| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |  


 

 

Holvholt Gnr.52

 

Hovholt ligger på høyden mellom Gunneklevfjorden og Eidangerfjorden. Den har Søndre Tveten som nabogård i øst og Nordre Tveten i nordøst. Nordvest for gården ligger Stridsklev og i sydvest Skrabeklev.

 

 

Landskyld (1664)

Skyld 7 huder

 

Litt fakta om gården Hovholt

 

 

 

De tidlige manntallene på Hovholt:

 

I gjengjerdsmanntallet fra 1528 nevnes ”NielsHoffeltth”. Han skal også ha blitt nevnt der i 1546.

 

Stoe Hovholt i juni 1578 tildømt 1 1/2 tønne korn i en gård Fjone på vegne av sin kone.

 

I Akershus lensregnskap skal ”Gunder Houholdt” ha blitt oppført i skattemanntall fra 1592-93.

 

I 1603 eide Tord Bolvik 6 huder i Hovholt. I 1611 var denne parten redusert til 4 huder. (Per Reidar Christiansen 2007)

 

I skattemanntall fra 1611 nevnes blant odelsbønder ”Gunder Hoffhollttis” med følgende jordgods: 4 huder i Hovholt, 4 huder ”Siellien” i Bamble, 3 huder i ”Thøresdall i Wrolstad” (Vrålstad i Tørdal), 1 hud i ”Thønis” (Tørnes i Drangedal) og 3 huder i Lunde.

 

Bland dem som i 1613-14 betalte skatt til saltverket på Langøya i Bamble nevnes ”Gunder Hoffhold”.

 

I jordboken fra 1615 finner vi ”Gunder Hogholdtz” som eier av 4 huder i Hovholt, Thord Bolviks arvinger eide i samme gård 3 huder. Gunder eide også 4 huder i Siljan, 1 hud i ”Thornnes” og 3 huder i Lunde.

 

Bland en oversikt over leilendinger i Eidanger fra 1619-20 finner vi ”Stoff Hoffholtt”(Stoe).

 

Stridsklev lå på denne tiden under Hovholt. Den hadde en skyld på 1 hud. Stridsklev nevnes ikke i 1612/13 eller i 1624. Landskylden lå nok en periode under Hovholt som da en tid hadde en skyld på 8 huder ikke 7.

 

I jordboken av 1624 ser vi at Gunder sine 4 huder i Hovholt var odelsgods. Rolf Naydsson på Sandnes i Halse i Vest Agder eide 4 huder som var giftegods. Han var trolig da gift med en datter av Tor Bolvik.

 

I manntallet i forbindelse med den alm. skatt og landskylden i 1630 nevnes borgemester Christen Ryters som eier av 1 ½ hud i Hovholt.

 

I rosstjenesteskatten i 1645 stod ”Stouff Hoghollt” som eier av 3 ½ hud i Hovholt. Videre var AndersHogholtt” eier av 4 huder i Hovholt samt ½ hud i Øxenholt.

 

I koppskatten fra 1645 året stor Stoe oppført på Hovholt med en datter. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Hougholt som Stouff och Olle bruger
Schylder 8 huder.
Deraf forne Stouff 4 huder ned Bøgsel,
och Anders paa Moe i Quisle sogn 4 huder.
Er lagt for fuld och I fuld och 1/4 gaardt schat, 
Stouff Hougholt bygger - skatt 7 1/2 dr

 

Under femdalerskatten av 1650 oppføres Hovholt som ”Enchen och Oelle bruger, schylder 8 huder, der att ejer bemelte Enchen 3 ½ huder med Halff bøxell och Anders Moe i Quille sogn 3 ½ huder med ½ bøxell. Item en hud aff en underligende ødegaard Heder Stridtzkleff som for ne. Oelle Hougholt tilkommer”.

 

Under odelskatten i 1655 oppførtes ”Olle Hougholt” som eier av gården som han selv brukte 3 ½ av.

 

Skattemanntallet fra 1655 oppførte Ole som bruker av Hovholt som ”skylder med underligende Stridtzkleffen 8 huder, der aff eyer hand sielff 4 huder med ½ bøxell, och Heluig Sl. Peder Thogersens i Laurvigen 4 huder med ½ bøxel”I odelskatten for 1655 nevnes Ole Hovholt som eier av ½ hud i Stridsklev.

