| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HALVARP |


 

 

Hans Sivertsen f. ca 1626

 

 

 

Hans Sivertsen, f. ca 1626.[1]

 

Ifølge Sjølegden i 1706 var han bosatt på Halvarp som oppsitter og bruker av halvparten av gården. Han var da 80 år gammel og hadde ingen sønner står det. Dette var nok den Hans Sivertsen. som ble nevnt i 1664 av sognepresten som 26 år gammel og strandsitter. I 1704 fikk Hans Gundersen, som var svogeren til Hans Sivertsen, byggsel på halvparten av Halvarp. Dette var 1 1/2 hud.

 

Anno 16.07.1708 – Hans Gundersen mødte for retten med sig hafuende 2’de mænder: Amund Langgang og Jacob Baseboe, de erkjendte for retten, ar de var tilbeder af Hans Syffersen Hallevarp det de her inden Thinge paa hans vegne skulde opsige gaarden Hallavarp iche lenger kunde bruge, men dend opgive for hans svoger Hans Gundersen. Her efter at stede og bruge, som bemeldte Hans Hallevarp iche er lenger god for den at bruge, men vil være hans svogers (dat. 19.07.1708)

 

Anno 06.04.1709 - Hans Syfvertsen lod lyse Hr. Assistens raad og Laugmand Gosrissens boxel sedel paa Halfanden huud i Hallevarp. (dat. 19.12.1708).

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.