| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BASSEBO |


 

 

Fakta om gården

 

Bassebo Gnr. 23

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Basseboe (Bassebo)
Skylder 1 ½ Hud, udreeder ½ Soldat, bruges af Halvor Andersøn gl. 34 aar, har tient for Tømer ved Værfven udi Fridrichstad, 2 a 3 aar, er frisk, gift med Ingeborg Olsdatter gl. 40 aar, har ingen Børn, En Tienistepige Anne Svendsdatter gl. 16 aar tiener for aarsløn. Holder til huuse, Svend Simensøn gl. 60 aar, har iche tient, gift med Lisbet Corneliusdatter gl. 61 aar, har ingen Børn. Paa Pladsen kand fødes 4 Saver.
Til gaarden er temmelig smaa voxterskov til smaa Bielcher og anden smaalast, samt til brendeved og gierdefang.

 

 

 

 

 

Matrikulen 1747

Bassebo

Eiere: Scheens laugstoel

Oppsittere: Halvor

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Basseboe

Eier: Laugstorl gods

Mand og hustru: Ole Basseboe og kone

Drenger over 12 aar: Daniels Persen

Piiger over 12 aar: Margrethe Hansdatter

Andre boende: Hendrik Ditlevsens Enke

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774

Bassebo

Eiere: Scheens laugstoel

Oppsittere: Ole

 

 

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Basseboe

Basseboe

Ole

1

4

Eidanger

Basseboe

Plads

Christen

1

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Basseboe

847

Nils

Knudsen

Husbonde

34

1ste ægteskab

Gaardbruger

M

Basseboe

848

Gunbiør

Nilsdtr

Hans kone

27

1ste ægteskab

 

K

Basseboe

849

Ole

Nilsen

Deres børn

9

 

 

M

Basseboe

850

Nils

Nilsen

Deres børn

1

 

 

M

Basseboe

851

Cathrine

Nilsdtr

Deres børn

5

 

 

K

Basseboe

852

Maren

Nilsdtr

Deres børn

3

 

 

K

Basseboe

853

Lisbeth

Henrichsdtr

 

75

Ugift

Fledføring

K

Basseboe

854

Ole

Jonsen

Tjenestefolk

23

 

Soldat

M

Basseboe

855

Sara

Nilsdtr

Tjenestefolk

56

 

 

K

Basseboe

856

Anne

Andersdtr

Tjenestefolk

21

 

 

K

 

 

 

Jordavgiften 1802 på Bassebo

Brukere: Niels Knudsen 1 hud 6 skind

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 09.04.1714 – Amund Larsens lod lyse Hr. Assistensraad og Laugmand Gorissens bøxel seddel paa en af Scheens Laugstoels gaarde Bassebo kaldet, skyldende 1 ½ hud. (dat. 08.04.1712)

 

Anno 15.07.1713 – Laurs Pedersen en Enraulerede Perohn lod lyse Hr. Assistensraad og Laugmand Gorissens boxel sedel paa Basseboe (dat. 10.07.1713)

 

Anno 24.07.1721 – Halfvor Andersen lod lyse Hr. Assessor Laugmand Langes ham gifne stedmaal sedel paa 9 schund i Basseboe dessen videre (dat. 09.04.1721)

 

Anno 24.07.1721:

Mons. Petter Hansen i Brevig paa Laurs Pedersens wegne i mod denne opleste stedmaalssedel paa half parten i Basseboe til Halfvor Andersen protesterede for meldte, at Hr. assesor och Laugmand Lange iche uden domb och loglj hafte stedmaal og laulig adfers saaledes som fratage Laurs Pedersen hans louglig hafte stedmaal paa Basseboe og uden hans minde og fore widende, stede dend halfve part til Halfvor Pedersen, saasom hand og een stor deel til mig er skyldig efter ergangen domb og skilde hand pluteslig blefne derefter fra gaarden, saa war det iche at tenche at hand kunde betale sin gjeld.