 

Landkommisjonen av 1661 oppførte Ole som bruker av 4 huder på Hovholt og 1 hud av en underliggende ødegaard. Eierne med en halvpart hver var Helvig Peder Thøgersens og Hans Iversen.

 

I fogdens manntall fra 1664 finner vi ”Oluff 60 aar” samt ”Jens Oluffsen 12 aar” på Hovholt.

 

Sognepresten oppførte i 1664Oluff Hellisen 54 aar” og ”Gunder Oelsen 13 aar” på Hovholt. Gården som ble oppgitt med en skyld på 7 huder. Denne Ole Helgesen er trolig denne Ole Hovholt som nevnes tidligere her.

 

I 1665 nevnes Hovholt i et kongebrev datert 27.06.1665 ang.et makeskifte. "Helvig, enken etter Peder Tøgersen, borgerske i Skien og bosatt i Larvik, får følgende garder som tilhørte Gjerpen kirke: Kvisla i Slemdal anneks i Bamble, skyld 3 huder med bygsel, og ødegaarden Fossene i Hedrum sogn i Brunla len, skyld 9 skinn med bygsel. Gjerpen kirke får i vederlag hennes gårder Hovholt med underliggende ødegard Stridskleven, skyld 4 huder med bygsel, i Eidanger sogn, og Håkestad i Tjølling sokn i Brunla len, skyld 3 1/2 hud med bygsel."

 

I 1666 var det skifte på Hovholt etter Ole Hovholts hustru, Mari Kittilsdatter. De hadde barna Gunder, Abraham, Guri, Marthe og Anne.

 

Gårdsmanntallet fra 1672 oppga Ole som bruker på Hovholt. Eiere var Rasmus Hansen med 4 huder og bygselsrett og Gjerpen kirke med 3 huder.

 

I skattemanntallet fra 1680 var det oppført en ny bruker. En Anfind var bruker på Hovholt. Eierne var Amptmand Niels Søfrensen Adalar med 3 ½ hud og Gjerpen kirke med 3 ½ hud.

 

Rostjenestemanntallet fra 1685 nevnte to brukere på Hovholt. Det var Anfind og Peder. Eierne var Sal. Niels Pilgaards arvinger med 3 ½ hud og Gjerpen kirke med 3 ½ hud. (Langes embedskalender oppgir Nils (Ovesen) Pilgaard som toller i Langesund tolldistrikt. Han nevnes i 1679 og 1685, men var død i 1686. Hans enke var Anne Adeler)

 

Tholder Erboe og Peder var brukere på Hovholt ifølge kontribusjonsberegningen i 1692. Erboe eide 3 ½ hud og Gjerpen kirke 3 ½ hud.

 

Rostjenestebergeningen i 1700 oppga tolleren Jørgen Erboe og Peder som brukere. Eierdelene var lik de i 1692.

 

I ekstraskatten fra 1711 ble det på Hovholt ført opp 3 hustander. Det var Peder Torsen med kvinne, en datter og en tjenestedreng, Nils Andfindsen med kvinne og en liten like og Nils Pedersen med kvinne og en tjenestepike.

 

Matrikulen av 1723 oppga Nils, Nils og Ole som brukere. Gjerpen kirke eide 3 ½ hud og Geheimraad Adeler eide 3 ½ skinn.

 

 

 

 

Fam.1a

 

Nevnt fra 1578 til 1650

 

Sto Hovholt f. omkring 1530 ble i juni 1578 tildømt 1 1/2 tønne korn i en gård Fjone på vegne av sin kone. Ut fra navnet bodde han da på Hovholt. Den Gunder Stoesen f. omkring 1560 som nevnes på Hovholt etter han, var nok en sønn. Gunder Hovholt nevnes fra 1592. Gunder kom ca 1618 til Bjerkeset i Bamble. Hans kone, Kjersti Hovholt, nevnes 1612 i forbindelse med en sak om retten til noen kirkestoler (plasser) i Eidanger. Stoe som nevnes på Hovholt fra 1619-20 er ganske sikkert Gunders sønn.

