| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| FLOGSTAD |


 

 

Faktaopplysninger

 

 

Flogstad Gnr. 7

 

 

 

 

OPPLYSNINGER OM GÅRDEN FRAM TIL 16501)

Gjengjerdsmanntallet av 1528 oppgir en Alff på Flyucstadt i Eidanger. I 1558-86 nevnes en Lauritz Flugstad som treeksportør.

 

I 1611 nevnes en leilending med navn Vetle på Flogstad. Gården var en halvgård med en skyld på 3 huder. Tønsberg lagstol eide gården. Så i 1613-14 er det en Tallak som nevnes på Flogstad. Deretter i 1619-20 er det en Vetle som oppgis igjen.

 

I kopskattmanntallet av 1645 står Tallak Flogstad og hans kvinne oppført. En Torger står som medbruker i 1650 og disse to nevnes fortsatt i 1655.

 

 

MANNTALL OG TELLINGER

16133):   I Saltverkskatten av 1613-14 er oppgitt Thallach Flogstad.

16193):   Under leilendinger i Eidanger 1619-20 oppføres Wedleff Flogstad..

16451):   I kopskattmanntallet 1645 er oppført Tallach Flogstad med qvinde.

16611):   Landkommisjonen av 1661 føres opp enka og Torger på gården samt en husmann.

 

16642):   I sogneprestens manntall av 1664 oppgis Torgier Tallachsen, 60 aar og en enche Anne Torchildsdatter som opsiddere på gården. Under sønner Anders Tallachsen, 20 aar og Søfren Tallachsen 23 aar. Lauridz Michelsen, 20 aar oppført som tienestedreng, soldat som denne gaard og Ochlum etc. holder. Solvfe Tallachsen, 58 aar oppført under husmend/strandsidder Flogstad.

              Fogden oppfører kun Tallach, 27 aar.

 

16701):   I begynnelsen av 1670-årene oppgis Søfren (Torgersen) som bruker sammen med Torger, seinere Søfren alene.

 

17001):   I 1700 er Rejer og Jens brukere på Flogstad.

 

17113):   I skoskatten 1711 oppgis:

              - Rejer Torgiersøn og qvinde, 4 børn.

              - Michell Søfrensøn og 3 av hans søstere samt en liten dreng.

 

17254):   Lensmannens Sjeleregister for Eidanger Sogn 1725:

Flogstad, skylder 3 Huder udreeder 1/3 Soldat. Bruges af 2de Bønder nafnlig Torgier Reyerssøn 1½ Huud, Michel Sørensøn 1½ Huud.

Torgier Reyersøn gl. 39 aar har tient for Soldat er frisk, gift med Maren Christensdaatter gl. 30 aar, har en datter Anne Torgiersdaatter gl. ¼ aar, har sin Moder hos sig Maren Pedersdaatter gl. 73 aar og sin Søster Aaste Reyersdaatter gl. 50 aar. Ingen Tieneste folch.

Michel Sørensøn gl. 50 aar, tient for Soldat er frisk, gift med Anne Amundsdaatter gl. 30 aar, har en søn Hans Michelsøn gl. 4 aar, 2de døttre, Anne Michelsdaatter gl. 7 aar, Kirsten Michelsdaatter gl. 1 aar. 1 gl. Huus giente Helge gl. 80 aar. Ingen Tieneste folch.

 

17626):   Ekstraskatten 1762 for Flogstad:

Mand og hustru: Ole Flogstad og kone, Jacob Flogstad og kone.

Barn 12 aar: Gunild Olsdatter.

Drenger over 12 aar: Hans Hansen, Isak Jacobsen.

Piiger over 12 aar: Mari Torjusdatter.

Uformuende fra Flogstad: uformuende Torjer Flogstads kone formaar ej at betale.

 

17827):   I 1782 tellingen er oppført 2 brukere:

              - Jacob Flogstad med kone, 3 barn og 1 tjener

              - Ole Flogstad, 3 tjenere samt en datter med mann og deres 1 barn.

