| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HVALEN |     


 

 

 

Dorthe Hansdatter f. omkring 1660 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Anders Nilsen f. ca 1663 og 2. gang med Hans Nobel f. 1657)

 

 

 

Dorthe Hansdatter, f. omkring 1660,[1] d. 1740 i Danmark, gravlagt 26.10.1740 i Danmark.[2]

Hun var datter av kjøpmann i Larvik Nils Simonsen og Maren Jesdatter.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1718 i Brevik med amtmann Hans Nobel som var en av landets fremste menn, som medlem av det norske regjeringskollegium (slottsloven).

 

Brevik viet 26.01.1718

brudevielse H. Justits og Cammeraad Høyedle og Ædelbaarn Hans Nobel

og hans Velbr. Frue, kiæreste Dorothe Hansdatter

 

Hun overlevde sin andre ektemann og var da en veldig rik enke. Hun døde i Danmark i 1740.

 

 

(1) Gift[3] med Anders Nilsen, f. ca 1663,3 d. 1717 i Brevik,3,[4] gravlagt 25.06.1717 på Brevik kirkegård.4

 

Anders:

Anders var en betydelig handelsmann i Brevik. Han var blant annet trelasthandler og skipsreder.

 

Han var eier og bruker av Hvalen i 1700. Han eide 5 huder i gården, mens en hud tilhørte Trinche salig Hans Rasmussen. Anders levde fra 1663 til 1717 og drev med trelasthandel og hadde skipsparter.

 

Han nevnes i Brevik i skattemantallet for 1701:

9.
Anders Nielssøn
Skatt rdl 1-0-0

 

Ifølge Schilbred så møttes en del Breviksfolk i 1703 på tingstuen på Nordre Tveten for å kartlegges hvilke næringer de drev. Der møtte også Anders Nilsen. Han opplyste at han drev noe med smålasthadel og solgte blant annet småbjelker, juffers, 7. og 8-alinger, sperrer, lekter og ved. Dette kjøpte han av bøndene i Eidanger og Bamble. Han hadde også en skipspart. Han overdrev nok ikke sin virksomhet, for senere ble han nevnt som en, som Schilbred skriver, økonomisk maktfaktor i distriktet, ja i landet. Han nevnes også som verge for skiensmennene, rådmann Thomas Sommer og assessor Barnholts barn. Stiftsamtmannen de Tønsberg beregnet hans bo til storslåttet 184 000 riksdaler.

 

Han ble nevnt på Hvalen i Eidanger under sjølegden av 1706 som "Anders Nielsen (eier og bruker)".

 

Han nevnes blant borgerne i Brevik i 1712:
1. 
Anders Nielsøn Beboer Eiende gaard jtm., Handler med last, Eier lidet Jordegods i
Landet, hafwer tvende skibsparter som farer med last paa Engeland og dislige til sit
Brugs fortsættelse, men haft anseelig Store skade til Søes, forliist paa 13 à 14 aars Tiid
9 Skibbe og Skibsparter, nogle medladninger, Foruden andre Skader wed falliten.
(hustrue, ingen Børn, men i Stæden taget fattige Børn til underholdning, der af
omstunder 4 à 5 inden og uden Huus:, 1 tienistdreng, 2 Piger)

 

Han nevnes i skattemanntallet for Brevik i 1715 blant borgerne:
1. 
Anders Nielsen
Skatt rdl 128-2-16

 

Han gravlegges i Brevik i 1717 som "Anders Nielsen, gl. 53 aar, 8 maaneder og nogle dager".

 

 

(2) Gift 26.01.1718 i Brevik kirke,3,4 med Hans Nobel, f. 1657,1 (sønn av Hans Mortensen Nobel og Sophie Casparsdatter Eggers), d. 1732 på Sandholt herregård på Fyn i Danmark,2 gravlagt 26.08.1732 på Fyn i Danmark.2

 

Hans:

Han var født i Christianopel (nå i Karlskrona kommune) i daværende dansk Blekinge (nå Sverige). Han far var kjøpmann i Christianopel og ble senere skipperborger i København

 

I 1717-19 bodde han i Brevik. Han giftet seg da i 1718 med det som ble hans 4. gang hustru.

 

Han nevnes som amtmand og justisråd.

 

I ettertid er han mest kjent for arbeidet i Slottsloven på Akershus, matrikkelforarbeidene av 1723 og salget av de norske kirkene.

 

1719 sa Nobel opp sine stillinger i Norge og flyttet til Danmark. Han kjøpte i 1719 det store godset Sandholt på Fyn og de ble bosatt der. Her bodde han til sin død 1732.

 

Se mer om han i Store Norske Leksikon.

 

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Store Norske Leksikon, internett.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 225.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.