| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK FØR 1701 |      


 

 

Isach Lauritzen Falch født 1601 og Dorthe Engvoldsdatter født omkring 1600 sin familie

 

 

 

Isach Lauritzen Falch, født 1601 i Sandherred,[1] død 09.03.1669 i Risør.1

Han var sønn av Lauritz Kristoffersen og Else Frønick.

 

Han far var trelasthandler i Tønsberg. Eide også en gårdpart på Sem i Sandar.

 

Hans mor eide skjenkested for øl i Tønsberg. I 1613 - 1614 omsatte hun 16 tønner norsk øl, størst av 9 skjenkesteder. Som enke hadde hun eiendommer i Tønsberg, samt gårdene Øster og Vestre Berg i Lardal, Fresje i Sem, Meum på Nøtterøy, Haugan og Sjuestokk i Stokke, Lunden i Lier samt en gård i Viken.


Han bodde nok en tid i Brevik før han flyttet til Risør. Han var borger i Brevik og det var skifte etter han i Skien i 1669.

 

Isach ga hele 200 riksdaler til oppføring av kirke i Brevik ifølge skifte i 1669. Det står "at leffueris naar biugningen anfanges" i skifteprotokollen. Byggeplanene var nok da i gang og søknaden ble sendt i 1670. Kirken ble bygget og den ble trolig innviet i 1672.

  

Han drev handel i Risør i kompaniskap med broren Anbjørn.

 

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

17.8.1669 - 1666-1686 - Skifteprotokoller 1 - 92a

Skiftet sluttet 08.10.1669

arvelater Isach Lauredtzsen Brevig borger til Scheen død

Arvinger

ektefelle Dorete Envolsdtr

svigersønn Hans Madzsen Kragerøe borger g.m. Else Isachsdtr

dattersønn Niels Jørgen Olluffsen umyndig. Sønn av Olluff Nielsen og Kirsten Jsachsdtr

svigersønn Bagge Vandel Kiøbenhaffn enkemann etter Maren Jsachsdtr

datter Kirsten Isachsdtr død. vært g.m. Olluff Nielsen

datter Dorte Isachsdtr trolovet med Claus Jochumsen Skach

datter Maren Isachsdtr død. Vært g.m. Bagge Vandel

svigersønn Jørgen Koldeuey Tønsberg borgermester død. Vært g.m. Johanne Jsachsdtr.

datter Johanne Isachsdtr Tønsberg enke etter Jørgen Koldeuey

sønn Lauredz Isachsen Christian Sand død. Etterlot to umyndige sønner, som ikke er nevnt ved navn

sønn Giert Isachsen Øster Risøer borger til Christiansand

andre svigersønn Olluff Nielsen død. Vært g.m. Kirsten Jsachsdtr

arving datter Else Jsachsdtr Kragerøe g.m. Hans Madzsen

formynder Jffuer Nielsen Hirtzholm, Olluff Nielsens bror

andre Claus Jochumsen Skach trolovet med Dorte Jsachsdtr

 

 

Følgende står å lese om han i Norsk Biografisk leksikon:

 

Rian, Øystein. (2009, 13. februar). Isak Lauritssøn Falck. I Norsk biografisk leksikon.

Hentet 28. april 2014 fra http://nbl.snl.no/Isak_Lauritss%C3%B8n_Falck.

 

Trelasthandler. Foreldre: Faren var kjøpmann Laurits Christofferssøn; morens navn er ukjent. Gift med Dorthe Ingvordsdatter (død 1686; hun gift 2) 1673 med Iver Nielssøn Hirschholm, 1635–93; se NBL1, bd. 6 (Iver Hirtzholm)), datter av trelasthandler Ingvord Halvorssøn og Bodil Jensdatter.

 

Som norsk trelasthandler klarte Isak Falck å skaffe seg en sikker posisjon i denne næringen, selv om han ikke slik som mange danske lensherretjenere kunne trekke fordel av embetsposisjon og samrøre med kronens finanser. Han kan betraktes som “Risørs far”.

