| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK 


 

Herøya Gnr.56

 

Herøya ligger på tangen som skiller Gunneklevfjorden og Frierfjorden. Den har bare en nabogård som den grenser til og det er gården Gunneklev. Herøya er for øvrig omgitt av vann. Det begynner i perioden rundt 1800 å vokse frem et noe tettere befolket sted her. Det var flere husmannsplasser og selveierbruk her og i 1800 var det 14 familier under gården. Her finnes da 4 selveiere, 6 husmannsfamilier med jord og 3 husmenn uten jord. Disse husholdningene tellte totalt 66 peroner.

 

Gården lå nær Porsgrunn og en del av kullet til Bolvik jernverk ble fraktet fra Herøya på lektere. Bollvik hadde eget kullhus på Herøya, så det var nok folk der tiknyttet verket. Kullet ble fraktet på sleder om vinterern og vogner om sommeren frem til kullhuset. Det var nok aktivitet her året rundt. Dermed ser vi at "industrien" på Herøya ikke er av ny dato! (Dette var nok på plassen Kolltangen under Bjørntvedt. Den lå jo like ved.)

Verket var avhengig av mye kull og da var nok de skogrike området i Bjørkedalen viktig. Dette ble også en kjærkommen ekstra inntekt for bøndene. 

 

Landskyld (1664)

Skyld 6 huder

 

Litt fakta om gården Herøya

 

 

 

De tidlige manntallene på Herøya:

 

I gjengjerdsmanntallet fra 1528 var oppsitteren på Herøya en Anders.

 

Blant trelasteksportører i 1585-86 finner vi ”Mogens Herøenn”.

 

I 1603 nevnes Fredrik Herøen som en av dem som leverte tømmer til saltverket på Langøya.

 

I 1611 nevnes Fredrich Herøen blant odelsbønder i Eidanger. Han var eier av 2 huder av Herøen samt mye annet jordgods.

 

Blant dem som betalte saltverkskatt i 1613-14 finner vi ”Fredrich Herøen Lehnsmand”.

 

Fredrich Herøen nevnes også i von Pappenheims jordbok av 1615 som eier av 2 huder i ”Herøenn”. Christoffer Galde var hans medeier i Herøya. Fredrich stod oppført med mye annet jordgods.

 

Blant leilendinger i Eidanger i 1619-20 nevnes Fredrich Herøen.

 

I et skattemanntall fra 1630 ble en Søfren Herøen nevnt. Søren ble i 1641 nevnt som kirkeverge i Eidanger.

 

Rosstjenesteskatten i 1645 nevnte Søffren Herrøe som eier av 2 huder Herøya og 3 huder i Gunneklev.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Herøen som Søffren bruger, 
schylder 6 huder
som laugmanden i Christiania med bøxell och
herligh(edt) eir dj fire,
och Søfren paa gaarden dj 2 huder.
I lige maader er lagt for 1 fuld och ¼ gaard 
i schat, penge 7 ½ dr.
Laugmanden i Christiania bygger

 

I femdalerskatten i 1650 var Eggert bruker av Herøya. ”Laugmanden i Christiania” eide 4 huder i gården med bygselsrett. ”Dj nyhus børn” eide de resterende 2 hudene.

 

I odelskatten fra 1655 var Eggert Herøya bruker og eier av 2 huder i Herøya. Eggert eide også 2 huder i Gunneklev, 1 hud i Oklungen, 9 skinn i Skyer, 9 skinn i Aakre, 1 skinn i Fossjord og 1 skinn i Klep.

 

Skattemanntallet av 1655 nevnte Hans Lucht i Skien eier de andre 4 hudene i Herøya samt Eggert Herøya som eier og bruker av 2 huder.

 

I landkommisjonens undersøkelser i 1661 ble Karsten Madsen i Christiania eier av 4 huder i Herøya. Eggert eide fortsatt 2 huder i gården og stod som bruker.

 

Fogdens manntall av 1664 oppførte Eggert på 46 aar som bruker på Herøya. Lars Jensen 20 aar og Rolf Reppesen 24 aar nevnes også på gården.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 finner vi Herøen med en skyld på 6 huder. Eggert Engelbretzen 47 aar stod som bruker og videre nevnes Tolff Jørgensen 16 aar, Anfind Andersen soldat 20 aar som gården Herøya og Gunneklev holdt.

 

I matrikulen av 1665 er Herøya nevnt som to gårder. Den første nevnes som ”Herrøen Westre Thilforn under forige Herøen schylder 2 huder”. Den andre gården nevnes som ”Herrøen schylder 4 huder”.

 

I odelskattemanntallet fra 1670 finner vi Carsten Madtzen som eier av 4 huder i Herøya og 1 hud i Dyrkold.

