| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOLTET |


 

Faktaopplysninger

 

Holtet Gnr. 8

 

 

 

OPPLYSNINGER OM GÅRDEN FRAM TIL 16501)

IBiskop Eysteins jordebok av 1615 oppgir at prestebolet ved Mo kirke i Eidanger eide 2 øresbol i ”Holtenø”. På 1600-tallet oppføres prestebolet som eier av Holt. Gården oppgitt som en ødegård med en matrikkelskyld på 1 hud.

Omkring 1650 er Torkild (Anderssøn) bruker.

 

 

MANNTALL OG TELLINGER

16501):   Omkring 1650 er Torkild (Andersen) bruker av gården. Farsnavnet får vi fra sokneprestens manntall 1664.

16642):   I sogneprestens manntall av 1664 oppgis Torchild Andersen, 50 aar, som opsidder paa Holt. Ingen sønner oppført, ingen tjenestedrenge eller husmenn.        

              Fogden oppgir opsidderens alder til 25 år.

16721):   Thor nevnes i 1670.

16801):   Halvor i 1680 på Holtet.

16851):   Så Skaje (Larsen) i 1685.

 

17113):   I skoskatten 1711 for ”Hollte” oppgis:

              - Skaje Laerssøn og qvinde, en tienestepige

              samt en enche Sara Skajesdatter.

 

17254):   Lensmannens Sjeleregister for Eidanger Sogn 1725:

Holte, skylder 1 Huud udreeder ¼ Soldat, bruges af Christen Jensøn gl. 48 aar, har iche tient, er Vanfør, og gift med Sara Skeyesdaatter gl. 36 aar, har en Stifsøn Lars Nielsøn gl. 15 aar, noch 2de Sønner af hans egne, Skeye Christensøn gl. 7 aar, Niels Christensøn gl. 2 aar, 2de døttre Elen Christensdaatter gl. 10 aar, Børte Christensdaatter gl. 5 aar, 1 Huusgiente Anne Olsdaatter gl. 20 aar. Ingen Tieneste folch, til gaarden, ingen Skov uden til brend og gierdefang.

 

17471):   I matrikkelen av 1747 oppføres Ole (Andersen) som bruker på Holtet.

 

17626):   Ekstraskatten 1762 for Holte:

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Hans Holte og kone

Piiger over 12 aar: Mari Erichsdatter

Uformuende på Holte: Ole Holtes Enke, gammel og fattig,

 

17827):   I 1782 tellingen er oppført 1 bruker:

              - Hans med kone, 3 barn og 2 tjenere

 

18018):   Holte

Knud Hansen

Husbonde

44

Begge i 1ste ægteskab

Bøxelbonde

Ingeborg Christensdtr

Kone

43

Begge i 1ste ægteskab

 

Hans Knudsen

Deres børn

14

 

 

Christen Knudsen

Deres børn

12

 

 

Ingebreth Knudsen

Deres børn

  4

 

 

Lars Knudsen

Deres børn

  9

 

 

Maren Kirstine Knudsdtr

Deres børn

  1

 

 

Kari Nilsdtr

Tjenestepige

30

Ugift

 

 

 

GÅRDSOPPLYSNINGER

16193):   Ingen brukere nevnt på Holtet i 1619-20.

16611):   Landkommisjonen bemerker om Holt: Skog til smålast og ingen annen ”herlighet”.

16643):   I 1664-manntallet er Holt oppgitt med en skyld på 1 hud.

16651):   I matrikkelen av 1665 opplyser at det ble sådd 2 og avlet 6 tønner korn på gården. Holder ingen hest, 3 kuer, 2 ungnaut og 4 sauer. Ingen skog, ingen leilighet til humle. Intet rydningsland.

17234):   I matrikkelutkastet 1723 oppgir at gårdens skyld var på 1 hud. Den hadde myret og sand jord, sollig om midddagen, tungvunnen, mislig til avling. Utseden var på 4 tønner havre og 4 lass høy. Dyreholdet var 3 fe. Skog litt til brendeved og gjerdefang, leier beite.

17255):   I 1725-tellingen er Holtet oppført med en skyld på 1 hud og holdt ¼ soldat. Ingen skog mer enn til til ved og gjerder..

 

 

EIERE

16151):   Jordeboken av 1615 opplyser at prestebolet eide 2 øresbol i ”Holtenø”.

17234):   Matrikkelutkastet 1723 oppgir Eidanger prestebol var eier.

17626):   Ekstraskatten 1762 oppgir at ”Holte” er prestens mansal gaard, dvs. presten til inntekt.

18018):   I 1801-tellingen er brukeren oppgitt som bøgselsbonde.

Gården kjøpt til selveie i 1850.

 

 

BRUKERE

Holtet ble betegnet som ødegård på begynnelsen av 1600-tallet, dvs lagt øde etter svartedauden. Tatt i bruk igjen 1620-50.

 

Antatte brukere

Skaje Larsen (ca.1645-1715), bruker omkring 1685-1715. En datter som enke var bosatt på gården i skoskatten 1711.

Christen Jensen (ca.1689-1739), gift med dattera på gården; enka. Bruker fra ca.1715-29. Familien flyttet til Øvrum, Gjerpen 1729.

Gunder Hansen, fikk bøgselbrev9) på Holtet av sognepresten i 1729; tidligere på Øvrum, Gjerpen. Bruker til 1735 da kona døde.

Ole Andersen (ca.1712-1756), bruker 1736 til sin død i 1756. Enka som først døde 1789 på Holtet, oppgitt som uformuende på Holtet 1762 med ikke 1782.

Hans Bentsen (1728-1797), bruker 1757-97.

Sønnen Knud Hansen (1757-1818), fikk festebrev 17979 og bruker til sin død.

 

 

HUSMENN OG PLASSER

Ingen husmenn eller husmannsplasser oppgitt for Holtet fram til 1814.

 

 

            Antatte brukere er basert på opplysningene ovenfor kombinert med slektsopplysningene for Holtet.

 

 

Kilder:

  1)    C.S. Schildbred: Gårdene i Eidanger før 1814 (bind 1)

  2)    Digitalarkivet – Manntall 1664/66

  3)    Lagets arkiv – diverse kopier for Eidanger, skattemanntall m.v.

  4)    Digitalarkivet – matrikkelforarbeidet 1723 for Eidanger

  5)    Digitalarkivet – kirkebok for Eidanger, Sjeleregister 1725

  6)    Ekstraskatten 1762 – avskrift for Eid. av Jørn Olsen på Eidangerslekt

  7)    Digitalarkivet – 1782-tellingen for Eidanger

  8)    Digitalarkivet – 1801-tellingen for Eidanger

  9)    Lagets arkiv – Justisprotokoll for Eidanger, div. kopier

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Holtet

 

Anno 19.11.1729 – Hr. Friderich Meyers Bøxel seddel til Gunner Hansen paa 1 hud i grd. Holte i Eidanger sogn. Dat. 08.11.1729 som fandtes in dupplæs og paa jen parten fandtes leilendings forbud og stædq maals brefets efterlenke.

 

Anno 27.01.1766 – Jacob Olsens Holtes pante obl til Sr. Niels Larsen paa capital 230 rd. med pant udj en del løsøre eftecter, dat. 22.11.1765.

 

Anno 13.01.1797 – Præsten Mechlenborgs fæstebrev til Knud Hansen paa 1 hud i grd. Holte dat. 20. marti 1797 med hasfulgte revers