 

Tønsberg-borgerne hadde fra gammelt av drevet handel på Agder. Isak Falck bosatte seg i Risør i 1620-årene og drev trelasthandel der i kompaniskap med sin eldre bror, Tønsberg-borgeren Anbjørn Lauritssøn. Isak var i den første tiden Anbjørns fullmektig, men han sørget for å øke handelsvirksomheten og ble etter hvert sin egen herre. Det var han som tok i bruk Falck som slektsnavn; broren Anbjørn førte aldri dette navnet. Falck bygde sitt hus på Skjæret, som var forbundet med fastlandet med en bro (stedet ble gjort landfast 1861).

 

Falck drev trelasthandelen med opplagstomter inne i havnebukta. Eiendomsprisene var lave i et distrikt der det var få velstående folk som etterspurte eiendom, og Falck skaffet seg flere gårder med betydelige skoger, som sikret ham billig tømmer til bjelker og til sagtømmer til de sagene han anla. Han startet et skipsverft på Badskjærholmen, og der ble det bygd skip på opp til 80 lester. Handelen og den økonomiske aktiviteten i Risør økte så sterkt at stedet var et anerkjent ladested, som 1630 ble lagt under Skiens jurisdiksjon, slik at Falcks handelsborgerskap ble knyttet til denne byen. Eksporten var størst til Nederlandene, og den livlige skipstrafikken førte til at det kjente sjømerket “Risør-flekken” ble kalket inn i fjellsiden over havneområdet. Ladestedet utviklet seg til en liten by, med kjøpmenn, håndverkere og arbeidsfolk. Stedet fikk egen kirke (som anneks til Gjerstad) 1647, og 1659 ble det bygd en ny tollbod.

 

I en årrekke bygslet Falck havnen med Skjæret og Badskjærholmen, og 1651–53 kjøpte han Randvik gård, som omfattet hele Risør havn med tilliggende grunner. Det attraktive ved bygrunnen i Risør i tillegg til den næringsvirksomhet Falck selv drev, var utleieinntektene av tomtene som ble stykket ut og leid til folk som bodde der. Han måtte føre prosess i en årrekke etterpå for å forsvare sin eiendom, bl.a. mot krav fra Karen Lange, enken etter den danske lensherren Christoffer Gøye; etter hennes død 1657 overtok niesen Ide Lange fordringen. Saken verserte for ulike rettsinstanser i flere omganger frem til herredagen 1664, der den synes å ha blitt avklart på en måte som langt på vei gav Falck medhold. For øvrig førte han en rekke prosesser om eiendommer; av og til vant han, av og til tapte han.

 

Det ser ut til at Falck måtte klare seg selv, uten å ha noen protektor i det høyere embetsverket, som var nokså fremmed for det norske kjøpmannsmiljø som han sognet til. Da broren Anbjørn døde 1657, flyttet Falck til Tønsberg og bestyrte og avviklet det rike boet etter ham; han reaktiverte da sitt borgerskap i Tønsberg. Senere var han i noen år bosatt i Brevik, før han flyttet tilbake til Risør og bodde sine siste år der. 1667 skjenket han kirken en vakker altertavle og prekestol, som sammen med hans og hans kones marmorgravstein ble et varig minne om Risørs grunnlegger. Ved skiftet etter hans død 1669 var boet rikt, men ikke av de rikeste blant tidens kjøpmannsbo i Norge – 18 153 riksdaler i aktiva og 1765 riksdaler i passiva; det avspeilte en nøktern forretningsdrift, der det ikke var tatt store sjanser.

 

Falcks enke giftet seg 1673 med kongelig historiograf og overhoffrettsassessor Iver Hirschholm, og hun døde i Risør 1686. Hirschholm satte over styr det meste av formuen etter Falck, men dennes sønn, Gjert Isaksen Falck, klarte å redde mye av den faste eiendommen. Havnen og de fleste grunnene i Risør fulgte Falcks etterslekt til 1797.