 

Fra Tønnesens Porsgrunn historie -De gamlegårdene - bind 1:

 

1671 ble det holdt en interessant syns- og takstforretning over Herøya. Eggert hadde besvært seg over gårdens høye skyld, 6 huder, og etter at lagrettesmennene og fogden hadde befart gården, fant de den «mesten del å være fordervet av fjell og sten, og befinnes aldeles ingen utrast, skog eller mark til ettersom den er beliggende på en odde ved stranden uten en liten oppryddet ødeplass kalles Vestre Herøen, som bonden selv er eiende, har skyldt to huder og gården Herøen fire huder», hvilket man fant altfor høyt da den ikke kunne fø to hester og seks kuer. Hovedgården ble derfor satt ned til tre og ødegården til en, tils. fire huder. Det fremgår således herav at gården egentlig har vært delt i to, en oppdyrket mindre ødegård som har vært bondegods, og en større nærmest utmark som har vært på andre hender. 1 hud hadde på denne tid en salgsverdi av ca. 50 rd.; gårdens 4 huder var således verd 200 rd. eller 800 kr. mens det i dag ligger verdier der for flere hundre mill. kroner. Intet illustrerer bedre en bygds omforming fra jordbruk til moderne storindustri. l disse 250 års utvikling ligger også Porsgrunns historie. - Ifølge matrikkelen 1723 brukte Rolf Herøen alle 4 huder, hvorav han eide 2½ og Maren Eggertsdatter 1½. Det er sannsynlig at Eggert etter at gården var nedsatt i skyld, har kjøpt det hele.

 

Gaardsmanntallet fra 1672 oppførte at Eggert ”paaboer” Herøya med en skyld på 4 huder. Han eide selv 1 hud og Carsten Madtzen 3 huder med bygselsrett.

 

I skattemanntallet fra 1680 var Eggert fortsatt bosatt på Herøya. Han eide, blant annet, 4 huder i Herøya og 2 huder i Gunneklev som han brukte selv.

 

Situasjonen under rostjenestemanntallet i 1685 var lik den i 1680 på Herøya. Herøya nevnes i 1685 som en lensmansgaard under Bamble fogderi.

 

I kontribusjonsbergengingen fra 1692 var Eggert fortsatt bruker og eier av 4 huder på Herøya.

 

Rostjenesteberegningen av 1700 nevnte Peter og Rolf som brukere av 4 huder på Herøya. Peter eide 1 hund 6 4/5 skinn i Herøya og Simen Eggertsen og hans søsken eide 2 huder og 5 1/5 skinn.

 

I sjølegden av 1706 nevnes Rolf Larsen som bruker av halve Herøya og Maren Eggertsdatter som bruker av den andre halvparten. Hun nevnes med sønnen Hans Pettersen 6 aar.

 

I sjølegden av 1706 nevnes også husmannsplassen Tangen u/Herøya. Der nevnes husmannen Jens Olsen 48 aar, gift med sønnene Michel 13 aar og Ole på 2 aar. Det nevnes også en huskvinne Aase Solvesdatter som var enke. Hun nevnes med stesønnene Lars Simonsen 18 aar ungkar (”ej inrulert”) og Christopher Simonsen 15 aar. Det var også en husdreng der Hans Pedersen 47 aar og ungkar.

 

I ekstraskatten (skoskatten) fra 1711 nevnte Rolf Larsen med kvinne på den første delen på Herøya. Han nevnes der med sin verbroder, en tjenestepike og et lite fosterbarn. På den andre delen av gården bodde enken Mari Eggertsdatter med 2 barn. Det nevnes to husmenn på gården, Jens Olsen med kvinne og 3 barn og Hans Pedersen med kvinne og en sønn.

 

I matrikulen fra 1723 nevnes på Herøya, Rolf Herøen som eier av 2 huder og 5 skinn og Maren Eggertsdatters arvinger som eiere av 1 hud og 7 skinn. Rolf var nevnt som oppsitter. Det var 2 husmenn på gården.

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her frem til rundt 1620

 

Fredrich Herøya f. omkring 1570 nevnes i kildene på Herøya fra rundt 1600 og frem til rundt 1620. Foruten 2 huder i Herøya var han eier av mye jordgods i og utenfor sognet.

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Nevnt her fra ca 1650 til 1694

 

Eggert Ingebretsen f. ca 1617 var gift med en av døtrene til lensmann i Gjerpen, Simen Dyrensen. Eggert var lensmann i Eidanger og nevnes på gården Herøya fra 1650. Eggert eide 2 huder i Herøya samt en del annet jordgods. Noe av godset kom nok fra hans svigerfar igjennom hans kone. Skifte etter Eggert og hans kone startet i 1694.

 

Barn:

Simen Eggertsen f. omkring 1640

Karen Eggertsdatter f. omkring 1645 d. etter 1694

Inger Eggerstdatter f. ca 1649 d. 1729

Agathe Eggertsdatter f. omkring 1660

Maren Eggertsdatter f. ca 1660 d. 1714

Margrethe Eggertsdatter f. ca 1648 d. 1697

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1695 til 1703 (Maren til 1714)

 

Maren Eggertsdatter f. ca 1660 giftet seg i 1695 med Peter Lucasen f. omkring 1650. Han var en av flere søsken som kom til dette området fra Sverige. Flere av dem var hammersmeder. Peter og Maren ble bosatt på Herøya og Peter nevnes som eier sammen med flere av sin kones søsken i 1700. Dette jordgodset kom da fra hans kone. Peter døde på Herøya i 1703 og hans kone i 1714.