 

Mulige barn av Stoe (Gundersen) Hovholt:

Marte Stoesdatter f. omkring 1630

Albret Stoesen f. ca 1632

Nils Stoesen f. ca 1634

 

Familieark

 

 

 

Fam.1b

 

Nevnt fra 1647 til 1672

 

Ole Helgesen f. ca 1610 nevnes på Hovholt fra 1647. Han nevnes også som eier av hele Stridsklev dette året. Ole nevnes på Hovholt frem til 1672 og satt fra 1655 med den eierdelen som enken etter Stoe Hovholt satt med i 1650. Det var skifte etter hans kone, Marie Kittilsdatter f. omkring 1620, på Hovholt i 1666.

 

Barn:

Gunder Olsen f. omkring 1640

Abraham Olsen f. omkring 1640

Guri Olsdatter f. omkring 1640

Marte Olsdatter f. omkring 1640

Anne Olsdatter f. omkring 1640

 

Familieark

 

 

 

Fam.1c

 

Nevnt i 1645 og 1650

 

Anders Svendsen f. ca 1591 kan være den som nevnes på Hovholt i 1645 og 1650.

 

Familieark

 

 

Omkring 1680-90

 

En av døtrene til Sognepresten i Eidanger Jon Lauritzen Theiste skal ifølge en artikkel (Lidt om Sognepresten Johanns Teiste i Eidanger) av E.A.Thomle som bygger på Carl Deichmann opplysninger (Miscel) være gift på gården Hovboll (Hovholt) i Eidanger.

 

 

 

Fam.2

 

Nevnt i 1680 og 1685

 

Anfind Andersen f. ca 1644 nevnes som bruker på Hovholt fra 1680. Han var da bruker alene. I 1685 var han en av to brukere. Et notat fra kirkeboken som gjelder hans svigerdatter. Notatet, som var fra før hun giftet seg med Anfind sin sønn, gir mye informasjon om denne familien. Anfind var nok gift to ganger, 2. gang med Marthe Andersdatter f. omkring 1645. Anfind nevnes ikke etter 1685.

 

Anfind Andersen sine barn med sin første hustru:

Anders Anfindsen f. omkring 1670 d. før 1708

 

Anfind Andersen og Marthe Andersdatter sine barn:

Kirsten Anfindsdatter f. rundt 1674 d. 1724

Lars Anfindsen f. ca 1675 d. 1719

Peder Anfindsen f. rundt 1680

Nils Anfindsen f. ca 1683 d. 1741

Ole Anfindsen f. ca 1687 d. 1725

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Nevnt fra 1685 til 1711

 

Peder Torsen f. omkring 1645 nevnes som bruker på Hovholt fra 1685 til 1711.  Taran Gullichsdatter f. ca 1637 var nok enken etter Peder. Hun døde på Hovholt i 1729.

 

Barn:

Anne Pedersdatter f. ca 1669 d. 1755

Nils Pedersen f. ca 1669 d. 1742

Gulikk Pedersen f. omkring 1670

Guri Pedersdatter f. ca 1675 d. 1742

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1692 og 1700

 

Tolleren Jørgen Erboe f. ca 1657 nevnes som eier av en del av Hovholt i 1692 og 1700.

 

Se Jønholt

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1706 til 1741 (Aaste til 1751)

 

Nils Anfindsen f. ca 1683 var sønn av Anfind Andersen Hovholt. Nils giftet seg i 1706 med Aaste Andersdatter f. ca 1678 fra Ås. De ble bosatt på Hovholt og i 1725 stod Nils som eier av 1 hud ¾ skinn i gården. Nils døde på Hovholt i 1741 og Aaste i 1751.

 

Barn:

Anders Nilsen f. ca 1708 d. 1782

Hans Nilsen f. ca 1712

Ole Nilsen f. 1713 d. 1746

Marthe Nilsdatter f. 1715 d. 1741

Ingeborg Nilsdater f. ca 1717 d. 1723

Lars Nilsen f. 1719 d. 1720

Lars Nilsen f. 1722 d. 1766

NN Nilsdatter f. 1726 d. 1726

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1708 til 1743

 

Nils Pedersen f. ca 1669 var sønn av Peder Torsen Hovholt. Han giftet seg i 1708 med Berthe Hansdatter f. ca 1684 fra Nedre Lunde. De bosatte seg på Hovholt og i 1725 stod han som eier av halve gården. Nils døde på Hovholt i 1742 og Berthe i 1743.