 

 

Han giftet seg med Dorthe Engvoldsdatter, født omkring 1600,[2] (datter av Jens Engvoldsen og Bodil Jensdatter), død 1686 i Risør.1

 

Dorthe:

Hennes far var rådmann i Tønsberg.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1673 med kongelig historiograf og overhoffrettsassessor Iver Hirschholm.

 

 

 

I.    Johanne Isachsdatter, født omkring 1625,2 død ca 1675 i Tønsberg.[3]

      

       Finne Grønn skriver:

       Johanne Isaksdatter Falck, d 1675 i Tønsberg, var her gift med borgermester Jørgen Coldevin, der d 16/1 1658 og var søn af den danskfødte Cort ColdeYin. Moderen, Anna Jørgensdatter, var en datter af Jørgen Lauritzsen, der beklædte Tønsberg lagstol fra 1581 til 1597 og døde 25/2 1600. Jørgen Coldevin havde fra 1651 gaarden Teige til brug og leie, drev adskilligt skibsrhederi og byggede flere fartøier, hvoraf "et stort krigsskib" netop var færdig ved hans død, da det blev budt kongen tilkjøbs l). For hans efterladte bøm blev først værfaderen Isak Falck formynder, og da han som fraflyttet Tønsberg frasagde sig dette, blev det fra 26/81665 betroet "bømenes farbroder Oluf Cortsen og svoger Kjeld Eriksen, begge ved gode midler og bosatte i Tønsberg".

 

      

       Gift3 med Jørgen Cortsen Coldevey, født omkring 1620 i Tønsberg,3 (sønn av Cort Jørgensen Coldevey og Anne Jørgensdatter), død 16.01.1658 i Tønsberg.3

      

       Jørgen:

       Han var borgemester i Tønsberg.

 

 

       En av ders barn nevnes i Eidanger:

 

      

       A.   Elisabeth Coldevin, født omkring 1645.2

            

            

             Gift 07.08.1674,[4] med Jens Knutsen Hals, født 1631 på Modum,[5] (sønn av Knud Andersen og Maren Jensdatter Hals), død 1674 i Eidanger.5

            

             Se Prestegården i Eidanger

 

 

      

II.   Lauritz Isachsen, født omkring 1630,2 død før 1669.

      

       Han nevnes i skifte etter faren som bosatt i Kristiansand.

       Barn: 2 umyndige sønner ved skifte etter faren i 1669.

 

 

 

III. Maren Isachsdatter, født omkring 1630,2 død før 1669.

      

       Barn: 2 barn i skifte etter faren i 1669.

      

       Finne-Grønn skriver:

       Maren Isaksdatter Falck blev gift omkring 1662 med navigationsdirektør Bagge Wandal, men hun var allerede død ved skiftet efter sin fader i 1669.

      

       Wandal, der var født 22/1 1622 i Magslrup ved Haderslev, hvor faderen Jens Iversen Wandal var prest, og døde 1683 i Kjøbenhavn, er udførligomtalt i dette tidsskrifts III række, 4, bind s. 194 flg., hvorder imidlertid savnes oplysning om de børn, han efterlod med Maren Falck. Af disse, der forøvrig! ikke kan have været mange, var Jens Baggesen Wandal ved aar 1700 bosat som kjøbmand i Christianssand, og hans søn igjen, Bagge Jenssen Wandal havde i ægteskab med Mette Mathiasdatler Holst (d i Risør 28/8 1743, 39 1/2 aar gl.) mindst to børn: Inger Mathea, der blev begr. 29/6 1734, 4 aar gl. i Risør og Laurette Marie, døbt i Risør 17/8 1734 og gift i Christianssand 16/11 1756 med Gabriel Johansen.

      

 

       Gift ca 1662,3 med Bagge Mandel, født 22.01.1622 i Magslrup ved Haderslev,3 (sønn av Jens Iversen Wandal).

      

       Bagge:

       Han far var prest.

