| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER KIRKEBOK |


 

Flåtten Gnr.49

 

Gården Flåtten ligger på høyden mellom Porsgrunn og Eidangerfjorden. Ca 1 km. sydøst for Flåtten ligger Klevstrand og Gunneklevfjorden.

 

Landskyld (1664)

Skyld 3 huder

 

 

Litt fakta om gårdene Flåtten

 

 

 

De tidlige manntallene på Flåtten:

 

Biskop Eystein oppga i sin jordbok fra 1398 at prestebolet på Mo i Eidanger eide 6 øresbol i ”Flottænne”. Jordgodsen var sjenket av ”Gunnor aa Vadlwm”.

Gjenngjerdsmanntallet fra 1528 oppga ”Affulff i Fledhen under Eidanger”.

I en oversikt over prestebolet i Eidanger sine inntekter oppførtes i 1575 at prestebolet eide 1 ½ hun med bygsel i ”Floddenn”.

Blandt bøndene som levert tømmer til kongen i 1585-86 finner vi ”Steen Floddenn”.

Blandt leilendingener i Eidanger i 1611 oppføres Herlof.

Blandt leilendingener i Eidanger i 1619-20 finner vi ”Herloff Flodden”.

Halvor nevnes på Flåtten rundt 1640 og i 1645 finner vi Søfren Flatten med kvinne og bror.

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Flaaten som enchen Marte med sine børn bruger,
schylder 2 tn. korn och 1 hudt.
Deraff Edangers presteboel 2 tn. korn,
och Bamle presteboel 1 hudt.
Er goed for ½ gaardt, penge - 3 dr.
Edangers presteboel bygger

Under femdalerskatten i 1650 stod Eidanger prestbol som eier av 2 tønder korn i gården og Hr. Knud i Bamble som eier av 1 hud. ”Marrete” stod som bruker.

I skattemanntallet av 1655 var Eidanger prestebol eier av 2 tønner korn og Bamble prestebol eier av 1 hud. ”Søfren” stod som bruker.

Landkommisjonen av 1661 oppgav ”Søffren” som bruker på Flåtten.

Fogdens manntall av 1664 oppgav ”Enchen 35 aar” som bruker. Sognepresten oppgav i 1664 Oluf Amundsen 76 aar som bruker.

I gårdsmanntallet i 1672 var det Amund som brukte gården. Eieren var uforandret, Eidanger og Bamble prestebol.

Skattemanntallet i 1680 oppgav ”Olluf” som bruker på Flåtten. Han nevnes også som bruker under rostjenestemanntallet i 1685.

Under kontribusjonsberegningen i 1692 nevnes ”Olle” som bruker.

I rostjenesteberegningen i 1700 var det ”Ole og Solfve” som var brukere.

I ekstraskatten (skoskatten) i 1711 finner vi Ole Olsen med kvinne og 2 barn og Solve Michelsen med kvinne og to barn på Flåtten.

Under matrikulen av 1723 var det fortsatt Eidanger prestebol og Bamble prestebol som var eiere på Flåtten. Det var to brukere med navn Ole og Ole som var brukere.

 

Det var stort sett to bruk(ere) på gården Flåtten på hele 1700 tallet.

 

 

Fam.1

Bosatt her fra ca 1680

 

Ole Flåtten f. omkring 1630 var bruker på Flåtten fra ca 1680 til ca 1705.

 

Barn:

Ole Olsen f. ca 1664 d. 1734

Elen Olsdatter f. ca 1665 d. 1737

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1705 til 1734

 

Ole Olsen f. ca 1664 var nok sønn av Ole Flåtten. Ole giftet seg i 1702 med Anne Nilsdatter f. ca 1675. Hun var trolig datter av Nils Kleven. De ble brukere på Flåtten. Ole døde der i 1734.

 

Barn:

Amund Olsen f. ca 1703 d. 1724

Ole Olsen f. ca 1707 d. 1780

Nils Olsen f. ca 1711 d. 1790

Åste Olsdatter f. 1714 d. 1777

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1724.

 

Solve Michelsen f. ca 1645 ble nevnt som bruker på Flåtten fra 1700. Solve var gift med Dorthe Iversdatter f. ca 1658. Solve døde på Flåtten i 1724 og enken bodde der videre med sønnen Ole og hans familie. Hun døde i 1734.