 

Barn:

Kirsten Nilsdatter f. ca 1708 d. 1749

Hans Nilsen f. ca 1712 d. 1723

Peder Nilsen f. 1714 d. 1715

Guri Nilsdatter f. 1715 d. 1755

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1720 til 1725

 

Ole Anfindsen f. ca 1687 var sønn av Anfind Andersen Hovholt. Ole giftet seg i 1720 med Marthe Torkildsdatter f. ca 1695 fra Søndre Lunde. Ole hadde året før fått bygsel i 1 hud ¾ skinn i Hovholt. Ole døde allerede i 1725 og enken giftet seg på nytt i 1726 og bodde videre på Hovholt.

 

Barn:

Maren Olsdatter f. 1721 d. 1745

Ingeborg Olsdatter f. 1723

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1726 til 1742 (Marthe til 1752)

 

Enken etter Ole Anfindsen, Marthe Torkildsdatter f. ca 1695 giftet seg 2. gang i 1726 med Nils Olsen f. ca 1682. De bodde videre på Hovholt. Nils døde der i 1742 og Marthe i 1752.

 

Barn:

Kirsten Nilsdatter f. 1727 d. 1764

Maren Nilsdatter f. 1730 d. 1732

Magnild Nilsdatter f. 1736 d. 1737

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1733 til ca 1757

 

Ole Olsen Flåtten sin sønn, Nils Olsen f. ca 1711, giftet seg 1. gang i Eidanger i 1733 med Kirsten Nilsdatter f. ca 1708. Hun var datter av Nils Pedersen Hovholt. De ble bosatt på Hovholt og Kirsten døde der i 1749. Nils giftet seg 2. gang i 1750 i Eidanger med Maria Larsdatter f. 1725. Hun var bosatt på Ørvik da hun giftet seg, men kom fra Grava. De bodde på Hovholt til ca 1757. Da flyttet familien til Midtre Løberg i Gjerpen. Maria døde der i 1774 og Nils i 1790.

Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter sine barn:

Maria Nilsdatter f. 1733 d. 1733

Maria Nilsdatter f. 1734 d. 1774

Berthe Nilsdatter f. 1736 d. 1776

Anne Nilsdatter f. 1737 d. 1779

Antonette Nilsdatter f. 1739 d. 1770

Maren Nilsdatter f. 1741

Maren Nilsdatter f. 1743 d. 1810

Guri Nilsdatter f. 1746 d. 1748

 

Nils Olsen og Maria Larsdatter sine barn:

Kirsten Nilsdatter f. 1751

Anne Nilsdatter f. 1754

Lars Nilsen f. 1756 d. 1834

Malene Nilsdatter f. 1758 d. 1759

Ole Nilsen f. 1760

Anund Nilsen f. 1764

Anders Nilsen f. 1767

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1742

 

I matrikulen av 1747 var Hovholt eid av Gjerpen kirke Cancelieraad Løvenskiold (Herman Løvenskiold f. 1739). Han kom til Fossum.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1748 til 1782 (Margrethe til 1801)

 

Anders Nilsen f. ca 1708 var sønn av Nils Anfindsen Hovholt. Anders giftet seg i Eidanger i 1748 med Margrethe Olsdatter f. ca 1715 fra Øksenholt i Hedrum. De bosatte seg på Hovholt. Anders døde der i 1782 og Margrethe i 1801.

 

Barn:

Nils Andersen f. 1748 d. 1773

Karen Andersdatter f. 1750 d. 1785

Aase Andersdatter f. 1753 d. 1784

Sissel Andersdatter f. 1756 d. 1791

Marie Andersdatter f. 1758 d. 1821

 

Familieark

 

 

Nevnt her fra 1764 til 1777

 

Barthelomeus Rasch f. 1729 kjøpte i 1764, 7 huder i (hele) gården Hovholt i Eidanger av Cancelieraad Herman Løvenskiold. Rasch stod som eier av Hovholt i 1774 ifølge matrikulen for dette året og solgte i 1776, 3 1/2 hud i Hovholt, til Ole Nilsen. Han solgte resten av Hovholt i 1777 til Lars Andersen Røsland. Han var bosatt på Nordre Tveten.