 

 

      

IV. Else Isachsdatter, født 20.05.1630 i Risør,3 død 24.09.1685 i Kragerø.3

      

       Finne-Grønn skriver:

       Else Isaksdatter Falck f. 30/5 1630 i Risør og d ·24/9 1685 i Kragerø, var her gift med den velstaaende trælastudskiber Hans Madssen Niemand til Kalstad, der senere indgik nyt ægteskab med Anne Nielsdatter Adeler, f. 18/10 1661 i Kragerø, hvor hun døde 17/t 1729 som enke efter sin anden mand commissarius, raadmand Peder Poulsen fra Horsens. Hans Niemand var en brodersøn af borgermester i Frederiksslad Anders Olufsen og søn af trælasthandler i Kragerø Mads Olufsen, der sandsynligvis var gift med en datter af raadmand i Skien Claus Niemand og Maren Jørgensdatter. Hans Niemands descendenter, Kalstadætten, hørte i flere generationer til Kragerøs mest fremtrædende familier.

 

      

       Gift3 med Hans Madsen Niemand, født omkring 1630,2 død 1668 i Oslo.3

 

 

      

V.   Gjert Isachsen, født ca 1632 i Risør,2 død 1682 i Risør.

      

       Borger til Christiansand. Han nevnes også som trelasthandler i Risør.

      

       Finne-Grønn skriver:

       Gjert Isaksen Falck, født omkring 1632 i Risør, hvor han var ved sin faders forretning og i den tid, denne opholdt sig i Tønsberg og senere i Brevik, fungerede som hans fuldmægtig, fortsatte den Falck'ske trælasthandel og døde 1682 i Risør, hvor registrering i hans velholdne bo afholdtes 24/2 s. a. Gift første gang i Skien 27/1 1661 med Dorthe Hansdatter, født der 1642 og t 27/6 1662 i Risør, datter af raadmand Hans Iversen og første hustru Pernille Halvorsdatter. Gift anden gang 1668 med Maren Jensdatter Kierulf der omkring aarsskiftet 1683 som enke ægtede skibsmaaler søndenfjelds Jacob Petersen Preus, der 1/12 dette aar blev stiftamtsskriver i Christianssand, hvor han døde 26/8 1713. Gjert Isaksen Falk havde fra første ægteskab et og fra andet fem børn.

 

      

       (1) Gift 17.01.1661 i Skien, med Dorthe Hansdatter, født ca 1642 i Skien (datter av Hans Iversen og Pernille Halvorsdatter), død 1662 i Risør.

      

       Dorthe:

       Hennes far var rådmann i Skien.

 

      

       (2) Gift 1668, med Maren Jensdatter Kjærulf, født omkring 1640 (datter av Jens Pedersen Kjærulf og Kirsten Andersdatter Undal), død 1697 i Kristiansand.

 

 

      

VI. Kirsten Isachsdatter, født ca 1639 i Risør,3 død 1667 i Skien, gravlagt 12.11.1667 i Skien.3

      

       Hun giftet seg i Skien i 1664.

 

       Skien Cop. 26/6-1664.

    Oluf Niresøn, Kongl: Mayest: Foget ohe Tellemarken

       med sin festemø Kirsten Isaachsdatter.

 

       Gravlagt som ” Oluf Nielsen Fogedz, nedsat i Kircken, Kiersten, 28 aar”

 

       De var skifte etter hennes i Skien i 1668.

 

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       20.7.1668 - 1666-1686 - Skifteprotokoller 1 - 62b

       Skiftet sluttet 15.08.1668

       arvelater avdød ektefelle Olle Nielsen foged i Tellemarchen død etter kona

       arvelater avdød ektefelle Kirsten Isachsdtr død før mannen

       Arvinger:

       sønn Niels Jørgen Olluffsen nevnt som 'Spede och Umyndige Søn'

       bror Peder Nielsen Munch foged han var foged 'offuer Tunne Vembbe Aabøyde och Valler ampt'

       formynder svigerfar Isach Lauredsen Breuig borger til Scheen

      