Domb avsagt:

Som mons Peder Hansen beviser sein fordring til Laurs Pedersen Basseboe, ar være efter hans udgifne obligation paa 120 rd. dat. 23.10.1720, som Laurs Basseboe efter laulig stedemaal iche lader noget tilsvarer, thj kjendes og dømmes for ret, at Laurs Bassebo bør betale til Mons. Petter Hansen de sagende 120 rd. med udj omkostning er 20 rd. inden 15 dage under nambs adferd i hans boe og midler.

 

Anno 16.07.1726 – Blef læst Hr. Assessor og Laugmand Langes Bøxel seddel til Halvor Andersen paa ¾ hud skyld i gaarden Basseboe samme dato i Gjerpen og Scheen. (dat. 10.01.1726)

 

Anno 26.05.1763 – Aflyst Ole Olsen Basseboes panteobl. til Sr. Niels Larsen i Brevig paa cap. 160 rd. dat. 21.05.1762, thinglyst samme dag.

 

Anno 09.09.1774 – Aflyst Wraal Gundersen Rødningens obl. til Ole Olsen Basseboe paa capital 205 rd. hvori var pantsat jord hvorved var pantsadt med 1. prior een plads kaldet Tøe Rødningen af skyld 1 hud tiligemed endeel løese effecter. Dat. 8. jan 1772, thinlyst 23 do, alt efter den paa obl. tegnede qvittering af 9’de sept. 1774.

 

Anno 08.09.1775 – Jacob Gundersen Ougens obl. til Ole Olsen Basseboe paa summa 550 rd. med pant af 1 ½ hud udj grd. Ougen og endeel specifiserede løsøre. (dat. 21.07.1775)

 

Anno 13.05.1775 – Aflyst Wraal Gundersen Rødningens udstædte obl. til Ole Olsen Basseboe paa cap. 205 rd., hvorfor var pantsadt 1 huds skyld udj bemeldte pls. Rødningen foruden een deel løsøre effecter alt etter obl. nermere formeldt, som fantes dat. 8. jan. og thingl. 23. dito 1772 og seenere peetegnede qvittering af 28. sedartg.? 1775.

 

Anno 26.01.1776 – Et skiftebrev begyndt 3- july slut 23. sep. nest efter afg. Anne Iversdatter Sagen hvis stervboe var eiende ½ hud jordgods med bygsel i grd. Sagen. Vurderet for 150 rd. som er udlodnet creditor Ole Olsen Basssebo for lige summa.

 

Anno 31.01.1783 – Aflyst 10 rd., som betalt 8. nov. 1782 paa Halvor Jensen obl. til Ole Olsen Basseboe udstæd 25 nov. 1769 for summa 30 rd. med panteret i Rødningens pladsen Rødningen under Herøe.

 

Anno 11.08.1785 – Hans Pedersens oddels skiøde til Ole Basseboe paa grd. Saga mot betalt 150 rd. (dat. 17.05.1785)

 

Anno 27.07.1786 – Hans Pedersens oddels skiøde til Ole Basseboe paa grd. Saga mot betalt 150 rd. (dat. 18.05.1786)

 

Anno 27.07.1787 – Abraham Jonsen Neeseths obl. til Ole Olsen Basseboe paa cap. 90 rd. mod 2’ prior i hands huus i Brevig. (dat. 26.05.1787)

 

Anno 08.09.1787 - Abraham Jonsen Neeseths obl. til Ole Olsen Basseboe stor 55 rd. mod 3’die prior i hans hus i Brevig med løsøre. (dat. 12.07.1788)

 

Anno 30.01.1790 – Alyst Loretz Halvorsens pant obl. til Ole Basseboe stor 40 rd. hvorfor var pantsat m. 1. prior i hans hus i Brevig dat. 27. jan 1777 avqvitt 20. nov. 1789.

 

Anno 20.06.1799 – En spesification over endeel løsøre effecter som Elisabeth Henriksdatter Basseboe har overdraget til Christine Hansdatter. (dat. 08.12.1792)

 

Anno 17.01.1801 – En paategning paa Niels Knudsen Basseboes pantobl. til Hs. May’st Kong. For 1100 rd. dat. 24. thingl. 25. nov. f.aar., hvorved cebitor yder ligere har bastaaet sig i til i tre aar at afbetale paa obl. summen ¼ tilligem. Renter. (dags dato)