| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

|EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Gata Gnr.48

 

Gården Gata finner vi mellom Vallemyrene og Gunneklevfjorden. Gården ligger 1. kilometer øst for Klevstrand. Nabogård sydøst for Gata er Nordre Tveten og nabogård i sydvest er Flåtten.

 

Gata ble stort sett drevet som en avlsgård. Det kan virke som om det bodde en slags arbeider/gårdsbestyrer på gården for eierne. De nevnes her som husmenn.

 

Landskyld (1664)

Skyld 2 huder

 

 

Litt fakta om gårdene Gata

 

 

 

De tidlige manntallene på Gata:

 

Biskobs Eysteins jordbok av 1398 nevnte ”Gautunni” som en del av prestebolet på Mo i Eidanger.

 

Gården nevnes i 1592-93 som ”Gadenn”.

 

1600 tallet var skylden på Gata satt til 2 hunder og 4 skinn og ble skatten som en halvgård. Siden ble skylden senket til 2 huder.

 

I saltverkskatten av 1613-14 var Gullich Guttuen” oppført under halvgårder.

 

I jordboken av 1615 under leilendingers odelsgods i Eidanger at ”Gaaden schyller till Olluff Schrucherød i hud og 4 skinn thill Gunder Biørntued 8 schind”. I samme jordbok nevnes under leilendingsbønder og deres odels gods at "Gaaden schyller till Olluff Schrucherud 1 hud 4 schindt, thill Gunder Bi(ørn)ntued 8 schindt".

 

Blant leilendinger i 1619-20 i Eidanger nevnes ”Gulich Guttue”.

 

I jordboken av 1624 stod Gunnild Biørntvet som eier av 8 skinn i Gata og Ole Skrukkerød som eier av 1 hud og 4 skinn i Gata.

 

I rosstjenesteskatten av 1645 oppføres Olluf Biørntued som eier av 1 hud i Gata, Engel Schrucherød som eier av 4 skinn i Gata, Hafftor Solfuerød som eier av 4 skinn og Reer Guttuen som eier av 4 skinn. Denne Reier var da også nevnt som bosatt på Gata.

 

I koppskatten av 1645 oppføres Rejer som bosatt på Gata med kvinne.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Guttum som Reer bruger,
schylder 2 huder,
Deraff Luchas Biørntued ½ hud med bøxell,
Reer paa gaarden 4 schind,
Engell Ollsen 4 schind,
och Gunder Biørntueds børn 6 schind,
Er lagt for ½ g(aa)rdt, penge - 3 dr.
Luchas Biørntued bygger

I femdalerskatten av 1650 oppføres fortsatt Reier som bruker på Gata som hadde en skyld på 2 huder og 4 skinn. Reier eide selv 1 hud, Luchas Bjørntvet 1/2 hud, Engel Ollsen 4 skind og Ole Hovholt ½ hud.

 

I skattemanntallet av 1655 var fortsatt Reier bruker. Skylden var nå satt ned til 2 huder. Reier eide ½ hud, Luchas Bjørntvet eide 1 hud med bygselsrett og Ole Hovholt eide ½ hud.

 

Landkomisjonen i 1661 oppførte Reier som beboer på Gata som hadde en skyld på 2 huder. Reier og Lucas Bjørntvet eide nå en ½ hud hver.

 

I fogdens manntall av 1664 stod Reier 48 år som bruker.

 

I sogneprestens manntall av 1664 stod Tollef Pedersen 39 år som bruker. (Dette manntallet var litt senere på året)

 

I odelsskattemanntallet av 1670 var Erich Landgangen eier av 2 huder i Gata. Han eide også 1 hud og 10 skinn i Sercheland. (Dette var nok lensmann Erich Luchsen som nevnes på Langangen på denne tiden)

 

Gardsmanntallet av 1672 oppgav "Tholleff " som bruker av hele Gata. Eier var fortsatt Erich Langangen.

 

Skattemanntallet av 1680 oppgav Erich som bruker og eier av hele gården.

 

Under rostjenestemanntallet i 1685 var gården øde og eieren var fortsatt Erich Langangen.

 

Kontribusjonesberegningen av 1692 nevner Søren som eier og bruker av gården.

 

Rostjenesteberegningen av 1700 nevnte Anders som bruker av gården.

 

I ekstraskatten fra 1711 stod Anders Gulliksen med kvinne og to barn oppført på ”Gatua”.

 

I matrikulen av 1723 stod Job Christensen som eier og oppsitter på ”Guthoe”.

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her rundt 1700

 

Anders Gulliksen f. omkring 1650 var gift med Anne Nilsdatter f. ca 1655. De nevnes på Gata i 1700 og i 1711. Hun var nok datter av Nils Simonsen Oklungen og hun døde trolig i 1740 hos sitt barnebarn på Skjelsvik.

 

Barn:

 

Kirsten Andersdatter f. ca 1700 d. 1729

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Nevnt her fra 1725 til 1746.

 

I 1725 nevnes Job Christensen Arveschoug f. ca 1675 som eier av Gata som han brukte som avlsgård. Han giftet seg 1. gang i 1700 med Else Dorothea Ingebretsdatter Drengellberg f. omkring 1670. Han giftet seg 2. gang med Elisabeth Berthelsdatter Bomhoff f. omkring 1690. Han andre kone døde i 1732. Arveshoug giftet seg da for 3. gang i 1736 med Anne Cathrine Marthinisdatter Bloch f. ca 1697. De døde begge i 1751. Han hadde i 1746 overdratt Gata til Nils Aal.