       Finne-Grønn skriver:

       Kirsten Isaksdatter Falck, født 1639 i Risør og begr. 12/11 1667 i Skien, blev her gift 26/6 1664 med foged i Telemarken Oluf Nielsen, der var født i marts 1638 og døde 11/7 1668 i Skien. Han er allerede ovenfor omtalt som broder af Iver Hirschholm og af fogden Peder Nielsen Munk i Tune og efterlod ved skiftet 20/7 1668 en kapital paa 13357 rd. til sit eneste efterladte barn, Niels Jørgen Olufsen, døbl 8/11 1667 i Skien. Denne søn tilbragte sin barndom hos sin mosters familie, Coldevin i Tønsberg, blev senere skipper paa lagmand i Skien Iver Hanssens skib "Anne Cathrine" og døde omkring 1701 antagelig paa sjøen.

      

       Midt i 1690'aarene blev Niels Jørgen gift i Risør med Antonette Augusta Smith, en datter af den rige tolder der paa stedet Jens Smith og hans første hustru Dorothea Møller, og gjennem ham er paa spindesiden navnet Hirschholm ved opkaldelse bevaret ned i nutiden.

 

      

       Gift 26.06.1664 i Skien,3 med Ole Nilsen Hirtzholm, født ca 1638,3 død 11.07.1668 i Skien,3 gravlagt 19.07.1668 i Skien.

      

       Ole:

       Ole var fogd i Telemark.

      

       Hans bror var Iffuer Nielsøn Hirtzholm ifølge skifte etter konens far.

 

       Gravlagt som ”Oluf Nielssøn Foget, 30 aar, 4 m. oc 8 dag”.

      

      

 

VII. Dorthe Isachsdatter, født 1649 i Risør,3 død 1730 i Risør, gravlagt 28.02.1730 i Risør.3

      

       Finne-Grønn skriver:

       Dorthe Isaksdatter Falck var født 1649 i Risør, hvor begr. 28/2 1730. Hun blev sidst i aaret 1669 gift første gang med Claus Jochumsen Schach, med hvem hun var trolovet under faderens skifte, og som førte skib fra Risør, hvor han i april 1679 nævnes som chef for indrulleringen og senere i samme aar anføres "død forarmet i majestætens tjeneste".

      

       Hans søster var uden tvil den Henrikke Jochumsdatter Schach, der blev gift i Skien 16/, 1665 med Burehard Dideriksen Schærhorn· (begges fader var maaske den Jochum Schach, der i 1670'aarene var foged paa Elingaard.

      

       Dorthe Falck blev gift anden gang 1680 i Risør med skibsfører Christian Hanssen Schach, født omkr. 1650 og død 1712 paa sin gaard Jærnæs i Søndeled, hvor skifte efter ham afholdtes 2/4 s. a.; han havde søsteren Marie Schach i Risør 1697.

      

       Af første ægteskab havde Dorthe Falck kun datteren Dorthe Clausdatter Schach, født 1673 i Risør, hvor begre 7/7 1741, gift 1697 med postmester s.steds Christopher Winther, født 1666 i Eker og begr. 30 /9 1748 i Risør; søn af sorenskriver 1664-74 i Eker Claus Povlsen Winther og Ellen Knutsdatter.

      

       Af andet ægteskab havde hun kun sønnen Isak Christiansen Schach, født 1680 i Risør, hvor begre 11/5 1739 som skibsfører og eier af Jærnæs; fra ham nedstammer den yngre norske slegt Schach.

 

      

       (1) Gift 1669,3 med Claus Jochumsen Schach, født omkring 1630.2

 

      

       (2) Gift 1680 i Risør,3 med Christian Hanssen Schach, født omkring 1650,3 død 1712 i Søndeled.3

      

 

 

 

 [1]  Norsk biografisk leksikon.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Finne-Grønn.

[4]  De ældste led av slegten Hals. Ved S.H. Finne-Grønn.

[5]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I (Brevik historielag, 1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 298.