. 1787

Christen Vraalsen f. 1741

Gunder Vraalsen f. ca 1748 d. 1789

 

Familieark

 

 

 

Fam.17

 

Bosatt her fra 1769 til ca 1773

 

Gunder Vraalsen f. ca 1748 var sønn av Vraal Gundersen. Gunder fikk i 1769 skjøte på plassen Hvalsrødningen av fra sin far. Gunder giftet seg i 1770 med Margrethe Olsdatter f. 1732 fra Solli. De 

døpte i 1744 et barn bosatt på Versvik u/Ørstvedt og kom siden til Brevik der de bodde på Setre. Gunder døde i Brevik i 1789 og Margrethe i 1803.

 

Barn:

Astrid Gundersdatter f. 1771 d. 1805

Birthe Gundersdatter f. 1774

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1774

 

Sidsel Larsdatter f. 1749 var den uekte datteren til Lars Andersen Ørvik og Inger Gundersdatter Hvalen. Hennes mor ble senere gift med Vraal Gundersen Hvalen. Sidsel bodde på Hvalsrødningen da hun i 

1772 giftet seg med Halvor Hansen f. ca 1749. De døpte barn på Hvalsrødningen i 1773 og 1776. Halvor var en av tre brukere (Abraham, Vraal og Halvor) på Hvalen i matrikulen fra 1774. Fra ca 1779 var 

de bosatt på Skjelsvik.

 

Se Skjelsvik

 

 

Bosatt her fra 1777 til omkring 1790

 

Peder Ingvaldsen f. 1719 og hans 2. kone Maren Jensdatter f. 1740 kom i 1777 til Hvalsrødningen. Peder hadde kjøpt 1 hus på gården som han dette året pantsatte. De nevnes på gården også i 1785.

 

Se Lille Døvik u/Tråholt

 

 

Nevnt her i 1779

 

Erik Hansen f. ca 1746 og Åse Halvorsdatter f. 1741 døpte et barn bosatt på Hvalsrødningen i 1779.

 

Se Hagen u/Ås

 

 

 

Fam.18

 

Bosatt her fra 1791 til 1839

 

Jens Jonsen f. 1757, som egentlig kom fra Kviteseid, var bosatt på Hvalsrødningen da han i 1791 giftet seg med Christine Sørensdatter f. ca 1767. Jens kjøpte 1 hud i Hvalsrødningen i 1793 og ble da både bruker og eier der.

 

Barn:

NN Jensdatter f. 1792 d. 1792

Guri Margrethe Jensdatter f. 1794 d. 1797

Guri Margrethe Jensdatter f. 1798 d. 1882

Ingeborg Marie Jensdatter f. 1802 d. 1802

Larine Jensdatter f. 1805 d. 1820

 

Familieark

 

 

 

Fam.19

 

Bosatt her fra ca 1800 til 1835

 

Michel Larsen f. 1761 giftet seg i 1786 med Anne Margrethe Eriksdatter f. ca 1761. Michel var en uekte sønn fra Gran i Hadeland. De bodde på Dalen i Brevik og siden på Klepp. Anne Margrethe

hadde tidligere fått et uekte barn med Ole Amundsen f. omkring 1750. Anne Margrethe døde i 1797 på Klepp og Michel giftet seg 2. gang i 1798 med Ingeborg Eriksdatter f. 1777 fra Brevik. Ingeborg

hadde tidligere fått et uekte barn med Ole Torstensen f. 1777 fra Østre Porsgrunn. Michel og Ingeborg døpte et barn bosatt på Skjelsvik i 1798, men i 1800 stod Michel som eier av et hus på

Hvalsrødningen. Ingeborg døde der i 1809 og Michel giftet seg 3. gang i 1820 med Marthe Halvorsdatter f. omkring 1795. Michel døde på Hvalsrødningen i 1835.

 

Anne Margrethe Eriksdatter og Ole Amundsen sitt uekte barn:

Maren Kirstine Olsdatter f. 1784 d. 1784

 

Michel Larsen og Anne Margrethe Eriksdatter sine barn:

Marte Maria Michelsdatter f. 1785 d. 1799

Inger Kirstine Michelsdatter f. 1788 d. 1868

Lars Michelsen f. 1789 d. 1793

Johanne Michelsdatter f. 1792

Lars Michelsen f. 1794 d. 1794

Erik Michelsen f. 1795

Karen Michelsdatter f. 1797 d. 1878

 

Ingeborg Eriksdatter og Ole Torstensen sitt uekte barn:

Gunil Maria Olsdatter f. 1795

 

Michel Larsen og Ingeborg Eriksdatter sine barn:

Lars Michelsen f. 1798 d. 1801

Hans Michelsen f. 1801

Larine Michelsdatter f. 1803

Andreas Michelsen f. 1805

Marthe Sørine Michelsdatter f. 1807

Isak Michelsen f. 1809 d. 1809

 

Familieark