 

Barn:

Ole Solvesen f. ca 1696

Hans Solvesen f. ca 1700 d. 1760

Even Solvesen f. omkring 1700

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1716

 

I 1716 gravlegges ei Inger Nilsdatter på Flåtten, 90 år gammel. Hun var da født i ca 1626. Det var to familier her på den tiden så hun kan ha vært i familie men en av dem.

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1724

 

Ole Solvesen f. ca 1696 var sønn av Solve Michelsen. Ole ble gift med Dorthe Nilsdatter f. ca 1687. Hun var trolig datter av Nils Kleven. De ble boende som brukere på Flåtten. Har ikke funnet dem døde. Det kan ha vært deres datter Karen som hadde giftet seg med Hans Evensen og som døpte et barn bosatt på Flåtten i 1768.

 

Barn:

Kirsten Olsdatter f. 1719

Even Olsen f. 1721 d. 1789

Amund Olsen f. 1724

Barbro Olsdatter f. 1727

Karen Olsdatter f. 1739

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1736

 

Ole Pedersen f. ca 1704 og Anne Torbjørnsdatter f. ca 1705 døpte sitt første barn bosatt på Flåtten. Hans far var Peder Nilsen Kleven, sønn av Nils Kleven.

 

Se Bjørntvet

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1733 til ca 1765

 

Ole Olsen f. ca 1707 var sønn av Ole Olsen Flåtten. Han giftet seg i 1733 med Maren Andersdatter f. ca 1711 fra Ørvik. De ble bosatt på Flåtten som brukere. Maren døde der i 1765 og Ole døde hos sin datter på Flogstad i 1780.

 

Barn:

Anne Olsdatter f. 1734 d. 1794

Ole Olsen f. 1736 d. 1739

Nils Olsen f. 1738 d. før 1794

Ole Olsen f. 1739 d. 1825

?Kirsti Olsdatter f. ca 1740

Anders Olsen f. 1742 d. 1748

Malene Olsdatter f. 1744 d. 1748

Anund Olsen f. 1746 d. 1748

Anders Olsen f. 1749 d. 1798

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1736

 

Peder Haraldsen f. ca 1708 og Sara Andersdatter f. ca 1709 døpte et barn bosatt på Flåtten i 1736.

 

Se Stulen

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1739 til ca 1770

 

Knud Anundsen f. ca 1703 fra Hvalen giftet seg i 1724 med Marte Andersdatter f. ca 1701 fra Ørstvet. De døpte et barn bosatt på Hvalen før de kom til Skrabeklev. I 1739 fikk de bygselen på Flåtten. De bodde på Flåtten i 1762 men i 1782 var de bosatt hos sønnen Anund på Kleven. Knud døde der i 1785. Marte døde på Flåtten, der sønnen Abraham bodde, i 1795.

 

Barn:

Anna Knudsdatter f. 1726 d. 1732

Anund Knudsen f. 1728 d. 1808

Kirsti Knudsdatter f. 1730 d. 1793

Abraham Knudsen f. 1732 d. 1796

Anna Knudsdatter f. 1735 d. 1737

Amborg Knudsdatter f. 1738 d. 1741

Anders Knudsen f. 1741 d. 1741

Anders Knudsen f. 1742 d. 1748

Ingebret Knudsen f. 1747 f. 1748

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1759 til 1765

 

Knud Anundsen Flåtten sin sønn Abraham Knudsen f. 1732 giftet seg i 1759 med Anne Iversdatter f. ca 1730 fra Nordre Grava. De fikk i 1759 festebrev på en halvdel av Flåtten. De bodde der frem til 1765 da de fikk skjøte på et hus i Brevik. De nevnes på Ørstvedt i 1782 før de kom til Skjelsvik der de begge døde. Anne døde i 1795 og Abraham i 1796.

 

Barn:

Iver Abrahamsen f. 1759 d. 1854

Knud Abrahamsen f. 1762

Hans Abrahamsen f. 1767 d. 1767

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1769 til 1792

Ole Olsen f. 1739 var sønn av Ole Olsen Flåtten. Han giftet seg i 1769 med Magnild Pedersdatter f. 1737 fra Bjerketvet. De bodde en liten tid på Flåtten og døpte barn der i 1771 og 1775. De nevnes på Flåtten u/Nordre Tveten i 1782. De kjøpte i 1792 gården Ørstvedt og nevnes der i 1801. Magnild døde der i 1807. Ole døde i 1825.