 

18018):   Flochstad:

Amund Knudsen*

Husbonde

55

Begge i 1ste ægteskab

Gaardbruger og medhjelper

Gunnild Olsdtr

Hans kone

52

Begge i 1ste ægteskab

 

Ole Amundsen

Deres børn

16

 

 

Elen Amundsdtr

Deres børn

20

 

 

Margrethe Amundsdtr

Deres børn

12

 

 

Ole Larsen

Hendes fader

78

Enkemand efter 1ste ægteskab

 

Lars Larsen

Fostersøn

9

 

 

Ole Jacobsen*

Husbonde

30

Begge i 1ste ægteskab

Gaardbruger

Marthe Christensdtr

Hans kone

32

Begge i 1ste ægteskab

 

Ambor Olsdtr

Deres datter

2

 

 

Jacob Olsen

Fostersøn

13

Ugift

 

Anne Marie Engebretsdtr

Tjenestepige

24

Ugift

 

Jacob Larsen

Husbondens fader

69

Enkemand af 1ste ægteskab

Inderste

            * hushold

 

 

GÅRDSOPPLYSNINGER

16111):   Flogstad ble i 1611 regnet som halvgård og hadde en skyld på 3 huder.

 

16651):   I matrikkelen av 1665 ble på gården sådd 6 og avlet 17½ tønner korn. Holder 2 hester, 5 kuer, 2 ungnaut og 6 sauer. Noe granskog. Ingen leilighet til humle. Intet rydningsland.

 

17234):   I matrikkelutkastet 1723 var gårdens skyld på 3 huder. Den hadde leerjord, sollig midt dagen, mest lettvunnen, slett til avling. Skog til smålast, brendeved og gjerdefang. Leid seter. Utsæden var på 9 tønner havre og 14 lass høy. Dyreholdet var 2 hester, 6 fe og 4 sauer.

 

17255):   I 1725-tellingen hadde Flogstad en skyld på 3 huder og holdt 1/3 Soldat. ”Til gaarden er lidt smaa Skov til smaalast, saa og huushielp og brendeved, ingen Sætterboe eller anden herlighed til.”

 

 

EIERE

16111):   Flogstad tilhørte Tønsberg lagstol.

17229):   Mons. James Boumans ”Kiøbebreff” til Mons. Laurs Nielsen (Leerstang) på Flogstad, 3 huder med bøxel, for 115 Rdlr.

17626):   Nils Larsen Leerstang i Brevik.

17919):   Gården kjøpt av Amund og Jacob Flogstad.

17939):   Jacob Larsens skjøte til sønnen Ole Jacobsen paa 1 ½ hud i Flogstad for 700 rdlr.

18119):   Amund Knutsens skjøte til Ole Amundsen på 1 ½ hud i Flogstad for 1500 rdlr.

 

 

GÅRDPARTER OG BRUKERE

Antatte brukere og parter

Tallach Flogstad bruker i 1613-14 og 1645. Sønnen Torgier medbruker i 1650.

1661 var Torgier og enka brukere, og i sogneprestens manntall 1664 får vi navnet på disse -Torgier Talladchsen og Anne Torchildsdatter.

I begynnelsen av 1670-årene var Søfren (Torgiersen) bruker sammen med Torgier, og seinere overtok Søfren alene fram til sin død ca. 1696.

 

2 bruk omkring 1700 eller tidligere:

Flogstad - brukerpart 1 (det seinere bnr.1 og 2) 

Jens Amundsen11), gift enka etter Søren Torgersen. Bruker ca. 1698 – ca.1710. Muligens fra Øvre Søli.

Michel Sørensen (ca.1675-1738), sønn av Søren Torgersen. Bruker 1711-1738. Deretter trolig enka fram til død 1742.

Ole Larsen (1723-1809), fra Kvestad. Bruker ca.1745-ca.1785. Kårmann til sin død.

Amund Knudsen (1746-1828), svigersønn. Medbruker med svigerfaren i 1782 og bruker ca.1785-1811. Selveier fra 1791. Kårmann til sin død.

Ole Amundsen (f.1784) overtok som selveier og bruker etter faren i 1811.

 

Flogstad – brukerpart 2 (det seinere bnr. 3)

Reier Torgersen (ca.1643-1717) bruker ca.1696-1717. Deretter enkas noen år.

Sønnen Torger Reiersen (ca.1686-1768) fikk festeseddel9) 1719. Bruker til omkring 1760.

Jacob Larsen (1732-1815), bror til Ole Larsen på brukerpart 1, bruker ca. 1760 til 1793. Selveier fra 1791.

Sønnen Ole Jacobsen (1769-1815) bruker og selveier fra 1793.