 

Job Christensen Arveschoug og Elisabeth Berthelsdatter Bomhoff sine barn:

Berthel Jobsen Arveschoug f. 1707 d. 1779

Halvor Jobsen Arveschoug f. 1711 d. 1789

Else Dorothea Jobsdatter Arveshoug f. 1713 d. 1769

Christian Jobsen Arvechoug f. 1715 d. 1745

Kirstine Jobsen Arveschoug f. 1718

Christen Jobsen Arveshoug f. 1723 d. 1724

 

Job Christensen Arveschoug og Anne Cathrine Marthinisdatter Bloch sine barn:

Lars Jobsen Arveschoug f. 1737 d. 1737

Anne Elisabeth Jobsdatter Arveshoug f. 1739

Gunhild Cathrine Jobsdatter Arveshoug f. 1740 d. 1826

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1746

 

Job Arveshoug overdro i 1746 gården gata til Niels Aal for 200 rdl. Gata ble nå drevet som en avlsgård. Sønnen Jørgen overtok Gata etter han. Jørgen overdro den så til sin bror Nicolai Benjamin i 1803.

 

Se Nils Aal på Bjørntvet

 

 

 

Andre som nevnes på Gata:

 

Hans Olsen f. ca 1706 var gift med Kirsten Jacobsdatter. De var bosatt på Gata i 1739 og 1740 ifølge et barns begravelse og et annet sin dåp. Familien nevnes på Kjendalen.

Aslaug Jacobsdatter f. 1761 ble konfirmert i Eidanger i 1776 bosatt på Gata. Hun giftet seg med Ole Larsen. Familien nevnes i Østre Porsgrunn i 1801.

 

 

 

 

Husmenn

 

Disse som nevnes her har vært bosatt på Gata mens gården var en avlsgård for div. eiere. De kan ha bodd der som en slags arbeidere/gårdsbestyrer på gården.

 

 

Fam.3

 

Bosatt her rundt 1725

 

Tor Torgrimsen f. ca 1665 var gift med Ragnhild Stensdatter f. ca 1688. De dukket opp på Gata og nevnes det i 1725. De døpte et barn bosatt på Gata i 1726 og det er de siste sporene etter dem i Eidanger, men de kan ha bodd her lenger.

 

Barn:

Åste Torsdatter f. ca 1720

Torgrim Torsen f. ca 1722

Helvig Torsdatter f. ca 1723

Berthe Torsdatter f. 1726

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1739 og 1740

 

Hans Olsen f. 1706 og Kirsten Jacobsdatter f. 1708 gravla en datter bosatt på Gata i 1739 og døpte en sønn der året etter.

 

Se Kjendalen

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1752 til ca 1760

 

Anders Larsen f. 1715 var sønn av Lars Arvesen i Solum sogn. Han giftet seg 1. gang i Solum i 1740 med Karen Jonsdatter f. 1718. Hun kom fra Toldskogen u/Bjørntvet. De var først bosatt på Toldskogen og døpte barn der, men fra 1752 døpte de barn bosatt på Gata. I 1762 var de bosatt i Østre Porsgrunn og Karen døde der i 1763. Anders giftet seg 2. gang i 1764 med enken Maren Jacobsdatter f. 1728. Anders døde året etter i 1765 i Østre Porsgrunn.

 

Anders Larsen og Karen Jonsdatter sine barn:

Nils Andersen f. 1741 d. 1748

Gulbrand Andersen f. 1743 d. 1748

Lars Andersen f. 1747

Anne Andersdatter f. 1749

Gulbrand Andersen f. 1752 d. 1801

Maria Andersdatter f. 1755 d. 1756

Nils Andersen f. 1757

Knud Andersen d. 1762

 

Anders Larsen og Karen Jacobsdatter sine barn:

Jens Andersen f. 1764 d. 1764

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra ca 1766 til 1796

 

Christian Larsen f. ca 1735 var gift med Birgithe Halvorsdatter f. ca 1732. De kom til Gata og døpte barn der fra 1766. Det kan ha vært de som giftet seg i Heddal i 1762 og døpte en datter, Else, der i 1763. Christian og Birgithe bodde på Gata livet ut. Christian døde i 1781 og Birgithe døde i 1796.

 

Barn:

Halvor Christiansdatter f. 1766

Marthe Christiansdatter f. 1770

NN Christiansen f. 1773 d. 1773

Zacharias Christiansen f. 1774

NN Christiansen f. 177 d. 1777

Søren Christiansen f. 1778

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra ca 1777 til 1820

 

Thorsten Haagensen f. 1741 giftet seg i Kviteseid i 1765 med Ragnhild Asbjørnsdatter f. 1743. De døpte barn i Kviteseid frem til 1774 og i 1777 døpte de barn bosatt på Gata som husmenn. De ble boende her livet ut. Thorsten døde i 1808 og Ragnhild i 1820

 

Barn:

Thora Torstensdatter f. 1766 d. 1819

Kari Torstensdatter f. 1767 d. 1832

Eilev Torstensen f. 1770

Siri Torstensdatter f. 1772 d. 1844

Live Torstensdatter f. 1774 d. 1852

Ole Torstensen f. 1777

Asbjørn Torstensen f. 1779

Anne Torstensdatter f. 1782 d. 1783

 

Familieark