Se Nordre Tveten

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1775 til ca 1800

 

Ole Nilsen f. ca 1741 giftet seg i 1775 med Karen Andersdatter f. 1750. Hun var datter av Anders Nilsen Hovholt. Ole kjøpte i 1775 3 ½ hud i Hovholt av Kaptein Rasch. Dette var da halve gården. De bodde på Hovholt og Karen døde der i 1785. Ole fikk i 1796 et uekte barn med Åse Hansdatter f. omkring 1770. Hun bodde i vestre Porsgrunn. Ole bodde i 1801 på Kjørholt hos sønnen Nils som enkemann.

 

Ole Nilsen og Karen Andersdatter sine barn:

Nils Olsen f. 1776 d. 1824

Ole Olsen f. 1778 d. 1780

Anne Margrethe Olsdatter f. 1781

Anders Olsen f. 1783

 

Ole Nilsen og Åse Hansdatter sitt uekte barn:

Karen Maria Olsdatter f. 1796

 

Familieark

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1776 til ca 1780

 

Lars Andersen f. 1732 fra Mo i Gjerstad giftet seg i Gjerstad i 1755 med Anne Olsdatter f. 1728 fra Vik i Gjerstad. De døpte et barn i Gjerstad før de flyttet til Bamble. I 1776 kjøpte han halvparten av gården Hovholt i Eidanger av Bartholomæus Rasch. De bodde på Hovholt frem til ca 1780. Fra 1780 var de bosatt på Bjerkeseth i Bamble der de bodde livet ut.

 

Barn:

Kirsten Larsdatter f. 1756 d. 1810

Ole Larsen f. 1759 d. 1770

Mari Larsdatter f. 1764

 

Familieark

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her fra 1777 til ca 1780

 

Kirsten Larsdatter f. 1756 var datter av overnevnte Lars Andersen. Hun giftet seg i 1777 i Eidanger med Christen Jørgensen f. 1745 fra Åsebø i Gjerstad. Kirsten bodde da med familien på Hovholt. Kirsten og Christen døpte barn bosatt på Hovholt i 1777 og 1779, men fra 1781 var de bosatt på Bjerkeseth. Christen døde der i 1796 og Kirsten giftet seg 2. gang med Claus Henriksen f. ca 1751 fra Farsjø i Sannidal. De døde begge på Bjerkeseth.

 

Kirsten Larsdatter og Christen Jørgensen sine barn:

Ingeborg Christensdatter f. 1777 d. 1811

Ole Christensen f. 1779 d. 1804

Gunhild Christensdatter f. 1781 d. 1883

Anne Christensdatter f. 1784

Aase Christensdatter f. 1787 d. 1850

Kari Christensdatter f. 1790

Karen Christensdatter f. 1792 d. 1861

Jørgine Christensdatter f. 1794

 

Familieark

 

 

 

Fam.13

 

 

Bosatt her fra ca 1790 til ca 1795

 

Knud Jonsen f. ca 1753 og Kari Olsdatter f. ca 1753 giftet seg i Kviteseid i 1777. De fikk flere barn der før de dukket opp på Hovholt i 1790. De døpte barn der frem til 1795. De kjøpte Ørstvedtøya i 1798.

 

Barn:

Anne Knudsdatter f. 1777

Margit Knudsdatter f. 1779

Guri Knudsdatter f. 1781 d. 1857

Jon Knudsen f. ca 1787

Lars Knudsen f. 1790 d. 1790

Karen Knudsdatter f. 1792 d. 1793

Lars Knudsen f. 1795 d. 18359

 

Familieark

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1782

 

Sten Thorsen f. 1719 giftet seg i Drangedal med Birthe Halvorsdatter f. ca 1727 fra Straume. De bodde og døpte barn på Holte i Drangedal, men i 1782 var de bosatt på Hovholt i Eidanger. De kom trolig dit sammen med sønnen Halvor som kjøpte Hovholt i 1786, og som også var bosatt der. Sten døde på Hovholt i 1799 og Birthe døde der i 1812.