 

Barn:

Hans Pedersen f. ca 1700

Kirsten Pedersdatter f. omkring 1700

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1743 (Marthe til 1756)

 

Rolf Larsen f. ca 1680 var sønn av Lars Evensen Søndre Tveten. Han giftet seg med Marthe Simensdatter f. ca 1679. Marthe var datter av lensmann Simen Eggersdatter på Nordre Tveten. Han ble eier og bruker på Herøya og de bodde der livet ut. Rolf døde i 1743 og Marthe i 1756.

 

Barn:

Lars Rolfsen f. 1716 d. 1783

Karen Rolfsdatter f. 1720 d. 1733

Hans Rolfsen f. 1724 d. 1787

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Nevnt her 1737

 

Skriveren ”ved Herøe” Jens Sørensen f. omkring 1710 døpte ei datter i Brevik i 1737.

 

Barn:

Maren Jensdatter f. 1737

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1738 til 1783 (Maren til 1801)

 

Lars Rolfsen f. 1716 var sønn av Rolf Larsen Herøya. Lars var skipper og giftet seg i Bamble i 1738 med Maren Jensdatter f. 1719. Maren var datter av losen på Jomfruland Jens Eilertsen. De bosatte seg på Herøya og var der brukere og eiere livet ut. Lars døde i 1783 og Maren i 1801.

 

Barn:

Jens Larsen f. 1739 d. 1806

Rolf Larsen f. 1741 d. 1741

Rolf Larsen f, 1742 d. 1763

Karen Larsdatter f. 1744 d. før 1787

Birthe Kirstine Larsdatter f. 1746 d. 1748

Kirsten Larsdatter f. 1749

Birthe Kirstine Larsdatter f. 1752 d. 1752

Susanna Larsdatter f. 1752 d. 1753

Susanna Larsdatter f. 1754 f. 1754

Christen Larsen f. 1755 d. 1824

Jens Petter Larsen f. 1758

Marthe Larsdatter f. 1761 d. 1804

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1747 til 1787

 

Hans Rolfsen f. 1724 var sønn av Rolf Larsen Herøya. Han giftet seg i 1747 med Pernille Brynildsdatter f. 1726. Hun var datter av Brunild Hansen på Østre Borge i Gjerpen. Hans og Pernille bodde og brukte en del av Herøya, men var også brukere og eiere på Gunneklev. Pernille døde på Herøya i 1782 og Hans døde der i 1787.

 

Barn:

Magnild Hansdatter f. 1748 d. 1748

Rolf Hansen f. 1749

Brynild Hansen f. 1752 d. 1774

Lars Hansen f. 1754 d. 1754

Magnild Margrethe Hansdatter f. 1755 d. 1769

Marthe Hansdatter f. 1758 d. 1758

Lars Hansen f. 1759 d. 1759

Hans Hansen f. ca 1760 d. 1835

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1786

 

Jens Bucha f. ca 1743 giftet seg i Eidanger i 1786 med Marthe Larsdatter f. 1761. Marthe var datter av Lars Rolfen Herøya. Jens hadde borgerbrev som skipper og ble eier av en del av Herøya og gården Gunneklev. De bodde nok hele tiden på Herøya. Marthe døde der i 1804. Jens døde i 1851. Jens sin mor, Mette Jensdatter, døde bosatt hos dem i 1809, 84 år gammel.

 

Barn:

Karen Jensdatter Bucha f. 1787 d. 1864

Massine Petronelle Bucha f. 1789

Lars Bucha f. 1791 d. 1838

Marianne Sophie Bucha f. 1795

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1789

 

Christen Larsen f. 1755 var sønn av Lars Rolfsen Herøya. Han giftet seg i 1792 med Engel Mathea Olsdatter Bradsberg f. 1769 fra Bratsberg i Gjerpen. De ble bosatt på en del av Herøya. Gården ble i 1789 delt mellom Christen og hans bror Jens. Christen fikk den sørlige delen. Christen hadde også eierdeler i Gunneklev. Christen døde i 1824 og Engel Mathea i 1849.

 

Barn:

Birthe Kirstine Christensdatter f. 1792

Ole Petter Christensen f. 1794 d. 1882

Kirsten Wright Christensdatter f. 1797

Lars Christensen f. 1799

Maren Christensdatter f. 1801

Karen Christensdatter f. 1804

Jens Christensen f. 1806

Marta Christensdatter f. 1810

 

Familieark

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1790

 

Hans Hansen f. ca 1760 var sønn av Hans Rolfsen Herøya. Han giftet seg 1. gang i 1793 med Gunild Christensdatter f. 1771. Hans ble eier i 1790 av en del av Herøya og de ble bosatt der. Gunhild døde på Herøya i 1808 og Hans giftet seg 2. gang i 1811 med Inger Isaksdatter f. 1779 fra Holla. Hans døde i 1835 og Inger i 1848.

 

Hans Hansen og Gunild Christensdatter sine barn:

Hans Hansen f. 1794 d. 1875

Marthe Pernille Hansdatter f. 1796 d. 1803

Elisabeth Malene Hansdatter f. 1799 d. 1803

Christen Hansen f. 1803 d. 1858

 

Hans Hansen og Inger Isaksdatter sine barn:

Jens Peter Hansen f. 1811 d. 1880

Isach Hansen f. 1813 d. 1817

Isach Hansen f. 1817 d. 1830

Nils Gunerius Hansen f. 1822 d. 1893

 

Familieark

 

 

 

 

Andre som var nevnt på Herøya:

 

Anfind Andersen f. ca 1644 nevnes som tjenestedreng på Herøya i 1666. Hans familie nevnes på Hovholt.

