| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| GRØNSHOLT |


 

Faktaopplysninger 

Grønsholt Gnr.2

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 07.11.1720 - Blef saa lyst Hr. Sekreterer Herman Leopoldus stedmaal sedel paa Hr. General Major Arnolds weigne til Laurs Jonsen paa Grønsholt - 2 huder med bøxel (dat. 05.11.1720)

 

Anno 09.11.1731 - Søfren Kierulfs udgifne auctions skiøde til Jomfru Brandskoug paa grd. Grønsholt med Schrocherud skyldnende 5 huder med bøxel, som blev solgt for 500 rd. (dat. 23.07.1731)

 

Anno 24.11.1801 - Torbjørn Olsen pant. obl. til Søren Rasch for 130 rd. imod 1'ste prior udj hans nye huus paa Grøsnholdt grds. grund samt alt ejende løsøre af dags dato

 

Anno 02.11.1804 - holdes taxations forretn. efter toldkasserer Jacib Raschs ønske paa hans grd. Grønsholdt. Gaarden udsæd ligger mellem 3 a 4 1/2 rd. Gaardens taxt efter bedste skjøn 4000 rd.

 

Anno 22.11.1804 - Johan Wilhelm Weidenhauers skiøde til Anne Charine Reins paa et under Grønsholt grd. belig. huus for 120 rd. (dat. 20.01.1803)

 

 

 

OPPLYSNINGER OM GÅRDEN FRAM TIL 1660

 

1592-931):   Grønsholt nevnt som ødegård i skattemanntallet.

16111):        Gulbrand Grønsholtt oppført under ødegårdsmenn i skattemanntallet 1611.

1613-141):  I Saltverkskatten 1613-14 er Grønsholt oppført blant ødegårder. Ingen oppsitter.

1619-201):   Grønsholt brukes av den velbyrdige Niels Mund (til Birkevold), og oppført under ødegårder i skattemanntallet 1619-20.

1635-402):   Her nevnes Niels Munds enke fru Inger som bruker av Grønsholt.

16551):        Grønnsholt oppført med en skyld på 2 huder. Mougens bruker, og som velbyrdige Mougens Gyldenstiernes arvinger eier (med bøxell).

 

 

MANNTALL OG TELLINGER 1660-1801

16611):       Landkommisjonen 1661 oppgir Gunder på Grønsholt.

1664/663): I sogneprestens manntall er Grønsholt oppført med oppsitter Gunder Siwordsen, 50 år; ingen sønner, tjenestedrenger eller husmenn/strandsiddere er oppført.

I fogdens er opsidderen anslått til 31 år.

16721):       Gårdsmanntallet 1672 for Eidanger oppfører Gunner som bruker av gården.

16801):       Lauridtz er bruker av Grønsholt i skattemanntallet 1680.

16851):       Lauridtz fortsatt bruker i Rostjenestemanntallet 1685 (militærvervingsskatt).

16921):       I kontribusjonsberegning (skatteomlegging) 1692 er Grønsholt oppført under ødegårder og Torchild bruker.

17001):       Rostjenesteberegning 1700 oppgir Laurs som bruker på gården.

17064):       Sjølegd 1706 oppgir under Nauser som «Huusmands Platz under Lærstang med Huusmand Jon Larsen» er nevnt: «Lars Jonsen, Søn, boer paa Grønsholt».

17115):       Laers Joensøn og qvinde og 3 barn i skattemanntallet 1711.

17256):       I 1725-tellingen for Eidanger brukes Grønsholt «af Lars Jonsøn gl. 60 aar, enchemand, har iche tient, er frisk, har 2de døttre, Gunild Larsdatter gl. 22 aar, Johanne Larsdatter gl. 10 aar, er begge hieme hos Faderen. Ingen Tienistefolch, eller Huusmænd».

17471):       Matrikkelen 1747 oppgir Hans som bruker av gården.

17627):       Hans Grønsholt og kone, Per Grønsholt og kone oppgis i ekstraskatten 1762.

                  Under Herøen – uformuende: Anders Grønsholtes Datter Gunild, eet fattigt umyndigt barn.

17741):       Matrikkelen 1774 har Peder som bruker på Grønsholt. Ingen plasser.

17828):       Folketellingen 1782 oppgir at Grønsholt har ingen opsidder. Plass: Peder med qvinde og 3 barn.