 

Barn:

Maria Olsdatter f. 1771 d. 1771

Ole Olsen f. 1775

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1770 til 1774

Ole Andersen f. ca 1734 giftet seg i Østre Porsgrunn i 1768 med Maria Andersdatter f. omkring 1740. De døpte barn i Østre Porsgrunn, men fra 1770 var de bosatt på Flåtten. Ole døde på Flåtten i 1774.

 

Barn:

Aslaug Olsdatter f. 1768

Ingeborg Olsdatter f. 1770

Anne Olsdatter f. 1771 d. 1772

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1774

 

I 1774 ble Nicolai Aal oppført som oppsitter på hele gården Flåtten. (Eieren var Eidanger og Bamble Prestebol). Dette må da være Nicolai Benjamin Aal f. 1739.

 

Se Nicolai Benjamin Aal

 

 

 

Fam.10

 

Nevnt som Flåtten fra 1792 til 1812

 

Tollef Rasmussen f. ca 1744 giftet seg i 1791 i Østre Porsgrunn med Karen Olsdatter f. 1752. Han skrev seg for Flåtten fra 1793 og døde der i 1812.

 

Barn:

Karen Kirstine Tollefsdatter f. 1791

 

Familieark

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her rundt 1801

 

Ole Isachsen f. 1772 fra Brevik giftet seg i Eidanger i 1798 med Karen Olsdatter f. ca 1772. De døpte et barn bosatt på Prestegården, før de i 1801 var bosatt på Flåtten. Der stod hennes mann oppført som forpakter. Fra 1806 døpte de barn bosatt på Nystrand.

 

Barn:

Isach Olsen f. 1799

Erich Olsen f. 1801

Jacob Olsen f. 1806 d. 1872

Elen Marie Olsdatter f. 1808

Anthonette Olsdatter f. 1813

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1801

 

Nils Olsen f. ca 1767 var enkemann etter Ingeborg Halvorsdatter f. ca 1762 d. 1800. Hun døde på Skjelsvik. I 1801 var Nils bosatt som logerende på Flåtten.

 

Se Lunde Søndre

 

 

Fam.12

Bosatt her rundt 1802

 

Frans Christopher von Bulow f. ca 1759 var gift med Anne Maria Werner, f. ca 1769. De var bosatt i Østre Porsgrunn i 1801, men i 1802 var de oppført som brukere og eiere på Flåtten. Han skal ha solgt gården på auksjon i 1804.

 

Barn:

Frans Fredrik Wilhelm von Bulow f. ca 1789

Henriette Christiana Wilhelmine von Bulow ca 1789

Anna Carolina Emilia von Bulow f. ca 1792

Frans Christopher Tønder von Bulow f. ca 1798

Carl Hartvig Frans von Bulow f. 1801 d. 1801

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Flåtten:

 

Fam.13 - Tyge Andersen f. ca 1711 kom fra ”Telemarken” og døde på Flåtten i 1779.

Fam.14 - Jens Olsen f. ca 1748 ble konfirmert i Eidanger i 1765 bosatt på Flåtten.

Fam.15 - Anne Pedersdatter f. ca 1775 ble konfirmert i Eidanger i 1791 bosatt på Flåtten.

Maria Erichsdatter f. ca 1752 ble konfirmert i Eidanger i 1768 bosatt på Flåtten. Hun giftet seg med Jørgen Hansen. Familien nevnes i Brevik 1801.

 

 

 

 

Husmenn

 

 

Kåsa

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1807

 

Torgrim Halvorsen f. ca 1775 kom fra Kleven da han giftet seg i 1805 med Inger Stenersdatter f. 1785 fra Kjendalen. De døpte et barn bosatt på Kleven i 1806, men fra 1807 døpte de barn bosatt på Flåtten. Han ryddet plassen Kåsa.

 

Barn:

Karen Marie Torgrimsdatter f. 1806 d. 1806

Halvor Torgrimsen f. 1807 d. 1807

Karen Margrethe Torgrimsdatter f. 1808

Karen Maria Torgrimsdatter f. 1812 d. 1900

Anne Marie Torgrimsdatter f. 1814 d. 1880

Halvor Torgrimsen f. 1817 d. 1847

Jacob Torgrimsen f. 1820 d. 1878

Ingeborg Kirstine Torgrimsdatter f. 1822 d. 1822

Ingebret Torgrimsen f. 1823

 

Familieark