 

Maren Haraldsdatter f. 1721 var gift 2. ganger og festet en plass under Herøya i 1759 etter å ha blitt enke 1. gang. Familien nevnes på Bjørntvedt.

Anno - 6. sept. 1759 - Hans Rolfsens festeseddel til Maren Haraldsdatter paa en Plads under Grd. Herøe af 27.aug.1759

 

Åse Maria Larsdatter f. 1743 nevnes som pike på Herøya i 1762. Hun nevnes under sin far, Lars Enersen, i Østre Porsgrunn i 1762

 

Gunild Andersdatter f. 1748 nevnes som bosatt på Herøya i 1762. Hun nevnes under sin far, Anders Nilsen, på Grønsholt.

 

Fam.11 - Kristi Rasmusdatter f. ca 1753 ble konfirmert i 1770 bosatt på Herøya.

 

Hans Nilsen f. 1774 ble konfirmert i 1770 bosatt på Herøya. Familien nevnes på i Østre Porsgrunn i 1801.

 

Birgithe Halvorsdatter f. ca 1732 nevnes på Herøya i 1782. Hun var da enke etter at hennes mann, Christian Larsen, døde i 1781. Familien nevnes på Gata.

 

Halvor Christiansen f. 1766 var sønn av Birgithe Halvorsdatter som bodde på Herøya som enke i 1782. Han ble konfirmert i 1785 bosatt på en plass under Herøya. Familien nevnes på Gata.

Søren Nilsen f. 1739 sin 2. kone Inger Guliksdatter f. ca 1763 døde på Herøya i 1785. Han ble 3. gang gift med Dorthe Halvorsdatter. De døpte et barn i 1786 bosatt på Herøya. Familien nevnes på Røra.

 

Fam.12 - Gjest Olsen f. 1752 druknet på Herøya i 1788. Han kom fra Solum og hadde samme året fått et uekte barn med Pernille Rolfsdatter. Hun var datter av Rolf Hansen fra Herøya.

 

Fam.13 - Grete Johanne Fleischer f. ca 1769 døde på Herøya i 1789. Ei Anne Marie Fleischer f. ca 1754 hadde blitt konfirmert i Eidanger 1769. Dette kan ha vært ei søster av Grete Johanne Fleischer?

 

Fam.14 - Sara Catrina Nilsdatter f. ca 1772 ble konfirmert på Herøya i 1790

 

Christen Nilsen f. 1772 ble konfirmert bosatt på Herøya i 1791. Han nevnes under sin far, Nils Hansen, på Kvestad.

 

Anne Malene Andersdatter f. 1785 bodde som tjenestepike hos husmann Jacob Nilsen på Herøya i 1801. Hun nevnes under sin far, Anders Anundsen, i Østre Porsgrunn i 1801.

 

Birthe Gundersdatter f. 1774 var bosatt hos Lars Bukka på Herøya som tjenestepike i 1801. Hun nevnes under sin far, Gunder Vraalsen, på Hvalen.

 

Fam.15 - Zacharias Christophersen f. ca 1771var i tjenste hos Lars Bukka på Herøya i 1801.

 

Det var nok Anne Nilsdatter f. 1786 som nevnes som tjenestepike hos husmann Ingebreth Isachsen på Herøya i 1801, bare 15 år gammel. Hun ble konfirmert bosatt der i 1802. Hun nevnes under sin far, Nils Nilsen, på Søndre Lunde.

 

Fam.16 - Margrethe Tollefsdatter f. ca 1773 døde på Herøya i 1806.

 

 

 

 

Husmenn/Inderster u/Herøya:

 

 

 

Fam.17

 

Bosatt her på 1750 tallet

 

Ole Gundersen f. ca 1675 og Berthe Siulsdatter f. ca 1672 dukket opp som husmenn/inderster på Herøya på 1750 tallet. Berthe døde der i 1752 og Ole i 1755.

 

Familieark

 

 

 

Fam.18

 

Bosatt her fra 1756 til ca 1765

 

Israel Sørensen f. ca 1733 kom fra Stokke i Vestfold og kom nok til Eidanger rundt 1750 med sine foreldre. Israel ble konfirmert i Eidanger i 1752 bosatt på Herøya. Det var nok hans foreldre som nevnes der i 1762. Israel giftet seg i Eidanger i 1756 med Dorthe Gundersdatter f. ca 1729 fra Holtet i Eidanger. De bodde som husmenn u/Herøya. De bodde som husmenn under Herøya, men i 1766 døpte de barn bosatt på Gunneklev. Israel nevnes også som Israel Gunneklev da hans sønn Hans Israelsen giftet seg i 1792 og han var fadder for hans barn i 1793 som Israel Sørensen. Han kone nevnes som ”Israels Dorthe” bosatt på Gunneklev i 1782 og i 1801 bodde hun som ”logerende” hos Peder Halvorsen i 1801. Hun stod der som gift i 1. ekteskap. Det virker som om de ikke bodde sammen. Hun døde på Herøya i 1814, 92 år gammel. Har ikke finnet Israel død i Eidanger. Han kan jo ha vært sjømann og død på sjøen. Sønnen Hans bodde en tid som husmann på Gunneklev.