 

 

HUSMENN OG PLASSER

I 1664-manntallet er oppgitt 1 husmann Solve Tallaksen, 58. Ukjent plass, og ingen husmenn og plasser oppgitt videre på 1700-tallet. Det kan muligens være at det var forløperen til oppdeling av gården i 2 bruk.

 

            Antatte brukere og gårdsparter er basert på opplysningene ovenfor kombinert med slektsopplysningene for Flogstad.

 

 

Kilder:

  1)    C.S. Schildbred: Gårdene i Eidanger før 1814 (bind 1)

  2)    Digitalarkivet – Manntall 1664/66

  3)    Lagets arkiv – diverse kopier for Eidanger, skattemanntall m.v.

  4)    Digitalarkivet – matrikkelforarbeidet 1723 for Eidanger

  5)    Digitalarkivet – kirkebok for Eidanger, Sjeleregister 1725

  6)    Ekstraskatten 1762 – avskrift for Eid. av Jørn Olsen på Eidangerslekt

  7)    Digitalarkivet – 1782-tellingen for Eidanger

  8)    Digitalarkivet – 1801-tellingen for Eidanger

  9)    Lagets arkiv – Justisprotokoll for Eidanger, div. kopier

10)    P.Chr. Nagell Svendsen: Eidanger bygdehistorie, bind 2

11)    Digitalarkivet - kirkebok for Eidanger nr.1 (1695-1715) side 14, trolovelser.

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 18.04.1720 – Torgier Rejersen los lyse frue Justits raad Nobels bøxel sedel paa 1 ½ hud udj Flogstad (dat. 20.09.1719)

 

Anno 13.07.1722 – Mons. James Boumands kiøbebref til Mons. Laurs Nielsen paa Flogstad – 3 huder med bøxel for 115 rd. (dat. 13.07.1722)

 

Anno 25.01.1759 – Niels Larsens fæsteseddel til Jacob Larsen Qvæstad paa 1 ½ hud i Flogstad af 12’te hujus.

 

Anno 16.05.1760 – Niels Larsens pante obl. til Brevigs kirke stor 350 rd. – pant i Qvestad og Flochstad grd. af 24. nov. 1756.

 

Anno 06.09.1776 – Amborg afg. Sr. Niels Larsens og børns skiøde til sønnen David Chrystie Nielsen for 3 huder i grd. Flogstad, 450 rd. (dat. 10.07.1776)

 

Anno 03.09.1782 – Anund Knudsen og Lars Nielsen for deres husfruers arv i grd. Flogstad, hver 15 rd. (dat. 18.06.1782)

 

Anno 26.06.1789 – Sr. David Nielsens obl. til Hr. Proc. Rougtvedt stor 299 rd. med pant i 3 huder i Flogstad, nest efter Brevif kirke (dat. 20.04.1789)

 

Anno 29.01.1790 – Aflyst David Nielsens panteobl. til Hr. Proc. Rougtvedt stor 299 rd., hvorfor var pantsat m. 1. prior i 3 huder i grd. Flogstad dat. 20 april 1789 og afqvitt 28. aug sam, aar.

 

Anno 27.08.1792 – Aflyst Amund og Jacob Flogstads p. obl. til Her. Halvor Nielsens i Skien 1100 rd. hvorfor er pants. m. 1 prior i 3 huder i grd. Flogstad. Dat. 28. aug. 1789 og afqvitt 28.08.d.a.

 

Anno 08.05.1793 – Jacob Larsens skiøde til Sønnen Ole Jacobsen paa 1 ½ hud i Flogstad mod bet. 700 rd. (dat. 23.03.1793)

 

Anno 16.01.1802 – Ole Jacobsen Flogstads pante obl. til Torsten Larsen Rougtvedt for 199 rd. imot 1’ste prior udj ½ hud i grd. Flogstad samt 1. prior i debitors løsøre, hvorved Torhius Christensen Lunde har indgaaet som cautonist og selvskyldner. (dato gaards dato)

 

Anno 16.01.1802 – Ole Jacobsen Flogstad afkald for sin hustrue, Anne Christensdatters i fædrenes og mødrenes arv – 132 rd. (dat. 27.08.f.a.)

 

Anno 04.12.1811 – Amund Knutsens skiøde til Ole Amundsen paa 1 ½ hud i Flogstad for 1500 rd. (dat. 02.11.1811)