 

Barn:

Asberg Stensdatter f. 1752 d. 1798

Halvor Stensen f. 1754 d. 1830

 

Familieark

 

 

 

Fam.15a

 

Bosatt her fra 1782

 

Halvor Stensen f. 1754 var fra Drangedal. Hans foreldre kom også til Hovholt i Eidanger. Foreldrene og Halvor, med sin familie, nevnes der i 1782. Halvor kom fra Holte i Drangedal og hadde i 1776 giftet seg 1. gang i Drangedal med Anne Jørgensdatter f. 1752 fra Drangedal. De døpte barn bosatt i Drangedal frem til 1780, men i 1782 var de, som nevnt, bosatt på Hovholt. Han kom trolig til Hovholt sammen med sine foreldre. Halvor kjøpte hele Hovholt i 1786. Anne døde der i 1790 og Halvor giftet seg 2. gang i 1791 med Sissel Andersdatter f. 1756. Hun var datter av Anders Nilsen Hovholt. Ekteskapet ble ikke så langt da Sissel døde i barselseng etter bare 5 måneder. Halvor giftet seg da for 3. gang i 1792 med Anne Marie Aasoldsdatter f. ca 1772.

 

Halvor Stensens barn med Anne Jørgensdatter:

Tore Halvorsdatter f. 1777 d. 1821

Jørgen Halvorsen f. 1780 d. 1863

Birthe Halvorsdatter f. 1785

Anne Kirstine Halvorsdatter f. 1789

 

Halvor Stensens barn med Sissel Andersdatter:

NN Halvorsen f. 1791 d. 1791

 

Halvor Stensens barn med Anne Marie Aasoldsdatter:

Aasold Halvorsen f. 1793 d. 1793

Anne Sirine Halvorsdatter f. 1794 d. 1863

Siri Halvorsdatter f. 1796

Asborg Maria Halvorsdatter f. 1798 d. 1798

Asborg Maria Halvorsdatter f. 1799 d. 1883

Halvor Halvorsen f. 1802 d. 1803

Marichen Halvorsdatter f. 1804

 

Familieark

 

 

 

Fam.15b

 

Bosatt her rundt 1800

 

Ingeborg Larsdatter f. ca 1766 nevnes på Hovholt som tjenestepike i 1801 og fikk et barn bosatt der i 1805. Barnefaren var Knud Andersen f. 1785 fra Solum. Trolig Ingeborg som nevnes i Østre Porsgrunn i 1815 og som døde der i 1827.

 

Barn:

Lars Knudsen f. 1805

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1802

 

Familien Wille satt en tid med eierinteresser i gården.

 

Se Stridsklev

 

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1807

 

Jørgen Halvorsen f. 1780 var sønn av Halvor Stensen Hovholt. Jørgen ble gift i Eidanger i 1807 med Karen Maria Nilsdatter f. 1786 fra Ås og de bosatt seg på Hovholt. Han jobbet som ”postkar”.

 

Barn:

Nils Jørgensen f. 1807 d. 1807

Anne Marie Jørgensdatter f. 1808 d. 1808

Anne Jørgensdatter f. 1809 d. 1810

Anne Helene Jørgensdatter f. 1811 d. 1884

Ingeborg Kristine Jørgensdatter f. 1813 d. 1892

Nils Jørgensen f. 1815

Anne Marie Jørgensdatter f. 1817

Halvor Jørgensen f. 1819 d. 1880

Jacob Jørgensen f. 1821 d. 1867

Karen Jørgensdatter f. 1826 d. 1879

Birthe Kirstine Jørgensdatter f. 1828 d. 1897

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Hovholt:

 

Anders Steffensen f. omkring 1670 var tjenstedreng og soldat bosatt på Hovholt i 1664. Familien hans nevnes Ørstvedt.

Hans Torkildsen f. ca 1704 var 21 år i 1725 og bodde da sammen med sin søster, Marthe, på Hovholt i Eidanger. Han bodde der også i 1727 da han nevnes som fadder. Familien nevnes på Stridsklev.

Fam.17 - Margrethe Andersdatter f. ca 1672 døde som enke på Hovholt i 1744.

Tron Olsen f. 1739 var gift med Margrethe Olsdatter. De døpte et barn bosatt på Hovholt i 1768. Familien nevnes Ørstvedt.

Abraham Gundersen f. 1769 ble konfirmert bosatt på Hovholt i 1786. Han nevnes under sin far, Gunder Larsen, Ørstvedt.

Kirsten Halvorsdatter f. 1757 var gift med Christen Halvorsen. Hennes mann ble av presten skrevet som ”Christen Hovholt” da hun ble gravlagt i Østre Porsgrunn i 1799. Familien nevnes i Østre Porsgrunn i 1801.