 

Barn:

Halvor Israelsen f. 1756 d. 1794

Ellen Israelsdatter f. 1759

Hans Israelsen f. 1763

Ingeborg Israelsdatter f. 1766 d. 1784

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1757

 

Hans Olsen f. ca 1706 og Kirsten Jacobsdatter f. ca 1708 døpte barn bosatt på Gunneklev i 1753. De har etter dettte kommer til Herøya, for Hans døde i 1757 som husmann u/Herøya. Kirsten døde i Østre Porsgrunn i 1784.

 

Se Kjendalen

 

 

 

Fam.19

 

Bosatt her i 1758

 

En Rasmus Andersen f. omkring 1730 døpte et barn bosatt på Herøya i 1758.

 

Barn:

Karen Rasmusdatter f. 1758

 

Familieark

 

 

 

Fam.20

 

Bosatt her i 1759 og 1760

 

Christen Nilsen f. omkring 1730 giftet seg i Eidanger i 1759 med Karen Christensdatter f. omkring 1735. De døpte en sønn i 1759 bosatt på Herøya. Denne sønnen døde på Herøya i 1760. Har ikke funnet noen flere spor etter dem

 

Barn:

Nils Christensen f. 1759 d. 1760

 

Familieark

 

 

 

Fam.21

 

Bosatt her fra ca 1800 til 1814

 

Christen Olsen f. ca 1771 giftet seg 1. gang i 1795 med Maria Halvorsdatter f. 1768. Maria var datter av Halvor Jonsen på Rønningen u/Herøya. De bodde en tid på Gunneklev før de slo seg ned som husmenn under Herøya. Maria døde på Herøya i 1803 Christen giftet seg 2. gang samme året med hennes søster Gunild Halvorsdatter f. 1782. Christen døde på Herøya i 1814.

 

Christen Olsen og Maria Halvorsdatter sine ban:

Ole Christensen f. 1796 d. 1800

Anne Margrethe Christensdatter f. 1799

NN Christensdatter f. 1803 d. 1803

 

Christen Olsen og Gunild Halvorsdatter sine ban:

Ole Christensen f. 1804

Karen Marie Christensdatter f. 1806

Maren Kirstine Christensdatter f. 1811

 

Familieark

 

 

 

Fam.22

 

Bosatt her rundt 1801

 

Jacob Torstensen f. 1759 var født i Solum. Han giftet seg i Gjerpen i 1801 med Kirsten Erichsdatter f. 1755 fra Bratsbergkleven i Gjerpen. De døpte først barn bosatt på Bratsbergkleven før de en tid bodde u/Nes i Melum. De kom rundt 1800 til Herøya og nevnes der i 1801 som husmenn. Jacob døde på Gunneklev i 1802 og Kirsten døde der i 1805.

 

Barn:

Maren Kirstine Jacobsdatter f. 1782 d. 1785

Erich Jacobsen f. 1785 d. 1785

Ole Jacobsen f. 1786

Marie Jacobsdatter f. 1789

Torsten Jacobsen f. 1791

Erich Jacobsen f. 1795 d. 1865

Hans Jacobsen f. 1798 d. 1800

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1801

 

Ingebret Isachsen f. 1746 og Anne Maria Hansdatter f. 1737 nevnes som husmenn under Herøya i 1801. De døpte ellers barn på Versvik u/Ørstvedt.

 

Se Ørstvedt

 

 

 

Fam.23

 

Bosatt her fra 1801 til ca 1805

 

Søren Christensen f. 1774 fra Herre giftet seg i 1801 i Porsgrunn med Marthe Gurine Olsdatter f. 1781 fra Skien. De døpte barn bosatt på Herøya frem til 1805. Fra 1810 døpte de barn på Bjørntvedt eje i Solum. Der døde Søren i 1817.

 

Barn:

Karen Kirstine Sørensdatter f. 1802

Anne Carine Sørensdatter f. 1805 d. 1805

Henrika Sophie Sørensdatter f. 1810

Christen Sørensen f. 1812

 

Familieark

 

 

 

Fam.24

 

Nevnt her i 1804

 

En Hans Torstensen f. omkring 1775 bodde på Herøya da han i 1804 giftet seg i Eidanger med Dorthe Jonsdatter f. omkring 1775.

 

Familieark

 

 

 

Fam.25

 

Nevnt her i 1812

 

Klaus Andersen f. omkring 1780 og Karen Torgersdatter f. omkring 1780 døpte en datter bosatt på Herøya i 1812.

 

Barn:

Kirsten Maria Klausdatter f. 1812

 

Familieark

 

 

 

 

Bøkkerplassen

 

 

 

Fam.26

 

Nevnt her i 1762

 

Bødker Jørgen Børgersen f. ca 1692 dukket opp i Brevik på 1740 tallet og døpte et barn der i 1746.  Han nevnes som husmann/inderst på Herøya i 1762. Jørgen døde i Eidanger i 1768 og hans kone i Brevik i 1778.