18019):       Folketellingen 1810 for Eidanger – Grønsholt:

                  Sidsel Christensdtr Husmoder          61 aar  Enke efter 1 ste ægteskab Inderste

                  Kirsti Pedersdtr.     Hendes datter    34        Ugift                                 Lægdslem

                  Mari Olsdtr             Fosterbarn            9

 

 

EIERE 1660-1814

16611):        Borgermester Anders Madsen (i Tønsberg) eier.

16761):        Eier Anders Madtzen i Tønsberg.

16801):        Sti Andersen eier på sin mors vegne.

17001):        Brigadier Arnoldt eier.

17239):        Generalmajor Arnold.

17471):        Kanselliråd Løvenskiold.

17627):        Kirkegods til Gjerpen.

180411):       Kjøpt av Hans Isachsen Lillegaarden for 799 rdlr. Stesønnen Jacob Nielsen overtok senere i 1809 med skjøte fra mora.

 

 

GÅRDSOPPLYSNINGER 1660-1814

16612):       Landkommisjonen 1661 oppgir Grønsholt med skyld 2 huder. Det ble sådd 2 og avlet 4 tønner korn på gården. Føder 0 hest, 3 kuer, 2 ungnaut og 6 småkreaturer. Ingen dyktig skog: Ingen leilighet til humle. Intet rydningsland. Intet fiskeri.

172310):       Jordsmonnet på Grønsholt var av sand og stenet jord, som var solvendt, men tung-vunnen. Ut­seden var 5 tønner havre, høyavlingen utgjorde 5 lass. Av dyr var det 1 hest og 2 storfe på gården.

17256):       Skylder 2 Huuder, uddreeder ½ Soldat. Til Gaarden ingen Skov, enten til Gierdefang eller Brændved.

 

 

BRUKERE

Antatte brukere:

Lars Jonsen (ca.1665-1750) bruker fra ca.1700 til omkring 1740; trolig kårmann til sin død i 1750. Svigersønnen Lars Torchildsen (ca.1795-1723) medbruker eller bosatt her noen få år omkring 1720.

Anders Nielsen (ca.1708-1783) neste bruker fra omkring 1740. Flyttet til Brevik på 1750-tallet. Han benevnes som Grønsholt i 1752 som fadder, men har neppe vært bruker så lenge.

Hans Nielsen (ca.1704-1762) bruker fra 1745 til sin død 1762.

Peder Hansen (f.1737-1795) sønn her. Nevnt til Grønsholt i 1762-manntallet sammen med faren. Han er imidlertid oppgitt på en plass i 1782-tellingen, og hans enke på Grønsholt i 1801-tellingen som innerst. Ingen opplysninger om han var bruker eller husmann.

Jacob Nielsen (1782-1851) selveier og bruker fra 1809.

 

 

PLASSER OG HUSMENN

Lars Jonsen og Anders Nilsen samtidig på gården omkring 1745 kan tyde på plass under Grønsholt.

Peder Hansen (f.1737-1795) oppgitt på en plass under Grønsholt i 1782-tellingen. Sted og navn ukjent.

Ole Jonsen døper et barn i 1789 benevnt til Grønsholt. Trolig en plass. Familien flyttet snart til Småmyrene under Kjendalen.

I 1804 blir solgt et hus beliggende under Grønsholt gård for 120 rdlr. Men om det har sammenheng med ovennevnte plass vites ikke.

 

Antatte brukere, plasser og husmenn er basert på opplysningene ovenfor kombinert med slekts-opplyningene for Grønsholt.

 

Kilder:

  1)    Diverse kopier fra bygdebokkomiteens arbeid med Eidanger bygdebok, bind 1.

  2)    C.S. Schildbred: Eidanger bygdebok, bind 1 - Gårdene i Eidanger før 1814.

  3)    Digitalarkivet – Manntall 1664/66

  4)    Sjølegd 1706 for Bragernæs District – lagets hjemmeside

  5)    Lagets arkiv – diverse kopier for Eidanger med bl.a. skoskatten 1711

  6)    Digitalarkivet – kirkebok for Eidanger, Sjeleregister

  7)    Ekstraskatten 1762 – avskrift for Eid. fra Jørn Olsen på Eidangerslekt

  8)    Digitalarkivet – 1782-tellingen for Eidanger

  9)    Digitalarkivet – 1801-tellingen for Eidanger

10)    Digitalarkivet – Matrikkelforarbeidet 1723 for Eidanger

11)    Lagets arkiv – Justisprotokoll for Eidanger, div. kopier