Bolette Nilsdatter Møllerup f. 1737 kjøpte i 1800, 3 skinn i Hovholt. Familien nevnes på Stridsklev.

Fam.18 - Karen Andersdatter f. ca 1771 var bosatt hos husmann Claus Andersen på Hovholt i 1801.

Ingeborg Larsdatter f. ca 1771 var bosatt hos Halvor Stensen som tjenestejente på Hovholt i 1801. Hun døpte et uekte barn bosatt på Hovholt i 1805 og som fikk trolig et nytt uekte barn døpt i Brevik i 1808 og ble siden gift der. Familien hennes nevnes i Brevik etter 1801.

Tollef Olsen f. ca 1768 nevnes hos Halvor Stensen på Hovholt i 1801. Familien nevnes på Nøklegård.

Jørgen Børgesen f. 1782 nevnes hos husmann Knud Olsen under Hovholt i 1801 som "Jørgen Borgesen, Tjenestedreng, 19 år, Ugift". Dette var nok sønn av Børge Jørgensen på Nordre Sem i Gjerpen som nevnes på gamlegjerpen.no.

Amund Nicolai Wille f. 1771 brukte i 1802, 3 skinn i Hovholt som han også eide. Han solgte denne delen i 1804. Han familien nevnes på Stridsklev.

Fam.19 - Karen Helene Vetlesdatter f. ca 1803 døde i 1805 bosatt på Hovholt bare 1 ½ år gammel.

Halvor Nilsen f. 1777 var gift med Gunild Torgersdatter. De døpte et barn bosatt på Hovet u/Hovholt i 1810. Familien nevnes i Brevik etter 1801.

 

 

 

 

Husmenn

Plassene under Hovholt ble nok alle utbygd mot slutten av 1700 tallet.

 

 

Fam.20

 

Bosatt her i 1801

 

Claus Andersen f. 1742 nevnes som husmann under Hovholt i 1801. Han kom fra Verstad i Helgen og hadde giftet seg 1. gang i 1778 med Maren Nilsdatter f. 1740 fra Slevolden. Hun døde i Østre Porsgrunn i 1784 og Claus giftet seg 2. gang i Solum i 1790 med enken Inger Mortensdatter f. 1736. Claus druknet i Voldsfjorden 1807 og Inger døde i 1809 i Østre Porsgrunn. Claus etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Haugholt

Plassen var bebodd frem til 1860 årene

 

 

Fam.21

 

Bosatt her i 1801

 

Gulbrand Erichsen Hejer f. ca 1749 var sersjant og ungkar da han i Eidanger i 1781 giftet seg med Anne Andersdatter f. 1749 fra Lanner. De døpte et barn bosatt på Lanner i 1781 og nevnes på en plass under Bjerkevold i 1782. I 1787 døpte de et barn bosatt på Døvik. I 1801 var de bosatt som husmenn under Hovholt og Gulbrand nevnes som husmann m/jord og skredder. Anne døde i 1814 i Østre Porsgrunn og Gulbrand i 1817.

 

Barn:

NN Gulbrandsen f. 1781 d. 1781

Ingeborg Gulbrandsdatter f. 1782

Anne Gulbrandsdatter f. 1785

Anders Gulbrandsen Hejer f. 1787 d. 1853

Erich Gulbrandsen f. 1790

 

Familieark

 

 

 

Grønli

Plassen ble solgt i 1803 og ble dermed selveierplass.

 

 

Fam.22

 

Bosatt her fra 1800

 

Knud Olsen f. ca 1764 giftet seg i Gjerpen i 1799 med Kari Olsdatter f. 1774. Hennes familie kom egentlig fra Tinn, men bodde nå i Gjerpen. De ble bosatt på Hovholt og i 1803 kjøpte han plassen Grønli under Hovholt og ble selveier. Knuds mor, Gro Jensdatter f. ca 1733, bodde hos dem i 1801 og døde hos dem samme året.. Kari døde der i 1822. Knud døde etter 1846.

 

Barn:

Ole Knudsen f. 1800

Lars Knudsen f. 1802

Simon Knudsen f. 1804 d. 1883

Sara Gurine Knudsdatter f. 1806

Gunhild Marie Knudsdatter f. 1808

Anne Knudsdatter f. 1812

Halvor Knudsen f. 1814 d. 1820

 

Familieark