 

Barn:

Jørgen Jørgensen f. 1746

Siri Jørgensdatter f. ca 1748 d. 1794

 

Familieark

 

 

 

Fam.27

 

Bosatt her fra 1762 til ca 1770

 

Siri Jørgensdatter f. ca 1748 var trolig datter av Jørgen Børgersen Herøya. Hun fikk et uekte barn i 1762 med skomaker i Bamble, Ole Persen f. omkring 1735. Siri giftet seg i 1766 med Christen Pedersen f. ca 1742. De døpte barn bosatt på Herøya frem til de i 1775 var bosatt i Brevik. Siri giftet seg nok som enke i Brevik i 1782 med Hans Michelsen f. 1755 fra Herre.

 

Siri Jørgensdatter og Ole Persen sine barn:

Børre Olsen f. 1762 d. 1762

 

Siri Jørgensdatter og Christen Pedersen sine barn:

Lars Christensen f. 1766

Jørgen Christensen f. 1769 d. før 1801

Børre Christensen f. 1775 d. 1776

Johanne Christensdatter f. 1777

 

Familieark

 

 

 

 

Herøytangen (Tangen)

 

Plassen Herøytangen (Senere Bnr.15 Nordre Tangen) hørte før 1787 til den største eiendommen på Herøya (Senere Bnr.12). Den ble i 1787 delt mellom Jens Larsen, Christen Larsen og Jens Bucha.

 

 

 

Fam.28

 

Bosatt her fra rundt 1700 til 1732

 

Jens Olsen f. ca 1658 var gift med Anne Michelsdatter f. ca 1657. Jens nevnes som husmann på Tangen under Herøya i sjølegden i 1706. De nevnes der også i 1725 og i 1732 døde Jens bosatt på Herøytangen. Anne døde i 1748.

 

Barn:

Michel Jensen f. ca 1693

Berte Jensdatter f. ca 1693 d. 1768

Anna Marie Jensdatter f. ca 1701 d. 1759

Karen Jensdatter f. ca 1703 d. 1736

Ole Jensen f. ca 1704 d. 1774

Daniel Jensen f. ca 1708

 

Familieark

 

 

 

Fam.29

 

Bosatt rundt 1706

 

Åse Solvesdatter f. omkring 1660 nevnes i 1706 på Tangen under Herøye med sin to stesønner. Hun hadde ut fra deres patronymikon vært gift med en Simon.

 

Hennes stebarn:

Lars Simonsen f. ca 1688

Christopher Simonsen f. ca 1691

 

Familieark

 

 

 

Fam.30

 

Bosatt her fra 1723 til ca 1740

 

Ole Jensen f. ca 1704 var sønn av Jens Olsen på Herøytangen. Ole giftet seg 1. gang i 1723 med Ragnild Amundsdatter f. ca 1684. Hun kom fra Herøya da de giftet seg. De bodde en tid på Tangen under Herøya, men fra 1740 nevnes de som Tangen i kirkebøkene i Vestre Porsgrunn i Solum. Jeg tror de da har flyttet til Tangen u/Klyve i Solum. Datteren Åste giftet seg med Ole Olsen og de nevnes som Tangen. Det var skifte etter denne Ole på Tangen u/Klyve Østre i Solum. Ragnild døde på Tangen i Solum i 1757 og Ole giftet seg 2. gang i Eidanger i 1758 med Kari Andersdatter f. ca 1713 fra Rødsetret. Hun skal da ha vært enke.

 

Barn:

Åste Olsdatter f. 1723 d. 1796

Amund Olsen f. 1725 d. 1730

Maren Olsdatter f. 1732 d. 1740

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1706 til 1741

 

Hans Pedersen f. ca 1667 nevnes som husdreng på Tangen u/Herøya i sjølegden i 1706 Han ble siden gift med Karen Nilsdatter f. ca 1657. Hun var enken etter Jeppe Olsen på Tangen under Bjørntvet. Hans og Karen nevnes på Tangen u/Herøya i 1725. Karen døde der i 1737 og Hans i 1741.

 

Se under Jeppe Olsen Tangen u/Bjørntvet

 

 

Bosatt her fra 1744 til ca 1746

 

Anders Rasmussen f. omkring 1720 og Karen Andersdatter f. 1716 døpte barn bosatt på Herøytangen i 1744 og 1746.

 

Se Bjørntvet

 

 

Bosatt her fra 1747 til ca 1752

 

Even Olsen f. 1721 giftet seg i Eidanger i 1747 med Kirsten Hansdatter f. 1724. De nevnes på Herøytangen frem til 1752 og kom siden til Åsen u/Prestegården i Eidanger.

 

Se Åsen u/Prestegården i Eidanger

 

 

 

Fam.31

 

Bosatt her fra ca 1760 til 1772 (Marthe til 1789)

 

Isach Tormosen f. ca 1702 kom fra Moholt da han giftet seg 1. gang i Siljan i 1732. Han giftet seg da med Anne Nilsdatter f. ca 1672. Hun døde på Moholt verk i 1752. Isach giftet seg så 2. gang i Siljan i 1754 med Marthe Andersdatter f. ca 1719. De døpte barn i Siljan, men i 1761 var de kommet til Eidanger og året ble de oppført som boende under Herøya. De var da syke og fattige. Isach døde der i 1772. Marthe nevnes på Tangen u/Herøya i 1782 og døde der i 1789.

 

Barn:

Anne Isachsdatter f. 1754 d. 1789

Elen Isachsdatter f. 1756 d. 1791

NN Isachsen f. 1761

 

Familieark

 

 

 

Fam.32

 

Bosatt her fra ca 1765 til 1806

 

Jens Larsen f. 1739 var sønn av Lars Rolfsen Herøya. Han hadde borgerbrev som skipper og giftet seg 1. gang med Karen Nilsdatter f. ca 1736. Hun var datter av Nils Auensen Håøya. De ble bosatt på Herøytangen og Karen døde der i 1774. Jens giftet seg 2. gang i 1778 med Gunhild Cathrine Jobsdatter Arveshoug f. 1740. Gården Herøya ble i 1789 delt mellom Christen og hans bror Jens. Jens fikk den nordlige delen. Han døde på Herøytangen u/Herøya i 1806. Jens Larsen etterlot seg ingen barn fra 2. ekteskap.

 

Barn:

Christen Jensen f. 1766

Nils Jensen f. 1769

Karen Susanne Jensdatter f. 1773 d. 1814

 

Familieark

 

 

 

Fam.33

 

Bosatt her fra ca 1780 til ca 1801

 

Det var nok Gunnulf Halvorsen f. ca 1736 som giftet seg i Kviteseid i 1770 med Ingeborg Nilsdatter f. ca 1734. Det er bare dem som passer i 1801 tellingen. De nevnes på Gunneklev i Eidanger fra 1776 og fra 1782 nevnes de som husmenn på Herøytangen. De var fortsatt bosatt på Herøytangen i 1801, men i 1803 døde Ingeborg bosatt på Gunneklev. Gunnulf døde der i 1807.

 

Barn:

Nils Gunnufsen f. ca 1771

Margit Gunnulfsdatter f. ca 1773

Gunil Gunnulfsdatter f. 1776

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1782 til ca 1801

 

Gunder Halvorsen f. 1739 og Lisbeth Jensdatter f. 1746 nevnes på Tangen u/Herøya fra 1782 til ca 1801. De bodde før dette en lang tid på Gunneklev.

 

Se Gunneklev

 

 

 

Fam.34

 

Bosatt her fra 1799 til 1804

 

Zacharias Christiansen f. 1744 kom fra Gata. Han giftet seg i 1799 med datteren av Gunder Halvorsen Gunneklev/Herøytangen, Maren Gundersdatter f. 1777. De døpte et barn i 1799 og bodde hos hennes far på Herøya i 1801. Zacharias døde før 1804, da giftet Maren seg på nytt dette året.

 

Barn:

Maren Zachariasdatter f. 1799 d. 1800

 

Familieark

 

 

 

Fam.35

 

Bosatt her fra rundt 1810

 

Enken etter før nevnte Zacharias Christiansen, Maren Gundersdatter f. 1777 giftet seg i 1804 for 2. gang med Rasmus Nilsen f. 1783 fra Hasler. De døpte at barn bosatt på Halser i 1804. Barnet døde i 1805 på Gunneklev, men familien kom senere som husmenn til Herøya. Noe usikkert om det var på Herøytangen. Maren døde i 1833 og Rasmus giftet seg 2. gang i 1839 med Anne Karine Gundersdatter f. 1807 fra Kleven.

 

Barn:

Gunder Rasmussen f. 1805 d. 1805

 

Familieark

 

 

 

Rønningen

 

 

Fam.36

 

Bosatt her ca 1766

 

Halvor Jonsen f. 1731 giftet seg i Drangedal i 1763 med Taran Christensdatter f. 1743 fra Drangedal. Hennes far var Christen Isachsen Leth bosatt på Tangen u/Straume. Han kom egentlig fra Vestre Porsgrunn. Halvor og Taran døpte et barn bosatt i Drangedal, men kom så til Herøya i Eidanger som husmenn på plassen Rødningen. Hennes foreldre døde bosatt hos dem på Herøya. Moren i 1768 og faren i 1770. Taran døde der i 1805.

 

Barn:

Jon Halvorsen f. 1764

Stian Halvorsen f. 1766 d. 1769

Maria Halvorsdatter f. 1768 d. 1803

Christen Halvorsen f. 1770 d. 1774

Ingeborg Halvorsdatter f. 1773 d. 1787

Gunild Halvorsdatter f. 1776 d. 1780

Anne Halvorsdatter f. 1779 d. 1785

Gunild Halvorsdatter f. 1782 d. 1829

Marte Halvorsdatter f. 1785

 

Familieark

 

 

 

Fam.37

 

Bosatt her fra 1807 til ca 1809

 

Smedsvennen Torsten Jensen f. ca 1776 giftet seg i Eidanger i 1807 med Marte Halvorsdatter f. 1785. Hun var datter av Halvor Jonsen på Rønningen u/Herøya. De døpte et barn bosatt plassen Rønningen u/Herøya. Fra 1810 nevnes familien i Stavern der Torsten var smed ved værftet.

 

Barn:

Inger Antonette Torstensdatter f. 1807

Jens Christian Torstensen f. 1810

Johan Hendrich Torstensen f. 1812

Helen Marie Torstensdatter f. 1815

Andreas Torstensen f. 1818

Anne Stine Torstensdatter f. 1821

Karen Marie Torstensdatter f. 1826

 

Familieark

 

 

 

Fjæra

 

Plassen Fjæra (senere Bnr.11) lå helt nordvest på Herøya.

 

 

Fam.38

 

Bosatt her fra ca 1750 til 1806

 

Jacob Erichsen f. 1721 var sønn av Erich Gunnersen fra Rønningen u/Kjølnes i Gjerpen. Han giftet seg i Gjerpen i 1747 med Maren Danielsdatter f. 1714 fra Gromstulen u/Nordre Bø i Gjerpen. De kom til Herøya i Eidanger der de ble husmenn. De døpte barn der fra 1750. Maren døde på Fjære u/Herøya i 1789 og Jacob døde der i 1806. Det er litt usikkert når de kom til Fjære. De kan ha bodd på andre plasser u/Herøya før de kom dit.

 

Barn:

NN Jacobsen f. 1750 d. 1750

Erik Jacobsen f. 1752

Marthe Jacobsdatter f. 1754 d. 1824

 

Familieark

 

 

 

Fam.39

 

Bosatt her fra 1777

 

Peder Halvorsen f. 1755 fra Østre Porsgrunn giftet seg i 1777 med Marthe Jacobsdatter f. 1754. Hun var datter av Jacob Eriksen Fjæra. Peder kom med dette til Fjære u/Herøya og ble eier og bruker der. Marthe døde der i 1824.

 

Barn:

Halvor Pedersen f. 1778

Inger Margrethe Pedersdatter f. 1780 d. 1812

Daniel Pedersen f. 1782 d. 1784

Anna Pedersdatter f. 1784 d. 1786

Daniel Pedersen f. 1787

Maren Pedersdatter f. 1791 d. 1844

Maren Maria Pedersdatter f. 1792 d. 1793

Nils Pedersen f. 1794

 

Familieark

 

 

 

 

Kåsa

 

Plassen Kåsa (senere Bnr.9-10) lå sørøst på Herøya nede ved fjorden.

 

 

Fam.40

 

Bosatt her fra ca 1800

 

Jacob Nilsen f. 1771 var sønn av Nils Jacobsen Hasler. Jacob giftet seg i 1795 med Ingeborg Anundsdatter f. 1766 fra Versvik u/Ørstvedt. Jacon kjøpte i 1796 Kåsa u/Herøya, men de døpte barn bosatt på Versvik i 1797 og 1800. De kom så til Kåsa og ble boende der som husmenn.

 

Barn:

Hans Jacobsen f. 1797 d. 1803

Maren Maria Jacobsdatter f. 1800

Knud Jacobsen f. 1802 d. 1889

Hans Jacobsen f. 1805 d. 1829

 

Familieark

 

 

 

Fam.41

 

Bosatt her etter 1814

 

Stoe Ingebretsen f. 1781 fra Valler i Eidanger giftet seg i Vestre Porsgrunn i 1812 med Johanne Christensdatter f. 1786. Hun kom fra Skotland u/Hyni i Gjerpen. De døpte et barn i Østre Porgsrunn i 1812, i 1815 på Skotland u/Hyni i Gjerpen og fra 1818 igjen på Østre Porsgrunn.

 

Barn:

Ingebreth Stoesen f. 1812

Marthe Christine Stoesdatter f. 1815 d. 1901

Nils Stoesen f. 1818

Dorthe Margrethe Stoesdatter f. 1821

Cathrine Stoesdatter f. 1823

Amund Severin Stoesen f. 1826

 

Familieark

 

 

 

 

Hagen

 

 

Fam.42

 

Trolig nevnt her fra 1781

 

Malene Olsdatter f. ca 1764 ble konfirmert på Hagen i 1781. Dette kan ha vært Hagen under Herøya, men det var også en plass Hagen u/Nordre Ås.

 

 

Fam.43

 

Bosatt her fra 1786

 

Andreas Pedersen f. ca 1766 ble konfirmert i Siljan i 1784, med det stod da at han kom fra Herøya i Eidanger. Andreas giftet seg 1. gang i Eidanger i 1786 med Anne Isachsdatter f. 1754. Hun kom fra Siljan, men familien hadde flyttet til Herøya rundt 1760. Andreas og Anne ble bosatt på Hagen u/Herøya og der døde Anne i 1789. Andreas giftet seg så 2. gang i 1790 med Marthe Christiansdatter f. 1770 fra Gata i Eidanger. De bodde videre på Hagen u/Herøya og døpte sitt siste barn der i 1807.

 

Andreas Pedersen og Anne Isachsdatter sine barn:

Isach Andreasen f. 1786

Anne Andreasdatter f. 1786 d. 1789

Anne Andreasdatter f. 1789 d. 1789

 

Andreas Pedersen og Marthe Christiansdatter sine barn:

Petter Christian Andreasen f. 1790 d. 1790

Christine Andreasdatter f. 1792

NN Andreasdatter f. 1795 d. 1795

Else Birgitte Andreasdatter f. 1797

Petter Andreasen f. 1801 d. 1802

Anne Andreasdatter f. 1803

Petter Christian Andreasen f. 1807

 

Familieark